Struktura a příklady výpočtu bilance skleníkových plynů podle systému SURE-EU

Na adrese Nezařazené od agriportance GmbHZanechat komentář

Vysvětlení, struktura a rozsah bilance skleníkových plynů  

Podle požadavků RED II musí být snížení emisí skleníkových plynů při výrobě tepla a elektřiny z paliv z biomasy v zařízeních uvedených do provozu od roku 2021 na úrovni 70%. To znamená, že používání paliv z biomasy na rozdíl od fosilních paliv, jako je nafta, musí při výrobě elektřiny a tepla ušetřit nejméně 70%. Pro zařízení uvedená do provozu po 1. lednu 2026 bude toto minimum zvýšeno na 80%. Emise skleníkových plynů vznikající při výrobě paliv z biomasy a výrobě elektřiny a/nebo tepla musí být vypočteny podle zvláštního vzorce bilance skleníkových plynů v SURE-EU. 

Obrázek 1Vzorec pro výpočet celkových emisí 

Množství skleníkových plynů se měří v jednotce zvané gramy ekvivalentu CO2 na megajoule (gCO2eq/MJ). Tato jednotka se používá jak pro paliva z biomasy, tak pro elektřinu nebo teplo z nich vyrobené. 

Pokud se z biomasy vyrábí jak teplo, tak elektřina, množství skleníkových plynů se rozdělí mezi obě paliva. Nezáleží na tom, zda se teplo používá k vytápění nebo chlazení. 

Pro výpočet množství skleníkových plynů, které se ušetří díky palivům z biomasy nebo z nich vyrobené elektřině či teplu, lze podle SURE-EU použít různé metody: 

 • S výchozími hodnotami (poslední rozhraní) 
 • Standardní hodnoty standardní vlhkosti jsou např.: 
  • Případ 1: Bioplyn z kukuřice pro výrobu elektřiny (otevřené skladování digestátu): 47gCO2eq/MJ 
  • Případ 2: Bioplyn z bioodpadu pro výrobu elektřiny (otevřené skladování digestátu): 44gCO2eq/MJ 
 • Hospodářské subjekty mohou použít výchozí hodnotu snížení emisí skleníkových plynů pouze k prokázání splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů, pokud  
  • Použije se výrobní postup a suroviny uvedené v příloze VI nařízení RED II, 
  • Emise skleníkových plynů způsobené změnami zásob uhlíku v důsledku změn ve využívání půdy (el-hodnota) jsou rovny nebo menší než "0",  
  • A - pokud jsou použity standardní třídy hodnot závislé na vzdálenosti - byly stanoveny odpovídající přepravní vzdálenosti v dodavatelském řetězci. 
 • Se skutečnými hodnotami popsanými v části RED II 
  • Skutečné hodnoty lze vypočítat na každé úrovni 
  • Skutečné hodnoty lze určit pouze v místě, kde v hodnotovém řetězci vznikají (např. emise z pěstování lze určit pouze na začátku hodnotového řetězce). 
  • Veškeré informace o skutečných emisích skleníkových plynů musí být zohledněny v individuálním výpočtu skleníkových plynů pro všechny prvky vzorce podle RED II a předány dále v hodnotovém řetězci.  
 • Se směsí výchozích a skutečných hodnot 
 • S rozloženými výchozími hodnotami (pro konkrétní části dodavatelského řetězce) 
  • Dezagregované výchozí hodnoty jsou k dispozici pouze pro některé prvky dodavatelského řetězce (např.ec, ep a etd) 
  • Pokud obchodníci používají rozčleněné výchozí hodnoty až do posledního rozhraní, musí být použití rozčleněné výchozí hodnoty uvedeno na dodacím dokladu.  

Pokud jsou v systému SURE-EU použity výchozí hodnoty, získáte je z určitého bodu výrobního řetězce. Pak stačí, aby dodavatel sdělil dalšímu v řetězci, že používá výchozí hodnotu, a možná také to, jak daleko je doprava.  

Tyto výchozí hodnoty se vztahují pouze na určité části výrobního řetězce. Pokud se používají až do konce, musí to být uvedeno na dodacích listech.  

 

Požadavky na výpočet emisí skleníkových plynů ze skutečných hodnot v SURE-EU

Výroba surovin (eec):

Při pěstování a sklizni surovin a výrobě chemických látek vznikají skleníkové plyny (GHG). Snížení těchto emisí (eec) pro SURE-EU je třeba shromažďovat údaje o hnojivech, chemikáliích, spotřebě pohonných hmot, spotřebě elektřiny, surovinách a výnosu plodin. 

Změna využití půdy

V případě změn využití půdy (umvyhrazené oblasti), které byly použity k datu uzávěrky 1. ledna. 2008 v drženín mít a na kterých je povolena produkce biomasy v souladu s RED II, musí splňovat požadavky na Kumulované emise skleníkových plynů vyplývající ze změny využití půdy se vypočítají a přičtou ke zbývajícím emisím skleníkových plynů. se přičítají hodnoty emisí. Změnami ve využití půdy se rozumí změny ve využití půdy. Bect na půdním krytu. Mezi tyto půdní krytiny patří zalesněné oblasti, mokřady, sídla a další oblasti. Obdělávaná půda a trvalé kultury se považují za jeden způsob využití půdy. Existují určité oblasti, které byly v roce 2008 považovány za travní porosty nebo se jimi staly později. Musíte zjistit, zda by samy o sobě zůstaly travními porosty, nebo ne, pokud by do nich nikdo nezasáhl. Může se jednat o travní porosty, na kterých se vyskytuje mnoho různých rostlin a živočichů. Na takových travních porostech nesmíte pěstovat materiál pro biopaliva. To znamená. tolik jakože konverze z například lesní půdy nebo pastviny na obdělávanou plochu představuje změnu využití půdy, zatímco přeměna jedné plodiny (např. kukuřice) na jinou (např. řepku) by nebyla změnou využití půdy. Kdo se osvědčil, že zemědělská plocha k 1. 1. 2008 se považuje za zemědělskou plochu. Nahlášeno a po datu uzávěrky nedošlo k žádným změnám ve využití půdy, je el se rovná "0".  

Potřebujete účetnictví skleníkových plynů?

Požadavky na výpočet úspor emisí plynoucích ze zlepšených postupů zemědělského hospodaření(esca)

Vylepšené stránky Postupy zemědělského hospodaření mohou přispět k úspoře emisí obohacením půdy o uhlík.Mezi tyto postupy řízení patří mimo jiné přechod na snížené obdělávání půdy nebo nulové obdělávání půdy, lepší střídání plodin, a lepší hospodaření s hnojivy a využívání přírodních hnojiv. Zlepšovač půdyjako je kompost. Použití kejdy/hnoje jako substrátu pro výrobu bioplynu a Biometan je rovněž považován za lepší zemědělské hospodaření, protože se zamezí rozptýleným polním emisím. Úspory emisí z esca jsou se použije pouze v případě, že opatření na zlepšení stavu zemědělství byla provedena po lednu 2008.  

Požadavky na výpočet emisí skleníkových plynů při přepravě a distribuci (etd) podle systému SURE-EU

Je třeba vypočítat také emise vznikající při přepravě a skladování biomasy. Pokud existuje několik přepravních kroků, je třeba posoudit každý z nich zvlášť. Skutečné emise z dopravy lze určit pouze v případě, že jsou k dispozici všechny informace o rozhraní pro jednotlivé kroky přepravy. jsou zaznamenávány a důsledně předávány v celém výrobním řetězci.. Již na výrobu a pěstování suroviny není třeba znovu rozebírat. Poslední Úpravytelle in řetězce odpovídá za výpočet emisí. Jako "poslední rozhraní se týká certifikovaných zařízení, která přeměňují pevná nebo plynná paliva z biomasy na elektřinu nebo teplo a spadají do oblasti působnosti článku 29 RED II.  

Požadavky na výpočet emisí skleníkových plynů při zpracování(ep) podle systému SURE-EU

Každé zpracovatelské místo musí zaručit, že všechny emise skleníkových plynů ze zpracování (ep) jsou zohledněny ve výpočtu emisí skleníkových plynů. Patří sem emise ze samotného zpracování, odpadů, úniků a výroby chemických látek nebo produktů používaných během procesu. Zahrnuty jsou rovněž emise CO2 odpovídající obsahu uhlíku ve fosilních surovinách - bez ohledu na to, zda jsou během procesu spalovány, či nikoli. 

Při výpočtu emisí skleníkových plynů podle SURE-EU ze zpracování (ep), následující údaje jsou získávány na místě z provozních dokumentů: 

 • Roční spotřeba elektřiny [kWh/rok]
 • Výroba tepla: Typ paliva pro výrobu páry (např. topný olej, plyn)
 • Roční spotřeba paliva [kg/rok] na výrobu tepla
 • Vstupní produkce [kg/rok]: Množství chemických látek nebo výrobků
 • Roční objem odpadních vod [l/rok]
 • Roční výnos hlavního produktu [kg/rok] 

Pro výpočet emisí vyžaduje SURE-EU údaje, které musí být změřeny nebo vycházet ze specifikací zařízení. U známých emisních rozsahů podobných zařízení se použije nejvyšší hodnota. Skutečné hodnoty emisí se stanoví pouze tehdy, pokud jsou shromážděny a důsledně nahlášeny všechny informace o emisích. Dodatečné emise musí být nahlášeny do ep doplnit. 

Úspory emisí díky snížení emisí CO2-oddělení a -náhrada (eccr)

Úspora emisí ze zachycování a nahrazování CO2 (eccr) podle směrnice (EU) 2018/2001 se týká přímo výroby paliv z biomasy. Omezuje se na emise, kterým se zabrání zachycením CO2 z biomasy a jeho použitím při výrobě produktů a služeb namísto CO2 fosilního původu. Podle SURE-EU platí, že pokud je použití fosilního uhlíku ve výrobcích nebo službách běžné, považuje se nahrazení biogenním uhlíkem za splněné a není třeba předkládat žádné důkazy. Nicméně je třeba doložit množství vyprodukovaného biogenního CO2, které je skutečně komerčně využíváno. Důkazy pro první množství fosilního CO2 nahrazeného biogenním by mohly vypadat následovně: 

 • Dodací listy a faktury 
 • Podrobné dokumenty o nákupu a příjmu biogenního CO2 
 • Protokoly o měření a výrobní záznamy: 
 • Podrobné záznamy o množství vyprodukovaného biogenního CO2  
 • Smlouvy a dohody 
 • Smlouvy s dodavateli nebo jinými stranami týkající se použití biogenního materiálu nebo biogenního CO2.  

Při výpočtu emisí (eccr) je třeba dodržet následující pravidla: 

 • Množství paliva z biomasy
 • Množství biogenního CO2  

Pro zpracování CO2 je stále nutné určit 

 • Množství energie (elektřina, teplo)
 • Množství pomocných látek  
 • Další proměnné vstupní energie a jejich emise skleníkových plynů. 

Zachycování CO2prospěch: 

 • Elektrárny na biomasu 
 • Bioplynové stanice 
 • Závody na výrobu bioetanolu 
 • Závody na výrobu bionafty 

Pro všechna zařízení by bylo důležité mít k dispozici vhodnou infrastrukturu a technologii pro zachycování CO2 efektivně oddělovat, skladovat nebo používat.  

CO2-zachycování a geologické skladování (eccs) podle SURE-EU

Úspory emisí ze zachycování a geologického ukládání (eccs), které nejsou zahrnuty v ep se týkají pouze emisí, kterým se zabrání zachycením a sekvestrací uvolněného CO2. Ty jsou přímo spojeny s těžbou, dopravou, zpracováním a distribucí paliva z biomasy.  

Pro výpočet těchto úspor emisí (eccs) je třeba vzít v úvahu: 

 • Množství vyrobeného paliva z biomasy
 • Vyprodukované množství biogenního CO2 

V případě emisí CO2-(stlačování a přeměna na kapalný oxid uhličitý), je třeba dodržet následující body: 

 • Množství spotřebované energie (elektřina, teplo atd.)
 • Množství spotřebovaných přídatných látek
 • Další energetické vstupy související s procesem, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, a související emise skleníkových plynů z těchto spotřebovaných množství. 

Zohlednění úspor emisí ze zachycování a geologického ukládání CO2 (eccs) vyžaduje platný doklad o skutečném odchytu a bezpečném uložení. V případě přímého skladování musí být ověřeno, že skladovací nádrž je těsná a vyhovuje směrnici 2009/31/ES. 

Úspory prostřednictvím eccskteré nejsou v ep jsou zahrnuty pouze emise, kterým se zabrání zachycováním a ukládáním. Ty jsou přímo spojeny s výrobou, dopravou, zpracováním a distribucí biopaliv za předpokladu, že skladování je v souladu se směrnicí 2009/31/ES. 

Posuzované období pro eccs se musí shodovat s obdobím hodnocení skleníkových plynů pro hlavní výrobní cestu (palivo z biomasy) podle SURE-EU. 

Zachycování a geologické ukládání oxidu uhličitého (eccs- "Úspory emisí prostřednictvím zachycování a geologického ukládání") a zachycování a nahrazování CO2 (eccr - "úspory emisí prostřednictvím zachycování a nahrazování") mají různé technologické, ekonomické a regulační problémy a přínosy. Některé důvody, proč eccs nemusí být provozovány tak často jako eccr, jsou: 

 1. Infrastruktura a náklady: eccs vyžaduje přístup k vhodným geologickým formacím pro ukládání CO2-a infrastruktura pro přepravu a vtlačování CO2 do těchto útvarů. To může být spojeno se značnými náklady.
 2. Dlouhodobá odpovědnost a monitorování: Po geologickém uložení CO2 je třeba úložiště dlouhodobě monitorovat, aby se zajistilo, že nedojde k úniku. To může pro provozovatele znamenat další náklady a povinnosti. 
 3. Regulační výzvy: V mnoha zemích existují přísné předpisy pro geologické ukládání CO2minimalizovat možné dopady na životní prostředí a rizika pro lidské zdraví. To může usnadnit proces zavádění eccs-projekty se zpomalují. 
 4. Ekonomické výhody eccr: Na eccr zachycený CO2 přeměnit na užitečné produkty nebo paliva, což nabízí potenciální ekonomické výhody oproti prostému skladování. 
 5. Přijetí veřejností: Veřejnost může mít obavy o bezpečnost geologického ukládání CO2-skladování, zejména v oblastech v blízkosti potenciálních skladů. 
 6. Technologická vyspělost: Obě technologie jsou sice pokročilé, ale technologie snižování emisí CO2-použití (jako u eccr) lze v některých odvětvích považovat za rozvinutější a osvědčenější než technologie geologického skladování. 

Je důležité zdůraznit, že jak eccs a také eccr mají své přednosti a problémy a obě technologie mohou být cenné v kontextu celosvětového úsilí o snížení emisí skleníkových plynů. Skutečné nasazení těchto technologií se může lišit v závislosti na regionálních, ekonomických a technologických podmínkách. 

Momentální eccs Projekty se realizují především ve skandinávských zemích, jako je například Norsko, které disponuje potřebnou technologií.  

Celkový výpočet SURE-EU

Um nyní celkové emise používané při výrobě paliva z biomasy před jeho energetickou přeměnou. vypočítat, hodnoty, které člověk dříve stanovené.  

Eec=0 gCO2eq/MJ 

El= 0 gCO2eq/MJ 

Ep= 5,9 gCO2eq/MJ 

Etd= 0,8 gCO2eq/MJ 

Esca= -97,6 gCO2eq/MJ 

E= 0 gCO2eq/MJ + 0 gCO2eq/MJ + 5,8 gCO2eq/MJ + 0,8 gCO2eq/MJ - 97,6 gCO2eq/MJ 

Výsledek = -91gCO2eq/MJ 

Pomocí výše uvedeného vzorce lze nyní zadat hodnoty. Jedná se o standardní hodnoty z RED II. Výsledkem standardních hodnot je úspora -91 gCO2eq/MJ. 

Výpočet snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím posledního rozhraní  

Poslední rozhraní určuje emise skleníkových plynů "E" způsobené palivy z biomasy v gCO2eq/MJ paliva z biomasy a vypočítává emise skleníkových plynů způsobené palivy z biomasy pro výrobu tepla a/nebo elektřiny v gCO2eq/MJ konečného energetického produktu (elektřina, teplo). 

Na stránkách Emise skleníkových plynů z elektráren na biomasu, které vyrábějí pouze teplo, se vypočítá takto:  

ECh= E /ƞh 

Na stránkách Emise skleníkových plynů z elektráren na biomasu, které vyrábějí pouze elektřinu, se vypočítá takto:  

ECel= E /ƞel 

ECh,el = celkové emise skleníkových plynů z konečného energetického produktu  

E = celkové emise skleníkových plynů z paliva z biomasy před jeho konečnou přeměnou.  

ηel = elektrická účinnost, definovaná jako podíl ročně vyrobené elektrické energie a ročně spotřebovaného paliva na základě energetického obsahu.  

ηh = tepelná účinnost, definovaná jako podíl ročně vyrobeného užitečného tepla a ročně spotřebovaného paliva na základě energetického obsahu. 

Příklad: Pokud bychom chtěli vypočítat emise po konverzi, museli bychom vypočítat -91gCO2eq/MJ (vypočteno výše) děleno elektrickou účinností. Zde byla pro ilustraci předpokládána účinnost 0,8. Pokud nyní tyto hodnoty vydělíme, dostaneme celkové emise skleníkových plynů prostřednictvím konečného energetického produktu ve výši -113,75 gCO2eq/MJ.  

Kdo musí provést bilanci skleníkových plynů v systému SURE? 

Provozovatelé, kteří přijímají, obchodují, zpracovávají nebo používají paliva z biomasy pro výrobu elektřiny nebo tepla (chlazení), jsou povinni poskytovat v systému SURE-EU konkrétní informace o emisích skleníkových plynů vyprodukovaných v rámci příslušného provozu a předávat tyto údaje navazujícímu rozhraní za předpokladu, že konverzní zařízení využívající biomasu je povinno vést evidenci skleníkových plynů v souladu s požadavky směrnice EU 2018/2001. Takovými zařízeními jsou zařízení, která vyrábějí biopaliva nebo spalitelné látky. Účtování skleníkových plynů však může být prováděno na dobrovolném základě. To znamená, že v odvětví SURE není účtování skleníkových plynů povinné. To však neznamená, že by takové nařízení nemohlo vstoupit v platnost později. Mít k dispozici bilanci skleníkových plynů zpracovanou podle SURE může být samozřejmě do budoucna užitečné. Některé důvody, proč tak učinit, by mohly být např:  

 • Povědomí o životním prostředí: Bilance skleníkových plynů podle SURE vám pomůže získat jasný obraz o emisích skleníkových plynů vaší organizace nebo společnosti. To vám umožní přijmout opatření ke snížení těchto emisí a přispěje k podpoře environmentální udržitelnosti.  
  • Příkladem může být snížení skluzu metanu. 
 • Řízení reputace: Mnoho zákazníků a zainteresovaných stran oceňuje postupy šetrné k životnímu prostředí. Bilance emisí skleníkových plynů a zveřejnění snah o snížení emisí mohou zlepšit image společnosti.  
 •  
 • Ekonomické přínosy: Analýza emisí skleníkových plynů podle SURE může pomoci identifikovat neefektivní procesy. Snížení těchto emisí by mohlo pomoci ušetřit náklady 
 • Dodržování mezinárodních norem: Někdy vám dodržování dobrovolných norem nebo rámců může zajistit přístup na určité trhy nebo partnerství, i když nejsou vyžadovány zákonem.

Zdroje


Systémové zásady pro využívání, zpracování a obchod s palivy z biomasy a jejich přeměnu na elektřinu a teplo - https://sure-system.org/images/Systemdokumente_DE/Systemgrundsaetze/SSP-USE-de-1.3_NutzungBiomasse_final.pdf 

Technické pokyny pro výpočet emisí skleníkových plynů - https://sure-system.org/images/Systemdokumente_DE/TechnischeAnleitungen/TG-GHG-de-1.2_THG-Berechnung_final.pdf 

Definice v systému SURE: 
https://sure-system.org/images/Systemdokumente_DE/TechnischeAnleitungen/TG-DEF-de-1.3_Definitionen_final.pdf 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) 
EUR-Lex - 32018L2001 - CZ - EUR-Lex (europa.eu) 
 

Zanechat komentář