Proč je německý trh s biometanem tak zajímavý: podrobný pohled

Na adrese Biometan, THG od agriportance GmbH

Proč je německý trh s biometanem tak zajímavý: podrobný pohled

Trh s biometanem vyvolal v posledních měsících značný rozruch. Vzhledem k rychlým cenovým skokům, intenzivním diskusím o kvótách skleníkových plynů (GHG) podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED) III a celkovému oživení odvětví v důsledku energetické krize je jasné: německý trh s biometanem je zajímavější než kdykoli předtím. Co jej však činí tak atraktivním? A jaké okolnosti charakterizují zejména německý trh?

Dynamický obraz trhu: příjmy z biometanu prostřednictvím kvót na skleníkové plyny

Podle analýzy společnosti dena "Barometr biometanového průmyslu 2023" překročil celkový prodej biometanu v roce 2022 poprvé hranici 11 TWh. Hlavním motorem tohoto vývoje je rostoucí poptávka po biometanu v sektoru pohonných hmot. Rovněž je zde patrná zvýšená dovozní a vývozní aktivita. Zvláštní pobídkou pro členské státy EU je, že biometan vyrobený v jiných zemích EU lze započítat do německé kvóty skleníkových plynů (GHG quota).

Jaké jsou výhody německé kvóty na emise skleníkových plynů?

Kvóty skleníkových plynů (GHG) v Německu charakterizují zákonem předepsané snížení emisí skleníkových plynů. Povinné strany kvóty - obvykle společnosti vyrábějící minerální oleje - ji musí splnit uvedením udržitelných biopaliv na trh. Referenčním základem pro snížení je referenční hodnota nafty s 94,1 g ekvivalentu CO2 na megajoule. Namísto zaměření pouze na energetické množství dodaných biopaliv, jak tomu bylo dříve v případě kvót na biopaliva, se nyní klade důraz na skutečné snížení emisí skleníkových plynů.

Tato změna orientace vyplynula z potřeby zaměřit využívání biopaliv více na snižování emisí skleníkových plynů. V roce 2015 tak kvóta na skleníkové plyny nahradila kvótu na biopaliva. Touto novinkou německý Spolkový sněm omezuje emise z ropného průmyslu. Kromě přímého přimíchávání biopaliv dává obchodování s kvótami na základě výroby biometanu společnostem vyrábějícím minerální oleje další možnost, jak snížit své emise CO2.

Klíčovou roli zde hrají výrobci biometanu. Vyrábějí plyn, který slouží jako palivo, a tím nepřímo šetří emise CO2. Výsledná kvóta skleníkových plynů se buď prodává přímo povinným společnostem, pokud výrobci působí také jako distributoři biometanu, nebo prodávají biometan jiným distributorům. Uvedením biometanu na trh nebo jeho doplňováním vzniká uvedená kvóta. Příjmy jsou založeny na prodeji těchto kvót povinným společnostem.

Tento přechod od kvót na biopaliva ke kvótám na skleníkové plyny vychází z evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II). Původní směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED) z roku 2009 a její revize z roku 2018 (RED II) stanoví cíle pro obnovitelné zdroje energie v odvětví dopravy. Ty definují kritéria udržitelnosti a úspory skleníkových plynů. Současně byla zavedena směrnice o kvalitě paliv (FQD), jejímž cílem je snížit emise z životního cyklu paliv. Členské státy EU jsou povinny tyto směrnice transponovat do vnitrostátního práva. V Německu to vedlo k začlenění do spolkového zákona o kontrole emisí (BImSchG) a také do vyhlášky o udržitelnosti biopaliv (Biokraft-NachV).

Jaké okolnosti činí Německo atraktivním trhem pro biometan?

Kvóty na emise skleníkových plynů byly v Německu zavedeny s cílem vytvořit pobídku pro trh, zejména pro biopaliva s vysokým snížením emisí skleníkových plynů. Zatímco fosilní zemní plyn nemůže přispět k plnění této kvóty, biometan ano. Zajímavé je, že způsobilost biometanu pro tuto kvótu závisí na použitém substrátu. Významným kandidátem v této oblasti je biometan vyráběný ze zemědělského hnoje, například z kejdy. Ten je klasifikován jako pokročilé biopalivo.

Společnosti, které překročí svou kvótu, z toho mají dokonce dvojí prospěch, protože přebytky pokročilých biopaliv lze započítat dvakrát do celkové kvóty skleníkových plynů. Naopak společnosti, které kvótu nesplní nebo ji nesplní, čelí finančním sankcím. Tyto sankce byly stanoveny na 0,47 EUR za kg CO2ekv do roku závazku 2021 a od roku 2022 byly zvýšeny na 0,60 EUR za kg CO2ekv.

Tyto předpisy vedly ke zvýšené poptávce po biometanu, což následně ovlivnilo ceny a potenciální příjmy z biometanu v Německu. Požadavky, a tedy i potenciály příjmů z biometanu se však liší v závislosti na použité skupině substrátů. EU uznala, že výroba konvenčních biopaliv může mít negativní dopady, například tím, že ovlivňuje oblasti s vysokou biologickou rozmanitostí. Proto byly členským státům EU vydány pokyny, které podporují používání biopaliv, avšak za přísných kritérií udržitelnosti.

Proč je biometan z chlévského hnoje tak důležitý pro německý trh s biometanem? Palivoe tak atraktivní?

Zvláštní pozornost je věnována biometanu ze zemědělského hnoje s přihlédnutím k "bonusu za hnůj". Tento bonus vede ke snížení emisí skleníkových plynů při impozantní výchozí hodnotě -100 g CO2 ekv/MJ, jak je uvedeno v RED II. Při individuálním výpočtu může být tato hodnota dokonce překročena. Proto jsou ceny a možnosti příjmů z biometanu v Německu úzce spjaty s použitým substrátem a související kvótou emisí skleníkových plynů.

V rámci systému kvót skleníkových plynů (GHG) bude v nadcházejících letech hnůj a pokročilé zbytky ze zemědělských podniků započítáván dvojnásobně. To jim dává výhodnější hodnotu skleníkových plynů ve srovnání s obnovitelnými surovinami (NawaRos). Pro vás to znamená, že biometan vyrobený ze zemědělského hnoje a pokročilých zbytků nabízí nejvyšší možnosti příjmů. Důvodem je skutečnost, že hodnota GHG je ústředním prvkem pro stanovení ceny a v závislosti na tom, jaký substrát je použit, se na cenu uplatňují různé prémie nebo slevy.

Jaký je vývoj cen biometanu?

Dlouhodobé uvádění biometanu na trh otevírá značné možnosti příjmů, zejména pokud uvážíme, že uzavřením sedmiletých smluv o dodávkách s odběrateli biometanu lze získat stabilní a udržitelný zdroj příjmů. Podrobný přehled o tom, jaké konkrétní možnosti příjmů vznikají v závislosti na použitém substrátu, lze nalézt na internetových stránkách: Více informací o cenách biometanu a možnostech zisku najdete zde.

Stejně důležité je však mít oči otevřené pro krátkodobé příležitosti - zde hraje klíčovou roli spotový trh. Na tomto trhu se obchoduje se zemním plynem a elektřinou téměř v reálném čase, což znamená, že se zde přímo setkává nabídka s poptávkou. Obchody zde uzavřené odrážejí aktuální tržní cenu a jsou uzavřeny do dvou dnů. V souladu s tím se obchodování s biometanem odvíjí od aktuální ceny na burze, což jistě nabízí lukrativní možnosti vyšších příjmů.

Neměli bychom se však zaměřovat pouze na vývoj cen. Důležité jsou také globální trendy v poptávce po biometanu. Rostoucí zájem médií o bio-LNG a také bio-CNG svědčí o rostoucím povědomí a zájmu o udržitelné zdroje energie. Výroba biometanu navíc nabízí provozovatelům bioplynových stanic nové obchodní příležitosti, které přesahují dosavadní možnosti, jež nabízela EEG. Nastává tedy vzrušující doba pro všechny, kteří se chtějí zapojit do odvětví biometanu.

Jaké jsou tedy klíčové faktory pro příjmy na německém trhu s biometanem?

Klíčové faktory trhu s biometanem lze shrnout následovně:

  1. Kvóta na emise skleníkových plynů: Zajišťuje, že společnosti upřednostňují pokročilá biopaliva, což zvyšuje ceny biometanu v Německu a s tím spojené možnosti příjmů.
  2. Diferencované kategorie substrátů: V závislosti na použitém substrátu může být biometan započítáván různě. Biometan ze zemědělského hnoje a pokročilých zbytků nabízí nejlepší příležitosti k výnosům, protože hodnotu skleníkových plynů tvoří cenotvorný prvek.
  3. Dlouhodobé možnosti odbytu: Díky sedmiletým smlouvám o dodávkách si mohou výrobci bioplynu zajistit stabilní zdroje příjmů.
  4. Spotový trh: Pohled na spotový trh ukazuje, že s biometanem se obchoduje za aktuální burzovní cenu, což nabízí další možnosti příjmů.

Kromě domácího trhu s biometanem hraje významnou roli také mezinárodní obchod. Rostoucí zájem o bio-LNG a bio-CNG nabízí nové příležitosti také provozovatelům bioplynových stanic z jiných členských států EU.

Jak vypadá mezinárodní obchod s biometanem? Klíčové slovo: poptávka a potřeba

Poptávka a zájem o trh s biometanem výrazně vzrostly v důsledku energetické krize a následného zvýšení cen zemního plynu. V důsledku vysokých cen zemního plynu a mechanismů, jako je systém EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS) a spolkový zákon o obchodování s emisemi (BEHG), se prudce zvýšil mezinárodní obchod s biometanem. Údaje společnosti dena z roku 2022 ukazují, že ze sousedních evropských zemí bylo do Německa převedeno 3,5 TWh osvědčení o původu biometanu. Jedním z důvodů je, že biometan - ať už jako Bio-CNG nebo BIO-LNG - z jiných zemí EU pozitivně přispívá k německé kvótě skleníkových plynů.

Rozšířily se zdroje dodávek biometanu

Rozšířila se tak nabídka zdrojů dodávek biometanu. Významný je zejména vývoz ze zemí, jako je Polsko, Česká republika, Španělsko a také Francie. Očekává se, že Francie začne vyvážet záruky původu v lednu 2024, což přinese na trh více biometanu. Kromě toho je klíčovým hráčem Dánsko. Tam již bioplyn tvoří 30 % celkového trhu s plynem. Dosud se tento bioplyn využíval především ve Švédsku. Nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora by však mohlo ovlivnit tento způsob vývozu a otevřít nové možnosti pro země, jako je Německo.

Výhled evropského trhu s biometanem je pozitivní. Díky plánovaným zařízením na výrobu biometanu a opatřením na úrovni EU, zejména směrnici RED III, se objevují stabilnější trhy. Kromě toho vytvoření databáze Evropské unie podporuje obchod mezi členskými státy EU.

Existují však i překážky. Rozdílná kritéria udržitelnosti v členských státech EU a s tím spojené byrokratické překážky ztěžují mezinárodní obchod. Pro Německo je to jasné: k plnění kvót mohou přispívat pouze biopaliva, která splňují kritéria nařízení o udržitelnosti biopaliv (Biokraft-NachV).

Jaké jsou současné předpisy pro certifikaci biometanu na německém trhu s palivy?

Než bude možné realizovat první finanční výnosy z obchodování s kvótami, je tu nezbytná překážka: certifikace biometanu. I když se biometan dováží ze zemí mimo EU, nemělo by to být považováno za překážku. Tento dovážený biometan však musí splňovat stejně vysoké standardy udržitelnosti, jaké platí pro biometan vyráběný v Německu. Pro německý prostor jsou tyto požadavky konkrétně stanoveny ve vyhlášce o udržitelnosti biopaliv (Biokraft-NachV). V souladu s tím se biometan používaný v odvětví pohonných hmot vyrábí buď pomocí systémů, jako jsou např. REDcert nebo ISCC certifikované.

Samotný proces certifikace není triviální. Provozovatel zařízení si musí najmout kvalifikovaného auditora, který v rámci hloubkového auditu kontroluje plnění kritérií udržitelnosti. Ten mimo jiné zahrnuje ověření snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím odpovídající bilance skleníkových plynů, přesnou analýzu hmotnostní bilance a také komplexní přezkum všech relevantních dokumentů, které provázejí celý hodnotový řetězec biometanu.

V čem spočívá hromadné vyvážení biopaliv na německém trhu s biometanem?

V členských státech EU existují dva hlavní systémy prokazování biometanu: systém "Book and Claim" prostřednictvím záruk původu (GO) a systém hmotnostní bilance. 

Zatímco GO odděluje atributy udržitelnosti od fyzické komodity, systém hmotnostní bilance zajišťuje, že certifikovaný materiál opouštějící dodavatelský řetězec byl do něj přidán ve stejném množství. Tento systém vyžaduje podrobné záznamy o přepravě biometanu, procesech přeměny biometanu a dalších faktorech.

V podstatě byla GO rozšířena tak, aby zahrnovala nejen elektřinu z obnovitelných zdrojů, ale také obnovitelné plyny. GO slouží jako prostředek k prokázání konečnému spotřebiteli, že určitý podíl energie, kterou spotřebovává, pochází z obnovitelných zdrojů. GO lze převést bez ohledu na jednotku energetického plynu, pro kterou byla původně vydána Další informace o GO naleznete v článku 19 směrnice RED II nebo na adrese Německá spolková agentura pro životní prostředí. GO vydaná na biometan však nepřispívá k plnění vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Proto EU v rámci RED II rozdělila biometan do dvou skupin se dvěma různými hodnotami potenciálu: 

  1. obnovitelné palivo pro dopravu podle systému hmotnostní bilance s hodnotou snížení emisí skleníkových plynů pro dosažení cílů podle čl. 29 odst. 1 a
  2. zelená přidaná hodnota pro energetické produkty v rámci režimu GO. 

Systém hmotnostní bilance ze strany EU povinný pro používání biometanu jako paliva

Rozdílné hodnoty potenciálu také jasně ukazují, že systém hmotnostní bilance je ze strany EU pro využití biometanu jako paliva v dopravě povinný. V Německu je povinnost hmotnostní bilance výslovně uvedena v Biokraft-NachV. Tímto způsobem zajišťují, aby množství certifikovaného materiálu opouštějícího dodavatelský řetězec odpovídalo množství certifikovaného materiálu vstupujícího do dodavatelského řetězce, a to s ohledem na procesy přeměny. Podrobnější informace o hmotnostním vyvážení naleznete zde: >Odkaz<

Vnitrostátní regulační orgány mohou v zásadě zavést své vlastní systémy hmotnostní bilance tak, že je nechají schválit EU. V současné době požádal Evropský registr obnovitelných zdrojů plynu (ERGAR) o takovou validaci pro evropskou plynárenskou soustavu. Výsledek této žádosti je stále otevřený.

A co po certifikaci biometanu?

Po úspěšném dokončení certifikace si provozovatelé zařízení na výrobu biometanu mohou otevřít účet v systému udržitelné biomasy (Nabisy) u Spolkové agentury pro zemědělství a výživu (BLE). Na něm je uložen nově získaný certifikát a příslušné množství certifikovaného biometanu. Kromě toho se zaznamenávají měrné emise skleníkových plynů z biopaliva v kilogramech ekvivalentu oxidu uhličitého na megajoule. Po zadání údajů je provozovateli vystaven oficiální certifikát udržitelnosti. Tento dokument musí být spolu s ročním prohlášením o kvótě předložen úřadu pro kvóty biopaliv. Jak vypadá certifikát udržitelnosti, můžete vidět na obrázku níže. Důkaz jasně ukazuje, jak důležitý je systém hmotnostní bilance pro účast na německém trhu s biometanem, stejně jako význam specifických emisí skleníkových plynů. 

Příklad důkazu udržitelnosti na německém trhu s biometanem

Obrázek 1: Příklad důkazu udržitelnosti

Pokud jde o kvalitu biopaliva, je třeba předložit další důkazy, často ve formě analytických certifikátů nebo prohlášení výrobce. Se souhlasem úřadu pro kvóty biopaliv lze přijmout i jiné vhodné formy důkazů. Od 1. ledna 2017 se za formální prohlášení výrobce považuje osvědčení o udržitelnosti nebo dílčí osvědčení podle vyhlášky o udržitelnosti biopaliv (Biokraft-NachV). Je třeba poznamenat, že úřad pro kvóty biopaliv může požadovat také vzorky, které musí splňovat určité minimální normy. Tyto normy jsou stanoveny v normě DIN EN 16723-2:2017-10, která popisuje specifikace pro zemní plyn a biometan v odvětví dopravy a pro biometan určený k vtláčení do sítě zemního plynu.

Lze shrnout, že pro obchodování s biometanem a jeho využívání v Německu jsou nezbytné přísné certifikační postupy a rozsáhlé požadavky na dokumentaci. Tím je zajištěno, že biometan splňuje vysoké požadavky na udržitelnost a kvalitu.

Jaké jsou přesné předpisy pro vývoz biometanu?

Vývoz biometanu do Německa je regulační záležitostí, která se vyznačuje složitou právní situací. Dovoz plynného biometanu z jiných členských států EU do německé veřejné plynárenské sítě je v zásadě povolen, pokud jsou splněny všechny příslušné požadavky. Důraz je kladen na skutečnost, že jak vtláčení, tak odběr nebo výstup biometanu probíhá na území Evropské unie podléhajícím spotřební dani. Dále je třeba poznamenat, že bilanční rozdělení biometanu je v souladu se směrnicemi EU omezeno výhradně na území Evropské unie podléhající spotřební dani.

Jaké jsou zákony a předpisy pro dovoz biometanu do Německa?

Klíčovým kritériem je, aby se dovážený biometan používal jako palivo na německém trhu. Kromě toho musí být zajištěno, že biomasa použitá k výrobě biometanu splňuje podmínky pro získání kreditu. Další zásadní podmínkou pro započítání biometanu do kvóty skleníkových plynů v Německu je správné zdanění. Do plnění kvóty skleníkových plynů lze započítat nejen biometan z jiných zemí EU, ale také fyzicky dovezené biopalivo do Německa bez ohledu na to, kde bylo vyrobeno.

Biometan vyvážený ze zemí mimo EU, tzv. třetích zemí, podléhá zvláštnímu nařízení. Zde musí být biometan ve fyzické podobě; účetní alokace není v této souvislosti povolena. Pokud uvažujete o produktech z biometanu, ať už v plynné formě (Bio-CNG), nebo ve zkapalněné formě (Bio-LNG), z jiných zemí EU, měli byste se informovat o specifických požadavcích. Hlavní celní úřad poskytuje pro trh s biometanem přesné informace o podmínkách, které je třeba splnit, aby se tyto výrobky mohly započítat do německé kvóty skleníkových plynů. Pro ucelenější a jasnější přehled jsou tato kritéria podrobně uvedena na obrázku níže.

Vývozní předpisy a pokyny pro dovoz biometanu na trhu s biometanem

Obrázek 2: Vývozní předpisy a pokyny pro dovoz biometanu

Pokud stále potřebujete více informací, můžete je najít na webových stránkách hlavního celního úřadu pod klíčovým slovem "greenhouse gas quota" nebo nás můžete kontaktovat.

Možnosti mezinárodního obchodu s biometanem mezi Německem a jinými státy - ať už členskými státy EU nebo třetími zeměmi - se liší v závislosti na existujících právních předpisech a dvoustranných dohodách.

Jaké jsou možnosti mezinárodního obchodu s biometanem mezi Německem a ostatními členskými státy EU nebo nečlenskými státy EU? 

V rámci EU: Obchod s biometanem s členskými státy EU je možný za určitých podmínek a s ohledem na požadavky udržitelnosti. To umožňuje volný obchod s biometanem prostřednictvím veřejné sítě zemního plynu. Je třeba zajistit, aby dovážený biometan splňoval stejné požadavky na udržitelnost jako biometan vyráběný v Německu a aby byly dodržovány výše uvedené vývozní předpisy a směrnice. 

Státy, které nejsou členy EU - případ Švýcarska: Švýcarsko, ačkoli není členem EU, má s ní uzavřenu řadu dohod, které usnadňují obchod. Při vývozu biometanu ze Švýcarska do Německa je však třeba dodržovat zvláštní pravidla a předpisy.

Rakousko a jeho zvláštnosti: Rakousko má vlastní systém regulace biometanu a obchodování s ním na trhu s biometanem. V Rakousku platí, že pokud výrobce dodává plyn do veřejné sítě a je odebírán jinde, ale ne pro konečnou spotřebu ani pro účely přeměny, například když je plyn používán pro sektor dopravy, platí osvědčení o původu plynu (HKN) podle § 81 balíčku zákona o obnovitelných zdrojích (EAG). Konkrétně to znamená, že při přeměně plynu se záruka původu ruší a místo ní se vydávají zelené certifikáty plynu podle § 86 EAG (výjimka UBA). V souladu s tím nelze záruky původu znovu zrušit. E-Control je nezávislý regulační orgán pro elektřinu a plyn v Rakousku, který monitoruje a dohlíží na trhy s energií. Konkrétně je však třeba si nejprve uvědomit, že vývoz biometanu z Rakouska neprobíhá bez dalšího a je třeba zohlednit mnoho jednotlivých předpisů

Je důležité zdůraznit, že navzdory možnosti obchodovat s biometanem na mezinárodní úrovni je třeba vždy zajistit soulad s kritérii udržitelnosti, právními požadavky a dvoustrannými dohodami.

Německý trh s biometanem - výhled

Německý trh s biometanem je v centru dynamického vývoje, který je poháněn regulačními pobídkami, tržními mechanismy a mezinárodními trendy. Pro hráče tak nabízí širokou škálu příležitostí, pokud jde o vývoz biometanu do Německa a možnosti příjmů na německém trhu s biometanem. Chcete-li se snadno vypořádat s výzvami certifikace pro vývoz biometanu do Německa, můžete se na nás jednoduše obrátit.