Plán monitorování v rámci SESTA

Na adrese Zemědělství, Biometan od agriportance GmbHZanechat komentář

V tomto článku se podíváme na plán monitorování podle zákona o obchodování s palivovými emisemi (BEHG) a zjistíme, koho se týká a jaké požadavky z něj vyplývají. Dále se podíváme na prezentaci DEHSt ze dne 04.07.2023, abychom získali ucelený přehled o národním systému obchodování s emisemi (nEHS) v Německu.

Koho se to týká?

Zákon o obchodování s palivovými emisemi (BEHG) má dopad na biometan odebíraný ze sítě zemního plynu. Od letošního roku podléhá biometan vnitrostátnímu obchodování s emisemi. Od 1. ledna 2023 jsou distributoři, kteří poprvé podléhají energetické dani za biometan, povinni dodržovat také SESTA. Zpravidla se jedná o obchodníky s biometanem nebo BGAA.

Vyhláška o vykazování emisí (EBeV 2030) upravuje stanovení emisí, vykazování a ověřování v rámci SESTA od roku 2023 do roku 2030. Je důležité poznamenat, že emise z paliv z udržitelné biomasy lze uplatnit s nulovým emisním faktorem. K tomu je však třeba předložit samostatný doklad o udržitelnosti použité biomasy.

Jaké požadavky vyplývají z plánu monitorování podle zákona o obchodování s emisemi paliv (SESTA)?

Ohlašovací povinnost podle SESTA se v zásadě týká emisí CO2 ze všech zdrojů energie, které jsou regulovány zákonem o energetické dani, včetně biometanu. Emise z paliv z udržitelné biomasy však mohou být posuzovány s nulovým emisním faktorem, což znamená, že za ně nemusí být odevzdávány žádné emisní povolenky.

Aby bylo možné použít nulový emisní faktor pro biogenní emise podle § 8 odst. 2 EBeV 2030, musí být DEHSt předložen důkaz o udržitelnosti použité biomasy. Tento důkaz musí být předložen v celém dodavatelském řetězci a musí být vedena hmotnostní bilance. Předpokladem pro evidenci a předložení důkazu je certifikace podél dodavatelského řetězce.

Dosud byly podle nařízení o udržitelnosti výroby elektřiny z biomasy certifikovány pouze výrobny biometanu o jmenovitém tepelném příkonu nejméně 2 MW. Zařízení, která nedosahují této hranice a jejichž biometan je dodáván do sítě zemního plynu, mohou být nyní certifikována. V současné době ještě není technicky nastavena funkce pro přenos certifikátů udržitelnosti z databáze BLE Nabisy. Dokud se tak nestane, platí přechodné ustanovení, podle něhož lze elektronický doklad předat prostřednictvím uznávaného certifikačního systému (např. SURE).

DEHSt prezentace z 04.07.2023

Německý úřad pro obchodování s emisemi (DEHSt) představil národní systém obchodování s emisemi (nEHS) v Německu, který slouží jako balíček opatření k zajištění klimatických cílů. Jeho součástí je stanovení cen CO2 pro odvětví mimo EU ETS. BEHG poskytuje právní rámec pro nEHS od roku 2021. DEHSt je odpovědný za prosazování nEHS a EU ETS. Příjmy z obchodování s certifikáty plynou do Fondu pro klima a transformaci, který financuje různá opatření na ochranu klimatu a národní a mezinárodní projekty na ochranu klimatu.

Základní aspekty plánu monitorování

Existuje jednoduchý OB, který se používá, pokud se používají pouze výchozí hodnoty podle přílohy 2 EBeV 2030. Pro ostatní případy existuje běžný OB, který se používá zejména pro individuální stanovení výpočtových faktorů a stanovení množství paliva bez odkazu na podání energetického daňového přiznání. Plán monitorování zajišťuje soulad vykazování emisí na základě schválených metod monitorování.

Plán monitorování tvoří základ pro přípravu všech zpráv o emisích od roku 2024. Musí být připraven pro období obchodování do roku 2030 do 31. 10. 2023 prostřednictvím platformy DEHSt s využitím elektronických šablon, které jsou k tomuto účelu k dispozici (Form Management System, FMS). Plán monitorování popisuje metodiku monitorování pro výpočet emisí z paliv. Monitorování emisí musí být v zásadě transparentní, úplné, srovnatelné, konzistentní a přesné. Nová zařízení (jsou ta zařízení, která byla uvedena do provozu po 29. 2. 2020) musí předložit plán monitorování před datem, kdy se na ně poprvé vztahují povinnosti podle oddílu 5 TEHG. To znamená, že plány monitorování musí být předloženy nejen do doby uvedení do provozu, ale již před první emisí skleníkových plynů. Plány monitorování a jejich podpis musí být podány elektronicky prostřednictvím virtuální pošty (VPS). 

Změny plánu monitorování

Je třeba rozlišovat mezi významnými a nevýznamnými změnami plánu monitorování. Z toho vyplývají různé oznamovací povinnosti. Významné změny jsou např: 

  • Zahrnutí materiálových toků a zdrojů emisí, které dosud nebyly zahrnuty do plánu monitorování
  • Změna použité úrovně
  • Změna metody monitorování, například ze standardní metody na hmotnostní bilanci nebo ze standardní metody na kontinuální měření emisí.
  • Výměna měřicího přístroje, pokud se změní důkaz o splnění požadované úrovně (s výjimkou výměny měřicího přístroje za kalibrovaný měřicí přístroj).
  • Změna laboratoře (kromě změny na laboratoř akreditovanou podle normy DIN EN ISO/IEC 17025)

V případě významné změny se plán monitorování neprodleně upraví. 

Nevýznamné změny jsou změny, které slouží k nápravě toho, co již bylo popsáno v plánu monitorování, a všechny ostatní výjimky z výše uvedených významných změn. Patří mezi ně např:

  • Změny adresy, změny kontaktní osoby v zařízení nebo změny odpovědnosti v rámci zařízení.
  • Změna kapacity zařízení bez změny povolení k vypouštění emisí a bez zahrnutí nových zdrojů emisí nebo toků látek, změna součástí zařízení nebo technologií používaných v zařízení, změna kategorie zařízení nebo klasifikace toků látek, aniž by bylo nutné dodržovat vyšší úroveň požadavků podle MVO ve srovnání se schváleným plánem monitorování.
  • Změna pověřené laboratoře, pokud je pověřena akreditovaná laboratoř ve smyslu čl. 24 odst. 1 MVO.
  • Změna ve shromažďování údajů dodavatelem, pokud je prostřednictvím specifikací v plánu monitorování zajištěno, že jsou dodržovány požadavky MVO, a jsou o tom vedeny důkazy.

Všechny nevýznamné změny plánu monitorování by měly být shromážděny a oznámeny DEHSt spolu s další významnou změnou.

Systém správy formulářů (FMS)

Systém FMS umožňuje uživatelům efektivně vytvářet plán monitorování. Kromě přímého zadávání údajů systém podporuje také import monitorovacích plánů. Je rovněž možné spravovat verze. Monitorovací plán lze navíc nastavit do dvou režimů. 

Režim čteníV režimu čtení lze informace v monitorovacím plánu pouze číst.

Režim úprav: V režimu úprav jsou povoleny všechny funkce pro úpravu plánu monitorování. 

Struktura formulářů v systému FMS

Obrázek 1:
Struktura formulářů v FMS [5].

Obrázek 2:
Adresářový strom v systému FMS [5]

Strom adresářů v systému FMS

Tučně označené formuláře jsou vždy původně vytvořeny v monitorovacím plánu. Všechny ostatní formuláře lze vytvořit podle potřeby provozovatele systému. Aby bylo možné přidávat formuláře, musí být ve stromu adresářů vybrán formulář vyšší úrovně. Má-li být například vytvořen formulář "Měřicí zařízení", provozovatel zařízení nejprve vybere formulář "Krycí list". Poté se nad stromem adresářů zobrazí možné formuláře, které lze vytvořit (viz obrázek 2). Měly by být vytvořeny pouze formuláře, které jsou vyžadovány vzhledem ke konstelaci zařízení. Pokud má být plán monitorování předložen DEHSt, musí být soubor exportován jako soubor ZIP. Soubor je pak třeba předat DEHSt prostřednictvím VPS. 

Virtuální pošta (VPS)

Elektronická komunikace s DEHSt probíhá prostřednictvím virtuální pošty (VPS). VPS je jakási elektronická pošta, na kterou lze bezpečně posílat zprávy a ze které je třeba příchozí zprávy vyzvednout. VPS zajišťuje, že zprávu může dešifrovat a přečíst skutečně pouze zamýšlený příjemce. 

Podpis

K odesílání zpráv prostřednictvím VPS je zapotřebí podpisová karta (SmartCard) s platným kvalifikovaným podpisem (QES) a vhodná čtečka karet (SmartCardReader). 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že platforma DEHSt slouží ke komunikaci a předkládání plánů monitorování a zpráv o emisích. Pro předkládání údajů je důležité zřídit si účet shody v registru nEHS. Zadávání údajů se provádí v systému správy formulářů (FMS) a po vytvoření plánu monitorování v systému FMS se tento plán exportuje, nahraje a podepíše a předloží prostřednictvím platformy DEHSt.

Zdroje

[1] Přivítání a seznámení s programem akce

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-kuehleis.pdf?__blob=publicationFile&v=4

[2] Vytvoření plánu monitorování v systému správy formulářů (FMS)

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-kellner.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[3] Obecný úvod do vykazování a monitorování emisí

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-alsters.pdf?__blob=publicationFile&v=6

[4] Elektronická komunikace s německým úřadem pro obchodování s emisemi

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-hinz.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[5] Pokyny k přípravě plánů monitorování a zpráv o emisích pro stacionární zařízení ve 4. obchodovacím období (2021 až 2030)

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/stationaere_anlagen/2021-2030/Ueberwachungsplan-Emissionsbericht_Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=8

Zanechat komentář