Bioenergie - Encyklopedie

Co je bioplyn? Jak se z něj stává biopalivo? A jak může kapalný biogenní CO2 pomoci při výrobě rajčat?

Lexikon bioenergie agriportance srozumitelně vysvětluje pojmy a fakta o bioenergii.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

A

Odpady

"Odpad" je definován v čl. 3 odst. 1 rámcové směrnice o odpadech 2008/98/ES2 : "Odpad je jakákoli látka nebo předmět, kterého se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se ho zbavit nebo je povinen se ho zbavit". Směrnice RED II dále upřesňuje, že to nezahrnuje "látky, které byly úmyslně upraveny nebo kontaminovány tak, aby splňovaly tuto definici".

Certifikát, jehož platnost vypršela

Certifikát, jehož platnost vypršela, označuje certifikát, který již není platný. Certifikáty udržitelnosti jsou v zásadě platné pouze 1 rok.

Oddělené pevné látky

Oddělené pevné látky se považují za tuhý hnůj. Ty lze shromažďovat například na hnojné desce.

Odpadní teplo

Odpadní teplo (synonymum: odpadní teplo) označuje tepelnou energii (teplo), která se uvolňuje do prostředí během procesů (např. v bioplynové stanici a zařízení na úpravu biometanu) a často se nevyužívá.

Acetogeneze

Acetogeneze je třetí fází anaerobního kvašení. Konkrétně: Rozklad mastných kyselin s krátkým řetězcem, kyseliny octové, CO2 a vodíku za vzniku CO2.

Polní fazole

Fazol obecný je jednoletá luštěnina (bobovitá rostlina) bohatá na bílkoviny. Fazol polní se v krmných dávkách používá v omezené míře, protože obsahuje třísloviny, které způsobují problémy při bachorové fermentaci. Kromě toho třísloviny snižují příjem krmiva.

Výtěžnost bioplynu z fazolí zelených je 82,7 Nm³/t FM a obsah metanu 55 %. Fazol polní zrno má výtěžnost bioplynu 582,1 Nm³/ t FM a obsah metanu 56,1 % a fazol polní GPSilage má výtěžnost bioplynu 196,8 Nm³/ t FM a obsah metanu 54,6%.

Směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva (zkratka: AFID)

dt. Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva. AFID je zpráva podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Směrnice AFID stanoví rámec pro rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva v Evropě, včetně elektřiny pro elektrická vozidla a vodíku pro palivové články a LNG pro lodní dopravu.

Starý chléb

Starý chléb (také v Německu: Backbread) je chléb, který zůstává na konci prodejního dne v pekárnách a obchodech. V souladu s tím se vytřídí jako potravina nebo se překročí doba jeho trvanlivosti. Je tedy třeba rozlišovat mezi chlebem, který je vhodný ke spotřebě, a chlebem, který se zkazil.

Částečně se používá jako krmivo pro zvířata nebo se zpracovává na biopalivo alkoholovým kvašením. Od konce roku 2006 je zkrmování kuchyňského a potravinového odpadu hospodářským zvířatům zakázáno i v Německu (směrnice EU 1774/2002).

Anaerobní kvašení

Anaerobní fermentace je biotechnologický proces, který probíhá za nepřítomnosti vzduchu (atmosférického kyslíku). Cílem je rozklad organických látek.

Uznávaný dobrovolný systém

Uznaný dobrovolný systém je definován v souladu s čl. 30 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001.

Jablečné výlisky

Jablečné výlisky jsou zbytky po lisování (výlisky) při výrobě jablečné šťávy. Jablečné výlisky se často používají jako náhražka objemného krmiva pro krmení dojnic a jiných hospodářských zvířat, protože se jedná o čerstvé krmivo bohaté na vlákninu a hrubou vlákninu. Kromě toho jsou výlisky energeticky hodnotné a jsou vhodné pro výrobu energie pomocí bioplynových stanic nebo jako pelety z výlisků, které mohou sloužit jako palivo.

Alkohol do proudu (zkratka ATJ)

Způsoby přeměny parafínu z biogenních alkoholů se obvykle označují jako procesy "alkohol-tryska" (AtJ). Potřebné alkoholy lze získat z organického materiálu různými biochemickými a/nebo termochemickými cestami.

Pozastavený certifikát

Pozastavený certifikát je certifikát, který byl dočasně zneplatněn z důvodu problémů s dodržováním předpisů zjištěných certifikačním orgánem nebo na dobrovolnou žádost hospodářského subjektu.

B

Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (zkratka: BAFA)

Na stránkách Federální úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA) je nadřízeným spolkovým orgánem v gesci Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu. Spolkový úřad plní pro spolkovou vládu důležité správní úkoly v oblasti zahraničního obchodu, podpory podnikání a malých a středních podniků, energetiky a dohledu nad auditory. V oblasti energetiky podporuje BAFA energeticky úsporné renovace a energeticky účinné technologie, jako je kombinovaná výroba tepla a elektřiny, klimatizační a chladicí systémy nebo tepelné sítě. V oblasti elektromobility uplatňuje BAFA ekologický bonus na podporu poptávky po elektromobilech. BAFA plní úkoly i pro další spolková ministerstva.

Bagasa

Bagasa je název pro vláknitý, rozemletý zbytek, který zůstává při výrobě cukru po vylisování cukrové třtiny nebo sirupu získaného z cukrového prosa. Bagasu lze označit za vedlejší produkt a lze ji využít k mnoha různým účelům. Bagasa může být využita v chemii, průmyslu a chovu hospodářských zvířat.

Šrot z extrakce bavlny

Bavlněná extrakční moučka vzniká při extrakci oleje ze semen bavlny. Bavlníková semena jsou částečně neloupaná, ale také částečně nebo úplně loupaná. To ovlivňuje i obsah hrubé vlákniny a koncentraci ostatních živin. Používá se v omezené míře jako krmivo pro zvířata.

Pivovarské kvasnice

Čerstvé pivovarské kvasnice jsou vedlejším produktem získaným při výrobě piva. V podstatě se skládá z buněk živých, nezabitých kmenů kvasinek. Pivovarské kvasnice nejsou běžným krmivem, ale používají se především v lidské výživě. Ve výživě zvířat se pivovarské kvasnice používají pouze jako nosič účinných látek pro prasata a drůbež.

Pivovarské kvasnice sušené

Pivovarské kvasnice jsou vedlejším produktem při výrobě piva. Obvykle se suší, ale mohou se podávat i čerstvé. Během sušení se kvasinkové buňky usmrcují. Sušené pivovarské kvasnice mají vysokou výživovou hodnotu.

Pivovarská zrna

Pivovarská zrna vznikají jako zbytek při výrobě piva, když se mladina odděluje od rmutu. Pivovarská zrna v podstatě obsahují nerozpuštěné složky sladu: slupky, slupky, polysacharidy, které nebyly rozloženy na cukr, téměř veškerý tuk a přibližně 70% surových bílkovin původního produktu.

Pivovarské zrno se používá především jako krmivo pro přežvýkavce. Pivovarská zrna jsou považována za odpad z výroby nápojů. Proto lze pivovarská zrna započítat jako odpad a zbytkové materiály do kvóty skleníkových plynů podle § 37a odst. 4 zákona BImSchG, pokud je nelze použít jako krmivo pro zvířata.

Organický odpad

Bioodpad je odpad k využití živočišného nebo rostlinného původu nebo houbový materiál, který lze rozložit mikroorganismy, půdními organismy nebo enzymy. Patří sem odpad určený k využití s vysokým obsahem organických látek živočišného nebo rostlinného původu nebo houbových materiálů.

Biometan

Co je biometan?

Biometan je plynné palivo. Chemicky odpovídá molekule metanu. Biometan se vyrábí z biomasy. Proto je na rozdíl od fosilního metanu udržitelný. Jedním z příkladů je výroba biometanu ze slámy. Slámu rozkládají mikroorganismy. Při tomto procesu vzniká bioplyn. Ten obsahuje biometan. Ten se z ní získává. Biometan lze vyrábět z veškeré biomasy. Přečtěte si více

Biomasa

Biomasa je nejcennějším zdrojem na Zemi. Je základním materiálem veškerého života. Lidé ji potřebují k dýchání (kyslík), k jídlu a k výrobě energie. Chrání také půdu, filtruje a uchovává vodu. Biomasa je pro člověka důležitou surovinou, z níž se získávají základní výrobky, jako je papír a oblečení (len, konopí). Kromě toho lze z biomasy získávat bioenergii. Tu lze využít například jako palivo nebo pro zásobování elektrickou energií.
Přečtěte si více

Bioplyn

Co je bioplyn?

Bioplyn je směs plynů. Skládá se především z metanu (50-65%) a CO2 (49-34%). Dalšími těkavými složkami jsou sirovodík, vodní pára, kyslík a vodík. Vzniká z biomasy, která je rozkládána mikroorganismy. Bioplyn se používá jako palivo, protože obsahuje metan jako energeticky bohatou molekulu. Přečtěte si více

Biogenní uhlík / biogenní CO2

Co je biogenní uhlík / biogenní CO2?

Biogenní CO2 je oxid uhličitý, který byl na rozdíl od fosilního CO2 získán z udržitelných zdrojů. Chemicky je biogenní CO2 podobný fosilnímu CO2. Skládá se z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku. Za normálních podmínek je to bezbarvý, nehořlavý a kyselý plyn bez zápachu. Pro svou dobrou rozpustnost ve vodě se CO2 nazývá také kyselina uhličitá. Přečtěte si více

Bio-CNG

Zkratka "CNG" (Compressed Natural Gas) není známá jen mezi odborníky. Jedná se o standardní evropské označení pro plyn šetrný k životnímu prostředí a klimatu. Je známý také jako zemní plyn nebo autoplyn. Již několik desetiletí se používá především jako alternativní zdroj paliva v osobních automobilech. Přestože je ke klimatu šetrnější než klasický benzin nebo nafta, jedná se o zemní plyn, a tedy pochází z fosilních zdrojů. Při jeho spalování se do ovzduší uvolňuje nejen značné množství CO2, ale také oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx) a pevné částice. Již několik let nabízejí čerpací stanice nejen v Německu stále častěji takzvaný "bio-CNG". Přečtěte si více

Nařízení o biomase

Vyhláška o biomase (zkratka: BiomasseV) slouží k vyjasnění, které materiály mají být klasifikovány jako biomasa ve smyslu zákona o obnovitelných zdrojích energie a podle toho spadat do popsaného systému podpory.

Federální agentura pro zemědělství a výživu (zkratka: BLE)

Spolková agentura pro zemědělství a výživu (BLE) je federální úřad. Plní širokou škálu úkolů v oblasti zemědělství, rybolovu a výživy. BLE je také zodpovědná za vládní webovou aplikaci Udržitelná - Biomasa - Systémy (Nabisy), na které je poskytován doklad o udržitelnosti kapalné a plynné biomasy podle směrnice EU 2009/28/ES.

Kogenerační jednotky (zkratka: CHP)

Kogenerační jednotky jsou zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, která pracují na principu kombinované výroby tepla a elektřiny. Zvláštností tohoto principu je, že vyrábí elektřinu (elektrickou energii) a teplo (tepelnou energii) v jednom pracovním procesu. Při tomto procesu se odděluje užitečné teplo, které by jinak bylo jednoduše odváděno do životního prostředí. Toto užitečné teplo může být nejprve shromážděno v meziskladu (vyrovnávací nádrž) a později využito pro účely vytápění (např. koncepce lokálního vytápění) nebo jako procesní teplo (např. pro fermentory v bioplynových stanicích). Rozhodující výhoda: výrazně vyšší stupeň využití 90 % ve srovnání s konvenčními systémy (např. 33-40 % v uhelných elektrárnách), které vyrábějí energii a teplo (tepelnou energii) odděleně.  Přečtěte si více

Bioenergie

Co je bioenergie?

Bioenergie je forma energie z oblasti obnovitelných zdrojů. Jedná se o souhrnné označení pro různé energetické technologie z oblasti obnovitelných energií Bioenergie tvoří podmnožinu obnovitelných energií - přibližně dvacet procent. Bioenergie se jí říká proto, že se energie vyrábí z biomasy.   Přečtěte si více

Nařízení o udržitelnosti biopaliv (zkratka: Biokraft-NachV)

Nařízení o udržitelnosti biopaliv (Biokraft-NachV) je nařízení o požadavcích na udržitelnou výrobu biopaliv. Vyhláška o udržitelnosti biopaliv stanoví závazná kritéria udržitelnosti biopaliv a obsahuje požadavky na prokázání udržitelnosti.

Zákon o kvótách na biopaliva (zkratka: BIOKRAFTQUG)

Zákon o kvótách na biopaliva je zákon, který zavádí kvóty na biopaliva prostřednictvím změny federálního zákona o kontrole imisí a změny daňových předpisů v oblasti energie a elektřiny. Zákon předepisuje a reguluje minimální podíl biopaliv na celkovém prodeji pohonných hmot v Německu.

Obecně BioKraftQuG ukládá průmyslu minerálních olejů povinnost uvádět na trh pevně stanovený a zvyšující se minimální podíl biopaliv. Ten by se měl podle § 37a odst. 3 BImSchG každoročně zvyšovat o 0,25 % až na 8 % energetického obsahu všech paliv uvedených na trh v roce 2015.

Nařízení o změně kvót na biopaliva (zkratka: BIOKRQAÄNDV)

Nařízení o úpravě nařízení o kvótách a provádění požadavků evropského práva na snižování emisí skleníkových plynů z biopaliv.

Převod biomasy na kapaliny (zkratka BTL)

dt. Převod biomasy na kapalná paliva. BtL je termochemický proces, který dokáže přeměnit řadu druhů biomasy na řadu paliv a chemických látek. BtL je založen na zavedených technologiích přeměny uhlí na kapalinu a plynu na kapalinuZavedení BtL může přispět k dekarbonizaci odvětví paliv v dopravě a je předmětem velkého zájmu na celém světě, protože politici se stále více zaměřují na dopad používání biopaliv na životní prostředí.

Paliva BtL jsou tedy syntetická paliva vyrobená z biomasy. Patří do druhé generace biopaliv. Biomasa, z níž se paliva vyrábějí, zahrnuje například palivové dřevo a bioodpad.

Výhřevnost

Výhřevnost (synonymum: "horní výhřevnost") udává energii, která se uvolní při úplném spálení a následném ochlazení na referenční teplotu.Výhřevnost se liší od spalného tepla, protože do výhřevnosti je zahrnuto kondenzační teplo. Udává se v kilowatthodinách (kWh) na metr krychlový (m3). Výhřevnost nakupovaného plynu je obvykle uvedena na faktuře. Výhřevnost v zásadě závisí na složení plynu. Butan a propan mají výrazně vyšší výhřevnost než metan, který je však často hlavní složkou plynu.

Federální zákon o kontrole imisí

Spolkový zákon o ochraně před imisemi (zkratka: BImSchG) je zákon na ochranu před škodlivými účinky na životní prostředí způsobenými znečištěním ovzduší, hlukem, vibracemi a podobnými procesy. Obsahuje mimo jiné nařízení o provádění nařízení o kvótách na biopaliva.

Federální nařízení o kontrole imisí

Spolkové nařízení o kontrole imisí (zkratka: BImSchV) je zákonné nařízení spolkové vlády, které může být vydáno na základě zmocnění ve spolkovém zákoně o kontrole imisí.

Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a jaderné bezpečnosti (zkratka: BMUB)

Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele (zkráceně BMUV) je vrcholným spolkovým orgánem Spolkové republiky Německo. Kromě toho, že se BMUV zaměřuje na ochranu životního prostředí a přírody, je od té doby zodpovědné také za politiku ochrany spotřebitele. BMUV utváří ústřední otázky budoucnosti, které jsou zaměřeny na lidi a jejich životní prostředí, a je hybnou silou hospodářské, ekologické a sociální modernizace.

Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (zkratka: BMWi)

Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu Spolkové republiky Německo (zkráceně BMUV) je vrcholným spolkovým orgánem Spolkové republiky Německo. Zabývá se tématy, jako je ochrana klimatu, digitalizace, demografické změny, zajištění dodávek energie a rozšíření výroby energie z obnovitelných zdrojů.

C

CO2

Zkratka pro oxid uhličitý.

Kvašení CO

Fermentace substrátů, které netvoří hlavní část substrátu bioplynové stanice. Obvykle se fermentuje organický odpad z domácností s pevným hnojem nebo čistírenskými kaly.

Substrát CO

Použití ko-substrátů v bioplynových stanicích má především výhody z hlediska výnosů. Ko-substráty obsahují více energie než kejda, protože ještě neprošly fermentačním procesem. Proto je výtěžnost plynu z ko-substrátů mnohonásobně vyšší než výtěžnost z čistého kejdy.

D

Německé výzkumné centrum pro biomasu (zkratka DBFZ)

Německé výzkumné centrum pro biomasu (DBFZ) podporuje především aplikovaný, udržitelný a technologicky orientovaný výzkum v oblasti využívání biomasy pro zásobování energií a je institucí aplikovaného výzkumu Spolkové republiky Německo.DBFZ sídlí v Lipsku. Je to nezisková společnost s ručením omezeným.

Motorová nafta

Podle § 2 odst. 1 č. 4 zákona o energetické dani se za motorovou naftu považují plynové oleje UPos 2710 1943 až 2710 1948 a 2710 20 11 až 2710 20 19 KN, ale:

 • žádné lodní palivo, pokud je osvobozeno od daně podle § 27 EnergieStG,
 • žádné označené plynové oleje, pokud jsou zdaněny podle § 2 odst. 3 č. 1 EnergieStG (paliva pro vytápění, paliva pro zařízení pro příjemce).

Dimethylether (zkratka: DME)

Dimethylether (DME) je považován za klíčovou složku syntetických paliv z obnovitelných surovin. Podle směrnice o biopalivech 2003-30/ES je dimethylether považován za biopalivo. To však platí pouze v případě, že je vyráběn z biomasy a používán jako biopalivo. Z dlouhodobého hlediska má dimethylether nahradit kapalný plyn.

Vyhláška o hnojivech

Tato vyhláška upravuje uvádění hnojiv na trh a vyžaduje, aby použité materiály odpovídaly typu hnojiva. To platí i pro hnojiva z druhotných surovin vyrobených z bioodpadu.

E

Vstupní suroviny

Vstupní surovina je surovina určená ke kvašení.

Energetická plodina

Energetické plodiny jsou biomasou pěstovanou a využívanou k výrobě energie. Patří sem zemědělské suroviny, jako je kukuřice, řepa, tráva, proso nebo zelené žito. Energetické plodiny se před použitím silážují.

Zákon o energetické dani (EnergieStG)

Zákon o energetické dani (EnergieStG) je zákon o daňových ustanoveních pro uhlí a zemní plyn a pro jiné energetické produkty než uhlí a zemní plyn. Konkrétně zákon o spotřební dani upravuje zdanění všech druhů energií. V souladu s tím se vztahuje na všechny druhy energie fosilního původu, jakož i na energetické produkty z obnovitelných zdrojů a syntetické uhlovodíky z biomasy, které slouží jako palivo nebo vytápění ve Spolkové republice Německo.

Agentura pro ochranu životního prostředí (zkratka: EPA nebo US EPA)

Agentura pro ochranu životního prostředí (zkratka EPA nebo US EPA) je nezávislá vládní agentura Spojených států amerických pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Mimo jiné je zodpovědná za kontrolu provádění zákonů na ochranu životního prostředí. Od roku 1982 má EPA vlastní donucovací a vyšetřovací pravomoci a od roku 1988 jí byly svěřeny plné policejní pravomoci. Kromě toho EPA získala pravomoc regulovat znečišťovatele, kteří ovlivňují kvalitu ovzduší. Tento zákon je v současnosti platný a je považován za významný úspěch americké legislativy v oblasti životního prostředí, neboť vedl k technickému a ekologicky šetrnějšímu vývoji spalovacích motorů.

Zemní plyn-H

Zemní plyn H pochází ze Severního moře a Společenství nezávislých států (SNS): Vzhledem k vysokému podílu propanu a butanu má tento plyn výhřevnost mezi 10 a 12.

Zemní plyn L

Zemní plyn L pochází z Nizozemska a severního Německa: vzhledem k vysokému podílu meziplynů má plyn L relativně nízkou výhřevnost mezi 8 a 10.

Arašídová moučka

Arašídová extrakční moučka je vedlejší produkt získaný při extrakci oleje z loupaných arašídů.

Výtěžnost bioplynu z loupaného arašídového extraktu je 549,0 Nm³/t FM a obsah metanu 62,7TP3T.Výtěžnost bioplynu z částečně loupaného arašídového extraktu je 538,0 Nm³/t FM a obsah metanu 62,6%.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie (zkratka: RE) jsou zdroje energie, které jsou prakticky nevyčerpatelné pro trvalé zásobování energií nebo které se relativně rychle obnovují. Obnovitelné energie jsou také synonymem pro regenerativní energie nebo alternativní energie.

Mezi obnovitelné zdroje energie patří mimo jiné:

 • Solární energie (fotovoltaika, solární tepelná energie)
 • Vodní energie.
 • Větrná energie.
 • Geotermální a okolní teplo.
 • Bioenergie (pevná biomasa, jako je dřevo, bioplyn a kapalná biomasa, jako je bionafta, a také biogenní frakce odpadu).

Zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG)

Co znamená zkratka EEG?

Zákon o obnovitelných zdrojích energie (zkratka EEG) upravuje přednostní dodávání elektřiny z obnovitelných zdrojů do elektrické sítě a zaručuje výrobcům pevně stanovené výkupní ceny. EEG je v platnosti od dubna 2000.

První vstupní bod

Počátečním bodem zachycení v hodnotovém řetězci biometanu je skladovací nebo zpracovatelské zařízení, které je přímo řízeno hospodářským subjektem nebo jiným smluvním partnerem na základě smluvního ujednání a které nakupuje suroviny přímo od producentů zemědělské biomasy, lesní biomasy, odpadů a zbytků nebo v případě obnovitelných paliv nebiogenního původu od zařízení, které tato paliva vyrábí.

Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi

Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (zkratka EU ETS) je systém obchodování s emisemi. Jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů v Evropské unii. Stanovuje horní hranici celkového množství skleníkových plynů, které mohou znečišťovatelé, jako jsou výrobci energie nebo průmyslové podniky, vypouštět.

Exajoule

Exajoule (zkratka: EJ) se vztahuje k mezinárodně platné jednotce energie: joulu. Jeden exajoule se rovná 1 bilionu joulů (tj. 10 na mocninu 18 joulů). Obvyklá zkratka pro exajoule je EJ. Tato jednotka se používá při označování vysoké úrovně spotřeby energie.

Spotřeba primární energie v Německu v roce 2019 činila 12,8 exajoulů, zatímco v celosvětovém měřítku to bylo 584 exajoulů.

F

Pevný hnůj

Tuhý hnůj jsou zvířecí exkrementy, obvykle smíchané se slámou nebo jinou podestýlkou.

Metylester mastných kyselin (zkratka: FAME)

Metylestery mastných kyselin (zkratka FAME) jsou sloučeniny mastné kyseliny a metanolu (alkoholu). Zkratka FAME pochází z angličtiny: Fatty Acid Methyl Ester. FAME se používají jako palivo pro vznětové motory. Nazývá se také bionafta, protože se v podstatě jedná o směs získanou z rostlinných tuků, jako je řepkový olej, nebo živočišných tuků, jako je sádlo, a metanolu.

Kvasné nádoby

Fermentory jsou kvasné nádoby, které jsou plynotěsné a také vyhřívané. Do těchto fermentačních nádrží se denně převáží čerstvé substráty, jako je hnůj, tráva, kukuřice atd. Substráty se ve fermentační nádrži přivádějí ke kvašení za co nejlepších podmínek. Výsledkem je výroba bioplynu.

Příkon pevných látek

Nečerpatelné materiály, jako je hnůj, mohou být přiváděny přímo do fermentoru prostřednictvím vstupu pevných látek.

Bod ucpání studeného filtru (zkratka: CFPP)

Bod ucpání studeného filtru (CFPP) je oficiální teplotní limit pro filtrovatelnost podle DIN. Vztahuje se na studené vlastnosti motorové nafty a topného oleje EL (extra lehký). Jedná se o teplotu ve stupních Celsia, při které se zkušební filtr za definovaných podmínek ucpe vysráženými (n-)parafíny.

Fischerova-Tropschova syntéza (zkratka: FT)

Fischerova-Tropschova syntéza (zkratka FT syntéza) je polymerační proces výroby uhlovodíků. Provádí se hydrogenací syntézního plynu. Syntetický plyn je oxid uhelnatý s vodíkem.

Pro výrobu tohoto syntézního plynu se jako zdroje surovin používají uhlí, zemní plyn, ropa, biomasa nebo organický odpad. Z hlediska bilance oxidu uhličitého má však zvláštní význam použití biomasy.

Vozidlo na flexibilní palivo

Flexibilní palivové vozidlo (zkratka: FFV), někdy také nazývané Fuel Flexible Vehicle.

FFV je tedy vozidlo, které může jezdit na benzin, metanol a etanol a také na jakoukoli směs těchto tří paliv. V žádném případě se nejedná o vozidla s vícepalivovými motory, které spalují širokou škálu paliv, ani o vozidla s motory na naftu nebo bionaftu.

Dobrovolný systém

Dobrovolným systémem se rozumí organizace, která osvědčuje, že hospodářské subjekty splňují kritéria a pravidla stanovená směrnicí (EU) 2018/2001 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/807, mimo jiné včetně kritérií udržitelnosti a kritérií úspory emisí skleníkových plynů.

Směrnice o kvalitě paliv (zkratka: FQD)

Směrnice o kvalitě paliv (FQD) je právní předpis, který stanoví normy pro kvalitu paliv používaných v Evropské unii (EU). Cílem těchto norem je snížit intenzitu emisí CO2 v těchto palivech. Směrnice FQD vyžaduje, aby dodavatelé snižovali emise skleníkových plynů (GHG) spojené s výrobou a používáním svých paliv.

Krmná řepa

Krmná řepa je považována za velmi výnosnou a spolehlivou krmnou plodinu. Mléčné krávy ji rády konzumují. Kromě toho má krmná řepa stimulující účinek na tvorbu mléka. Vzhledem k vysokému hmotnostnímu růstu je krmná řepa velmi vhodná jako NawaRo pro výrobu bioplynu. Ale: Pěstování krmné řepy v Německu prudce klesá kvůli problémům se zásobováním krmivy.

G

Digestát z bioplynových stanic

Provoz bioplynových stanic zažívá v posledních letech velký rozmach. Od doby, kdy byly podpořeny zákonem o obnovitelných zdrojích energie (EEG 2000) a jeho novelou (EEG 2004), lze rozhodně hovořit o boomu. Přečtěte si více

Převod plynu na kapalinu (zkratka: GtL)

Převod plynu na kapalinu (zkratka GtL) je proces výroby syntetických paliv. Při tomto procesu se zemní plyn přeměňuje na syntézní plyn přidáním kyslíku a vodní páry. Tento syntézní plyn se pak Fischerovou-Tropschovou syntézou přemění na uhlovodíky.

Siláž celých rostlin (GPS)

Siláž z celých rostlin (zkratka GPS) se často vyrábí z rostlin obilovin, jako je pšenice, tritikale, ječmen atd., které jsou ve fázi "zrání těsta". Celá rostlina v těstové zralosti se naseká (nakrájí na malé kousky), naskládá na hromadu, zhutní a uskladní za vyloučení přístupu vzduchu pomocí fólií, které se na ni rozloží a zatíží. Takováto siláž se nazývá siláž celých rostlin.

Skladování fermentačních zbytků

Sklady digestátu jsou obvykle plynotěsné nádoby. Často se nevyhřívají. Fermentovaný materiál z bioplynové stanice se skladuje ve skladech fermentačních zbytků až do doby, než je rozmetán jako hnojivo na zemědělské půdě.

Drůbeží hnůj

Drůbeží hnůj je na živiny bohaté hnojivo z chovu drůbeže s podestýlkou.

Ječmen

Ječmen je obnovitelná surovina. Ječmen je ideální jako potravina a krmivo pro hospodářská zvířata. V krmivech pro hospodářská zvířata je vysoce stravitelný, velmi dobře stravitelný, a proto jej lze používat neomezeně dlouho. Při použití v palivářství je biometan z ječmene konvenční.

Gigajoule (J)

Gigajoule (GJ) je jednotka pro měření spotřeby energie. Jeden gigajoule se rovná 1 miliardě joulů (J) nebo 1 000 megajoulů (MJ).

Globálně harmonizovaný systém (zkratka GHS)

Globálně harmonizovaný systém (zkratka GHS) označuje snahu vytvořit celosvětově jednotný systém klasifikace a označování chemických látek.

Základem GHS je, že všechny chemické látky v zásadě podléhají povinnosti klasifikace a označování před jejich uvedením na trh.

Travní siláž

Travní siláž je obnovitelná surovina z orné půdy nebo tráva z trvalých travních porostů. Tyto siláže jsou vhodné pro výrobu bioplynu pouze v omezené míře. Existují provozovatelé bioplynových stanic, kteří míchají travní siláž například s kukuřicí a kejdou a dosahují dobrých výsledků. Technická náročnost správné přípravy travní siláže pro předpecní jímku bioplynové stanice je však velká.

Zelené žito

Zelené žito nebo žito na zeleno jsou odrůdy ozimého žita (Secale cereale), které jsou vhodné zejména pro zimní meziplodiny. Zelené žito se od běžných odrůd žita liší dřívějším nástupem masového růstu, větší délkou růstu, nižší stabilitou a nižším výnosem zrna.

Tekutý hnůj

Kejda není přirozeným produktem výkalů zvířat. Kejda vzniká během výrobního procesu smícháním jednotlivých složek: Hnůj, moč, zbytky krmiva a voda.

Tyto složky se vyskytují nezávisle nad lamelovou podlahou a teprve pod lamelovou podlahou se stávají kaší. V chovech skotu a prasat s jednopodestýlkovým ustájením proto vzniká kejda jako odpadní produkt výrobního procesu.

Bonus za hnůj

Bonus na hnůj je politickým opatřením na podporu bioplynových stanic. Poprvé byl bonus zaveden novelou zákona o prioritách v oblasti obnovitelných zdrojů energie v roce 2009. Cílem bonusu na hnůj je podpořit bioplynové stanice, jejichž substrátová směs se skládá z nejméně 30 % hnoje, tj. zvířecích exkrementů.

Separace hnoje

Prosévání a/nebo lisování, také odstředivé procesy nebo jejich kombinace. Výsledkem je rozdělení na pevnou a kapalnou suspenzi. Výhoda: Zmenšení objemu vyrobeného surového hnoje a pevná látka, která obsahuje mnoho živin.

H

Ovesná kaše

Ovesné vločky jsou vedlejším produktem zpracování vyčištěného, loupaného ovsa na ovesnou krupici a mouku. Skládá se především z ovesných otrub a menšího podílu endospermu.

Ovesné otruby

Ovesné otruby jsou vedlejším produktem zpracování očištěného ovsa na ovesná jádra. Skládá se především z částí slupky a otrub.

Emise HC

Emise HC jsou emise uhlovodíků. Termín je odvozen od uhlovodíků (zkratka: HC). Emise HC jsou souhrnným označením pro těkavé organické látky v organické chemii a v automobilovém průmyslu.

Výhřevnost

Výhřevnost (synonymum: nižší výhřevnost) udává energii, která se uvolní při úplném spálení a následném ochlazení na referenční teplotu. Na rozdíl od výhřevnosti se do výhřevnosti nezahrnuje kondenzační teplo. Měrnou jednotkou výhřevnosti je kilowatthodina (kWh) na metr krychlový. Výhřevnost v podstatě nic neříká o rychlosti spalování.

Helmholtzovo centrum pro výzkum životního prostředí (zkratka: UFZ)

Helmholtzovo centrum pro výzkum životního prostředí (zkratka UFZ) - do 28. listopadu 2006 známé jako Centrum pro výzkum životního prostředí Lipsko-Halle GmbH - zkoumá vliv člověka na přírodu a je jednou z předních světových výzkumných institucí v této oblasti. Přečtěte si více

Proso

Proso je pro mnoho zemědělců zajímavým doplňkem střídání plodin. Proso má podobnou výkonnost jako silážní kukuřice, pokud jde o energetický výnos z hektaru. Kromě toho má proso kratší vegetační období. Proto je ideální plodinou jako druhá plodina po ozimém tritikale nebo zeleném žitu, které se v polovině května rovněž používají pro bioplynové stanice.

Suchý kuřecí hnůj (HTK)

Suchý slepičí hnůj (zkratka HKT) je na živiny bohatý statkový hnůj živočišného původu bez podestýlky. Stále častěji se používá jako ko-substrát v bioplynových stanicích. Předpokladem pro jeho použití je: bioplynová stanice má pro jeho použití povolení! Odůvodnění: Použití vedlejších produktů živočišného původu v bioplynové stanici zahrnuje zvláštní požadavky.

Hydrogenované estery a mastné kyseliny

Hydroprocesované estery a mastné kyseliny (HEFA) jsou obnovitelnou motorovou naftou. Tato nafta je považována za obnovitelnou, protože ji lze vyrábět z různých rostlinných olejů a tuků.

Hydrogenované rostlinné oleje

Hydrogenované rostlinné oleje (HVO) jsou rostlinné oleje, které se katalytickou reakcí s vodíkem přeměňují na uhlovodíky. Tento proces se nazývá hydrogenace a zajišťuje přizpůsobení vlastností rostlinných olejů vlastnostem fosilních paliv (zejména motorové nafty). HVO mohou doplňovat motorovou naftu jako příměs nebo ji dokonce zcela nahradit.

I

Imise

Imise jsou vlivy na životní prostředí, jako je znečištění ovzduší, záření, teplo, světlo, hluk a vibrace, které ovlivňují lidi, zvířata, rostliny nebo majetek.

Federální zákon o kontrole imisí byl přijat proto, aby tyto dopady byly co nejmenší.

Nepřímá změna ve využívání půdy (zkratka ILUC)

Nepřímá změna ve využívání půdy (zkratka ILUC) z anglického "nepřímá změna využití půdy"To popisuje efekt, kdy je půda původně určená k produkci potravin využívána k pěstování energetických plodin. V zájmu zajištění všeobecného zásobování potravinami to však může vést ke změně využití půdy, např. přeměnou lesa na zemědělskou půdu. Důsledkem takové změny využití půdy je uvolnění značného množství emisí CO2 do atmosféry.

Integrovaný program pro energii a klima (zkratka IEKP)

Integrovaný program pro energetiku a klima (IEKP) je programem spolkové vlády. Program popisuje důležité směry pro moderní, bezpečné a ke klimatu šetrné zásobování energií v Německu. Současně program obsahuje opatření pro ambiciózní, inteligentní a účinnou ochranu klimatu. IEKP obsahuje mimo jiné balíček pro vyšší energetickou účinnost a více obnovitelných zdrojů energie. Přečtěte si více

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) bylo založeno v roce 1945 jako zastřešující organizace leteckých společností. Cílem IATA je zastupovat odvětví letecké dopravy. Toto sdružení podporuje porozumění pro zájmy odvětví letecké dopravy. Rovněž se snaží zdůrazňovat přínosy, které letecká doprava přináší světovému hospodářství.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (zkratka IPCC)

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Mezivládní panel pro změnu klimatu. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je často označován také jako Mezivládní panel pro změnu klimatu. Byl založen v listopadu 1988 Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světovou meteorologickou organizací (WMO) jako mezivládní instituce. Úkolem IPCC je shrnout stav vědeckého výzkumu v oblasti změny klimatu pro politické činitele. Cílem je poskytnout podklady pro vědecky podložená rozhodnutí. Hodnotící zprávy IPCC jsou ve vědecké komunitě považovány za nejdůvěryhodnější a nejfundovanější prezentaci stavu vědeckého, technického a socioekonomického výzkumu klimatu a jeho změn, jakož i způsobů, jak se s nimi vypořádat.

Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíku (zkratka: ISCC)

Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíku (ISCC) je mezinárodní certifikační systém. Systém ISCC se vztahuje na všechny druhy surovin na bázi bio a obnovitelných zdrojů energie pro energetiku, potravinářství, krmivářství a chemický průmysl.

J

Tekutý hnůj

Tekutý hnůj obvykle obsahuje výluh z hnojiště a vodu různého původu.

K

Bramborové vločky

Při výrobě bramborových vloček se syrové brambory omyjí, pak se spaří, rozmačkají a usuší na válečcích. Bramborové vločky nelze zaměňovat s bramborovou moukou, která se vyrábí ze sušených syrových brambor.

Bramborové vločky obsahují hlavně škrob (~60 % sušiny), který se v páře rozkládá (želatinizuje). Mají nízký obsah bílkovin a tuku, přičemž bílkoviny jsou velmi kvalitní.

Výroba bramborových vloček je složitý proces. Využívá se především přebytků konzumních brambor.

Bramborová kaše

Bramborová vláknina je vedlejší produkt získávání škrobu z brambor. Má nízký obsah bílkovin a tuku, ale přesto obsahuje velké množství škrobu a energie. Obsah sušiny ve vylisované dužině je přibližně 18-20%. Lisovaná dužina má velmi vysokou stravitelnost. Organickou hmotu mohou prasata strávit a přeměnit na 80% a krávy na 88-90%.

Odpad z loupání brambor

Odpad z loupání brambor vzniká při mechanickém loupání brambor. Odpad z loupání brambor má velmi rozdílnou kvalitu v závislosti na procesu loupání.

Bramborová kaše

Vedlejším produktem destilačního procesu je bramborová zápar. Kromě škrobu přeměněného na cukr nebo alkohol se při destilaci neztrácejí žádné živiny. Špalda je proto krmivo s mimořádně vysokým obsahem bílkovin. V minulosti německý zákon o monopolu na lihoviny stanovil, že bramborová struska vyrobená v zemědělských lihovarech musí být zkrmována výhradně vlastním hospodářským zvířatům. Toto ustanovení však bylo v posledních letech zrušeno. Od té doby se palírenská šťáva používá také jako hnojivo na zemědělské půdě.

Kilowatthodina

Kilowatthodina (zkratka: kWh) je běžná jednotka pro měření energie. V podstatě se jedná o energii, která je schopna vykonat fyzikální práci, například rozžhavit lampu nebo roztočit motor. Platí však, že práce se rovná výkonu krát čas kWh = kW * h Kilowatthodina není základní jednotkou energie. Tou je joule (J). 3 600 kJ = 1 kWh.

Kal z čistíren odpadních vod

Čistírenský kal je kalovitá hmota, usazenina nebo sediment. Kal z čistíren odpadních vod vzniká při čištění vody a odpadních vod.

Ekvivalent oxidu uhličitého (zkratka: CO2-eq.)

Co jsou ekvivalenty CO₂?

Ekvivalenty CO₂ (CO₂e) jsou měrnou jednotkou pro standardizaci dopadu různých skleníkových plynů na klima.

Kompostovací suroviny

Suroviny pro kompostování - v tomto případě ve formě odděleně sbíraného bioodpadu i zeleného odpadu - se považují za biomasu podle § 2 odst. 2 č. 4 vyhlášky o biomase, pokud vstupní materiály dodávané do kompostování odpovídají definici bioodpadu podle § 2 č. 1 vyhlášky o bioodpadu (BioAbfV ze dne 21. září 1998). To platí v zásadě i pro bioodpad z odděleného sběru. To platí i pro odvozené produkty a vedlejší produkty z kompostování, pokud jsou použity pouze bioodpady podle přílohy I BioAbfV nebo jinak povolené materiály podle § 2 vyhlášky o biomase.

Faktor shody (zkratka: CF)

Faktor shody (CF) je povolený faktor, o který se mohou emise při zkušební jízdě "Real Driving Emission" na silnici odchýlit od mezní hodnoty 80 mg/km. Zkoušky "Real Driving Emission" (zkratka: RDE) jsou měření skutečných emisí při běžné jízdě na silnici.

Kuchyňský a potravinový odpad

"Odpad z kuchyní a stravovacích zařízení" je definován v nařízení ES o hygieně (nařízení (ES) č. 1774/2002, příloha I č. 15) jako veškerý potravinový odpad pocházející z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní, včetně komerčních a domácích kuchyní. Kuchyňský a potravinářský odpad pocházející z kuchyní v domácnostech je vyloučen. Zde se předpokládá, že tento druh potravinového odpadu je z velké části recyklován v nádobě na organický odpad nebo likvidován v nádobě na zbytkový odpad.

Plantáž s krátkou dobou obměny (zkratka: SRP)

Plantáže s krátkou dobou obmýtí (zkratka SRC) jsou plantáže rychle rostoucích dřevin, které jsou schopny plodit na zemědělské půdě s velmi krátkou dobou obmýtí. Mezi rychle rostoucí a kácené druhy dřevin patří například vrba a topol.

Biomasa vyrobená v SRC může být použita jako materiál, například v papírenském a celulózovém průmyslu. Často se však používá jako dřevní štěpka pro výrobu energie. Synonymem pro SRC je proto často také energetický les nebo zemědělské dřevo.

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (zkratka: CHP) je současná přeměna energie na mechanickou nebo elektrickou energii a využitelné teplo v rámci termodynamického procesu. Výhodou kogenerace je nižší spotřeba energie a nižší výsledné emise oxidu uhličitého.

L

Extrakční moučka z lněného semínka

Vedlejší produkt bohatý na bílkoviny získaný ze lněného semene při extrakci nebo lisování oleje. Extrakční moučka ze lněného semínka je bohatá na bílkoviny a má poměrně vysoký obsah vlákniny. Bílkoviny jsou snadno stravitelné a mají dietetický účinek. Tento dietetický účinek je založen na obsahu slizu a nenasycených mastných kyselin. Přednostně se však používá jako krmivo pro zvířata.

Lněný dort

Lněné pokrutiny jsou pevné látky, které zůstaly po vylisování olejnatých semen, včetně nevylisované části oleje. Lněné pokrutiny mají vysoký obsah bílkovin a relativně vysoký obsah vlákniny. Používá se jako krmivo pro zvířata.

Zkapalněný zemní plyn (zkratka: LNG a Bio-LNG)

Vzhledem k současné energetické krizi se zkratka termínu LNG Stále o tom slyšíme a čteme v médiích. LNG znamená "zkapalněný zemní plyn". Není to nic jiného než zemní plyn, který se tradičně těží z fosilních zdrojů a zkapalňuje se. Bio-LNG je naproti tomu zpracovaný kapalný bioplyn nebo čistý biometan (CH4) získaný z obnovitelných zdrojů. Oba se skládají z metanu různé kvality. Přečtěte si více

Zkapalněný ropný plyn (zkratka: LPG)

Zkapalněný ropný plyn (LPG) je směs propanu a butanu zkapalněná pod tlakem. LPG je vedlejším produktem těžby ropy a zemního plynu a ropných rafinerií. Jeho chemické složení je podobné benzinu a lze jej používat jako alternativní palivo.

M

Hmotnostní bilance

Hmotnostní bilance výpočetně porovnává biosuroviny dodané do výroby na začátku a přiřazuje je ke konečným produktům. Tento výpočtový princip nabízí výhody: Snižují se emise skleníkových plynů a šetří se fosilní suroviny, přičemž kvalita a vlastnosti výrobků zůstávají stejné.

Kukuřičná siláž

Kukuřičná siláž je siláž z celé rostliny kukuřice, která se používá jako základní krmivo pro přežvýkavce a jako substrát pro výrobu bioplynu. Sklizeň a konzervace energetické kukuřice pro použití v bioplynových stanicích je do značné míry totožná s procesem výroby krmné siláže. kukuřičná siláž je při použití v bioplynové stanici považována za obnovitelný zdroj.

Megajoule (zkratka: MJ)

Megajoule (zkratka: MJ) je desetinný násobek odvozené jednotky pro energii, práci a teplo v Mezinárodní soustavě jednotek (SI), joulu.Jednotka megajoule (MJ) se používá spíše v technickém/vědeckém prostředí, v běžné praxi je běžnější kilowatthodina (kWh).

Megatuny ropných jednotek (zkratka: Mtoe)

Megatona ropného ekvivalentu (zkratka Mtoe) je jednotka pro velké množství energie. Jedná se o zastaralou míru pro fyzikální jednotku energie. Mtoe pochází z doby, kdy se energetický obsah zdrojů energie, jako je uhlí a ropa, ještě vyjadřoval v kaloriích nebo kilokaloriích (kcal = 1000 cal). Mtoe odpovídá průměrnému množství energie získanému spálením jednoho milionu tun ropy.

Megawatthodina

Megawatthodina (zkratka MWh) je měrná jednotka pro výrobu a spotřebu energie. Jedna MWh se rovná 1 000 kilowatthodinám (kWh) a 1 000 000 watthodinám (Wh).

Termín kWh se obvykle používá na účtech nebo elektroměrech. Proto se s měrnou jednotkou megawatthodina v běžném životě setkáváme jen zřídka.

Melasa

Melasa je vedlejší produkt při výrobě cukru. Je to tmavě hnědý cukrový sirup podobný medu. Hlavními složkami jsou různé druhy cukru, které tvoří přibližně 50 % sušiny, a ve vodě rozpustné necukerné látky z cukrové řepy.

Melasa je energetické krmivo. Její použití v krmivech je založeno nejen na její nutriční hodnotě, ale také na dalších vlastnostech: vázání prachu, podpora peletování, případně chutnost. Vysoký obsah vody a lepivost omezují její množství.

Melasové lupínky

Po odcukření řepy zůstane "řepná dužina" ve formě (sušených) drtidel. Po jejich usušení s přídavkem melasy vznikají melasové kousky. Ty jsou k dostání buď volné, nebo slisované do pelet.

Melasové lupínky se používají v krmivech pro zvířata, protože jsou obzvláště chutné a povzbuzují chuť k jídlu. Proto melasové lupínky zvyšují příjem krmiva.

Mezofilní provoz

Mezofilní operace je biochemický proces rozkladu (biosyntéza). Degradační proces probíhá při teplotě přibližně 30-40 °C.

Metanol (zkratka: MeOH)

Methanol (zkratka: MeOH) je jednou z nejvíce vyráběných organických chemikálií na světě. Methanol se používá v chemickém průmyslu jako surovina pro výrobu základních chemických látek, jako je formaldehyd a kyselina octová. Kromě materiálového využití lze methanol a jeho deriváty využít také jako zdroj energie. Zde existuje technologie "methanol to gaso", kdy se methanol mění na palivo. Methanol slouží také jako dodavatel vodíku v palivových článcích a je potřebný při syntéze bionafty.

Metanový skluz

Metanový skluz je únik metanu do atmosféry, např. z bioplynových stanic a plynových motorů. Problém: Metan má v atmosféře velmi silný skleníkový efekt, proto je třeba emise metanu z hlediska ochrany klimatu co nejvíce minimalizovat.

Methylterc-butyléter (zkratka: MTBE)

Methylterc-butyléter (zkratka: MTBE), podle IUPAC správně 2-methoxy2-methylpropan, je alifatický éter. MTBE je důležitý ve velkém měřítku, protože se používá jako přísada do benzinu a jako rozpouštědlo v organické chemii.

Crap

Hnůj je zvířecí exkrement, obvykle smíchaný se slámou nebo jiným stelivem.

Syrovátka

Syrovátka je z velké části odpadním materiálem při zpracování mléka - sladká syrovátka při výrobě sýrů, kyselá syrovátka při výrobě smetany, tvarohu a másla.

N

Certifikát udržitelnosti

Prohlášení o udržitelnosti je prohlášení hospodářského subjektu na základě certifikátu vydaného certifikačním orgánem v rámci dobrovolného systému. Toto prohlášení osvědčuje, že dané množství surovin nebo paliv splňuje kritéria udržitelnosti a kritéria úspory skleníkových plynů stanovená v čl. 25 odst. 2 a článku 29 směrnice (EU) 2018/2001.

Obnovitelné suroviny

Obnovitelné suroviny (zkratka NawaRo, Nawaro nebo NR) jsou organické suroviny, např. tráva, kukuřice, siláž z celých rostlin: Tráva, kukuřice, siláž z celých rostlin, které pocházejí ze zemědělské a lesnické produkce. Základní princip spočívá v tom, že NawaRo jsou lidmi využívány cíleně pro další použití mimo potravinářský a krmivářský sektor. To zahrnuje mimo jiné využití při výrobě bioplynu.

Mokrý řízek

Mokrá buničina je vedlejší produkt ze zpracování cukrové řepy, který se používá především jako krmivo pro zvířata. Rozlišuje se mezi suchou a mokrou buničinou na základě obsahu vody.

Národní platforma pro elektromobilitu (zkratka: NPE)

Národní platforma pro elektromobilitu (zkratka NPE) byla poradním orgánem německé spolkové vlády pro elektromobilitu. Cílem platformy bylo, aby se Německo do roku 2020 stalo vedoucím trhem a vedoucím poskytovatelem elektromobility. Činnost Národní platformy pro elektromobilitu byla ukončena v roce 2018 a témata byla převedena do struktury Národní platformy pro budoucnost mobility (NPM).. Přečtěte si více.

Národní platforma pro budoucnost mobility (zkratka: NPM)

Národní platforma pro budoucnost mobility (zkratka: NPM) byla platformou pro diskuse v oblasti mobility během posledního volebního období německého Spolkového sněmu. Do diskusí se zapojily příslušné zainteresované strany i odborníci a politici. Na základě výsledků diskusí v NPM byla vypracována doporučení pro politiku, podniky a společnost. Přečtěte si více.

Nawaro bonus

Bonus podle § 8 odst. 2 EEG, o který lze dodatečně zvýšit minimální tarify, pokud:

 1. elektřina je vyráběna výhradně z rostlin nebo rostlinných složek, které byly vyprodukovány při zemědělských, lesnických nebo zahradnických činnostech nebo v rámci obhospodařování krajiny a které nebyly podrobeny žádnému dalšímu zpracování nebo úpravě kromě sklizně, konzervace nebo použití v zařízení na výrobu biomasy,
 2. Kejda ve smyslu nařízení ES o hygieně nebo zápar ze zemědělských lihovarů,
 3. směsi získané z těchto látek.

Vedlejší produkt

Vedlejší produkt je látka nebo předmět vyrobený ve výrobním procesu, jehož hlavním cílem není výroba této látky nebo předmětu. Vedlejší produkt se nepovažuje za odpad, ale další přímé využití látky nebo předmětu je bezpečné; vedlejší produkty vznikají mimo jiné v potravinářském odvětví (např. při výrobě cukru, drcení olejnatých semen, výrobě škrobu atd.) a mohou být přímo využity v krmivech, tj. materiál je přímo používán zemědělci pro krmení zvířat nebo je využíván krmivářským průmyslem.

Připojení k síti

Připojení k síti je technické připojení výrobních jednotek nebo spotřebitelských zařízení k síti veřejného zásobování elektřinou.

Nesilniční pojízdné stroje (zkratka: NRMM)

Nesilniční pojízdné stroje (zkratka NRMM) jsou mimo jiné stavební stroje, traktory nebo sekačky na trávu. NRMM ročně vypustí téměř stejné množství výfukových částic jako silniční vozidla. V souladu s tím již existují koncepce na snížení dopadu NRMM na životní prostředí. Přečtěte si více.

Nepřekročení normy (zkratka: NTE)

Norma "Not-To-Exceed" (zkratka NTE) je norma zveřejněná americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA). EPA zajišťuje měření emisí z těžkých nákladních motorů. NTE stanovuje rozsah ("zóna NTE") pod křivkou točivého momentu motoru, ve kterém emise nesmí překročit stanovenou hodnotu pro žádnou z regulovaných znečišťujících látek.

O

Siláž z ředkve olejné

Ředkev olejná (Raphanus sativus var. oleiformis) patří do čeledi kapustovitých (Brassicaceae) a pochází z teplejších oblastí. Ředkev olejná byla původně pěstována pro výrobu oleje. Ředkev olejná se jako zdroj energie v bioplynových stanicích konzervuje silážováním. Ta se pak označuje jako siláž z ředkve olejné.

Místní veřejná doprava (zkratka: ÖPNV)

Místní veřejná doprava (ÖPNV) je termín, který se používá pro označení osobní dopravy. Místní veřejná doprava je součástí veřejné dopravy v rámci základních služeb nebo služeb obecného zájmu na silnicích, železnicích, vodních cestách a lanovou dráhou. Kromě místní dopravy zahrnuje veřejná doprava také regionální dopravu. Veřejná doprava se rozlišuje na dopravu individuální (neveřejnou), nákladní (neosobní) a dálkovou.

Benzín

Podle § 2 odst. 1 č. 1 zákona o energetické dani (EnergieStG) je benzinem benzín podpoložek (UPos) 2710 1241 až 2710 1249 kombinované nomenklatury (KN), ale:

 • ne letecké palivo (UPos 2710 1231 KN); § 2 odst. 1 č. 2 EnergieStG, do roku závazku 2025
 • ne tryskové palivo (UPos 2710 1921 KN); § 2 odst. 1 č. 3 EnergieStG.

Oxymethylen ether (zkratka: OME)

Oxymethylenové ethery (zkratka: OME) jsou novou třídou kyslíkatých sloučenin. Mohou být použity v motorové naftě a benzínu jako náhrada fosilních uhlovodíků, které se v současnosti v těchto palivech používají.

P

Extrakční moučka z palmových jader

Extrakční moučka z palmových jader je vedlejší produkt získaný při výrobě oleje extrakcí ze semen palmy olejné, která byla z velké části zbavena peckovic.

Extrakční moučka z palmových jader není vysoce kvalitní krmivo, protože obsah hrubého proteinu je nízký a činí 20 % a složení aminokyselin je pouze střední. Kromě toho má nízkou stravitelnost pro nepřežvýkavce kvůli velkému množství strukturních sacharidů (hemicelulózy). Používá se v bioplynových stanicích.

Petajoule (zkratka: PJ)

Petajoule (zkratka: PJ) je mezinárodně závazná fyzikální jednotka pro měření energie.
Pro velké množství energie se používá jednotka petajoule (PJ). Petajouly se používají při uvádění spotřeby primární energie (PEV) v zemích nebo regionech, např. energetický mix v Německu se uvádí v petajoulech. Jeden PJ se rovná jednomu kvadrilionu joulů.

Metylester rostlinného oleje (zkratka: PME)

Metylester rostlinného oleje (zkratka PME) je bionafta vyráběná z palmového oleje. Metylester rostlinného oleje se vyrábí transesterifikací rostlinného oleje pomocí alkoholu metanolu. Technické vlastnosti PME se značně liší od vlastností výchozího produktu a odpovídají zhruba vlastnostem komerční motorové nafty.

Koňský hnůj

Koňský hnůj jsou zvířecí exkrementy koní, obvykle smíchané se slámou nebo jiným stelivem.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (zkratka: PAH)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (zkratka PAU ) jsou karcinogenní látky vznikající při neúplném spalování organických materiálů, jako je dřevo, uhlí, benzín, olej, tabák nebo odpad. Vyskytují se také v potravinách v důsledku grilování, smažení, uzení, sušení. Přečtěte si více.

Přenosný systém měření emisí (zkratka: PEMS)

Přenosný systém měření emisí (PEMS) je kompaktní a mobilní systém pro měření emisí výfukových plynů. Jízda na skutečné silnici (RDE) se zaměřením na zákonem stanovené typové zkoušky vozidel v Evropě. Vzorky lze odebírat na výfuku nebo prostřednictvím měřiče průtoku výfukových plynů EFM (zkratka EFM).

Power Biomass to Liquid (zkratka: PBtL)

Power Biomass to Liquid (zkratka: PBtL) je proces, který přeměňuje biomasu a obnovitelnou elektřinu Fischerovou-Tropschovou cestou. Tento proces využívá obnovitelnou energii a biomasu k výrobě kapalných syntetických paliv, která mají potenciál zmírnit dopady současné dopravní infrastruktury, včetně dálkové letecké dopravy, na klima.

Energetická paliva

Energetická paliva jsou plynná nebo kapalná paliva (vodík, metan, syntetický benzin a motorová nafta včetně parafínu), která se vyrábějí na bázi elektřiny. Energetická paliva lze také používat jako surovinu v průmyslu. Pokud elektřina potřebná pro elektrolýzu pochází z obnovitelných zdrojů, vznikají klimaticky neutrální paliva - známá také jako "Zelená energetická paliva„.

Power-to-gas (zkratka: PTG)

Power-to-gas je technologie energetického průmyslu, která využívá elektrolýzu vody a elektřinu k výrobě plynného paliva. Elektřina se tak může elektrolýzou přeměnit na vodík a kyslík a dodávat do sítě zemního plynu. Jako palivový plyn se často vyrábí vodík, případně čpavek nebo metan. Přečtěte si více

Power-to-Liquid (zkratka: PTL)

Power to Liquid (zkratka: PtL) znamená "elektrická energie na kapalinu". Obecně je PTL výroba kapalného paliva pomocí elektřiny. Tento proces se zatím nepoužívá ve velkém měřítku, ale obecně potenciálně umožňuje zásobování palivem z regenerativně vyráběné elektřiny pro odvětví, která se bez kapalného paliva neobejdou, jako je například letectví.

Power-to-X (zkratka: PTX)

Power to X (zkratka: PtX) označuje různé technologie, které přeměňují zelenou elektřinu např. z větrné nebo solární energie a vodní energie na jiné formy energie. Slouží k ukládání nebo jinému využití přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů v době (budoucího) přebytku proměnlivých energií, včetně solární a větrné energie. Technologie PtX se používá k výrobě syntetických zdrojů energie s nízkým obsahem CO2, jako jsou energetická paliva a chemické suroviny. Přečtěte si více

Primární energie

Primární energie je energie, která se vyskytuje přímo v přírodě. Primární energie se konkrétně vyskytuje v nosných médiích, jako je kámen, hnědé uhlí, ropa nebo zemní plyn, a také v obnovitelných zdrojích energie.

Skupina výrobků

Skupinou produktů jsou suroviny, biopaliva, biokapaliny, neplynná paliva z biomasy s podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi a podobnou výhřevností nebo plynná paliva z biomasy a LNG s podobnými chemickými vlastnostmi. Na všechny tyto skupiny se vztahují stejná ustanovení, jaká jsou uvedena v článcích 7, 26 a 27 směrnice (EU) 2018/2001 pro stanovení příspěvku biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy k dosažení cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Q

Povinná kvóta

Povinná osoba ke kvótám je osoba, která distribuuje zdaněný benzin nebo motorovou naftu na komerčním základě nebo v rámci obchodních podniků podle § 2 odst. 1 č. 1 a č. 4 zákona o energetické dani (EnergieStG) podle § 37a odst. 1 věty 1 spolkového zákona o kontrole imisí (BImSchG).

Povinnost dodržovat kvóty

Kvótová povinnost vzniká uvedením následujících paliv na trh podle § 37a odst. 1 věty 1 spolkového zákona o kontrole imisí (BImSchG):

 1. Benzín podle § 2 odst. 1 č. 1 zákona o energetické dani (EnergieStG).
 2. Motorová nafta podle § 2 odst. 1 č. 4 EnergieStG

Povinnost kvóty vyplývá z uvedení na trh minimálního množství alespoň 5 000 litrů fosilní motorové nafty nebo fosilního benzinu (na základě celého roku závazku). Pokud je na trh uvedeno menší množství, povinnost nevzniká.

R

Řepkový koláč

Řepkový koláč je pevný zbytek z lisování, který vzniká jako vedlejší produkt při lisování řepkového oleje za studena. Složení řepkových pokrutin, zejména obsah tuku, se výrazně liší v závislosti na procesu lisování.

Řepkové pokrutiny, 8 % tuku mají výtěžnost bioplynu 532,6 Nm³/t FM a řepkové pokrutiny, lisované za studena 15 % tuku mají výtěžnost bioplynu přibližně 579,2 Nm³/t FM.

Řepkový extrakční šrot

Řepkový extrakční šrot je vedlejší produkt při extrakci oleje. Zde se olej získává ze semen řepky pomocí rozpouštědel. Dnešní produkty z řepkového semene lze bez obav použít ke krmení.

Řepkový extrakční šrot má produkci bioplynu přibližně 496,1 Nm³/t FM a obsah metanu přibližně 59,8 %.

Metylester řepkového semene (zkratka: RME)

Metylester řepkového oleje (zkratka RME) je lidově známý jako řepková nafta. RME je směs metylesterů sestávající z nasycených a nenasycených mastných kyselin, z nichž každá má 16 až 18 atomů uhlíku. V Evropě tvoří největší podíl bionafty RME. RME se používá také jako rozpouštědlo v průmyslové výrobě.

Regenerativní energie

Mezi obnovitelné zdroje energie patří větrná energie, solární energie, vodní energie, geotermální energie a biomasa. Obnovitelné zdroje energie se vyznačují tím, že nejsou vyčerpatelné. Například sluneční energie není na rozdíl od fosilních paliv vyčerpatelná nebo nekonečně dostupná. Obnovitelné zdroje energie také působí proti změně klimatu.

Reinglycerin

Glycerol vzniká jako vedlejší produkt při transesterifikaci tuků při výrobě bionafty. Podle toho čistý glycerin obsahuje nejméně 99 % glycerinu. Protože je tekutý, používá se také jako pojivo prachu. Glycerol se smí používat ke krmným účelům pouze tehdy, pokud se získává výhradně z rostlinných tuků a olejů.

V bioplynových stanicích vede přídavek surového glycerinu k výraznému zvýšení produkce plynu. Stačí krátká adaptační fáze, aby byl mikroorganismy ve fermentoru rychle přeměněn na metan a oxid uhličitý.

Skutečné emise z jízdy (zkratka: RDE)

Reálné emise z jízdy (zkratka RDE) popisují skutečné chování výfukových emisí osobních a nákladních automobilů a autobusů v každodenním provozu. Stručně řečeno, jedná se o emise při praktické jízdě.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (zkratka RED)

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (zkratka RED) jsou evropské "směrnice o obnovitelných zdrojích energie". RED musí být v každém členském státě EU transponována do vnitrostátního práva. Nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie - směrnice o obnovitelných zdrojích energie II (zkratka: RED II) byla vyhlášena 21. prosince 2018 a vstoupila v platnost 24. prosince 2018 a musí být transponována do vnitrostátního práva do 30. června 2021. Platnost předchozí směrnice - RED I - skončí 1. července 2021 (s výjimkou některých ustanovení). Přečtěte si více

Standard pro obnovitelná paliva (zkratka: RFS)

Standard pro obnovitelné palivo (zkratka RFS) je americký federální program, který nařizuje, že palivo pro dopravu prodávané ve Spojených státech musí obsahovat minimální množství obnovitelného paliva.

Žitné krupicové otruby

Žitné krupičné otruby jsou vedlejším produktem při výrobě mouky z čištěného žita, sestávajícím hlavně z částí slupky a jinak ze složek zrna, které nejsou z endospermu uvolněny v takové míře jako v případě žitných otrub.

Výtěžnost bioplynu z otrub žitné krupice je přibližně 489,6 Nm³/t FM a obsah metanu přibližně 53,7 %.

Žitná mouka

Žitný endosperm je vedlejší produkt při výrobě mouky z čištěného žita. Skládá se hlavně z částí endospermu, jemných částí slupek a několika dalších orn složek. Má produkci bioplynu přibližně 576,0 Nm3/t FM a obsah metanu přibližně 59,8 %.

Žitná siláž

Žitná siláž se skládá z celé rostliny žita silážovaného. Žitná siláž se používá jako základní krmivo pro přežvýkavce a jako substrát pro výrobu bioplynu. Žitná siláž je obnovitelná surovina.

Žitná suchá klihovka

Při výrobě bioetanolu ze žita vzniká zbytková hmota "stillage". Žitná mláto obsahuje všechny látky, které byly přidány do rmutu (bílkoviny, tuky a minerální látky). Neobsahuje však již sacharidy, které byly přeměněny na alkohol.

Suroviny

Suroviny jsou látky, které ještě nebyly zpracovány na paliva. Patří mezi ně meziprodukty.

Řepná dužina

Řepné řízky jsou vyčištěné, vylisované kousky cukrové řepy s částí řepných listů. Jsou energeticky bohaté, chutné a pro přežvýkavce dobře stravitelné, a proto se používají především jako krmivo.

Zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví

Zbytky, které vznikají přímo v zemědělství, akvakultuře, rybolovu a lesnictví a nezahrnují zbytky ze souvisejících průmyslových odvětví nebo zpracování. Takovým zbytkem je např. sláma.

S

Kyselá syrovátka

Kyselá syrovátka je vedlejším produktem ošetření mléka bakteriemi mléčného kvašení (místo syřidla). Po oddělení bílkovin ve formě sýra nebo tvarohu zůstává syrovátka.

Kyselá zahuštěná syrovátka má výtěžnost bioplynu přibližně 79,1 Nm³/t FM a obsah metanu 53,5 %. Naproti tomu čerstvá kyselá syrovátka má výtěžnost bioplynu 36,9 Nm³/t FM a obsah metanu 53,5 %.

Oxid siřičitý (zkratka: SO2)

Oxid siřičitý je bezbarvý, sliznice dráždící, štiplavě páchnoucí a nakysle chutnající toxický plyn. SO2 vzniká mimo jiné při spalování fosilních paliv obsahujících síru, například uhlí. Obsah síry dosahuje až 4 %. V závislosti na svém původu obsahuje někdy značné množství síry také biomasa. Důvodem je, že síra je kvantitativním prvkem ve všech známých živých organismech. Proto při spalování biomasy vzniká také oxid siřičitý.

Oxid siřičitý (zkratka: SO3)

Trioxid sírový (zkratka: SO3) je anhydrid kyseliny sírové. SO3 je klasifikován jako velmi toxický při vdechování. Je karcinogenní. Vdechování téměř nezpůsobuje podráždění, ale plyn se v plicích pomalu přeměňuje na kyselinu sírovou a po prodlevě může způsobit život ohrožující plicní edém.

Sekundární energie

Sekundární energie jsou nosiče energie, které jsou k dispozici po přeměně primární energie. Jedná se například o elektřinu, dálkové vytápění, topný olej Bio-CNG, Bio-LNG, benzín, koks nebo brikety.

Oddělení

Při hospodaření s kaly lze pevné látky co nejvíce oddělit od kapaliny separací.

Komunální odpad

Komunální odpad je směsný odpad a odděleně sebraný odpad z domácností, včetně papíru a lepenky, skla, kovů, plastů, bioodpadu, dřeva, textilu, obalů, odpadních elektrických a elektronických zařízení, odpadních baterií a akumulátorů a objemného odpadu, včetně matrací a nábytku;

Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybářství, septiků a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, včetně čistírenských kalů, vyřazených vozidel nebo stavebního a demoličního odpadu.

Ensilage

Sklízení znamená, že se obnovitelné suroviny, jako je kukuřice, GPS, tráva atd., sklidí z pole (např. posekáním nebo posečením) a poté se odvezou a shrnou, zhutní a svezou na určenou plochu v blízkosti bioplynové stanice. Poté se na něj rozprostře jedna nebo více fólií a zatíží se silážními pytli/páskami nebo podobně. Substrát se zde skladuje až do doby, než je vložen do fermentoru bioplynové stanice.

Tento proces se používá proto, aby substrát zůstal dlouho odolný a energeticky bohatý. Silážování v podstatě potlačuje vlastní enzymy rostliny a aerobní a fakultativně anaerobní mikroorganismy (bakterie, kvasinky, plísně).

Sójové boby

Také semena sóji se pěstují především pro lidskou výživu a pro výrobu oleje.

Sójové slupky

Slupky ze sójových bobů se hromadí při výrobě sójového šrotu, při níž se slupky oddělují buď před drcením sójových bobů, nebo po sušení pomocí vzduchového prosévání nebo sít.

Sójové slupky mají výtěžnost bioplynu přibližně 516,7 Nm³/t FM a obsah metanu přibližně 52,7 %.

Sójová extrakční moučka

Sójový extrakční šrot je zbytek po extrakci oleje ze sójových bobů, které byly před zpracováním oloupány. Po odstranění slupek vykazují hodnoty obsahu poměrně dobrou konzistenci. Sójový extrakční šrot má dobrou strukturu aminokyselin, zejména s vysokým obsahem lysinu, ale s nízkým podílem aminokyselin obsahujících S. Označuje se také jako sójový extrahovaný šrot HP (= vysoký obsah bílkovin). Je široce používán jako krmivo pro zvířata.

Sójová extrakční moučka

Metylester sójového oleje (zkratka SME), nazývaný také metylester sójového oleje, je směs metylesterů nasycených a nenasycených mastných kyselin s 16 až 22 atomy uhlíku. SME tvoří největší podíl bionafty na celém světě a zejména v Severní Americe. V Evropě je SME z dovážené sóji na druhém místě za metylesterem řepkového semene.

Slunečnicový dort

Slunečnicové pokrutiny jsou vedlejším produktem lisování oleje z (částečně) vyloupaných slunečnicových semen. Při získávání slunečnicového oleje se jádra zpracovávají buď v nezměněném stavu, nebo se předtím loupou.

Zbytky jídla

Zákonodárce rozlišuje různé druhy tzv. biogenních odpadů. Patří mezi ně zbytky potravin, žaludeční a bachorový obsah prasat a skotu, zbytky z lapačů tuků z velkokuchyní a bioodpad. Všechny tyto odpady lze využít v bioplynových stanicích. Vzhledem k tomu, že se tyto odpady obvykle hromadí nepravidelně, používají se přednostně jako ko-substrát. Platí pro něj přísné hygienické předpisy. Fermentační vlastnosti bioodpadu se často velmi liší, takže jeho použití je poměrně náročné.

Spotový trh

Spotový trh je ekonomický trh ve finančním sektoru. Je spojen s nabídkou a poptávkou spotových nebo hotovostních transakcí. Pro spotový trh jsou charakteristické postupné transakce na standardizovaných obchodních objektech, které musí být dodány okamžitě. Protistrany musí transakce splnit na obou stranách nejpozději do dvou obchodních dnů po uzavření transakce, tj. dodání předmětu obchodování a zaplacení dohodnuté ceny za něj.

Stájový hnůj

Stájový hnůj (= tuhý hnůj, červený hnůj) vzniká smícháním výkalů a moči s podestýlkou. Moč, která není absorbována podestýlkou, odtéká jako kejda. Pro přípravu hnoje stačí 4 kg podestýlky na dojnici a den, pokud je větší část moči odváděna přímo. Ve stájích s hlubokou podestýlkou je veškerá moč vázána podestýlkou, např. 8 - 10 kg na krávu a den u dojnic.

Oxidy dusíku (zkratka: NOX)

Oxidy dusíku (zkratka NOX) je souhrnné označení pro plynné oxidy dusíku. Tedy pro různé plynné sloučeniny, které jsou tvořeny atomy dusíku (N) a kyslíku (O). Oxidy dusíku důležité pro kvalitu ovzduší jsou oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2), které vznikají jako nežádoucí produkty spalovacích procesů.

Substrát

Substrát je surovina určená ke kvašení. Jako synonymum se často používá termín surovina.

Sladká syrovátka

Sladká syrovátka vzniká při ošetření mléka syřidlem (namísto bakterií mléčného kvašení).

Syntetický zemní plyn (zkratka: SNG)

Syntetický zemní plyn (zkratka SNG) označuje metan vyrobený synteticky procesem přeměny energie na plyn. Jedná se o náhražku zemního plynu vyráběnou na bázi uhlí, hnědého uhlí nebo propanu. Dnes se SNG vyrábí také z vodíku a syntetického plynu. Aby bylo možné SNG dodávat do plynárenské sítě, musí jeho složení a vlastnosti co nejvíce odpovídat specifikacím. SNG nezahrnuje bioplyn z NaWaRos ani zbytkové a odpadní materiály z bioplynových stanic. Důvodem je skutečnost, že bioplyn vzniká na základě přírodního procesu.

T

Tank-to-Wheel (zkratka TTW)

"Tank-to-Wheel" (zkratka TTW) označuje řetězec dějů od absorbované energie (palivo, elektrická energie) až po její přeměnu na kinetickou energii v motorových vozidlech.

Emise od nádrže ke kolům proto zohledňují všechny emise skleníkových plynů, které vznikají při spalování paliva použitého k pohonu vozidla. V souladu s tím je v dokumentaci výrobce motorového vozidla pro účely srovnání uvedeno např:

-Spotřeba paliva nebo energie z benzinového čerpadla nebo nabíjecí stanice

-Emise znečišťujících látek

-Hluk při stání / hluk při jízdě

Úroveň technologické připravenosti (zkratka TRL)

Úroveň technologické připravenosti (zkratka TRL). TRL je součástí metody popisu technické vyspělosti technologie v průběhu jejího vývoje.

Technologické a propagační centrum v rámci kompetenčního centra pro obnovitelné zdroje (TFZ)

Technologické a propagační centrum v rámci Kompetenčního centra pro obnovitelné zdroje (TFZ) je institucí Bavorského státního ministerstva výživy, zemědělství a lesnictví. Úkolem TFZ je podporovat poskytování a využívání zdrojů energie a surovin ze sklizených plodin a zbytků ze zemědělství a lesnictví, zejména pro venkovské oblasti. Přečtěte si více.

Transevropské sítě (zkratka: TEN)

Transevropské sítě (zkratka TEN) jsou transevropské sítě. Tyto sítě jsou příspěvkem Evropské unie k provádění a rozvoji vnitřního trhu a ke zlepšení hospodářské a sociální soudržnosti v EU. Důležitými aspekty jsou sjednocení dopravních systémů a zlepšení energetické infrastruktury.

Skleníkové plyny (zkratka: GHG)

Skleníkové plyny (GHG) definují stopové plyny, které přispívají ke skleníkovému efektu planety. Podle Kjótského protokolu jsou skleníkovými plyny následující plyny:

-oxid uhličitý (CO2),

-metan (CH4) a

-oxid dusný (N2O) a

-fluorované skleníkové plyny (F-plyny): fluorované uhlovodíky obsahující vodík (HFC), perfluorované uhlovodíky (PFC) a hexafluorid síry (SF6).

Od roku 2015 je zahrnut také trifluorid dusíku (NF3).

Bilance skleníkových plynů

Bilance skleníkových plynů (zkratka: GHG balance) zaznamenává emise ovlivňující klima pro každý procesní krok v řetězci výroby a využití bioplynu a sčítá je. Na konci procesního řetězce je přínos např. z bioplynu nebo biometanu dodávaného do sítě, elektřiny nebo tepla. Tento přínos lze využít k nahrazení jiných procesů, které jsou škodlivé pro klima, jako je zemní plyn a fosilní paliva. Kompenzace emisí z těchto procesů probíhá prostřednictvím kreditů. Pokud jsou tyto kredity vyšší než zátěž z výroby a používání bioplynu, je dosaženo čisté úspory skleníkových plynů.

Kvóty skleníkových plynů

Kvóty skleníkových plynů (zkratka: GHG quota) určují společnostem vyrábějícím minerální oleje cíle pro snížení emisí CO2 u jejich paliv.

Sušená mrtvola

Sušené destilované zrno s rozpuštěnými látkami (DDGS) se vyrábí v zařízení na výrobu bioetanolu. Sušený výpalek se vyrábí po vysušení vedlejšího produktu výpalků na bázi zrn obsahujících škrob. Sušená stillage může být peletována a následně použita jako skladovatelné krmivo pro zvířata, zejména pro dojnice. Takto vyrobené krmivo se nazývá DDGS.

U

Monitorovací audit

Dohledový audit je jakýkoli následný audit certifikátů prováděný certifikačním orgánem v rámci dobrovolného systému. Dohledový audit může být vydán po certifikaci a před recertifikačním auditem. Může být prováděn čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Databáze Unie

Databází Unie je databáze uvedená v čl. 28 odst. 2 směrnice (EU) 2018/2001.

Emise na horním toku

Předcházející emise jsou emise, které vznikají,

 • před vstupem suroviny do rafinerie nebo zpracovatelského závodu,
 • při průzkumu a rozvoji ložisek,
 • při výrobě a těžbě ropy,
 • během zpracování ropy nebo
 • při přepravě suroviny do rafinerie.

Podrobnější informace o potenciálu úspor skleníkových plynů v odvětví těžby a zpracování ropy. Přečtěte si více.

Nařízení o snižování emisí na horním toku (zkratka: UERV)

Nařízení o snižování emisí na horním toku (zkratka UERV) je nařízení o započítávání snížení emisí na horním toku do kvóty skleníkových plynů. Obecně toto nařízení slouží k provedení směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a povinnosti podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. Přečtěte si více

Místo původu

Bod v dodavatelském řetězci, kde vzniká odpad nebo zbytek. V rámcové směrnici o vodě se toto místo označuje jako "původní původce odpadu".

Použitý kuchyňský olej (zkratka: UCO)

dt. použitý kuchyňský olej. Oleje a tuky rostlinného nebo živočišného původu, které byly použity k vaření nebo smažení potravin. UCO se obvykle vyrábí v restauracích, jídelnách nebo podobných zařízeních, kde se vaří nebo zpracovávají potraviny. UCO se považuje za udržitelnou surovinu vyráběnou z vedlejších produktů potravinářského průmyslu.

Methylester použitého kuchyňského oleje (zkratka: UCOME)

Metylester použitého kuchyňského oleje (zkratka UCOME) je v němčině bionafta vyrobená z použitého kuchyňského oleje. UCOME splňuje kvalitativní kritéria normy DIN EN 14214.

V

Zbytky po zpracování

Zbytky vznikající v "příbuzných průmyslových odvětvích nebo při zpracování" se označují jako "zbytky ze zpracování".

Příkladem zpracovatelských zbytků je surový glycerol (glycerol, který není rafinovaný) a bagasa. Kukuřičné klasy vyrobené ve zpracovatelském závodě (tj. kukuřičná zrna oddělená od klasu ve zpracovatelském závodě) by se rovněž klasifikovaly jako zbytky ze zpracování.

Propojená infrastruktura

Propojovací infrastrukturou se rozumí systém infrastruktur, včetně plynovodů, terminálů LNG a skladovacích zařízení, pro přepravu plynů sestávajících převážně z metanu a zahrnujících bioplyn a plyn z biomasy, zejména biometan, nebo jiné druhy plynů, které lze technicky a bezpečně vtlačovat do plynovodní soustavy a přepravovat ji prostřednictvím plynovodní soustavy, vodíkových systémů a potrubních sítí a přepravní a distribuční infrastruktury pro kapalná paliva.

Propojená infrastruktura

Nesplnění požadavků je, když hospodářský subjekt nebo certifikační orgán nedodrží pravidla a postupy stanovené v rámci dobrovolného systému, k němuž patří nebo v němž působí.

W

Vodík (H2)

Vodík je přírodní chemický prvek, jehož energetický obsah lze využít. Klimaticky šetrně vyráběný, tzv. zelený vodík, umožňuje výrazně snížit emise CO2 v průmyslu a dopravě tam, kde nestačí energetická účinnost a přímé využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vodík vyráběný v elektrolyzérech s využitím elektřiny z běžné elektrické sítě se nazývá šedý vodík. Důležité pro odvětví pohonných hmot však je: vozidla na vodíkový pohon nevypouštějí ani CO₂, ani jiné škodlivé plyny, ale pouze vodu.

Pšeničné otruby

Pšeničné otruby jsou vedlejším produktem při získávání pšeničné mouky určené k lidské spotřebě. Při mletí mouky se endosperm odděluje od zbytku zrna. V závislosti na stupni mletí se označují různé produkty. Pšeničné otruby se používají v krmivech pro zvířata především jako dietetická složka. Při získávání bioplynu se považují za odpadní materiál.

Well-to-Tank (zkratka: WTT)

Well-to-tank (synonymum: Well2Tank), zkráceně WTT, znamená "z vrtu do nádrže nebo palivového čerpadla". Jedná se o způsob pohledu na úsilí potřebné k zajištění pohonné energie pro motorová vozidla od získání primární energie až po její poskytnutí vozidlu.

Well-to-Wheel (zkratka: WTW)

Metoda Well-to-Wheel (zkratka WTW) je považována za metodu analýzy v oblasti motorových vozidel. Zde se počítá energie spotřebovaná v celém řetězci - od těžby přes výrobu paliva, dopravu až po provoz vozidla poháněného spalovacím motorem. Jako synonymum se používá také zkratkaWell2Whell (zkratka: W2W).

Hospodářské subjekty

Hospodářským subjektem se rozumí výrobce surovin, sběrač odpadů a zbytků, provozovatel zařízení, která zpracovávají suroviny na hotová paliva nebo meziprodukty, provozovatel zařízení na výrobu energie (elektřiny, tepla nebo chladu) nebo jakýkoli jiný subjekt, včetně skladovacích zařízení nebo obchodníků, který fyzicky vlastní suroviny nebo paliva, a to v rozsahu, v jakém zpracovává informace o vlastnostech udržitelnosti, jakož i o vlastnostech týkajících se úspor skleníkových plynů těchto surovin nebo paliv.

X

Y

Z

Certifikát

Certifikát je prohlášení o shodě vydané certifikačním orgánem v rámci dobrovolného systému. Certifikát potvrzuje, že hospodářský subjekt splňuje požadavky směrnice (EU) 2018/2001.

Certifikační audit

Certifikační audit (synonymum: počáteční audit) označuje počáteční audit před účastí v systému s cílem získat certifikát v rámci dobrovolného systému.

Certifikační orgány

Certifikačním orgánem se rozumí nezávislý akreditovaný nebo uznaný orgán posuzování shody. Tento subjekt posuzování shody uzavře s dobrovolným systémem dohodu o poskytování certifikačních služeb pro suroviny nebo paliva tím, že provádí audity hospodářských subjektů a vydává certifikáty jménem dobrovolných systémů s využitím certifikačního systému dobrovolného systému.

Cukrová řepa (čerstvá)

Řepa cukrová (Beta vulgaris subsp. vulgaris, skupina Altissima) je zemědělská plodina; patří do čeledi lišajovitých (Amaranthaceae). Cukrová řepa má stále větší význam jako obnovitelná surovina, např. pro výrobu bioetanolu a bioplynu.