Rozliczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu SURE-EU: innowacyjne podejście do zrównoważonego zarządzania energią 

W Uncategorized przez agriportance GmbH

Rozliczanie gazów cieplarnianych (GHG) zyskało na znaczeniu w ostatnich latach w celu oceny wpływu działalności człowieka na klimat i opracowania skutecznych strategii łagodzących. Różne systemy, takie jak REDcert, ISCC i system SURE-EU, oferują różne podejścia do rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Niniejszy artykuł techniczny koncentruje się na systemie SURE-EU i analizuje jego rolę, korzyści i różnice w stosunku do innych systemów rachunkowości, takich jak REDcert i ISCC. 

Czym jest system SURE-EU? 

System SURE, czyli SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme, to system certyfikacji uznawany zarówno przez Komisję Europejską, jak i właściwe organy krajowe w każdym państwie członkowskim. Ocenia on zrównoważony rozwój biomasy i bioproduktów w całym łańcuchu wartości. System SURE koncentruje się na wiarygodnym i przejrzystym rozliczaniu emisji gazów cieplarnianych i został opracowany w celu zapewnienia spójnej metody monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE. 

Umożliwia on udowodnienie, że kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie UE w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II) zostały spełnione w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy. Jako instrument, SURE potwierdza szczególne znaczenie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy jako skutecznego środka w walce ze zmianami klimatu. W przeciwieństwie do REDcert, system SURE nie obejmuje jednak produkcji paliw końcowych. Ponieważ SURE i REDcert uznają się nawzajem, jedna część łańcucha dostaw może być certyfikowana zgodnie z REDcert, a inna zgodnie z SURE w celu spełnienia wymogu weryfikacji dla całego łańcucha dostaw. 

Przejrzystość i identyfikowalność

SURE zapewnia jasne ramy oceny zrównoważonego rozwoju i identyfikowalności produktów. Jest to szczególnie korzystne w łańcuchach dostaw z wieloma interesariuszami. 

Elastyczna regulacja 

System SURE-EU można elastycznie dostosować do warunków krajowych i regionalnych, co prowadzi do szerszego zastosowania. 

Benchmarking

SURE umożliwia systematyczne porównywanie bilansu gazów cieplarnianych między różnymi produktami lub procesami produkcyjnymi, co może prowadzić do dalszej optymalizacji. 

Różnica między SURE, REDcert i ISCC 

Metodologia

Podczas gdy REDcert koncentruje się głównie na paliwach biogenicznych, a ISCC obejmuje szeroki zakres zastosowań, SURE oferuje specjalistyczne podejście do przemysłu biomasy i bioproduktów. 

Elastyczność

ISCC jest bardzo elastyczny i ma globalne zastosowanie, podczas gdy REDcert koncentruje się na rynku europejskim. SURE oferuje tutaj pośrednie rozwiązanie dzięki swojej dostosowywanej strukturze. 

Przejrzystość

Pod względem przejrzystości i identyfikowalności, SURE wypada szczególnie dobrze dzięki rygorystycznemu procesowi certyfikacji. 

Procedura systemu SURE-EU 

System SURE wykorzystuje analizę cyklu życia (LCA) do rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Uwzględnia ona emisje od wydobycia surowców do końcowego wykorzystania. Szczególną cechą jest włączenie "analizy hot spot", w której określone obszary o wysokiej emisji są identyfikowane i analizowane oddzielnie. 

Procedura i proces systemu SURE-EU są złożone i wieloetapowe, aby zapewnić kompleksowy i wiarygodny bilans gazów cieplarnianych (GHG) i ocenę zrównoważonego rozwoju. Poniżej znajduje się podsumowanie typowego procesu: 

Pierwsze kroki i wymagania dotyczące dokumentacji 

  1. SamoocenaFirma lub organizacja ubiegająca się o certyfikację najpierw przeprowadza samoocenę, aby zrozumieć aktualny stan emisji gazów cieplarnianych i praktyk zrównoważonego rozwoju. 
  1. Gromadzenie danychKolejnym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych danych wymaganych do oceny bilansu gazów cieplarnianych. 
  1. Audyt strony trzeciejNiezależny audytor sprawdza dane i zgodność ze standardami SURE. 

Analiza cyklu życia (LCA) i analiza gorących punktów 

Analiza cyklu życiaAnaliza cyklu życia jest przeprowadzana na podstawie zebranych danych, obejmujących wszystkie emisje od wydobycia surowców i produkcji do utylizacji lub końcowego wykorzystania. 

Analiza gorących punktówRównolegle przeprowadzana jest analiza hot-spot w celu zidentyfikowania obszarów w cyklu życia produktu, które powodują szczególnie wysokie emisje. 

Wyniki i optymalizacja 

  1. OcenaWyniki są oceniane i dokumentowane jako część bilansu gazów cieplarnianych. 
  2. Plany optymalizacjiNa podstawie analizy hot-spot i LCA opracowywane są plany optymalizacji. 
  3. CertyfikacjaPo pomyślnym zakończeniu audytu i oceny wydawany jest certyfikat SURE. 

Ciągłe monitorowanie i doskonalenie 

  1. MonitorowanieFirma prowadzi ciągłe monitorowanie swojego śladu GHG i praktyk zrównoważonego rozwoju. 
  2. Przegląd rocznyCoroczny ponowny audyt zapewnia, że standardy są przestrzegane i wprowadzono ulepszenia. 
  3. Ponowna certyfikacjaW zależności od wyników corocznego przeglądu, certyfikat SURE jest odnawiany lub dostosowywany. 

Rozliczanie gazów cieplarnianych odgrywa kluczową rolę w kontekście zrównoważonego zarządzania energią. System SURE-EU jest obiecującym narzędziem w tym kontekście, charakteryzującym się przejrzystością, elastycznością i szczególnym naciskiem na przemysł biomasy i bioproduktów.  

System SURE-EU opiera się zatem na holistycznym podejściu, które obejmuje zarówno bieżące emisje, jak i potencjał redukcji emisji. Kompleksowe podejście i procedura zapewniają wysoki poziom przejrzystości i wiarygodności, co czyni go ważnym narzędziem w rozliczaniu emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonym zarządzaniu zasobami.