Inwestowanie wpływu w sektorze rolnym

W Biometan przez agriportance GmbH

Wprowadzenie:

Niezależnie od tego, czy chodzi o zmiany klimatu, bezpieczeństwo dostaw czy różnorodność biologiczną. Sektor rolniczy charakteryzuje się ciągłymi zmianami i stoi w obliczu coraz większej liczby nowych problemów, z którymi należy się zmierzyć.

W rezultacie pojawiają się zarówno wyzwania związane z coraz większą liczbą przepisów, jak i wiele nowych możliwości wynikających z nowych pomysłów biznesowych.

Wiele z tych pomysłów biznesowych dotyczy przede wszystkim zrównoważonego rozwoju. Logiczną konsekwencją jest to, że coraz więcej wpływowych inwestorów wkracza do sektora rolnego.

Impact Investing:

Inwestowanie wpływowe jest stosunkowo nowym sposobem inwestowania, często zgodnym z Cele zrównoważonego rozwoju ONZ stoi. Poza koncepcją zrównoważonego rozwoju, inwestowanie wpływu polega również na generowaniu zwrotu ekonomicznego. Przede wszystkim ważne jest, aby zrównoważony wpływ można było faktycznie zmierzyć.

Możliwości pomiaru wpływu w kluczowych liczbach to na przykład mapowanie emisji CO2-lub stopień, w jakim model biznesowy je łagodzi. Ponadto certyfikowane ratingi i indeksy ESG są odpowiednie do pomiaru pozytywnego wpływu.

Ponieważ jednak wiele mniejszych lub młodych firm nie ma środków finansowych lub biurokratycznych, aby poradzić sobie z takimi szablonami, przejrzysty model biznesowy zorientowany na Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wydaje się na pierwszy rzut oka sensowny.

Inwestorzy impactowi to głównie firmy zarządzające aktywami, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, banki, ale także osoby prywatne. Przyczyną inwestowania wpływowego są zmieniające się potrzeby klientów inwestorów lub rozwiązywanie problemów społecznych bez osiągania maksymalnego zwrotu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ zostały przyjęte w 2015 roku jako "AGENDA 2030". Globalna społeczność zobowiązała się do realizacji tych celów dla lepszej przyszłości. Obejmują one aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne (rysunek 1).

Źródło: Rząd Federalny Niemiec / Wykres 1 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Dlaczego inwestowanie wpływowe jest interesujące?

Chociaż impact investing jest młodszym sektorem, silnie się rozwija i cieszy się społecznym wiatrem w plecy. Powody dalszego rozwoju tego sektora obejmują rosnące na arenie międzynarodowej standardy środowiskowe.

W szczególności Unia Europejska wyznaczyła sobie szczególnie ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W tym celu wprowadzane są daleko idące środki regulacyjne, które z kolei mogą zmienić zachowania rynkowe firm, a także konsumentów prywatnych.

Środki te obejmują, na przykład, system handlu uprawnieniami do emisji, aby zanieczyszczenie było droższe, wprowadzenie zrównoważonych paliw, system czystej energii z własną produkcją energii i zrównoważoną renowację istniejących budynków.  

Już same te zmiany rynkowe mogą sprawić, że ekonomia impact investingu stanie się w przyszłości jeszcze bardziej atrakcyjna.

UE ma szczególnie ambitne cele klimatyczne:

LULUFC= Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo / Źródło: Europejska Agencja Środowiska "Total greenhouse gas emission trends and projection in Europe".
Źródło: Federalna Agencja Środowiska | Historyczne trendy i przyszłe prognozy emisji gazów cieplarnianych

UE znacznie przekroczyła swój cel redukcji emisji na 2020 r. wynoszący 20 %. Według najnowszych szacunków emisje gazów cieplarnianych (GHG) w państwach członkowskich UE w 2020 r. były o 32 % niższe niż w 1990 r. (wykres 2). Niemniej jednak państwa członkowskie UE nadal muszą podjąć znacznie większe wysiłki, aby osiągnąć redukcję netto o 55% w 2030 roku. Ponadto w 2020 r. pandemia COVID-19 doprowadziła do wysokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych jako efektu specjalnego.

Powodem długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych jest połączenie strukturalnych zmian gospodarczych i szczególnego nacisku na zrównoważoną produkcję energii.

Europa jako siła napędowa impact investingu:

Na arenie międzynarodowej, według ankiet przeprowadzonych wśród inwestorów, Europa radzi sobie szczególnie dobrze jako lokalizacja dla inwestycji typu impact investing. Jak pokazano na wykresie 3, najszybciej rozwijającymi się regionami były Europa Zachodnia, Północna i Południowa (WNS Europe) oraz Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia (SE Asia), które odnotowały odpowiednio 25% i 23% średniego rocznego wzrostu w latach 2015-2019.

Wykres 3 Zmiany w regionach geograficznych w zakresie inwestowania wpływu wśród ankietowanych uczestników w latach 2015-2019 w mln USD
CGAR = złożona roczna powierzchnia inwestycji wpływu wśród ankietowanych uczestników w latach 2015-2019 w USD w milionach.

Sektor rolniczy w porównaniu do innych sektorów w inwestycjach wpływu:

Podczas gdy sektor WASH z obszarami wody, higieny i urządzeń sanitarnych wzrósł najbardziej, sektor rolnictwa również odgrywa niebagatelną rolę (wykres 4). W tym sektorze inwestycje wzrosły średnio o 22% w latach 2015-2019.

Żywność i rolnictwo, choć stanowią stosunkowo niewielką część zarządzanych aktywów (9 % bez wartości odstających), ma pewną alokację do sektora z 57 % respondentów i najwyższym odsetkiem respondentów (54 %) planujących zwiększyć swoje alokacje w ciągu najbliższych pięciu lat (2020 Annual Impact Investor Survey).

Przykłady start-upów z sektora rolniczego w Niemczech:

Klimat

Klim oferuje platformę cyfrową, która pokazuje rolnikom dokumentację regeneracyjną i opcje finansowania. Nacisk kładziony jest na rolnictwo regeneracyjne. Na przykład stosowane są metody, w których gleba pobiera więcej CO2 z atmosfery niż uwalnia. Ma to pozytywne skutki uboczne, takie jak zwiększenie plonów i zwiększenie odporności gleby. Ogólnie rzecz biorąc, czyni to rolnictwo bardziej neutralnym dla klimatu. W związku z tym szczególny nacisk kładzie się na cel "13" (Działania w dziedzinie klimatu) Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  

Różni inwestorzy wpływowi, tacy jak Green Generation Fund czy WI Venture, zdecydowali się zainwestować w młodą firmę Klim w rundach finansowania w ostatnich latach.

skyseed

Skyseed umożliwia ponowne zalesianie lasów przy wsparciu dronów i granulowanych nasion. Jest to zrównoważony sposób na zmniejszenie emisji CO2-magazynowanie jest możliwe. Najpierw młoda firma przeprowadza analizę obecnej sytuacji, a następnie w kolejnym kroku transportuje granulowane nasiona do odpowiednich miejsc. Podobnie jak Klim, Skyseed koncentruje się na celu "13" (Działania na rzecz klimatu) Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ponadto skyseed cieszył się również świeżym kapitałem od inwestorów wpływowych z udziałem WI Venture i Better Ventures.

agriportance jako start-up wywierający wpływ:

Oprócz Klim i Skyseed, agriportance koncentruje się również na różnych celach zrównoważonego rozwoju. Są to głównie cele "siedem" (przystępna i czysta energia), "osiem" (godna praca i wzrost gospodarczy), "dziewięć" (przemysł, innowacje i infrastruktura) oraz "13" (działania w dziedzinie klimatu).

W obecnej sytuacji medialnej, która prowadzi do coraz częstszych apeli o uniezależnienie się od dostaw gazu z zagranicy, biometan stanowi realną lokalną alternatywę. Przy gwałtownym wzroście cen gazu, zielona alternatywa w postaci biometanu staje się coraz bardziej konkurencyjna.

agriportance chce uczynić rynek biometanu bardziej wydajnym, pomagając producentom biometanu w radzeniu sobie z biurokratycznym i złożonym bilansem gazów cieplarnianych oraz w znalezieniu nabywcy na wyprodukowane ilości. Jednocześnie firmy produkujące oleje mineralne mają otrzymać wsparcie w znalezieniu odpowiedniego producenta na bardzo rozdrobnionym rynku, na którym działa około 9 500 biogazowni i biometanów w Niemczech.

Cele te można znaleźć w modelu biznesowym agriportance. Biometan jest szczególnie odpowiedni jako alternatywne źródło energii. Jest prawie neutralny dla klimatu, ponieważ emituje mniej CO2 niż alternatywny gaz ziemny. Ponadto jest szczególnie atrakcyjny do stosowania w transporcie ciężkim. W Niemczech istnieje już około 900 stacji CNG i ponad 100 stacji LNG. W związku z wygaśnięciem dotacji EEG, 9 500 biogazowni poszukuje alternatyw. Konwersja na biometan może być obiecujące ekonomicznie być.

Podsumowanie i prognozy:

W przyszłości impact investing będzie nadal odgrywał ważną rolę w sektorze rolnym, zarówno dzięki woli społecznej, jak i zmianom politycznym. Otwiera to przed inwestorami i firmami wiele możliwości dostosowania się do zmieniającego się sektora w odpowiednim czasie. Agriportance wnosi również zrównoważony wkład ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.

Dalsze źródła:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5555
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/figure-1-historical-trends-and-1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/
https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eu-27-ghg-emission-trends-1
https://thegiin.org/assets/GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey%202020%20Executive%20Summary.pdf