Drivhusgasregnskab under SURE-EU-ordningen: en innovativ tilgang til bæredygtig energistyring 

I Ikke kategoriseret af agriportance GmbH

Regnskaber for drivhusgasser (GHG) er blevet vigtigere i de senere år for at vurdere de menneskelige aktiviteters indvirkning på klimaet og for at udvikle effektive afbødningsstrategier. Forskellige systemer som REDcert, ISCC og SURE-EU-systemet tilbyder forskellige tilgange til drivhusgasregnskaber. Denne tekniske artikel fokuserer på SURE-EU-systemet og undersøger dets rolle, fordele og forskelle fra andre regnskabssystemer som REDcert og ISCC. 

Hvad er SURE-EU-systemet? 

SURE-ordningen, eller SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme, er et certificeringssystem, der er anerkendt af både Europa-Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder i de enkelte medlemslande. Det vurderer bæredygtigheden af biomasse og biobaserede produkter i hele værdikæden. SURE-ordningen fokuserer på pålidelige og gennemsigtige drivhusgasregnskaber og blev udviklet for at give en konsekvent metode til overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i EU. 

Det gør det muligt at bevise, at bæredygtighedskriterierne i EU's direktiv om vedvarende energi (RED II) er opfyldt for produktion af elektricitet og varme fra biomasse. Som instrument bekræfter SURE den særlige betydning af el- og varmeproduktion fra biomasse som en effektiv foranstaltning i kampen mod klimaforandringer. I modsætning til REDcert dækker SURE-systemet dog ikke produktionen af endelige brændstoffer. Da SURE og REDcert anerkender hinanden, kan en del af forsyningskæden certificeres i henhold til REDcert og en anden del i henhold til SURE for at opfylde verifikationskravet for hele forsyningskæden. 

Gennemsigtighed og sporbarhed

SURE giver en klar ramme for vurdering af produkters bæredygtighed og sporbarhed. Det er især en fordel i forsyningskæder med mange interessenter. 

Fleksibel justering 

SURE-EU-systemet kan tilpasses fleksibelt til nationale og regionale forhold, hvilket fører til bredere anvendelighed. 

Benchmarking

SURE muliggør en systematisk sammenligning af drivhusgasbalancen mellem forskellige produkter eller produktionsprocesser, hvilket kan føre til yderligere optimering. 

Forskel mellem SURE, REDcert og ISCC 

Metodologi

Mens REDcert primært fokuserer på biogene brændstoffer, og ISCC dækker en bred vifte af anvendelser, tilbyder SURE en specialiseret tilgang til biomasse- og bioproduktindustrien. 

Fleksibilitet

ISCC er meget fleksibel og kan anvendes globalt, mens REDcert har tendens til at fokusere på det europæiske marked. SURE tilbyder en mellemvej her med sin skræddersyede struktur. 

Gennemsigtighed

Med hensyn til gennemsigtighed og sporbarhed scorer SURE særligt godt med sin strenge certificeringsproces. 

Procedure for SURE-EU-systemet 

SURE-systemet bruger livscyklusanalyse (LCA) til drivhusgasregnskab. Den tager højde for emissioner fra udvinding af råmaterialer til slutbrug. En særlig funktion er inddragelsen af en "hot spot-analyse", hvor specifikke områder med høje emissioner identificeres og analyseres separat. 

Proceduren og processen i SURE-EU-systemet er kompleks og består af flere trin for at sikre en omfattende og pålidelig drivhusgasbalance og bæredygtighedsvurdering. Det følgende er et resumé af den typiske proces: 

Første skridt og dokumentationskrav 

  1. Selv-evaluering: Virksomheden eller organisationen, der ønsker certificering, foretager først en selvevaluering for at forstå den aktuelle status for drivhusgasemissioner og bæredygtighedspraksis. 
  1. Indsamling af dataDet næste skridt er at indsamle alle de data, der er nødvendige for at vurdere drivhusgasbalancen. 
  1. Tredjepartsrevision: En uafhængig revisor kontrollerer data og overholdelse af SURE-standarderne. 

Livscyklusanalyse (LCA) og hot spot-analyse 

LivscyklusanalyseEn livscyklusanalyse udføres med de indsamlede data, der dækker alle emissioner fra råvareudvinding og produktion til bortskaffelse eller slutbrug. 

Hot spot-analyseParallelt hermed udføres en hot-spot-analyse for at identificere områder i produktets livscyklus, der forårsager særligt høje emissioner. 

Resultater og optimering 

  1. Evaluering: Resultaterne evalueres og dokumenteres som en del af drivhusgasbalancen. 
  2. OptimeringsplanerOptimeringsplaner udvikles på baggrund af hotspot-analysen og LCA. 
  3. CertificeringEfter vellykket auditering og vurdering udstedes SURE-certifikatet. 

Løbende overvågning og forbedring 

  1. Overvågning: Virksomheden foretager løbende overvågning af sit drivhusgasaftryk og sin bæredygtighedspraksis. 
  2. Årlig gennemgangEn årlig revision sikrer, at standarderne bliver overholdt, og at der er sket forbedringer. 
  3. Recertificering: Afhængigt af resultaterne af den årlige gennemgang fornyes eller justeres SURE-certifikatet. 

Drivhusgasregnskaber spiller en vigtig rolle i forbindelse med bæredygtig energistyring. SURE-EU-systemet er et lovende værktøj i denne sammenhæng, der er kendetegnet ved gennemsigtighed, fleksibilitet og et specifikt fokus på biomasse- og bioproduktindustrien.  

SURE-EU-systemet bygger således på en holistisk tilgang, der omfatter både aktuelle emissioner og potentialer for emissionsreduktioner. Den omfattende tilgang og procedure sikrer et højt niveau af gennemsigtighed og troværdighed, hvilket gør det til et vigtigt redskab inden for drivhusgasregnskaber og bæredygtig ressourceforvaltning.