Bioenergia - Leksykon

Czym jest biogaz? W jaki sposób staje się biopaliwem? I w jaki sposób płynny biogenny CO2 może pomóc w produkcji pomidorów?

Leksykon bioenergii agriportance wyjaśnia terminy i fakty dotyczące bioenergii w zrozumiały sposób.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

A

Odpady

"Odpady" zdefiniowano w art. 3 ust. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98/WE2 : "Odpady to wszelkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany". RED II określa dalej, że wyklucza to "substancje, które zostały celowo zmodyfikowane lub zanieczyszczone, aby spełnić tę definicję".

Wygasły certyfikat

Wygasły certyfikat odnosi się do certyfikatu, który nie jest już ważny. Zasadniczo certyfikaty zrównoważonego rozwoju są ważne tylko przez 1 rok.

Oddzielone substancje stałe

Oddzielone ciała stałe należy traktować jako nawóz stały. Można je zbierać na przykład na płycie gnojowej.

Ciepło odpadowe

Ciepło odpadowe (synonim: ciepło odpadowe) opisuje energię cieplną (ciepło), która jest uwalniana do środowiska podczas procesów (np. w biogazowni i zakładzie uszlachetniania biometanu) i często nie jest wykorzystywana.

Acetogeneza

Acetogeneza jest trzecim etapem fermentacji beztlenowej. W szczególności: Degradacja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwasu octowego, CO2 i wodoru z wytworzeniem CO2.

Fasola polna

Bób jest jednoroczną, bogatą w białko rośliną strączkową (motylkowatą). Bób jest stosowany w ograniczonym zakresie w dawkach pokarmowych, ponieważ zawiera garbniki, które powodują problemy z fermentacją w żwaczu. Ponadto garbniki zmniejszają spożycie paszy.

Wydajność biogazu z fasoli szparagowej zielonej wynosi 82,7 Nm³/t FM, a zawartość metanu 55 %. Ziarna bobu mają wydajność biogazu 582,1 Nm³/ t FM i zawartość metanu 56,1 %, a bób GPSilage ma wydajność biogazu 196,8 Nm³/ t FM i zawartość metanu 54,6%.

Dyrektywa w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (skrót: AFID)

dt. Rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych. Dyrektywa AFID jest sprawozdaniem sporządzonym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa AFID ustanawia ramy dla rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Europie, w tym dla energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych i wodoru dla ogniw paliwowych oraz LNG dla żeglugi.

Stary chleb

Stary chleb (również w Niemczech: Backbread) to chleb, który pozostaje pod koniec dnia sprzedaży w piekarniach i sklepach. W związku z tym jest on sortowany jako żywność lub jego okres przydatności do spożycia został przekroczony. Należy wówczas dokonać rozróżnienia między chlebem, który nadaje się do spożycia, a chlebem, który się zepsuł.

Są one częściowo wykorzystywane jako pasza dla zwierząt lub przetwarzane na biopaliwo w procesie fermentacji alkoholowej. Od końca 2006 r. karmienie zwierząt hodowlanych odpadami kuchennymi i spożywczymi jest również zakazane w Niemczech (dyrektywa UE 1774/2002).

Fermentacja beztlenowa

Fermentacja beztlenowa to proces biotechnologiczny zachodzący przy braku dostępu powietrza (tlenu atmosferycznego). Jego celem jest rozkład materii organicznej.

Uznany system dobrowolny

Uznany dobrowolny system jest zdefiniowany zgodnie z art. 30 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Wytłoki jabłkowe

Wytłoki jabłkowe to pozostałości po tłoczeniu (wytłoki) powstałe podczas produkcji soku jabłkowego. Wytłoki jabłkowe są często stosowane jako substytut paszy objętościowej w żywieniu krów mlecznych i innych zwierząt gospodarskich, ponieważ jest to świeża pasza bogata w błonnik i włókno surowe. Ponadto wytłoki są cenne energetycznie i nadają się do produkcji energii za pomocą biogazowni lub jako granulat z wytłoków, który może służyć jako paliwo

Alcohol to Jet (skrót ATJ)

Ścieżki konwersji parafiny z alkoholi biogennych są zwykle określane jako procesy "alkohol-do-strumienia" (AtJ). Wymagane alkohole mogą być otrzymywane z materiałów organicznych różnymi metodami biochemicznymi i/lub termochemicznymi.

Zawieszony certyfikat

Zawieszony certyfikat to certyfikat, który został tymczasowo unieważniony ze względu na kwestie zgodności zidentyfikowane przez jednostkę certyfikującą lub na dobrowolny wniosek podmiotu gospodarczego.

B

Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (skrót: BAFA)

The Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) jest wyższym organem federalnym w portfolio Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. Urząd Federalny wykonuje ważne zadania administracyjne dla rządu federalnego w obszarach handlu zagranicznego, promocji biznesu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, energii i nadzoru audytorów. W dziedzinie energii BAFA promuje energooszczędne remonty i energooszczędne technologie, takie jak skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, klimatyzacja i systemy chłodnicze lub sieci grzewcze. W obszarze mobilności elektrycznej BAFA wdraża premię środowiskową w celu promowania popytu na pojazdy elektryczne. BAFA wykonuje również zadania dla innych ministerstw federalnych.

Bagassa

Bagassa to nazwa nadana włóknistym, zmielonym pozostałościom po produkcji cukru po wyciśnięciu trzciny cukrowej lub syropu uzyskanego z prosa cukrowego. Bagassa może być opisana jako produkt uboczny i może mieć wiele różnych zastosowań. Bagassa może być wykorzystywana w chemii, przemyśle i hodowli zwierząt.

Złom z ekstrakcji bawełny

Mączka z ekstrakcji bawełny jest wytwarzana podczas ekstrakcji oleju z nasion bawełny. Nasiona bawełny są częściowo niełuskane, ale także częściowo lub całkowicie łuskane. Ma to również wpływ na zawartość włókna surowego i stężenie innych składników odżywczych. Jest ona wykorzystywana w ograniczonym stopniu w paszach dla zwierząt.

Drożdże piwowarskie

Świeże drożdże piwowarskie to produkt uboczny uzyskiwany podczas produkcji piwa. Zasadniczo składają się z komórek żywych, niezabitych szczepów drożdży. Drożdże piwowarskie nie są powszechnie stosowaną paszą, ale są wykorzystywane głównie w żywieniu ludzi. W żywieniu zwierząt drożdże piwne są stosowane wyłącznie jako nośnik składników aktywnych dla świń i drobiu.

Drożdże piwowarskie suszone

Drożdże piwowarskie są produktem ubocznym produkcji piwa. Zazwyczaj są suszone, choć mogą być również podawane świeże. Podczas suszenia komórki drożdży są zabijane. Suszone drożdże piwne mają wysoką wartość odżywczą.

Ziarna piwowarskie

Ziarna browarniane powstają jako pozostałość podczas produkcji piwa, gdy brzeczka jest oddzielana od zacieru. Zasadniczo ziarna browarnicze zawierają nierozpuszczone składniki słodu: łuski, skórki, polisacharydy, które nie zostały rozbite na cukier, prawie cały tłuszcz i około 70% surowego białka produktu wyjściowego.

Ziarna browarniane są wykorzystywane głównie w paszach dla przeżuwaczy. Ziarna browarniane są uważane za odpady z produkcji napojów. W związku z tym ziarna browarniane mogą być zaliczane jako odpady i materiały resztkowe do limitu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z § 37 a ust. 4 BImSchG, jeśli nie mogą być wykorzystywane jako pasza dla zwierząt.

Odpady organiczne

Bioodpady to odpady przeznaczone do odzysku pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub grzybowego, które mogą być rozkładane przez mikroorganizmy, organizmy żyjące w glebie lub enzymy. Obejmuje to odpady przeznaczone do odzysku o wysokiej zawartości substancji organicznych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub materiałów grzybowych.

Biometan

Czym jest biometan?

Biometan jest paliwem gazowym. Pod względem chemicznym odpowiada on cząsteczce metanu. Biometan jest produkowany z biomasy. Dlatego też, w przeciwieństwie do metanu kopalnego, jest zrównoważony. Jednym z przykładów jest produkcja biometanu ze słomy. Słoma jest rozkładana przez mikroorganizmy. W procesie tym wytwarzany jest biogaz. Zawiera on biometan. Jest on z niej pozyskiwany. Biometan może być produkowany z każdej biomasy. Czytaj więcej

Biomasa

Biomasa jest najcenniejszym zasobem na Ziemi. Jest podstawowym materiałem wszelkiego życia. Ludzie potrzebują jej do oddychania (tlen), jedzenia i generowania energii. Chroni również glebę, filtruje i przechowuje wodę. Biomasa jest ważnym surowcem dla ludzi, z którego uzyskuje się podstawowe produkty, takie jak papier i odzież (len, konopie). Ponadto z biomasy można uzyskać bioenergię. Może być ona wykorzystywana na przykład jako paliwo lub źródło energii.
Czytaj więcej

Biogaz

Czym jest biogaz?

Biogaz jest mieszaniną gazów. Składa się głównie z metanu (50-65%) i CO2 (49-34%). Inne lotne składniki to siarkowodór, para wodna, tlen i wodór. Jest on wytwarzany z biomasy rozkładanej przez mikroorganizmy. Biogaz jest wykorzystywany jako paliwo, ponieważ zawiera metan jako cząsteczkę bogatą w energię. Czytaj więcej

Węgiel biogeniczny / biogeniczny CO2

Czym jest biogeniczny węgiel / biogeniczny CO2?

Biogeniczny CO2 to dwutlenek węgla, który w przeciwieństwie do kopalnego CO2 został pozyskany ze zrównoważonych źródeł. Pod względem chemicznym biogeniczny CO2 jest podobny do kopalnego CO2. Składa się z jednego atomu węgla i dwóch atomów tlenu. W normalnych warunkach jest to bezbarwny, bezwonny, niepalny i kwaśny gaz. Ze względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie, CO2 jest również nazywany kwasem węglowym. Czytaj więcej

Bio-CNG

Skrót "CNG" (Compressed Natural Gas) jest znany nie tylko wśród ekspertów. Jest to standardowe europejskie oznaczenie gazu przyjaznego dla środowiska i klimatu. Znany jest również jako gaz ziemny lub autogaz. Od kilkudziesięciu lat jest wykorzystywany głównie jako alternatywne źródło paliwa w samochodach osobowych. Mimo że jest bardziej przyjazny dla klimatu niż konwencjonalna benzyna lub olej napędowy, jest to gaz ziemny, a zatem pochodzi ze źródeł kopalnych. Podczas jego spalania do atmosfery emitowana jest nie tylko znaczna ilość CO2, ale także tlenek węgla (CO) oraz tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe. Od kilku lat stacje benzynowe, nie tylko w Niemczech, coraz częściej oferują tak zwany "bio-CNG". Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie biomasy

Rozporządzenie w sprawie biomasy (skrót: BiomasseV) służy wyjaśnieniu, które materiały należy zaklasyfikować jako biomasę w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii i odpowiednio objąć opisanym systemem wsparcia.

Federalna Agencja Rolnictwa i Żywności (skrót: BLE)

Federalna Agencja Rolnictwa i Żywności (BLE) jest organem federalnym. Realizuje szeroki zakres zadań w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i żywienia. BLE jest również odpowiedzialna za rządową aplikację internetową Sustainable - Biomass - Systems (Nabisy), na której znajduje się dowód zrównoważonego rozwoju dla biomasy ciekłej i gazowej zgodnie z dyrektywą UE 2009/28/WE.

Jednostki kogeneracyjne (skrót: CHP)

Jednostki skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (jednostki CHP) to zakłady skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, które działają zgodnie z zasadą skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Szczególną cechą tej zasady jest to, że wytwarza ona energię elektryczną (energię elektryczną) i ciepło (energię cieplną) w jednym procesie roboczym. W procesie tym oddziela się użyteczne ciepło, które w przeciwnym razie zostałoby po prostu odprowadzone do środowiska. To użyteczne ciepło może być najpierw gromadzone w pośrednim zbiorniku magazynowym (bufor), a następnie wykorzystywane do celów grzewczych (np. lokalne koncepcje ogrzewania) lub jako ciepło procesowe (np. dla fermentatorów w biogazowniach). Decydująca zaleta: znacznie wyższy stopień wykorzystania 90 % w porównaniu z konwencjonalnymi systemami (np. 33-40 % w elektrowniach węglowych), które oddzielnie wytwarzają energię i ciepło (energię cieplną).  Czytaj więcej

Bioenergia

Czym jest bioenergia?

Bioenergia jest formą energii z dziedziny energii odnawialnych. Jest to ogólny termin określający różne technologie energetyczne z dziedziny energii odnawialnych. Bioenergia stanowi podzbiór energii odnawialnych - około dwudziestu procent. Nazywana jest bioenergią, ponieważ energia wytwarzana jest z biomasy.   Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw (skrót: Biokraft-NachV)

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw (Biokraft-NachV) to rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących zrównoważonej produkcji biopaliw. Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw określa wiążące kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i zawiera wymagania dotyczące wykazania zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o kwotach na biopaliwa (skrót: BIOKRAFTQUG)

Ustawa o kwotach na biopaliwa to ustawa wprowadzająca kwoty na biopaliwa poprzez zmianę federalnej ustawy o kontroli emisji oraz zmianę przepisów podatkowych dotyczących energii i energii elektrycznej. Ustawa określa i reguluje minimalny udział biopaliw w całkowitej sprzedaży paliw w Niemczech.

Ogólnie rzecz biorąc, BioKraftQuG zobowiązuje przemysł olejów mineralnych do wprowadzania na rynek stałego i rosnącego minimalnego udziału biopaliw. Zgodnie z § 37a ust. 3 BImSchG udział ten powinien wzrastać rocznie o 0,25 % do 8 % zawartości energetycznej wszystkich paliw wprowadzonych do obrotu w 2015 roku.

Rozporządzenie w sprawie zmiany kontyngentu biopaliw (skrót: BIOKRQAÄNDV)

Rozporządzenie w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kwot i wdrożenia wymogów prawa europejskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa.

Biomass-to-Liquids (skrót: BTL)

dt. Biomasa do paliw płynnych. BtL to proces termochemiczny, który może przekształcać różne rodzaje biomasy w szereg paliw i chemikaliów. Wprowadzenie BtL może przyczynić się do dekarbonizacji sektora paliw transportowych i cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ decydenci polityczni coraz bardziej koncentrują się na wpływie stosowania biopaliw na środowisko.

Paliwa BtL są zatem paliwami syntetycznymi wytwarzanymi z biomasy. Należą one do drugiej generacji biopaliw. Biomasa, z której produkowane są paliwa, obejmuje na przykład drewno opałowe i bioodpady.

Wartość opałowa

Wartość opałowa (synonim: "górna wartość opałowa") wskazuje energię, która jest uwalniana podczas całkowitego spalania, a następnie chłodzenia z powrotem do temperatury odniesienia. Wartość opałowa różni się od wartości opałowej, ponieważ ciepło kondensacji jest zawarte w wartości opałowej. Jest ona podawana w kilowatogodzinach (kWh) na metr sześcienny (m3). Wartość opałowa zakupionego gazu jest zwykle podawana na rachunku. Zasadniczo wartość opałowa zależy od składu gazu. Butan i propan mają znacznie wyższą wartość opałową niż metan, który jednak często jest głównym składnikiem gazu.

Federalna ustawa o kontroli imisji

Federalna Ustawa o Kontroli Emisji (skrót: BImSchG) to ustawa o ochronie przed szkodliwym wpływem na środowisko spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, wibracjami i podobnymi procesami. Zawiera ona między innymi rozporządzenie w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących kwot biopaliw.

Federalne rozporządzenie w sprawie kontroli imisji

Federalne rozporządzenie o kontroli imisji (skrót: BImSchV) to rozporządzenie prawne rządu federalnego, które może zostać wydane na podstawie upoważnienia zawartego w federalnej ustawie o kontroli imisji.

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (skrót: BMUB)

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów (w skrócie BMUV) jest najwyższym organem federalnym Republiki Federalnej Niemiec. Oprócz koncentracji na ochronie środowiska i przyrody, BMUV jest również odpowiedzialne za politykę ochrony konsumentów. BMUV kształtuje kluczowe kwestie na przyszłość, które są skierowane do ludzi i ich środowiska życia oraz jest motorem modernizacji gospodarczej, ekologicznej i społecznej.

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (skrót: BMWi)

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Republiki Federalnej Niemiec (w skrócie BMUV) jest najwyższym organem federalnym Republiki Federalnej Niemiec. Zajmuje się takimi tematami jak ochrona klimatu, cyfryzacja, zmiany demograficzne, zabezpieczenie dostaw energii i rozwój produkcji energii odnawialnej.

C

CO2

Skrót od dwutlenku węgla.

Fermentacja CO

Fermentacja substratów, które nie stanowią głównej części substratu biogazowni. Zazwyczaj fermentacji poddawane są organiczne odpady z gospodarstw domowych wraz ze stałym obornikiem lub osadami ściekowymi.

Podłoże CO

Stosowanie współsubstratów w biogazowniach ma przede wszystkim zalety związane z wydajnością. Współsubstraty zawierają więcej energii niż gnojowica, ponieważ nie zostały jeszcze poddane procesowi fermentacji. W związku z tym wydajność gazu z substratów jest wielokrotnie wyższa niż z czystego gnojowicy.

D

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (skrót: DBFZ)

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ) zasadniczo wspiera badania stosowane, zrównoważony rozwój i zorientowane na technologię w zakresie wykorzystania biomasy do dostarczania energii i jest instytucją badań stosowanych Republiki Federalnej Niemiec. DBFZ ma siedzibę w Lipsku. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością typu non-profit.

Olej napędowy

Zgodnie z § 2 ust. 1 nr 4 ustawy o podatku energetycznym do olejów napędowych zalicza się oleje napędowe o numerach UP 2710 1943 do 2710 1948 i 2710 20 11 do 2710 20 19 CN, ale:

 • brak paliwa okrętowego, jeśli jest zwolnione z podatku zgodnie z § 27 EnergieStG,
 • brak oznakowanych olejów napędowych, jeśli są opodatkowane zgodnie z § 2 ust. 3 nr 1 EnergieStG (paliwa grzewcze, paliwa do instalacji beneficjentów).

Eter dimetylowy (skrót: DME)

Eter dimetylowy (DME) jest uważany za kluczowy składnik paliw syntetycznych z surowców odnawialnych. Zgodnie z dyrektywą 2003-30/WE w sprawie biopaliw, eter dimetylowy jest uważany za biopaliwo. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy jest on produkowany z biomasy i wykorzystywany jako biopaliwo. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie eter dimetylowy zastąpi gaz płynny.

Rozporządzenie w sprawie nawozów

Rozporządzenie to reguluje obrót nawozami i wymaga, aby stosowane materiały odpowiadały typowi nawozu. Dotyczy to również nawozów z surowców wtórnych produkowanych z bioodpadów.

E

Surowiec

Surowiec jest surowcem przeznaczonym do fermentacji.

Rośliny energetyczne

Rośliny energetyczne to biomasa uprawiana i wykorzystywana do produkcji energii. Obejmuje to surowce rolne, takie jak kukurydza, buraki, trawa, proso lub zielone żyto. Rośliny energetyczne są kiszone przed użyciem.

Ustawa o podatku energetycznym (EnergieStG)

Ustawa o podatku energetycznym (EnergieStG) to ustawa o przepisach podatkowych dotyczących węgla i gazu ziemnego, a także produktów energetycznych innych niż węgiel i gaz ziemny. W szczególności ustawa o podatku konsumpcyjnym reguluje opodatkowanie wszystkich rodzajów energii. W związku z tym obejmuje ona wszystkie rodzaje energii pochodzenia kopalnego, a także produkty energii odnawialnej i syntetyczne węglowodory z biomasy jako ogrzewanie lub paliwo w Republice Federalnej Niemiec.

Agencja Ochrony Środowiska (skrót: EPA lub US EPA)

Agencja Ochrony Środowiska (w skrócie EPA lub US EPA) jest niezależną agencją rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki zajmującą się ochroną środowiska i zdrowia ludzkiego. Jest ona między innymi odpowiedzialna za monitorowanie wdrażania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Od 1982 r. EPA posiada własne uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa i prowadzenia dochodzeń, a od 1988 r. otrzymała pełne uprawnienia policyjne. Ponadto EPA otrzymała uprawnienia do regulowania emitorów, które wpływają na jakość powietrza. Ustawa ta jest obecnie w mocy i jest uważana za główny sukces amerykańskiego ustawodawstwa środowiskowego, ponieważ doprowadziła do technicznego i bardziej przyjaznego dla środowiska rozwoju silników spalinowych.

Gaz ziemny-H

Gaz ziemny H pochodzi z Morza Północnego i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP): Ze względu na wysoki udział propanu i butanu, gaz ten ma wartość opałową między 10 a 12.

Gaz ziemny L

Gaz ziemny L pochodzi z Holandii i północnych Niemiec: ze względu na wysoki udział gazów pośrednich, gaz L ma stosunkowo niską wartość opałową między 8 a 10.

Mączka z orzeszków ziemnych

Mączka z orzeszków ziemnych jest produktem ubocznym ekstrakcji oleju z łuskanych orzeszków ziemnych.

Ekstrakt z obłuszczonych orzeszków ziemnych ma wydajność biogazu 549,0 Nm³ / t FM i zawartość metanu 62,7TP3T. Częściowo obłuszczony ekstrakt z orzeszków ziemnych ma wydajność biogazu 538,0 Nm³ / t FM i zawartość metanu 62,6%.

Odnawialne źródła energii

Energie odnawialne (skrót: RE) to źródła energii, które są praktycznie niewyczerpalne dla zrównoważonych dostaw energii lub są odnawiane stosunkowo szybko. Energia odnawialna jest również synonimem energii regeneracyjnej lub energii alternatywnej.

Odnawialne źródła energii obejmują m.in:

 • Energia słoneczna (fotowoltaika, słoneczna energia cieplna)
 • Energia wodna.
 • Energia wiatrowa.
 • Ciepło geotermalne i ciepło otoczenia.
 • Bioenergia (biomasa stała, taka jak drewno, biogaz i biomasa ciekła, taka jak biodiesel, a także frakcja biogeniczna odpadów).

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (EEG)

Co oznacza skrót EEG?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (w skrócie EEG) reguluje preferencyjne wprowadzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i gwarantuje jej producentom stałe taryfy gwarantowane. EEG obowiązuje od kwietnia 2000 roku.

Pierwszy punkt wejścia

Pierwotnym punktem wychwytu w łańcuchu wartości biometanu jest instalacja magazynowania lub przetwarzania, która jest bezpośrednio zarządzana przez podmiot gospodarczy lub innego partnera umownego na podstawie ustaleń umownych i która nabywa surowce bezpośrednio od producentów biomasy rolnej, biomasy leśnej, odpadów i pozostałości lub, w przypadku paliw odnawialnych pochodzenia niebiogenicznego, od zakładu produkującego takie paliwa.

System handlu uprawnieniami do emisji Unii Europejskiej

System handlu uprawnieniami do emisji Unii Europejskiej (skrót: EU ETS) to system handlu uprawnieniami do emisji. Jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Określa on górny limit całkowitej ilości gazów cieplarnianych, które zanieczyszczający, tacy jak producenci energii lub przedsiębiorstwa przemysłowe, mogą uwolnić.

Exajoule

Eksadżul (skrót: EJ) jest powiązany z międzynarodową jednostką energii: dżul. Jeden eksadżul jest równy 1 bilionowi dżuli (czyli 10 do potęgi 18 dżuli). Zwykłym skrótem dla eksadżula jest EJ. Jednostka ta jest używana do wskazywania wysokiego poziomu zużycia energii.

Zużycie energii pierwotnej w Niemczech w 2019 r. wyniosło 12,8 eksadżuli, podczas gdy na całym świecie było to 584 eksadżuli.

F

Obornik stały

Obornik stały to odchody zwierzęce, zwykle zmieszane ze słomą lub innym materiałem ściółkowym.

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (skrót: FAME)

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (skrót: FAME) to związki kwasu tłuszczowego i metanolu (alkoholu). Skrót FAME pochodzi z języka angielskiego: Fadwokat Acid Metyl Ester. FAME są stosowane jako paliwo do silników wysokoprężnych. Nazywany jest również biodieslem, ponieważ jest zasadniczo mieszaniną tłuszczów roślinnych, takich jak olej rzepakowy lub zwierzęcych, takich jak smalec i metanol.

Fermentator

Fermentatory to pojemniki fermentacyjne, które są gazoszczelne i ogrzewane. Świeże substraty, takie jak obornik, trawa, kukurydza itp. są codziennie transportowane do tych zbiorników fermentacyjnych. Substraty są doprowadzane do fermentacji w zbiorniku fermentacyjnym w najlepszych możliwych warunkach. Skutkuje to produkcją biogazu.

Wkład substancji stałych

Materiały nie nadające się do pompowania, takie jak obornik, mogą być podawane bezpośrednio do komory fermentacyjnej poprzez wprowadzanie ciał stałych.

Punkt zatykania zimnego filtra (skrót: CFPP)

Cold Filter Plugging Point (CFPP) jest oficjalnie limitem temperatury dla filtrowalności zgodnie z DIN. Odnosi się on do właściwości zimnego oleju napędowego i oleju opałowego EL (ekstra lekkiego). Jest to temperatura w stopniach Celsjusza, w której filtr testowy zatyka się w określonych warunkach z powodu wytrąconych (n-)parafin.

Synteza Fischera-Tropscha (skrót: FT)

Synteza Fischera-Tropscha (skrót: synteza FT) to proces polimeryzacji służący do produkcji węglowodorów. Odbywa się to poprzez uwodornienie gazu syntezowego. Gazem syntezowym jest tlenek węgla z wodorem.

Do produkcji gazu syntezowego wykorzystywane są takie surowce jak węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa, biomasa lub odpady organiczne. Wykorzystanie biomasy ma jednak szczególne znaczenie z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla.

Pojazd na paliwo elastyczne

Flexible Fuel Vehicle (Skrót: FFV), czasami nazywany również Fuel Flexible Vehicle.

FFV to zatem pojazd, który może być napędzany benzyną, metanolem i etanolem, a także dowolną mieszanką tych trzech paliw. W żadnym wypadku nie są to pojazdy z silnikami wielopaliwowymi, które spalają szeroką gamę paliw, ani pojazdy z silnikami napędzanymi olejem napędowym lub biodieslem.

System dobrowolny

Dobrowolny system oznacza organizację, która poświadcza, że podmioty gospodarcze spełniają kryteria i zasady określone w dyrektywie (UE) 2018/2001 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/807, w tym między innymi kryteria zrównoważonego rozwoju i kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dyrektywa w sprawie jakości paliwa (skrót: FQD)

Dyrektywa w sprawie jakości paliwa (FQD) jest aktem prawnym ustanawiającym normy jakości paliw stosowanych w Unii Europejskiej (UE). Normy te mają na celu zmniejszenie intensywności emisji CO2 tych paliw. Dyrektywy FQD wymagają od dostawców ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z produkcją i użytkowaniem paliw.

Buraki pastewne

Buraki pastewne są uważane za bardzo wydajną i niezawodną roślinę pastewną. Krowy mleczne chętnie je jedzą. Co więcej, buraki pastewne mają działanie stymulujące produkcję mleka. Ze względu na wysoki przyrost masy, burak pastewny jest bardzo dobry jako NawaRo do produkcji biogazu. Jednak: Uprawa buraków pastewnych w Niemczech gwałtownie spada z powodu problemów z podażą paszy.

G

Poferment z biogazowni

Eksploatacja biogazowni przeżywa w ostatnich latach wielki rozkwit. Odkąd zostały one wypromowane przez ustawę o odnawialnych źródłach energii (EEG 2000) i jej nowelizację (EEG 2004), zdecydowanie można mówić o boomie. Czytaj więcej

Gas-to-liquids (skrót: GtL)

Gas-to-liquids (skrót: GtL) to proces produkcji paliw syntetycznych. W procesie tym gaz ziemny jest przekształcany w gaz syntezowy poprzez dodanie tlenu i pary wodnej. Gaz syntezowy jest następnie przekształcany w węglowodory w procesie syntezy Fischera-Tropscha.

Kiszonka z całych roślin (GPS)

Kiszonka z całych roślin (skrót GPS) jest często produkowana z roślin zbożowych, takich jak pszenica, pszenżyto, jęczmień itp., które znajdują się w fazie dojrzewania ciasta. Cała roślina w fazie dojrzałości ciasta jest siekana (cięta na małe kawałki), układana w stosy, zagęszczana i przechowywana bez dostępu powietrza za pomocą folii rozłożonych na niej i obciążonych. Nazywa się to kiszonką z całych roślin.

Przechowywanie pozostałości po fermentacji

Magazyny pofermentu to pojemniki, które zazwyczaj są gazoszczelne. Często nie są one ogrzewane. Przefermentowany materiał z biogazowni jest przechowywany w magazynach pozostałości pofermentacyjnych do czasu, aż zostanie rozrzucony jako nawóz na gruntach rolnych.

Obornik drobiowy

Obornik drobiowy to bogaty w składniki odżywcze nawóz rolniczy pochodzący z hodowli drobiu wraz ze ściółką.

Jęczmień

Jęczmień jest surowcem odnawialnym. Jęczmień jest idealny jako produkt spożywczy i pasza dla zwierząt gospodarskich. W paszy dla zwierząt gospodarskich jest wysoce strawny, bardzo lekkostrawny i dlatego może być stosowany w nieskończoność. Wykorzystywany w sektorze paliwowym biometan z jęczmienia jest konwencjonalny.

Gigadżul (J)

Gigadżul (GJ) to jednostka miary zużycia energii. Jeden gigadżul jest równy 1 miliardowi dżuli (J) lub 1000 megadżulom (MJ).

Globalnie Zharmonizowany System (skrót: GHS)

Globalnie Zharmonizowany System (skrót: GHS) odnosi się do próby stworzenia globalnego jednolitego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.

Podstawą GHS jest to, że wszystkie chemikalia zasadniczo podlegają obowiązkowi klasyfikacji i oznakowania przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Kiszonka z trawy

Kiszonka z traw jest surowcem odnawialnym pochodzącym z gruntów ornych lub traw z trwałych użytków zielonych. Kiszonki te nadają się do produkcji biogazu tylko w ograniczonym zakresie. Istnieją operatorzy biogazowni, którzy mieszają kiszonkę z trawy z kukurydzą i gnojowicą, osiągając dobre wyniki. Jednak prawidłowe przygotowanie kiszonki z traw do wstępnego wykopu w biogazowni wymaga dużego wysiłku technicznego.

Zielone żyto

Żyto na zielonkę lub żyto na zielonkę to odmiany żyta ozimego (Secale cereale), które szczególnie nadają się do uprawy międzyplonów ozimych. Zielone żyto różni się od konwencjonalnych odmian żyta wcześniejszym początkiem masowego wzrostu, większą długością wzrostu, mniejszą stabilnością i niższym plonem ziarna.

Płynny nawóz naturalny

Gnojowica nie jest naturalnym produktem odchodów zwierząt. Gnojowica jest wytwarzana podczas procesu produkcyjnego poprzez mieszanie składników: obornika, moczu, resztek paszy i wody.

Składniki te występują niezależnie powyżej podłogi rusztowej i stają się gnojowicą dopiero poniżej podłogi rusztowej. W związku z tym, gnojowica jest produkowana w chlewniach z pojedynczą ściółką jako produkt odpadowy procesu produkcyjnego.

Premia za obornik

Premia za nawóz naturalny jest środkiem politycznym mającym na celu promowanie biogazowni. Premia ta została po raz pierwszy wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy o priorytetach energii odnawialnej w 2009 roku. Premia za obornik ma na celu promowanie biogazowni, których mieszanka substratów składa się z co najmniej 30 % obornika, tj. odchodów zwierzęcych.

Separacja obornika

Przesiewanie i/lub prasowanie, a także procesy odśrodkowe lub ich kombinacje. Powoduje to rozdzielenie na ciało stałe i płynną zawiesinę. Zaleta: Zmniejszenie objętości surowej zawiesiny i substancji stałej zawierającej wiele składników odżywczych.

H

Płatki owsiane

Mąka owsiana jest produktem ubocznym przetwarzania oczyszczonego, obłuszczonego owsa na kaszę i mąkę owsianą. Składa się głównie z otrębów owsianych i mniejszej części bielma.

Otręby owsiane

Otręby owsiane są produktem ubocznym przetwarzania oczyszczonego owsa na ziarno owsa. Składają się głównie z części łuski i otrębów.

Emisje HC

Emisje HC to emisje węglowodorów. Termin ten pochodzi od węglowodorów (skrót: HC). Emisje HC to zbiorcze określenie lotnych substancji organicznych w chemii organicznej i przemyśle motoryzacyjnym.

Wartość opałowa

Wartość opałowa (synonim: niższa wartość opałowa) wskazuje energię, która jest uwalniana podczas całkowitego spalania, a następnie chłodzenia z powrotem do temperatury odniesienia. W przeciwieństwie do wartości opałowej, ciepło kondensacji nie jest uwzględniane w wartości opałowej. Jednostką miary wartości opałowej jest kilowatogodzina (kWh) na metr sześcienny. Wartość opałowa zasadniczo nie mówi nic o szybkości spalania.

Centrum Badań Środowiskowych Helmholtza (skrót: UFZ)

Centrum Badań Środowiskowych Helmholtza (skrót: UFZ) - do 28 listopada 2006 r. znane jako Centrum Badań Środowiskowych Leipzig-Halle GmbH - bada wpływ człowieka na przyrodę i jest jedną z wiodących na świecie instytucji badawczych w tej dziedzinie. Czytaj więcej

Proso

Proso jest interesującym dodatkiem do płodozmianu dla wielu rolników. Pod względem wydajności energetycznej z hektara proso wypada podobnie do kukurydzy na kiszonkę. Ponadto proso ma krótszy okres wegetacji. Dlatego też jest idealną rośliną uprawną jako druga uprawa po pszenżycie ozimym lub zielonym życie, które są również wykorzystywane w biogazowniach w połowie maja.

Suchy obornik kurzy (HTK)

Suchy obornik kurzy (skrót HKT) to bogaty w składniki odżywcze obornik pochodzenia zwierzęcego bez ściółki. Jest on coraz częściej wykorzystywany jako substrat w biogazowniach. Warunkiem wstępnym jego stosowania jest posiadanie przez biogazownię pozwolenia na jego stosowanie! Powód: Wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogazowni wiąże się ze specjalnymi wymaganiami.

Uwodornione estry i kwasy tłuszczowe

Hydroprocesowane estry i kwasy tłuszczowe (HEFA) to odnawialne paliwo do silników wysokoprężnych. Ten olej napędowy jest uważany za odnawialny, ponieważ może być produkowany z różnych olejów i tłuszczów roślinnych.

Uwodornione oleje roślinne

Uwodornione oleje roślinne (HVO) to oleje roślinne, które są przekształcane w węglowodory w wyniku katalitycznej reakcji z wodorem. Proces ten nazywany jest uwodornieniem i zapewnia dostosowanie właściwości olejów roślinnych do właściwości paliw kopalnych (zwłaszcza oleju napędowego). HVO mogą uzupełniać paliwa dieslowskie jako domieszka lub nawet całkowicie je zastępować.

I

Imisje

Immisje to oddziaływania środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie, ciepło, światło, hałas i wibracje, które wpływają na ludzi, zwierzęta, rośliny lub mienie.

Federalna ustawa o kontroli imisji została uchwalona w celu utrzymania tego wpływu na jak najniższym poziomie.

Pośrednia zmiana użytkowania gruntów (skrót: ILUC)

Pośrednia zmiana użytkowania gruntów (skrót: ILUC) od angielskiego "pośrednia zmiana użytkowania gruntów"Opisuje to efekt, w którym ziemia pierwotnie przeznaczona do produkcji żywności jest wykorzystywana do uprawy roślin energetycznych. Jednak w celu zapewnienia ogólnej podaży żywności może to prowadzić do zmiany sposobu użytkowania gruntów, np. poprzez przekształcenie lasów w grunty rolne. Konsekwencją takiej zmiany użytkowania gruntów jest uwolnienie znacznej ilości CO2 do atmosfery.

Zintegrowany Program na rzecz Energii i Klimatu (skrót: IEKP)

Zintegrowany Program na rzecz Energii i Klimatu (IEKP) jest programem rządu federalnego. Program opisuje ważne kierunki dla najnowocześniejszych, bezpiecznych i przyjaznych dla klimatu dostaw energii w Niemczech. Jednocześnie program zawiera środki na rzecz ambitnej, inteligentnej i skutecznej ochrony klimatu. IEKP zawiera między innymi pakiet na rzecz większej efektywności energetycznej i większej ilości energii odnawialnej. Czytaj więcej

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) zostało założone w 1945 roku jako organizacja parasolowa dla linii lotniczych. Celem IATA jest reprezentowanie branży transportu lotniczego. Zrzeszenie promuje zrozumienie dla problemów branży transportu lotniczego. Jego celem jest również podkreślanie korzyści, jakie lotnictwo przynosi światowej gospodarce.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (skrót: IPCC)

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Zmian Klimatu. Zmian Klimatu (IPCC) jest często znany również jako Międzyrządowy Zespół ds. Został utworzony w listopadzie 1988 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) jako instytucja międzyrządowa. Zadaniem IPCC jest podsumowanie stanu badań naukowych nad zmianami klimatu dla decydentów politycznych. Celem jest zapewnienie podstawy dla decyzji opartych na nauce. Raporty oceniające IPCC są uważane w środowisku naukowym za najbardziej wiarygodną i dobrze uzasadnioną prezentację stanu badań naukowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych dotyczących klimatu i jego zmian, a także sposobów radzenia sobie z nimi.

Międzynarodowa certyfikacja zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla (skrót: ISCC)

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) to międzynarodowy system certyfikacji. System ISCC obejmuje wszystkie rodzaje surowców pochodzenia biologicznego i energii odnawialnej dla sektora energetycznego, spożywczego, paszowego i chemicznego.

J

Płynny nawóz naturalny

Gnojowica zazwyczaj zawiera odciek ze stosu gnojowicy i wodę różnego pochodzenia.

K

Płatki ziemniaczane

Aby uzyskać płatki ziemniaczane, surowe ziemniaki są myte, a następnie gotowane na parze, tłuczone i suszone na wałkach. Płatków ziemniaczanych nie należy mylić z mąką ziemniaczaną, która jest wytwarzana z suszonych surowych ziemniaków.

Płatki ziemniaczane zawierają głównie skrobię (~60 % s.m.), która jest rozkładana (żelatynizowana) przez gotowanie na parze. Mają niską zawartość białka i tłuszczu, przy czym białko jest bardzo wysokiej jakości.

Produkcja płatków ziemniaczanych to złożony proces. Odbywa się głównie w celu wykorzystania nadwyżek ziemniaków stołowych.

Puree ziemniaczane

Pulpa ziemniaczana jest produktem ubocznym ekstrakcji skrobi z ziemniaków. Ma niską zawartość białka i tłuszczu, ale nadal zawiera dużo skrobi i energii. Zawartość s.m. w wytłokach wynosi około 18-20%. Prasowana pulpa ma bardzo wysoką strawność. Materia organiczna może być strawiona i przekształcona przez świnie do 80%, a przez krowy do 88-90%.

Odpady z obierania ziemniaków

Odpady z obierania ziemniaków powstają podczas mechanicznego obierania ziemniaków. Odpady z obierania ziemniaków mają bardzo różną jakość w zależności od procesu obierania.

Gnojowica ziemniaczana

Wywar ziemniaczany jest produktem ubocznym procesu destylacji. Oprócz skrobi przekształcanej w cukier lub alkohol, w procesie destylacji nie są tracone żadne składniki odżywcze. Wywar ziemniaczany jest zatem niezwykle bogatą w białko paszą dla zwierząt. W przeszłości niemiecka ustawa o monopolu spirytusowym stanowiła, że wywar ziemniaczany produkowany w gorzelniach rolniczych musiał być w całości podawany zwierzętom hodowlanym gorzelnika. W ostatnich latach przepis ten został jednak uchylony. Od tego czasu wywar ziemniaczany jest również rozprowadzany na gruntach rolnych jako nawóz.

Kilowatogodzina

Kilowatogodzina (skrót: kWh) to powszechnie stosowana jednostka pomiaru energii. Zasadniczo energia ma zdolność do wykonywania pracy fizycznej, takiej jak świecenie lampy lub obracanie silnika. Prawdą jest jednak, że praca równa się mocy razy czas kWh = kW * h Kilowatogodzina nie jest podstawową jednostką energii. Jest nią dżul (J). 3 600 kJ = 1 kWh.

Osady ściekowe

Osad ściekowy to masa przypominająca szlam, osad lub osad. Osady ściekowe powstają w procesach oczyszczania wody i ścieków.

Ekwiwalent dwutlenku węgla (skrót: CO2-eq.)

Czym są ekwiwalenty CO₂?

Ekwiwalenty CO₂ (CO₂e) są jednostką miary służącą do standaryzacji wpływu różnych gazów cieplarnianych na klimat.

Surowce do kompostowania

Surowce do kompostowania - w tym przypadku w postaci selektywnie zebranych bioodpadów, jak również odpadów zielonych - są uznawane za biomasę zgodnie z § 2 ust. 2 nr 4 rozporządzenia w sprawie biomasy, jeżeli materiały wsadowe wprowadzane do kompostowania odpowiadają definicji bioodpadów zawartej w § 2 nr 1 rozporządzenia w sprawie bioodpadów (BioAbfV z dnia 21 września 1998 r.). Ma to zasadniczo zastosowanie do bioodpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Dotyczy to również produktów pochodnych i produktów ubocznych kompostowania, jeśli wykorzystywane są wyłącznie bioodpady zgodnie z załącznikiem I BioAbfV lub inne dozwolone materiały zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie biomasy.

Współczynnik zgodności (skrót: CF)

Współczynnik zgodności (CF) to dopuszczalny współczynnik, o który emisje z jazdy testowej "Real Driving Emission" na drodze mogą odbiegać od wartości granicznej 80 mg/km. Testy "Real Driving Emission" (skrót: RDE) to pomiary rzeczywistych emisji podczas normalnej jazdy na drodze.

Odpady kuchenne i żywnościowe

Odpady kuchenne i gastronomiczne" są zdefiniowane w rozporządzeniu WE w sprawie higieny (rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, załącznik I nr 15) jako wszystkie odpady żywnościowe pochodzące z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, w tym kuchni komercyjnych i domowych. Odpady kuchenne i spożywcze pochodzące z kuchni domowych nie są brane pod uwagę. Zakłada się tutaj, że ten rodzaj odpadów żywnościowych jest w dużej mierze poddawany recyklingowi w pojemniku na odpady organiczne lub usuwany do pojemnika na odpady resztkowe.

Plantacje o krótkiej rotacji (skrót: SRP)

Plantacje o krótkiej rotacji (skrót: SRC) to plantacje szybko rosnących gatunków drzew, które są zdolne do owocowania na gruntach rolnych o bardzo krótkim okresie rotacji. Szybko rosnące i ścinane gatunki drzew obejmują na przykład wierzbę i topolę.

Biomasa produkowana przez SRC może być wykorzystywana jako materiał, na przykład w przemyśle papierniczym i celulozowym. Często jest jednak wykorzystywana jako zrębki drzewne do produkcji energii. Dlatego synonimami SRC są często również lasy energetyczne lub drewno rolnicze.

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (skrót: CHP) to jednoczesna konwersja energii na energię mechaniczną lub elektryczną i ciepło użytkowe w procesie termodynamicznym. Zalety CHP to mniejsze zużycie energii i niższa emisja dwutlenku węgla.

L

Śruta poekstrakcyjna z siemienia lnianego

Bogaty w białko produkt uboczny uzyskiwany z siemienia lnianego podczas ekstrakcji lub tłoczenia oleju. Śruta poekstrakcyjna z siemienia lnianego jest bogata w białko i stosunkowo bogata w błonnik. Białko jest lekkostrawne i ma działanie dietetyczne. Ten efekt dietetyczny opiera się na zawartości śluzu i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest ona jednak najlepiej wykorzystywana jako pasza dla zwierząt.

Lniany tort

Makuch lniany to stała masa pozostała po tłoczeniu nasion oleistych, w tym część oleju, która nie została wyciśnięta. Makuch lniany jest bogaty w białko i stosunkowo bogaty w błonnik. Jest stosowany w paszach dla zwierząt.

Skroplony gaz ziemny (skrót: LNG i Bio-LNG)

Ze względu na obecny kryzys energetyczny, skrót terminu LNG Ciągle słyszymy i czytamy o tym w mediach. LNG oznacza "skroplony gaz ziemny". Jest to nic innego jak gaz ziemny, który jest tradycyjnie wydobywany ze źródeł kopalnych i skraplany. Z kolei Bio-LNG to przetworzony ciekły biogaz lub czysty biometan (CH4) pozyskiwany ze źródeł odnawialnych. Oba składają się z metanu o różnej jakości. Czytaj więcej

Skroplony gaz ropopochodny (skrót: LPG)

Skroplony gaz ropopochodny (LPG) to mieszanina propanu i butanu skroplona pod ciśnieniem. LPG jest produktem ubocznym produkcji ropy naftowej i gazu oraz rafinerii ropy naftowej. Jego skład chemiczny jest podobny do benzyny i może być stosowany jako paliwo alternatywne.

M

Bilans masy

Bilans masowy porównuje obliczeniowo surowce pochodzenia biologicznego wprowadzone do produkcji na początku i przypisuje je do produktów końcowych. Ta zasada obliczeniowa oferuje korzyści: Zmniejsza się emisja gazów cieplarnianych i oszczędza surowce kopalne, podczas gdy jakość i właściwości produktu pozostają takie same.

Kiszonka z kukurydzy

Kiszonka z kukurydzy to kiszonka wykonana z całej rośliny kukurydzy, która jest wykorzystywana jako podstawowa pasza dla przeżuwaczy i jako substrat do produkcji biogazu. Zbiór i konserwacja kukurydzy energetycznej do wykorzystania w biogazowniach jest w dużej mierze identyczna z procesem produkcji kiszonki paszowej. Kiszonka z kukurydzy jest uważana za zasób odnawialny, gdy jest wykorzystywana w biogazowni.

Megadżul (skrót: MJ)

Megadżul (skrót: MJ) to dziesiętna wielokrotność pochodnej jednostki energii, pracy i ilości ciepła w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI), dżula. Jednostka megadżul (MJ) jest używana częściej w środowisku technicznym/naukowym, w codziennej praktyce bardziej powszechna jest kilowatogodzina (kWh).

Megaton jednostek ropy naftowej (skrót: Mtoe)

Megaton ekwiwalentu ropy naftowej (skrót: Mtoe) to jednostka oznaczająca duże ilości energii. Jest to przestarzała miara fizycznej jednostki energii. Mtoe pochodzi z czasów, gdy zawartość energii w źródłach energii, takich jak węgiel i ropa naftowa, była nadal wyrażana w kaloriach lub kilokaloriach (kcal = 1000 kcal). Mtoe odpowiada średniej ilości energii uzyskanej ze spalenia miliona ton ropy naftowej.

Megawatogodzina

Megawatogodzina (skrót: MWh) to jednostka miary produkcji i zużycia energii. Jedna MWh jest równa 1 000 kilowatogodzin (kWh) i 1 000 000 watogodzin (Wh).

Termin kWh jest zwykle używany na rachunkach lub licznikach energii elektrycznej. Dlatego też w życiu codziennym rzadko spotykamy się z jednostką miary megawatogodzina.

Melasa

Melasa jest produktem ubocznym w produkcji cukru. Jest to ciemnobrązowy syrop cukrowy o konsystencji miodu. Głównymi składnikami są różne rodzaje cukru, które stanowią około 50 % suchej masy, a także rozpuszczalne w wodzie substancje niecukrowe z buraków cukrowych.

Melasa jest paszą energetyczną. Jej zastosowanie w paszach opiera się nie tylko na jej wartości odżywczej, ale także na innych właściwościach: wiązaniu pyłu, pomocy w granulowaniu, ewentualnie smakowitości. Wysoka zawartość wody i lepka konsystencja ograniczają jej ilość.

Chipsy z melasy

Po odcukrzeniu buraków "pulpa buraczana" pozostaje w postaci (wysuszonych) wiórków. Po ich wysuszeniu z dodatkiem melasy powstają kossety melasowe. Są one dostępne luzem lub sprasowane w granulki.

Chipsy melasowe są stosowane w paszach dla zwierząt, ponieważ są szczególnie smaczne i pobudzają apetyt. W związku z tym chipsy melasowe zwiększają spożycie paszy.

Działanie mezofilne

Operacja mezofilowa jest biochemicznym procesem degradacji (biosyntezy). Proces degradacji zachodzi w temperaturze około 30-40°.

Metanol (skrót: MeOH)

Metanol (skrót: MeOH) jest jednym z najczęściej produkowanych organicznych związków chemicznych na świecie. Metanol jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji podstawowych chemikaliów, takich jak formaldehyd i kwas octowy. Oprócz zastosowania materiałowego, metanol i jego pochodne mogą być również wykorzystywane jako źródło energii. Istnieje tutaj technologia "methanol to gaso", w której metanol zamieniany jest w paliwo. Metanol służy również jako źródło wodoru w ogniwach paliwowych i jest potrzebny do syntezy biodiesla.

Poślizg metanu

Ulatnianie się metanu to wydostawanie się metanu do atmosfery, np. z biogazowni i silników gazowych. Problem: Metan ma bardzo silny efekt cieplarniany w atmosferze, dlatego emisje metanu muszą być zminimalizowane w jak największym stopniu w celu ochrony klimatu.

Eter metylo-tert-butylowy (skrót: MTBE)

Eter metylo-tert-butylowy (skrót: MTBE), według IUPAC właściwie poprawny 2-metoksy2-metylopropan, jest eterem alifatycznym. MTBE jest ważny na dużą skalę ze względu na jego zastosowanie jako dodatek do benzyny i jako rozpuszczalnik w chemii organicznej.

Bzdura

Obornik to odchody zwierzęce, zwykle zmieszane ze słomą lub innym materiałem ściółkowym.

Serwatka

Większość serwatki wytwarzanej podczas przetwarzania mleka jest produktem odpadowym - słodka serwatka podczas produkcji sera, kwaśna serwatka podczas produkcji śmietany, twarogu i masła.

N

Certyfikat zrównoważonego rozwoju

Deklaracja zrównoważonego rozwoju jest oświadczeniem składanym przez podmiot gospodarczy na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą w ramach dobrowolnego systemu. Deklaracja ta poświadcza, że dana ilość surowców lub paliw spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju i kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w art. 25 ust. 2 i art. 29 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Surowce odnawialne

Surowce odnawialne (skrót NawaRo, Nawaro lub NR) to surowce organiczne, np. trawa, kukurydza, kiszonka z całych roślin: Trawa, kukurydza, kiszonka z całych roślin, które pochodzą z produkcji rolnej i leśnej. Podstawową zasadą jest to, że NawaRos są wykorzystywane przez ludzi specjalnie do dalszych zastosowań poza sektorem żywności i pasz. Obejmuje to między innymi wykorzystanie w produkcji biogazu.

Mokry kotlet

Wysłodki mokre są produktem ubocznym przetwarzania buraków cukrowych, wykorzystywanym głównie jako pasza dla zwierząt. Rozróżnia się wysłodki suche i mokre na podstawie zawartości wody.

Krajowa platforma na rzecz elektromobilności (skrót: NPE)

Narodowa Platforma Elektromobilności (skrót: NPE) była organem doradczym niemieckiego rządu federalnego ds. elektromobilności. Celem platformy było uczynienie Niemiec wiodącym rynkiem i wiodącym dostawcą elektromobilności do 2020 roku. Prace Narodowej Platformy na rzecz Elektromobilności zostały zakończone w 2018 r., a tematy przeniesione do struktury Narodowej Platformy na rzecz Przyszłości Mobilności (NPM). Czytaj więcej.

Krajowa Platforma na rzecz Przyszłości Mobilności (skrót: NPM)

Krajowa Platforma na rzecz Przyszłości Mobilności (skrót: NPM) była platformą do dyskusji w sektorze mobilności podczas ostatniego okresu legislacyjnego niemieckiego Bundestagu. W dyskusje zaangażowane były zainteresowane strony, a także eksperci i politycy. Na podstawie wyników dyskusji w ramach NPM sformułowano zalecenia dotyczące działań dla polityki, biznesu i społeczeństwa. Czytaj więcej.

Bonus Nawaro

Bonus, zgodnie z § 8 ust. 2 EEG, za pomocą którego taryfy minimalne mogą zostać dodatkowo podwyższone, jeżeli:

 1. energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z roślin lub składników roślinnych, które są produkowane w ramach działalności rolniczej, leśnej lub ogrodniczej lub w kontekście zarządzania krajobrazem i które nie zostały poddane żadnej obróbce ani modyfikacji innej niż zbiór, konserwacja lub wykorzystanie w zakładzie produkującym biomasę,
 2. Gnojowica w rozumieniu rozporządzenia WE w sprawie higieny lub wywar z gorzelni rolniczych,
 3. mieszaniny otrzymane z tych substancji.

Produkt uboczny

Produkt uboczny to substancja lub przedmiot wytworzony w procesie produkcyjnym, którego głównym celem nie jest produkcja tej substancji lub przedmiotu. Produkt uboczny nie jest uważany za odpad, ale dalsze bezpośrednie wykorzystanie substancji lub przedmiotu jest bezpieczne; produkty uboczne powstają między innymi w sektorze spożywczym (np. produkcja cukru, tłoczenie nasion oleistych, produkcja skrobi itp.) i mogą być wykorzystywane bezpośrednio w paszach dla zwierząt, tj. materiał jest wykorzystywany bezpośrednio przez rolników do karmienia zwierząt lub wykorzystywany przez przemysł paszowy.

Podłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci to techniczne podłączenie jednostek wytwórczych lub instalacji odbiorczych do sieci publicznych dostaw energii elektrycznej.

Maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach (skrót: NRMM)

Maszyny nieporuszające się po drogach (skrót: NRMM) to między innymi maszyny budowlane, traktory czy kosiarki do trawy. NRMM emitują rocznie prawie taką samą ilość cząstek spalin jak pojazdy drogowe. W związku z tym istnieją już koncepcje mające na celu zmniejszenie wpływu NRMM na środowisko. Czytaj więcej.

Norma nieprzekraczalna (skrót: NTE)

Norma Not-To-Exceed (skrót: NTE) to norma opublikowana przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). EPA zapewnia, że emisje z ciężkich silników są mierzone. NTE określa zakres ("Strefa NTE") pod krzywą momentu obrotowego silnika, w którym emisje nie mogą przekraczać określonej wartości dla żadnego z regulowanych zanieczyszczeń.

O

Kiszonka z rzodkwi oleistej

Rzodkiew oleista (Raphanus sativus var. oleiformis) należy do rodziny kapustowatych (Brassicaceae) i pierwotnie pochodzi z cieplejszych klimatów. Rzodkiew oleista była pierwotnie uprawiana do produkcji oleju. Rzodkiew oleista, jako źródło energii w biogazowniach, jest konserwowana poprzez kiszenie. Jest ona następnie określana jako kiszonka z rzodkwi oleistej.

Lokalny transport publiczny (skrót: ÖPNV)

Lokalny transport publiczny (ÖPNV) to termin używany do opisania transportu pasażerskiego. Lokalny transport publiczny jest częścią transportu publicznego w ramach usług podstawowych lub usług użyteczności publicznej na drogach, liniach kolejowych, drogach wodnych i kolejach linowych. Oprócz transportu lokalnego, transport publiczny obejmuje również transport regionalny. Transport publiczny odróżnia się od transportu indywidualnego (niepublicznego), transportu towarowego (niepasażerskiego) i transportu dalekobieżnego.

Benzyna

Zgodnie z sekcją 2 (1) nr 1 ustawy o podatku energetycznym (EnergieStG) benzyna jest benzyną objętą podpozycjami (UPos) 2710 1241 do 2710 1249 Nomenklatury scalonej (CN), ale:

 • nie paliwo lotnicze (UPos 2710 1231 CN); § 2 ust. 1 nr 2 EnergieStG, do roku zobowiązania 2025
 • nie paliwo lotnicze (UPos 2710 1921 CN); § 2 ust. 1 nr 3 EnergieStG.

Eter oksymetylenowy (skrót: OME)

Etery oksymetylenowe (skrót: OME) to nowa klasa związków tlenowych. Mogą one być stosowane w paliwach do silników wysokoprężnych i benzynowych w celu zastąpienia węglowodorów kopalnych obecnie stosowanych w tych paliwach.

P

Mączka ekstrakcyjna z ziaren palmowych

Mączka z ekstrakcji ziaren palmowych jest produktem ubocznym uzyskiwanym podczas produkcji oleju poprzez ekstrakcję z nasion palmy olejowej, które zostały w dużej mierze uwolnione od kamiennej skorupy.

Śruta poekstrakcyjna z ziaren palmowych nie jest paszą wysokiej jakości, ponieważ zawartość białka surowego jest niska i wynosi 20 %, a skład aminokwasów jest średni. Ponadto ma niską strawność u zwierząt innych niż przeżuwacze ze względu na dużą ilość węglowodanów strukturalnych (hemiceluloz). Jest wykorzystywana w biogazowniach.

Petadżul (skrót: PJ)

Petadżul (skrót: PJ) to obowiązująca na całym świecie fizyczna jednostka miary energii.
Jednostka petadżul (PJ) jest używana dla dużych ilości energii. Petadżule są używane do określania zużycia energii pierwotnej (PEV) w krajach lub regionach, np. koszyk energetyczny w Niemczech jest podawany w petadżulach. Jeden PJ jest równy jednemu kwadrylionowi dżuli.

Ester metylowy oleju roślinnego (skrót: PME)

Ester metylowy oleju roślinnego (skrót: PME) to biodiesel produkowany z oleju palmowego. Ester metylowy oleju roślinnego jest wytwarzany w procesie transestryfikacji oleju roślinnego za pomocą alkoholu - metanolu. Właściwości techniczne PME znacznie różnią się od właściwości produktu wyjściowego i odpowiadają w przybliżeniu właściwościom komercyjnego oleju napędowego.

Obornik koński

Obornik koński to odchody zwierzęce pochodzące od koni, zwykle zmieszane ze słomą lub innym materiałem ściółkowym.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (skrót: WWA)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (skrót: WWA) to substancje rakotwórcze wytwarzane w procesach niepełnego spalania materiałów organicznych, takich jak drewno, węgiel, benzyna, olej, tytoń lub odpady. Występują również w żywności poprzez grillowanie, smażenie, wędzenie, suszenie. Czytaj więcej.

Przenośny system pomiaru emisji (skrót: PEMS)

Przenośny system pomiaru emisji (PEMS) to kompaktowy i mobilny system pomiaru emisji spalin przeznaczony do Prawdziwa jazda drogowa (RDE) z naciskiem na ustawowe badania typu pojazdu w Europie. Próbki mogą być pobierane z układu wydechowego lub za pomocą przepływomierza spalin EFM (skrót EFM).

Power Biomass to Liquid (skrót: PBtL)

Power Biomass to Liquid (skrót: PBtL) to proces, który przekształca biomasę i odnawialną energię elektryczną w procesie Fischera-Tropscha. Proces ten wykorzystuje energię odnawialną i biomasę do produkcji ciekłych paliw syntetycznych, które mogą potencjalnie złagodzić wpływ obecnej infrastruktury transportowej na klimat, w tym lotnictwa długodystansowego.

Paliwa energetyczne

Paliwa energetyczne to paliwa gazowe lub ciekłe (wodór, metan, benzyna syntetyczna i olej napędowy, w tym parafina), które są wytwarzane w oparciu o energię elektryczną. Paliwa energetyczne mogą być również wykorzystywane jako surowiec w przemyśle. Jeśli energia elektryczna wymagana do elektrolizy pochodzi ze źródeł odnawialnych, produkowane są paliwa neutralne dla klimatu - znane również jako "Paliwa Green Power„.

Power-to-gas (skrót: PTG)

Power-to-gas to technologia przemysłu energetycznego, która wykorzystuje elektrolizę wody i energię elektryczną do produkcji paliwa gazowego. W ten sposób energia elektryczna może zostać przekształcona w wodór i tlen za pomocą elektrolizy i wprowadzona do sieci gazu ziemnego. Jako paliwo gazowe często produkowany jest wodór, ewentualnie amoniak lub metan. Czytaj więcej

Power-to-Liquid (skrót: PTL)

Power to Liquid (skrót: PtL) oznacza "energię elektryczną w ciecz". Ogólnie rzecz biorąc, PTL to produkcja paliwa płynnego za pomocą energii elektrycznej. Proces ten nie jest jeszcze wykorzystywany na dużą skalę, ale ogólnie rzecz biorąc, potencjalnie umożliwia dostarczanie paliwa z regeneracyjnie generowanej energii elektrycznej dla sektorów, które nie mogą obejść się bez paliwa płynnego, takich jak lotnictwo.

Power-to-X (skrót: PTX)

Power to X (skrót: PtX) odnosi się do różnych technologii, które przekształcają zieloną energię elektryczną np. z wiatru lub energii słonecznej i wodnej w inne formy energii. Służy to do magazynowania lub innego wykorzystania nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej w czasach (przyszłej) nadpodaży zmiennych źródeł energii, w tym energii słonecznej i wiatrowej. Technologia PtX jest wykorzystywana do produkcji syntetycznych źródeł energii o niskiej emisji CO2, takich jak paliwa energetyczne i surowce chemiczne. Czytaj więcej

Energia pierwotna

Energia pierwotna to energia występująca bezpośrednio w przyrodzie. W szczególności energia pierwotna występuje w nośnikach takich jak kamień, węgiel brunatny, ropa naftowa lub gaz ziemny, a także w odnawialnych źródłach energii.

Grupa produktów

Grupę produktów stanowią surowce, biopaliwa, biopłyny, paliwa z biomasy innej niż gazowa o podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych oraz podobnych wartościach opałowych lub paliwa z biomasy gazowej i LNG o podobnych właściwościach chemicznych. Wszystkie grupy podlegają tym samym przepisom, które określono w art. 7, 26 i 27 dyrektywy (UE) 2018/2001 w celu określenia wkładu biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy w osiągnięcie celów w zakresie energii odnawialnej.

Q

Zobowiązany kontyngent

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty kontyngentu jest osoba, która dystrybuuje podlegającą opodatkowaniu benzynę lub olej napędowy na zasadach komercyjnych lub w ramach przedsiębiorstw komercyjnych zgodnie z § 2 ust. 1 nr 1 i nr 4 ustawy o podatku energetycznym (EnergieStG) zgodnie z § 37a ust. 1 zdanie 1 federalnej ustawy o kontroli imisji (BImSchG).

Obowiązek kontyngentu

Obowiązek kontyngentowy jest uruchamiany przez wprowadzenie do obrotu następujących paliw zgodnie z § 37a ust. 1 zdanie 1 federalnej ustawy o kontroli imisji (BImSchG):

 1. Benzyna zgodnie z § 2 ust. 1 nr 1 ustawy o podatku energetycznym (EnergieStG).
 2. Olej napędowy zgodnie z § 2 ust. 1 nr 4 EnergieStG

Obowiązek kontyngentowy wynika z wprowadzenia do obrotu minimalnej ilości co najmniej 5000 litrów kopalnego oleju napędowego lub kopalnej benzyny (w oparciu o cały rok zobowiązania). W przypadku wprowadzenia do obrotu mniejszej ilości, obowiązek nie powstaje.

R

Ciasto rzepakowe

Makuch rzepakowy to stała pozostałość po tłoczeniu, powstająca jako produkt uboczny podczas tłoczenia oleju rzepakowego na zimno. Składniki makuchu rzepakowego, zwłaszcza zawartość tłuszczu, różnią się znacznie w zależności od procesu tłoczenia.

Makuch rzepakowy, 8 % tłuszczu ma wydajność biogazu 532,6 Nm³/t FM, a makuch rzepakowy, tłoczony na zimno 15 % tłuszczu ma wydajność biogazu ok. 579,2 Nm³/ t FM.

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa jest produktem ubocznym ekstrakcji oleju. W tym przypadku olej jest ekstrahowany z nasion rzepaku za pomocą rozpuszczalników. Dzisiejsze produkty rzepakowe mogą być bez wahania stosowane w żywieniu zwierząt.

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa ma wydajność biogazu ok. 496,1 Nm³/t FM i zawartość metanu ok. 59,8 %.

Ester metylowy rzepaku (skrót: RME)

Ester metylowy oleju rzepakowego (skrót: RME) jest potocznie nazywany olejem napędowym z rzepaku. RME jest mieszaniną estrów metylowych składających się z nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych o 16-18 atomach węgla każdy. W Europie największa część biodiesla pochodzi z RME. RME jest również stosowany jako rozpuszczalnik w produkcji przemysłowej.

Energia regeneracyjna

Odnawialne źródła energii obejmują energię wiatrową, słoneczną, wodną, geotermalną i biomasę. Cechą charakterystyczną odnawialnych źródeł energii jest to, że nie są one wyczerpywalne. Na przykład, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, energia słoneczna nie jest dostępna w nieskończoność. Odnawialne źródła energii przeciwdziałają również zmianom klimatycznym.

Reinglycerin

Glicerol jest wytwarzany jako produkt uboczny podczas transestryfikacji tłuszczów w trakcie produkcji biodiesla. Zgodnie z tym, czysta gliceryna zawiera co najmniej 99 % gliceryny. Ponieważ jest płynna, jest również stosowana jako spoiwo pyłu. Gliceryna może być wykorzystywana do celów paszowych tylko wtedy, gdy jest uzyskiwana wyłącznie z tłuszczów i olejów roślinnych.

W biogazowniach dodanie surowej gliceryny prowadzi do znacznego wzrostu produkcji gazu. Wystarczy krótka faza adaptacji, aby została ona szybko przekształcona w metan i dwutlenek węgla przez mikroorganizmy w komorze fermentacyjnej.

Rzeczywiste emisje podczas jazdy (skrót: RDE)

Real Driving Emissions (skrót: RDE), opisuje rzeczywiste zachowanie emisji spalin samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów w codziennym użytkowaniu. Podsumowując, jest to emisja spalin podczas praktycznej jazdy.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (skrót: RED)

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (skrót: RED) to europejskie "dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii". Dyrektywa RED musi zostać transponowana do prawa krajowego w każdym państwie członkowskim UE. Nowa dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii - dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii II (skrót: RED II) została ogłoszona w dniu 21 grudnia 2018 r. i weszła w życie w dniu 24 grudnia 2018 r. i musi zostać transponowana do prawa krajowego do dnia 30 czerwca 2021 r. Poprzednia dyrektywa - RED I - wygaśnie 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów). Czytaj więcej

Standard paliw odnawialnych (skrót: RFS)

Renewable Fuel Standard (skrót: RFS) to amerykański program federalny, który nakazuje, aby paliwo transportowe sprzedawane w Stanach Zjednoczonych zawierało minimalną ilość paliwa odnawialnego.

Otręby żytnie semolina

Otręby żytnie semolina są produktem ubocznym wytwarzania mąki z oczyszczonego żyta, składającym się głównie z części łuski i innych składników ziarna, które nie są w tak dużym stopniu uwolnione od bielma, jak w przypadku otrębów żytnich.

Otręby żytnie mają wydajność biogazu ok. 489,6 Nm³/ t FM i zawartość metanu ok. 53,7 %.

Mąka żytnia

Bielmo żyta jest produktem ubocznym powstającym podczas produkcji mąki z oczyszczonego żyta. Składa się głównie z części bielma, drobnych części łuski i kilku innych składników. Wydajność biogazu wynosi ok. 576,0 Nm3/t FM, a zawartość metanu ok. 59,8 %.

Kiszonka z żyta

Kiszonka z żyta składa się z zakiszonych całych roślin żyta. Kiszonka z żyta jest stosowana jako podstawowa pasza dla przeżuwaczy oraz jako substrat do produkcji biogazu. Kiszonka z żyta jest surowcem odnawialnym.

Suchy wywar z żyta

Podczas produkcji bioetanolu z żyta powstaje materiał resztkowy "wywar". Wywar żytni zawiera wszystkie substancje, które zostały dodane do zacieru (białka, tłuszcze i minerały). Nie zawiera jednak węglowodanów, które zostały przekształcone w alkohol.

Surowce

Surowce to substancje, które nie zostały jeszcze przetworzone na paliwa. Obejmują one produkty pośrednie.

Pulpa buraczana

Wysłodki buraczane to oczyszczone, sprasowane fragmenty buraka cukrowego z porcjami liści buraka. Są bogate w energię, smaczne i lekkostrawne dla przeżuwaczy, dlatego są wykorzystywane głównie jako pasza.

Pozostałości z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa

Pozostałości, które powstają bezpośrednio w rolnictwie, akwakulturze, rybołówstwie i leśnictwie i nie obejmują pozostałości z powiązanych gałęzi przemysłu lub przetwórstwa. Taką pozostałością jest np. słoma.

S

Serwatka kwasowa

Serwatka kwasowa jest produktem ubocznym obróbki mleka bakteriami kwasu mlekowego (zamiast podpuszczki). Po oddzieleniu białka w postaci sera lub twarogu, serwatka pozostaje.

Zagęszczona serwatka kwaśna ma wydajność biogazu około 79,1 Nm³/t FM i zawartość metanu 53,5 %. Z drugiej strony świeża serwatka kwaśna ma wydajność biogazu 36,9 Nm³/t FM i zawartość metanu 53,5 %.

Dwutlenek siarki (skrót: SO2)

Dwutlenek siarki jest bezbarwnym, drażniącym błony śluzowe, ostrym i kwaśnym gazem toksycznym. SO2 powstaje między innymi podczas spalania paliw kopalnych zawierających siarkę, takich jak węgiel. Zawartość siarki wynosi do 4 procent. W zależności od pochodzenia, biomasa czasami również zawiera znaczne ilości siarki. Powodem jest to, że siarka jest pierwiastkiem ilościowym we wszystkich znanych organizmach żywych. W związku z tym spalanie biomasy wytwarza również dwutlenek siarki.

Trójtlenek siarki (skrót: SO3)

Trójtlenek siarki (skrót: SO3) jest bezwodnikiem kwasu siarkowego. SO3 jest klasyfikowany jako bardzo toksyczny w przypadku wdychania. Jest rakotwórczy. Wdychanie prawie nie powoduje podrażnień, ale gaz powoli przekształca się w kwas siarkowy w płucach i może powodować zagrażający życiu obrzęk płuc po pewnym czasie.

Energia wtórna

Energia wtórna to nośniki energii, które są dostępne po przetworzeniu energii pierwotnej. Są to na przykład energia elektryczna, ciepło sieciowe, olej opałowy, Bio-CNG, Bio-LNG, benzyna, koks lub brykiety.

Separacja

W zarządzaniu gnojowicą, ciała stałe mogą być oddzielone od cieczy w jak największym stopniu poprzez separację.

Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady zmieszane i selektywnie zbierane odpady z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble;

Odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, szamb oraz sieci i oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ensilage

Kiszenie oznacza, że surowce odnawialne, takie jak kukurydza, GPS, trawa itp. są zbierane z pola (np. poprzez koszenie lub siekanie), a następnie transportowane i układane w stosy, zagęszczane i walcowane na wyznaczonym obszarze w pobliżu biogazowni. Następnie rozkłada się na nim jeden lub więcej arkuszy i obciąża workami/taśmami silosowymi lub podobnymi. Substrat jest przechowywany w tym miejscu do momentu wprowadzenia go do fermentatora biogazowni.

Proces ten jest stosowany, aby substrat pozostał trwały i bogaty w energię przez długi czas. Zasadniczo kiszenie tłumi własne enzymy rośliny, a także tlenowe i fakultatywne mikroorganizmy beztlenowe (bakterie, drożdże, pleśnie).

Soja

Nasiona soi są również uprawiane głównie na żywność dla ludzi i do produkcji oleju.

Łuski sojowe

Łuski sojowe gromadzą się podczas produkcji śruty sojowej, podczas której łuski są oddzielane przed rozdrobnieniem soi lub po wysuszeniu za pomocą przesiewania powietrzem lub sit.

Wydajność biogazu z łusek sojowych wynosi ok. 516,7 Nm³/t FM, a zawartość metanu ok. 52,7 %.

Mączka z ekstrakcji soi

Śruta poekstrakcyjna sojowa jest pozostałością po ekstrakcji oleju z nasion soi, które zostały obłuszczone przed przetworzeniem. Po usunięciu łusek, wartości zawartości wykazują dość dobrą spójność. Śruta poekstrakcyjna sojowa charakteryzuje się dobrą strukturą aminokwasów, w szczególności wysoką zawartością lizyny, ale niską zawartością aminokwasów zawierających S. Jest ona również określana jako śruta poekstrakcyjna sojowa HP (= wysokobiałkowa). Jest szeroko stosowana jako pasza dla zwierząt.

Mączka z ekstrakcji soi

Ester metylowy oleju sojowego (skrót: SME), zwany także estrem metylowym oleju sojowego, to mieszanina estrów metylowych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych o 16-22 atomach węgla każdy. SME stanowi największą część biodiesla na całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce Północnej. W Europie MSP z importowanej soi zajmuje drugie miejsce po estrze metylowym z rzepaku.

Ciasto słonecznikowe

Makuchy słonecznikowe są produktem ubocznym ekstrakcji oleju poprzez tłoczenie z (częściowo) obłuszczonych nasion słonecznika. Podczas ekstrakcji oleju słonecznikowego, ziarna są albo przetwarzane w stanie surowym, albo wcześniej obłuszczone.

Resztki

Ustawodawca rozróżnia różne rodzaje tak zwanych odpadów biogennych. Należą do nich resztki żywności, treść żołądkowa i żwaczowa świń i bydła, resztki tłuszczu z dużych kuchni oraz bioodpady. Wszystkie one mogą być wykorzystywane w biogazowniach. Ponieważ takie odpady zwykle gromadzą się nieregularnie, zaleca się stosowanie ich jako współsubstratu. W tym przypadku obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny. Często właściwości fermentacyjne bioodpadów znacznie się różnią, więc ich wykorzystanie jest stosunkowo wymagające.

Rynek kasowy

Rynek spot jest rynkiem ekonomicznym w sektorze finansowym. Jest on powiązany z podażą i popytem transakcji natychmiastowych lub gotówkowych. Rynek spot charakteryzuje się stopniowymi transakcjami na standardowych obiektach handlowych, które muszą zostać dostarczone natychmiast. Kontrahenci muszą wywiązać się z transakcji po obu stronach nie później niż dwa dni handlowe po zawarciu transakcji, tj. dostarczeniu obiektu handlowego i zapłaceniu w zamian uzgodnionej ceny.

Obornik stajenny

Obornik stabilny (= obornik stały, obornik czerwony) powstaje w wyniku zmieszania kału i moczu ze ściółką. Mocz niewchłonięty przez ściółkę spływa jako gnojowica. Do przygotowania obornika wystarczą 4 kg ściółki na krowę mleczną dziennie, jeśli większa część moczu jest odprowadzana bezpośrednio. W oborach z głęboką ściółką cały mocz jest wiązany przez ściółkę, np. 8-10 kg na krowę dziennie dla bydła mlecznego.

Tlenki azotu (skrót: NOX)

Tlenki azotu (skrót: NOX) to zbiorcze określenie dla gazowych tlenków azotu. Odpowiednio, dla różnych związków gazowych, które składają się z atomów azotu (N) i tlenu (O). Tlenki azotu istotne dla jakości powietrza to tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2), które powstają jako niepożądane produkty procesów spalania.

Podłoże

Substrat to surowiec przeznaczony do fermentacji. Termin surowiec jest często używany jako synonim.

Słodka serwatka

Słodka serwatka powstaje, gdy mleko jest poddawane działaniu podpuszczki (zamiast bakterii kwasu mlekowego).

Syntetyczny gaz ziemny (skrót: SNG)

Syntetyczny gaz ziemny (skrót: SNG) odnosi się do metanu wytwarzanego syntetycznie w procesie przetwarzania energii w gaz. Jest to substytut gazu ziemnego produkowany na bazie węgla kamiennego, brunatnego lub propanu. Obecnie SNG jest również produkowany z wodoru i gazu syntezowego. Aby móc wprowadzić SNG do sieci gazowej, jego skład i właściwości muszą w jak największym stopniu spełniać specyfikacje. SNG nie obejmuje biogazu z NaWaRos ani pozostałości i odpadów z biogazowni. Powodem jest to, że biogaz jest produkowany w oparciu o naturalny proces.

T

Tank-to-Wheel (skrót: TTW)

Tank-to-Wheel (skrót: TTW) odnosi się do łańcucha działań od pochłoniętej energii (paliwo, energia elektryczna) do jej przekształcenia w energię kinetyczną w pojazdach silnikowych.

W związku z tym emisje "od zbiornika do koła" uwzględniają wszystkie emisje gazów cieplarnianych, które wynikają ze spalania paliwa wykorzystywanego do napędzania pojazdu. W związku z tym dokumentacja producenta pojazdu silnikowego pokazuje, na przykład, dla celów porównawczych:

-Zużycie paliwa lub energii z pompy benzynowej lub stacji ładowania

-Emisja zanieczyszczeń

-Hałas podczas stania/jazdy

Poziom gotowości technologicznej (skrót: TRL)

Poziom gotowości technologicznej (skrót: TRL). TRL są częścią metody opisywania dojrzałości technicznej technologii podczas jej rozwoju.

Centrum Technologii i Promocji w Centrum Kompetencji Zasobów Odnawialnych (TFZ)

Centrum Technologii i Promocji w Centrum Kompetencji Zasobów Odnawialnych (TFZ) jest instytucją bawarskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa. Zadaniem TFZ jest promowanie dostarczania i wykorzystywania źródeł energii i surowców z zebranych upraw i pozostałości z rolnictwa i leśnictwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Czytaj więcej.

Sieci transeuropejskie (skrót: TEN)

Trans-European Networks (skrót: TEN) to sieci transeuropejskie. Sieci te stanowią wkład Unii Europejskiej we wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego oraz poprawę spójności gospodarczej i społecznej w UE. Ważnymi aspektami są ujednolicenie systemów transportowych i poprawa infrastruktury energetycznej.

Gazy cieplarniane (skrót: GHG)

Gazy cieplarniane (GHG) definiują gazy śladowe, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego planety. Zgodnie z Protokołem z Kioto, następujące gazy są gazami cieplarnianymi:

-dwutlenek węgla (CO2),

-metan (CH4), oraz

-podtlenek azotu (N2O) i

-fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy): wodorofluorowęglowodory zawierające wodór (HFC), perfluorowane węglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6).

Od 2015 r. uwzględniono również trójfluorek azotu (NF3).

Bilans gazów cieplarnianych

Bilans gazów cieplarnianych (skrót: bilans GHG) rejestruje emisje mające wpływ na klimat dla każdego etapu procesu w łańcuchu produkcji i wykorzystania biogazu i sumuje je. Na końcu łańcucha procesowego występuje korzyść w postaci np. biogazu lub biometanu wprowadzanego do sieci, energii elektrycznej lub ciepła. Korzyść ta może być wykorzystana do zastąpienia innych procesów, które są szkodliwe dla klimatu, takich jak gaz ziemny i paliwa kopalne. Kompensacja emisji z tych procesów odbywa się za pomocą kredytów. Jeśli te kredyty są wyższe niż obciążenia związane z produkcją i wykorzystaniem biogazu, uzyskuje się oszczędność netto gazów cieplarnianych.

Limit gazów cieplarnianych

Limit gazów cieplarnianych (skrót: GHG quota) wyznacza firmom produkującym oleje mineralne cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 dla ich paliw.

Suszona wywar

Suszone ziarno gorzelnicze z rozpuszczalnikami (DDGS) jest produkowane w zakładzie do produkcji bioetanolu. Suszony wywar gorzelniany powstaje po wysuszeniu produktu ubocznego opartego na ziarnach zawierających skrobię. Wysuszony wywar może być granulowany, a następnie wykorzystywany jako pasza nadająca się do przechowywania, zwłaszcza dla krów mlecznych. Pasza produkowana w ten sposób znana jest jako DDGS.

U

Audyt monitorujący

Audyt w nadzorze to dowolny audyt uzupełniający dla certyfikatów przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą w ramach dobrowolnego programu. Audyt nadzoru może zostać przeprowadzony po certyfikacji i przed audytem recertyfikacyjnym. Może być przeprowadzany kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Unijna baza danych

Unijna baza danych jest bazą danych, o której mowa w art. 28 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Emisje na rynku wyższego szczebla

Emisje początkowe to emisje, które są generowane,

 • zanim surowiec trafi do rafinerii lub zakładu przetwórczego,
 • w poszukiwaniu i zagospodarowaniu złóż,
 • w produkcji i wydobyciu oleju,
 • podczas przetwarzania ropy naftowej lub
 • podczas transportu surowca do rafinerii.

Więcej szczegółów na temat możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze wydobywczym. Czytaj więcej.

Rozporządzenie w sprawie ograniczenia emisji na rynku wyższego szczebla (skrót: UERV)

Upstream Emission Reduction Regulation (skrót: UERV) to rozporządzenie w sprawie zaliczania redukcji emisji na wcześniejszym etapie produkcji na poczet limitów emisji gazów cieplarnianych. Ogólnie rzecz biorąc, rozporządzenie to służy wdrożeniu dyrektywy Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i obowiązki sprawozdawcze zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych. Czytaj więcej

Miejsce pochodzenia

Punkt w łańcuchu dostaw, w którym wytwarzane są odpady lub pozostałości. W Ramowej Dyrektywie Wodnej jest to określane jako "pierwotny producent odpadów".

Zużyty olej kuchenny (skrót: UCO)

dt. zużyty olej spożywczy. Oleje i tłuszcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które zostały użyte do gotowania lub smażenia żywności. UCO jest zwykle produkowany w restauracjach, stołówkach lub podobnych zakładach, w których żywność jest gotowana lub przetwarzana. UCO jest uważany za zrównoważony surowiec wytwarzany z produktów ubocznych przemysłu spożywczego.

Ester metylowy zużytego oleju spożywczego (skrót: UCOME)

Ester metylowy zużytego oleju spożywczego (skrót: UCOME) to w języku niemieckim biodiesel wytwarzany ze zużytego oleju spożywczego. UCOME spełnia kryteria jakościowe normy DIN EN 14214.

V

Pozostałości po przetwarzaniu

Pozostałości powstałe w "powiązanych gałęziach przemysłu lub przetwórstwa" są określane jako "pozostałości z przetwarzania".

Przykłady pozostałości przetwórczych obejmują surowy glicerol (glicerol, który nie jest rafinowany) i wytłoki z trzciny cukrowej. Kolby kukurydzy wyprodukowane w zakładzie przetwórczym (tj. ziarna kukurydzy są oddzielane od kolby w zakładzie przetwórczym) również zostałyby sklasyfikowane jako pozostałości z przetwórstwa.

Połączona infrastruktura

Infrastruktura międzysystemowa oznacza system infrastruktury, w tym gazociągi, terminale LNG i instalacje magazynowe, do transportu gazów składających się głównie z metanu i obejmujących biogaz i gaz z biomasy, w szczególności biometan, lub inne rodzaje gazu, które mogą być technicznie i bezpiecznie wprowadzane do systemu gazociągów ziemnych i transportowane przez ten system, systemy wodorowe i sieci gazociągów oraz infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną paliw płynnych.

Połączona infrastruktura

Niezgodność to nieprzestrzeganie przez podmiot gospodarczy lub jednostkę certyfikującą zasad i procedur ustanowionych w ramach dobrowolnego systemu, do którego należą lub w ramach którego działają.

W

Wodór (H2)

Wodór jest naturalnym pierwiastkiem chemicznym, którego energię można wykorzystać. Produkowany w sposób przyjazny dla klimatu, tzw. zielony wodór, umożliwia znaczne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle i transporcie, gdzie efektywność energetyczna i bezpośrednie wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie są wystarczające. Wodór produkowany w elektrolizerach z wykorzystaniem energii elektrycznej z ogólnej sieci energetycznej nazywany jest szarym wodorem. Co jednak ważne dla sektora paliwowego: pojazdy napędzane wodorem nie emitują CO₂ ani innych szkodliwych gazów, a jedynie wodę.

Otręby pszenne

Otręby pszenne to produkt uboczny powstający podczas ekstrakcji mąki pszennej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podczas mielenia mąki bielmo jest oddzielane od reszty ziarna. W zależności od stopnia przemiału oznaczane są różne produkty. Otręby pszenne są wykorzystywane w paszach dla zwierząt głównie jako składnik diety. W ekstrakcji biogazu są one uważane za materiał odpadowy.

Well-to-Tank (skrót: WTT)

Well-to-tank (synonim: Well2Tank), w skrócie WTT, oznacza "od odwiertu do zbiornika lub pompy paliwowej". Jest to sposób patrzenia na wysiłek wymagany do zapewnienia energii napędowej dla pojazdów silnikowych, od wydobycia energii pierwotnej do dostarczenia jej do pojazdu.

Well-to-Wheel (skrót: WTW)

Well-to-Wheel (skrót: WTW) jest uważana za metodę analizy w dziedzinie pojazdów silnikowych. W tym przypadku obliczana jest energia zużywana w całym łańcuchu - od wydobycia, przez produkcję paliwa, transport, aż po eksploatację pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym. Synonimem tej metody jest równieżWell2Whell (skrót: W2W).

Podmioty gospodarcze

Podmiot gospodarczy oznacza producenta surowców, odbiorcę odpadów i pozostałości, operatora instalacji przetwarzających surowce na paliwa gotowe lub produkty pośrednie, operatora instalacji wytwarzających energię (elektryczną, cieplną lub chłodniczą) lub dowolny inny podmiot, w tym magazyny lub handlowców, który fizycznie posiada surowce lub paliwa i w zakresie, w jakim przetwarza informacje na temat cech zrównoważonego rozwoju, a także cech związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych tych surowców lub paliw.

X

Y

Z

Certyfikat

Certyfikat jest deklaracją zgodności wydaną przez jednostkę certyfikującą w ramach dobrowolnego systemu. Certyfikat poświadcza, że podmiot gospodarczy spełnia wymogi dyrektywy (UE) 2018/2001.

Audyt certyfikacyjny

Audyt certyfikacyjny (synonim: audyt początkowy) odnosi się do audytu początkowego przed uczestnictwem w systemie w celu uzyskania certyfikatu w ramach dobrowolnego systemu.

Jednostki certyfikujące

Jednostka certyfikująca oznacza niezależną akredytowaną lub uznaną jednostkę oceniającą zgodność. Ta jednostka oceniająca zgodność zawiera umowę z dobrowolnym systemem w celu świadczenia usług certyfikacyjnych dla surowców lub paliw poprzez przeprowadzanie audytów podmiotów gospodarczych i wydawanie certyfikatów w imieniu dobrowolnych systemów przy użyciu systemu certyfikacji dobrowolnego systemu.

Buraki cukrowe (świeże)

Burak cukrowy (Beta vulgaris subsp. vulgaris, grupa Altissima) to roślina uprawna należąca do rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae). Burak cukrowy ma coraz większe znaczenie jako surowiec odnawialny, np. do produkcji bioetanolu i biogazu.