Växthusgasredovisning inom ramen för SURE-EU-systemet: ett innovativt tillvägagångssätt för hållbar energiförvaltning 

I Okategoriserade av agriportance GmbH

Redovisning av växthusgaser har blivit allt viktigare på senare år för att bedöma hur mänskliga aktiviteter påverkar klimatet och för att utveckla effektiva strategier för att minska utsläppen. Olika system som REDcert, ISCC och SURE-EU-systemet erbjuder olika tillvägagångssätt för redovisning av växthusgaser. Denna tekniska artikel fokuserar på SURE-EU-systemet och undersöker dess roll, fördelar och skillnader från andra redovisningssystem som REDcert och ISCC. 

Vad är SURE-EU-systemet? 

SURE-systemet, eller SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme, är ett certifieringssystem som erkänns av både Europeiska kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna i varje medlemsland. Det bedömer hållbarheten hos biomassa och biobaserade produkter längs hela värdekedjan. SURE-systemet fokuserar på tillförlitlig och transparent redovisning av växthusgaser och utvecklades för att tillhandahålla en konsekvent metod för övervakning och minskning av växthusgasutsläpp i EU. 

Det möjliggör bevis för att de hållbarhetskriterier som anges i EU:s direktiv om förnybar energi (RED II) har uppfyllts för produktion av el och värme från biomassa. Som instrument bekräftar SURE den särskilda betydelsen av el- och värmeproduktion från biomassa som en effektiv åtgärd i kampen mot klimatförändringar. Till skillnad från REDcert omfattar SURE-systemet dock inte produktion av slutliga bränslen. Eftersom SURE och REDcert erkänner varandra kan en del av leveranskedjan certifieras enligt REDcert och en annan del enligt SURE för att uppfylla verifieringskravet för hela leveranskedjan. 

Transparens och spårbarhet

SURE ger ett tydligt ramverk för bedömning av produkters hållbarhet och spårbarhet. Detta är särskilt fördelaktigt i leveranskedjor med många intressenter. 

Flexibel justering 

SURE-EU-systemet kan flexibelt anpassas till nationella och regionala förhållanden, vilket leder till bredare tillämpbarhet. 

Benchmarking

SURE möjliggör en systematisk jämförelse av växthusgasbalansen mellan olika produkter eller produktionsprocesser, vilket kan leda till ytterligare optimering. 

Skillnad mellan SURE, REDcert och ISCC 

Metodik

Medan REDcert fokuserar främst på biogena bränslen och ISCC täcker ett brett spektrum av tillämpningar, erbjuder SURE en specialiserad strategi för biomassa och bioproduktindustrin. 

Flexibilitet

ISCC är mycket flexibelt och globalt tillämpbart, medan REDcert tenderar att fokusera på den europeiska marknaden. SURE erbjuder här en mellanväg genom sin anpassningsbara struktur. 

Öppenhet

När det gäller transparens och spårbarhet har SURE särskilt goda resultat tack vare sin strikta certifieringsprocess. 

Förfarande för SURE-EU-systemet 

SURE-systemet använder livscykelanalys (LCA) för redovisning av växthusgaser. Detta tar hänsyn till utsläpp från utvinning av råmaterial till slutanvändning. En speciell egenskap är införandet av en "hot spot-analys", där specifika områden med höga utsläpp identifieras och analyseras separat. 

Förfarandet och processen i SURE-EU-systemet är komplex och består av flera steg för att säkerställa en omfattande och tillförlitlig växthusgasbalans (GHG) och hållbarhetsbedömning. Nedan följer en sammanfattning av den typiska processen: 

Första steg och dokumentationskrav 

  1. Självutvärdering: Företaget eller organisationen som vill certifiera sig gör först en självutvärdering för att förstå den aktuella statusen för växthusgasutsläpp och hållbarhetspraxis. 
  1. Insamling av uppgifter: Nästa steg är att samla in alla nödvändiga data som krävs för bedömningen av växthusgasbalansen. 
  1. Revision av tredje part: En oberoende revisor kontrollerar uppgifterna och efterlevnaden av SURE-standarderna. 

Livscykelanalys (LCA) och analys av hot spots 

Livscykelanalys: En livscykelanalys utförs med de insamlade uppgifterna och omfattar alla utsläpp från utvinning av råmaterial och produktion till bortskaffande eller slutanvändning. 

Analys av heta punkter: Parallellt genomförs en hot-spot-analys för att identifiera områden inom produktens livscykel som orsakar särskilt höga utsläpp. 

Resultat och optimering 

  1. Utvärdering: Resultaten utvärderas och dokumenteras som en del av GHG-balansen. 
  2. Planer för optimering: Baserat på hot-spot-analysen och LCA utvecklas optimeringsplaner. 
  3. Certifiering: Efter framgångsrik revision och bedömning utfärdas SURE-certifikatet. 

Kontinuerlig övervakning och förbättring 

  1. Övervakning: Företaget genomför kontinuerlig övervakning av sitt växthusgasavtryck och sina hållbarhetsrutiner. 
  2. Årlig översynEn årlig omrevision säkerställer att standarderna uppfylls och att förbättringar har gjorts. 
  3. Omcertifiering: Beroende på resultatet av den årliga granskningen förnyas eller justeras SURE-certifikatet. 

Redovisning av växthusgaser spelar en viktig roll i samband med hållbar energiförvaltning. SURE-EU-systemet är ett lovande verktyg i detta sammanhang, som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och ett särskilt fokus på biomassa och bioproduktindustrin.  

SURE-EU-systemet bygger därför på en helhetssyn som omfattar både nuvarande utsläpp och potentialen för utsläppsminskningar. Det omfattande tillvägagångssättet och förfarandet säkerställer en hög nivå av transparens och trovärdighet, vilket gör det till ett viktigt verktyg för redovisning av växthusgaser och hållbar resursförvaltning.