Broeikasgasboekhouding in het kader van de SURE-EU-regeling: een innovatieve benadering van duurzaam energiebeheer 

In Uncategorized door agriportance GmbH

De boekhouding van broeikasgassen (BKG) is de laatste jaren belangrijker geworden om de impact van menselijke activiteiten op het klimaat in te schatten en efficiënte mitigatiestrategieën te ontwikkelen. Verschillende systemen zoals REDcert, ISCC en het SURE-EU systeem bieden verschillende benaderingen van broeikasgasboekhouding. Dit technische artikel richt zich op het SURE-EU systeem en onderzoekt de rol, voordelen en verschillen met andere boekhoudsystemen zoals REDcert en ISCC. 

Wat is het SURE-EU-systeem? 

Het SURE-programma, of SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme, is een certificeringssysteem dat wordt erkend door zowel de Europese Commissie als de bevoegde nationale autoriteiten in elke lidstaat. Het beoordeelt de duurzaamheid van biomassa en biogebaseerde producten over de hele waardeketen. Het SURE-systeem is gericht op een betrouwbare en transparante boekhouding van broeikasgassen en is ontwikkeld om een consistente methode te bieden voor het bewaken en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. 

Hiermee kan worden aangetoond dat voor de productie van elektriciteit en warmte uit biomassa is voldaan aan de duurzaamheidscriteria van de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (RED II). Als instrument bevestigt SURE het bijzondere belang van elektriciteits- en warmteopwekking uit biomassa als effectieve maatregel in de strijd tegen klimaatverandering. In tegenstelling tot REDcert heeft het SURE-systeem echter geen betrekking op de productie van eindbrandstoffen. Aangezien SURE en REDcert elkaar erkennen, kan een deel van de toeleveringsketen worden gecertificeerd volgens REDcert en een ander deel volgens SURE om te voldoen aan de verificatie-eis voor de hele toeleveringsketen. 

Transparantie en traceerbaarheid

SURE biedt een duidelijk kader voor het beoordelen van de duurzaamheid en traceerbaarheid van producten. Dit is vooral nuttig in toeleveringsketens met veel belanghebbenden. 

Flexibele aanpassing 

Het SURE-EU-systeem kan flexibel worden aangepast aan nationale en regionale omstandigheden, waardoor het breder toepasbaar is. 

Benchmarking

SURE maakt een systematische vergelijking van de BKG-balans tussen verschillende producten of productieprocessen mogelijk, wat kan leiden tot verdere optimalisatie. 

Verschil tussen SURE, REDcert en ISCC 

Methodologie

Terwijl REDcert richt zich voornamelijk op biogene brandstoffen en ISCC bestrijkt een breed scala aan toepassingen, terwijl SURE een gespecialiseerde aanpak biedt voor de biomassa- en bioproductenindustrie. 

Flexibiliteit

ISCC is zeer flexibel en wereldwijd toepasbaar, terwijl REDcert richt zich vooral op de Europese markt. SURE biedt hier een middenweg door haar aanpasbare structuur. 

Transparantie

Op het gebied van transparantie en traceerbaarheid scoort SURE bijzonder goed met haar strenge certificeringsproces. 

Procedure van het SURE-EU-systeem 

Het SURE systeem maakt gebruik van levenscyclusanalyse (LCA) voor de BKG-boekhouding. Hierbij wordt rekening gehouden met emissies van grondstofwinning tot eindgebruik. Een bijzonder kenmerk is de opname van een "hot spot-analyse", waarbij specifieke gebieden met hoge emissies worden geïdentificeerd en afzonderlijk worden geanalyseerd. 

De procedure en het proces van het SURE-EU-systeem zijn complex en bestaan uit meerdere stappen om te zorgen voor een uitgebreide en betrouwbare broeikasgasbalans en duurzaamheidsbeoordeling. Hieronder volgt een samenvatting van het typische proces: 

Eerste stappen en documentatievereisten 

  1. ZelfevaluatieHet bedrijf of de organisatie die zich wil laten certificeren, voert eerst een zelfevaluatie uit om inzicht te krijgen in de huidige status van broeikasgasemissies en duurzaamheidspraktijken. 
  1. GegevensverzamelingDe volgende stap is het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de BKG-balans. 
  1. Controle door derdenEen onafhankelijke auditor controleert de gegevens en de naleving van de SURE-normen. 

Levenscyclusanalyse (LCA) en hotspotanalyse 

LevenscyclusanalyseMet de verzamelde gegevens wordt een levenscyclusanalyse uitgevoerd die alle emissies omvat van de winning van grondstoffen en de productie tot de verwijdering of het eindgebruik. 

Hotspot-analyseTegelijkertijd wordt een hotspotanalyse uitgevoerd om gebieden binnen de levenscyclus van het product te identificeren die bijzonder hoge emissies veroorzaken. 

Resultaten en optimalisatie 

  1. EvaluatieDe resultaten worden geëvalueerd en gedocumenteerd als onderdeel van de BKG-balans. 
  2. OptimalisatieplannenOp basis van de hotspotanalyse en de LCA worden optimalisatieplannen ontwikkeld. 
  3. CertificeringNa een succesvolle audit en beoordeling wordt het SURE-certificaat afgegeven. 

Voortdurende controle en verbetering 

  1. BewakingHet bedrijf controleert voortdurend zijn BKG-voetafdruk en duurzaamheidspraktijken. 
  2. Jaarlijks overzichtEen jaarlijkse heraudit zorgt ervoor dat aan de normen wordt voldaan en dat er verbeteringen zijn aangebracht. 
  3. HercertificeringAfhankelijk van de resultaten van de jaarlijkse evaluatie wordt het SURE-certificaat verlengd of aangepast. 

De boekhouding van broeikasgassen speelt een sleutelrol in de context van duurzaam energiebeheer. Het SURE-EU-systeem is in dit verband een veelbelovend instrument, dat wordt gekenmerkt door transparantie, flexibiliteit en een specifieke focus op de biomassa- en bioproductenindustrie.  

Het SURE-EU-systeem is dus gebaseerd op een holistische benadering die zowel de huidige emissies als het potentieel voor emissiereducties omvat. De alomvattende aanpak en procedure zorgen voor een hoge mate van transparantie en geloofwaardigheid, waardoor het een belangrijk instrument is voor de boekhouding van broeikasgassen en het beheer van duurzame hulpbronnen.