Villkoren uppdaterades senast den juni 3, 2024

1. Inledning

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal relaterade till din relation med oss eller några produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i de ytterligare kontrakten strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa ytterligare kontrakt att styra och råda.

2. Bindning

Genom att registrera dig, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats innebär att du känner till och accepterar dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen samtycka.

3. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och de data, den information och andra resurser som visas eller är tillgängliga på webbplatsen.

3.1 Creative Commons

Innehållet på denna webbplats är tillgängligt under en licens, om inte annat anges.

4. Tredje parts egendom

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra hänvisningar till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som är länkade till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av de tillämpliga villkoren för dessa tredje parter. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.

Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och alla relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador, oavsett orsak, som uppstår till följd av att du lämnar ut personuppgifter till tredje part.

5 Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att endast använda den för de ändamål som avses och som tillåts enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterad onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) skadlig programvara, använda data som samlats in från vår webbplats för direkt marknadsföring eller utföra någon systematisk eller automatiserad datainsamling på eller i förhållande till vår webbplats.

Det är strängt förbjudet att delta i aktiviteter som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet.

6 Återbetalning och returrätt

6.1 Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Du kan använda den bifogade modellen Utträdesblankettmen det är inte obligatoriskt.

Om du använder detta alternativ kommer vi utan dröjsmål att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av ett sådant återkallande på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post).

För att ångerfristen ska löpa ut räcker det att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

6.2 Effekter av tillbakadragande

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Observera att det finns vissa juridiska undantag från ångerrätten, och att vissa varor därför inte kan returneras eller bytas. Vi meddelar dig om detta gäller i just ditt fall.

7. Inlämning av idéer

Skicka inte in några idéer, uppfinningar, författarskap eller annan information som kan anses vara din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss om vi inte först har undertecknat ett avtal om den immateriella egendomen eller ett sekretessavtal. Om du lämnar ut det till oss utan ett sådant skriftligt avtal ger du oss en global, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla befintliga eller framtida medier.

Avslutande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomst till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst på den. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du har inte rätt till någon ersättning eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller något innehåll som du har bidragit med eller har kommit att förlita dig på, förloras permanent. Du får inte kringgå eller förbigå, eller försöka kringgå eller förbigå, några åtgärder för åtkomstbegränsning på vår webbplats.

9 Garantier och ansvar

Ingenting i detta avsnitt begränsar eller utesluter någon garanti som är underförstådd enligt lag och som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet" och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållets tillgänglighet, riktighet eller fullständighet. Vi lämnar inga garantier för att:

Följande bestämmelser i detta avsnitt gäller i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och begränsar eller utesluter inte vårt ansvar i fråga om något som det skulle vara olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar för. Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador (inklusive skador för förlust av vinst eller intäkter, förlust eller förvanskning av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller tredje part åsamkas till följd av din åtkomst till eller användning av vår webbplats.

10. integritet

För att få tillgång till vår webbplats och/eller våra tjänster kan du behöva lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information som du lämnar alltid kommer att vara korrekt och aktuell.

Vi har tagit fram en policy för att hantera eventuella integritetsfrågor som du kan ha. För mer information, se vår Integritetspolicy och vår Policy för kakor.

11 Exportrestriktioner / efterlevnad av lagar och regler

Åtkomst till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av de produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med exportlagar och förordningar i Tyskland.

Uppgift 12

Du får inte helt eller delvis tilldela, överföra eller lägga ut någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på tredje part utan vårt föregående skriftliga medgivande. Varje påstådd överlåtelse i strid med detta avsnitt kommer att vara ogiltig.

13 Överträdelser av dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor kan vi, om du på något sätt bryter mot dessa villkor, vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din tillgång till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.

14 Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skadestånd, förluster och kostnader som är relaterade till din överträdelse av dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du ska omedelbart ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med eller till följd av sådana anspråk.

15 Undantag

Underlåtenhet att verkställa någon av de bestämmelser som anges i dessa Villkor och i något Avtal, eller underlåtenhet att utnyttja någon möjlighet till uppsägning, skall inte tolkas som avstående från sådana bestämmelser och skall inte påverka giltigheten av dessa Villkor eller av något Avtal eller någon del därav, eller rätten att därefter verkställa varje enskild bestämmelse.

16 Språk

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas uteslutande i Engelska. Alla meddelanden och all korrespondens kommer att skrivas uteslutande på detta språk.

17 Hela avtalet

Dessa regler och villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy och cookie-policy, utgör hela avtalet mellan dig och agriportance GmbH i förhållande till din användning av denna webbplats.

18 Lagval och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor ska regleras av tysk lag. Alla tvister som rör dessa villkor ska omfattas av jurisdiktionen för domstolarna i Tyskland. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan myndighet anses vara ogiltig och/eller inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer sådan del eller bestämmelse att modifieras, raderas och/eller verkställas i största möjliga utsträckning så att avsikten med dessa villkor uppfylls. Övriga bestämmelser kommer inte att påverkas.

19 Kontaktuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av agriportance GmbH.

Du kan kontakta oss angående dessa villkor genom att skriva eller skicka e-post till oss på följande adress: info@agriportance.com
Lippstädter gata 54
48155 Münster

20. nedladdning

Du kan också nedladdning våra allmänna villkor som PDF.