Påverkansinvesteringar i jordbrukssektorn

I Biometan av agriportance GmbH

Inledning:

Oavsett om det handlar om klimatförändringar, försörjningstrygghet eller biologisk mångfald. Jordbrukssektorn kännetecknas av ständig förändring och står inför ett ökande antal nya problem som måste lösas.

Som ett resultat av detta finns det både utmaningar från fler och fler regleringar och många nya möjligheter från nya affärsidéer.

Många av dessa affärsidéer handlar i första hand om hållbarhet. Som en logisk följd av detta ger sig allt fler impact-investerare in i jordbrukssektorn.

Påverkansinvesteringar:

Impact-investeringar är ett relativt nytt sätt att investera, ofta i linje med FN:s mål för hållbar utveckling står. Utöver hållbarhetsbegreppet handlar impact investing också om att generera en ekonomisk avkastning. Först och främst är det viktigt att en hållbar påverkan faktiskt kan mätas.

Möjligheter att mäta påverkan i nyckeltal skulle till exempel vara en kartläggning av CO2-utsläpp, eller i vilken utsträckning affärsmodellen minskar dem. Dessutom är certifierade ESG-värderingar och index lämpliga för att mäta den positiva påverkan.

Men eftersom många mindre eller unga företag inte har de ekonomiska eller byråkratiska resurserna för att hantera sådana mallar, verkar en transparent affärsmodell som är inriktad på FN:s mål för hållbar utveckling vara vettig vid första anblicken.

Impact-investerare är oftast kapitalförvaltningsbolag, försäkringsbolag, pensionsfonder, banker, men även privatpersoner. Skälen till impact investing är förändrade kundbehov hos investerarna eller lösningen av sociala problem utan att uppnå maximal avkastning.

FN:s mål för hållbar utveckling:

FN:s mål för hållbar utveckling antogs 2015 som "AGENDA 2030". Världssamfundet har åtagit sig att uppnå dessa mål för en bättre framtid. De omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter (figur 1).

Källa: Förbundsregeringen / Diagram 1 17 FN:s mål för hållbar utveckling

Varför är impact investing intressant?

Även om impact investing är en yngre sektor växer den kraftigt och åtnjuter social medvind. Orsakerna till sektorns fortsatta tillväxt är bland annat internationellt ökande miljöstandarder.

I synnerhet Europeiska unionen har satt upp särskilt ambitiösa mål enligt internationella standarder för att minska utsläppen av växthusgaser. I detta syfte införs långtgående lagstiftningsåtgärder, som i sin tur kan förändra marknadsbeteendet hos såväl företag som privata konsumenter.

Dessa åtgärder omfattar till exempel ett system för handel med utsläppsrätter för att göra föroreningar dyrare, införandet av hållbara bränslen, ett rent energisystem med egen energiproduktion och hållbar renovering av befintliga byggnader.  

Enbart dessa marknadsförändringar kan göra impact investing ännu mer attraktivt i framtiden.

EU med särskilt ambitiösa klimatmål:

LULUFC= Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk / Källa: Europeiska miljöbyrån "Total greenhouse gas emission trends and projection in Europe".
Källa: Federal Environment Agency | Historiska trender och framtida prognoser för utsläpp av växthusgaser

EU har avsevärt överträffat sitt utsläppsminskningsmål för 2020 på 20 %. Enligt de senaste uppskattningarna var utsläppen av växthusgaser i EU:s medlemsstater 2020 32 % lägre än 1990 (figur 2). EU:s medlemsstater måste dock fortfarande göra betydligt större ansträngningar om nettominskningen på 55% till 2030 ska kunna uppnås. Dessutom ledde covid-19-pandemin 2020 till den höga minskningen av växthusgaser som en särskild effekt.

Orsakerna till den långsiktiga minskningen av växthusgaser är en kombination av strukturella ekonomiska förändringar och ett särskilt fokus på hållbar energiproduktion.

Europa som drivkraft för påverkansinvesteringar:

Internationellt sett presterar Europa särskilt bra som investeringsområde för impact investment, enligt investerarundersökningar. Som framgår av diagram tre var de snabbast växande regionerna västra, norra och södra Europa (WNS Europe) samt östra och sydöstra Asien (SE Asia), med en genomsnittlig årlig tillväxt på 25% respektive 23% mellan 2015 och 2019.

Figur 3 Förändringar i geografiska regioner inom impact investing bland deltagarna i undersökningen från 2015 till 2019 i miljoner USD
CGAR= Compound Annual GrArea för investeringar i samhällsutveckling bland deltagarna i undersökningen från 2015 till 2019 i miljoner USD.

Jordbrukssektorn jämfört med andra sektorer inom impact investing:

Även om WASH-sektorn med områdena vatten, hygien och sanitet har vuxit mest, spelar jordbrukssektorn också en inte obetydlig roll (figur 4). Inom denna sektor ökade investeringarna med i genomsnitt 22% mellan 2015 och 2019.

Livsmedel och jordbruk står för en relativt liten andel av de förvaltade tillgångarna (9 % utan några extremvärden), men 57 % av de svarande har en viss allokering till sektorn och den högsta andelen svarande (54 %) planerar att öka sin allokering under de kommande fem åren (2020 Annual Impact Investor Survey).

Exempel på impact start-ups från jordbrukssektorn i Tyskland:

Klimat

Klim erbjuder en digital plattform som visar lantbrukare regenerativ dokumentation och finansieringsalternativ. Fokus ligger på regenerativt jordbruk. Till exempel används metoder där jorden tar upp mer CO2 från atmosfären än den släpper ut. Detta har positiva bieffekter som att avkastningen ökar och att jorden blir mer motståndskraftig. Sammantaget gör detta jordbruket mer klimatneutralt. Därför finns det ett särskilt fokus på mål "13" (Klimatåtgärder) i FN:s mål för hållbar utveckling.  

Olika impact-investerare, som Green Generation Fund eller WI Venture, har beslutat att investera i det unga företaget Klim i finansieringsrundor under de senaste åren.

Skyseed

Skyseed möjliggör återplantering av skog med hjälp av drönare och pelleterade frön. Detta är ett hållbart sätt att minska CO2-lagring är möjlig. Först gör det unga företaget en analys av den aktuella situationen, och i nästa steg transporteras de pelleterade fröna till rätt platser. Precis som Klim fokuserar Skyseed på mål "13" (Klimatåtgärder) i FN:s mål för hållbar utveckling.

Dessutom fick skyseed nytt kapital från investerare med inflytande genom deltagande av WI Venture och Better Ventures.

agriportance som ett impact start-up:

Förutom Klim och Skyseed fokuserar agriportance också på olika hållbarhetsmål. Dessa är främst mål "sju" (Hållbar energi), "åtta" (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), "nio" (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och "13" (Bekämpa klimatförändringarna).

Med den nuvarande mediesituationen som leder till allt fler krav på oberoende av utländska gasleveranser, erbjuder biometan ett verkligt lokalt alternativ. Med kraftigt stigande gaspriser i allmänhet blir det gröna alternativet biometan alltmer konkurrenskraftigt.

agriportance vill göra biometanmarknaden mer effektiv genom att hjälpa biometanproducenter att hantera den byråkratiska och komplexa växthusgasbalansen och att hitta en köpare för de producerade kvantiteterna. Samtidigt ska mineraloljeföretagen få hjälp att hitta rätt producent på den mycket fragmenterade marknaden med ca 9 500 biogas- och biometananläggningar i Tyskland.

Målen kan hittas i agriportances affärsmodell. Biometan är särskilt lämpligt som en alternativ energikälla. Den är nästan klimatneutral, eftersom den släpper ut mindre Co2 än det fossila alternativet naturgas. Dessutom är den särskilt attraktiv för användning i tunga transporter. I Tyskland finns det redan ca 900 CNG- och över 100 LNG-tankstationer. De 9 500 biogasanläggningarna letar efter alternativ när EEG-stödet löper ut. En konvertering till biometan kan vara en ekonomiskt lovande vara.

Sammanfattning och utsikter:

I framtiden kommer impact investing att fortsätta att spela en viktig roll inom jordbrukssektorn, både genom social vilja och politiska förändringar. Detta öppnar upp många möjligheter för investerare och företag att i tid anpassa sig till den föränderliga sektorn. agriportance ger också ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart bidrag.

Ytterligare källor:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5555
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/figure-1-historical-trends-and-1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/
https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eu-27-ghg-emission-trends-1
https://thegiin.org/assets/GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey%202020%20Executive%20Summary.pdf