Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op juli 31, 2023

1. inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten o diensten die je van ontvangt. Als de betalingen van de begunstigden in strijd zijn met de betalingen van deze leveranciers, hebben de betalingen van de begunstigden voorrang.

2. bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook uitdrukkelijk vragen in te stemmen.

3. intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

3.1 Creative Commons

De inhoud van deze website is beschikbaar onder een licentie, tenzij anders aangegeven.

4. eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar van deze website wordt gelinkt niet. Op producten of diensten die via andere websites worden aangeboden zijn de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden van toepassing. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze websites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgevens aan derden.

5. verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met onen, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website o die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

6. terugbetaling en retourbeleid

6.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke kennisgeving sturen (bij voorkeur een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Onze contactgegevens vindt u hier. U kunt gebruik maken van de volgende informatie modelformulier voor herroepingmaar dit is niet verplicht.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en in ieder geval niet später dan 14 dagen van de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van ander gebruik dan die welke nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild. Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

7. indienen van ideeën

U zult geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die kan worden omschreven als uw eigen intellectuele eigendom aan ons bekendmaken, tenzij wij eerst informatie hebben verkregen over uw intellectuele eigendom of over geheimhouding. Indien u de Informatie aan ons bekendmaakt zonder een deugdelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de Informatie te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren en te verspreiden in alle media.

8. indicatie van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de website. Je hebt geen recht op enige compensatie och andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die je hebt bijgedragen o waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

9. garanties en vrijwaringen

Niets in dit artikel is bedoeld om enige garantie die wettelijk geïmpliceerd kan zijn, aan te tasten of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of inkomstenderving, verlies van of schade aan eigendommen, software of databases, verlies van of schade aan eigendommen of eigendommen) die u of enige andere partij lijdt als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

10. privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten kan je worden gevraagd om relevante informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring op Cookie Medelijden.

11. exportbeperkingen / naleving van wetgeving

Toegang tot de website is verboden voor bezoekers uit landen of gebieden waar de import of export van producten of diensten die op de website worden verkocht illegaal is. Je mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Duitsland.

12. opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een der partijen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

13. inbreuken op deze voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, inclusief de tijdelijke of permanente opschorting van uw toegang tot de website, contact met uw internetprovider met als doel uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u.

14 Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

15. ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

16 Taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Engels. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

17 Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze Privacyverklaring en Cookie Medelijdenvormen de volledige overeenkomst tussen jou en agriportance GmbH met betrekking tot je gebruik van deze website.

18. rechtse en rechtse bevoegdheid

Op deze voorwaarden is het recht van toepassing van Duitsland. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Duitsland. Indien enig onderdeel of enige bepaling van deze goederen door enige rechtsbank of andere autoriteit onbetaald en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijk onderdeel of bepaling worden goedgekeurd, afgekeurd en/of ingetrokken voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de bedoelingen van deze goederen. De overige bepalingen blijven onverlet.

19. contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door agriportance GmbH.

Je kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: moc.ecnatropirga@ofni
Lippstädterstraat 54
48155 Münster

20. downloaden

Je kunt ook onze voorwaarden en condities downloaden als PDF.