Övervakningsplan inom ramen för SESTA

I Jordbruk, Biometan av agriportance GmbHLämna en kommentar

I den här artikeln kommer vi att titta på övervakningsplanen enligt lagen om handel med utsläppsrätter för bränslen (BEHG) och ta reda på vem som påverkas av den och vilka krav som följer av den. Dessutom kommer vi att titta på DEHSt-presentationen av 04.07.2023 för att få en omfattande översikt över det nationella utsläppshandelssystemet (nEHS) i Tyskland.

Vem påverkas?

Lagen om handel med utsläppsrätter för bränslen (BEHG) har en inverkan på biometan som tas från naturgasnätet. Från och med i år är biometan föremål för nationell utsläppshandel. Från och med den 1 januari 2023 är de distributörer som för första gången omfattas av energiskatten för biometan också skyldiga att följa SESTA. Dessa är i regel biometanhandlare eller BGAA.

Utsläppsrapporteringsförordningen (EBeV 2030) reglerar fastställandet av utsläpp, rapportering och verifiering inom ramen för SESTA från år 2023 till år 2030. Det är viktigt att notera att bränsleutsläpp från hållbar biomassa kan tillämpas med en utsläppsfaktor på noll. För detta måste dock separata bevis på hållbarheten hos den använda biomassan lämnas in.

Vilka krav gäller för övervakningsplanen enligt lagen om handel med utsläppsrätter för bränslen (SESTA)?

Rapporteringsskyldigheten enligt SESTA gäller i princip koldioxidutsläpp från alla energikällor som regleras i lagen om skatt på energi, inklusive biometan. Bränsleutsläpp från hållbar biomassa kan dock bedömas med en utsläppsfaktor på noll, vilket innebär att inga utsläppsrätter behöver överlämnas för dem.

För att kunna använda nollutsläppsfaktorn för biogena utsläpp enligt § 8 (2) EBeV 2030 måste bevis på hållbarheten hos den använda biomassan lämnas in till DEHSt. Detta bevis måste tillhandahållas längs försörjningskedjan och en massbalans måste hållas. En förutsättning för registrering och inlämning av beviset är en certifiering i försörjningskedjan.

Fram till nu har endast biometananläggningar med minst 2 MW nominell tillförd effekt varit certifierade enligt förordningen om hållbarhet för biomassa och elektricitet. Anläggningar under denna gräns vars biometan matas in i naturgasnätet kan nu behöva certifieras. För närvarande har funktionen för överföring av hållbarhetscertifikaten från BLE:s databas Nabisy ännu inte inrättats tekniskt. Fram till dess gäller en övergångsbestämmelse enligt vilken elektroniska bevis kan överföras via ett erkänt certifieringssystem (t.ex. SURE).

DEHSt presentation från 04.07.2023

DEHSt (tyska utsläppshandelsmyndigheten) höll en presentation om det nationella utsläppshandelssystemet (nEHS) i Tyskland, som fungerar som ett åtgärdspaket för att säkerställa klimatmålen. Det inkluderar CO2-prissättning för sektorer utanför EU ETS. BEHG tillhandahåller den rättsliga ramen för nEHS från 2021. DEHSt ansvarar för verkställandet av nEHS och EU ETS. Intäkterna från handeln med certifikat går till klimat- och omvandlingsfonden, som finansierar olika klimatskyddsåtgärder samt nationella och internationella klimatskyddsprojekt.

Grundläggande aspekter av övervakningsplanen

Det finns en enkel OB som används om endast schablonvärden enligt bilaga 2 EBeV 2030 används. För andra fall finns den vanliga OB, som används i synnerhet för individuell bestämning av beräkningsfaktorer och bränslemängdsbestämningar utan hänvisning till energiskattedeklarationen. Övervakningsplanen säkerställer efterlevnaden av utsläppsrapporteringen, baserat på godkända övervakningsmetoder.

Övervakningsplanen utgör grunden för utarbetandet av alla utsläppsrapporter från och med 2024. Den måste utarbetas för handelsperioden fram till 2030 senast den 31.10.2023 via DEHSt-plattformen med hjälp av de elektroniska mallar som tillhandahålls för detta ändamål (Form Management System, FMS). Övervakningsplanen beskriver övervakningsmetoden för beräkning av bränsleutsläpp. I princip måste övervakningen av utsläpp vara transparent, fullständig, jämförbar, konsekvent och korrekt. Nya anläggningar (anläggningar som tagits i drift efter den 29.02.2020) måste lämna in övervakningsplanen före det datum då de för första gången omfattas av skyldigheterna enligt 5 § TEHG. Detta innebär att övervakningsplaner inte bara måste lämnas in vid tidpunkten för idrifttagning, utan redan före det första utsläppet av växthusgaser. Övervakningsplanerna och deras underskrift måste lämnas in elektroniskt via Virtual Post Office (VPS). 

Ändringar i övervakningsplanen

Man måste skilja mellan betydande och icke betydande ändringar av övervakningsplanen. Detta resulterar i olika anmälningsskyldigheter. Betydande ändringar är t.ex: 

  • Inkludering av materialflöden och utsläppskällor som ännu inte ingår i övervakningsplanen
  • Ändring av tillämpad nivå
  • Byte av övervakningsmetod, t.ex. från standardmetod till massbalans eller från standardmetod till kontinuerlig utsläppsmätning
  • Byte av mätinstrument om bevisen för överensstämmelse med den erforderliga nivån ändras (utom utbyte av ett mätinstrument mot ett kalibrerat mätinstrument)
  • Byte av laboratorium (utom byte till ett laboratorium som är ackrediterat enligt DIN EN ISO/IEC 17025)

I händelse av en betydande förändring ska övervakningsplanen justeras utan dröjsmål. 

Icke-signifikanta förändringar är förändringar som syftar till att korrigera det som redan har beskrivits i övervakningsplanen och alla andra undantag från de ovan nämnda signifikanta förändringarna. Dessa inkluderar t.ex:

  • Adressändringar, ändring av kontaktperson för anläggningen eller ändringar av ansvarsområden inom anläggningen
  • Kapacitetsändring av en anläggning utan ändring av utsläppstillståndet och utan införande av nya utsläppskällor eller ämnesströmmar, ändring av anläggningskomponenter eller teknik som används i anläggningen, ändring av anläggningskategori eller klassificering av ämnesströmmar utan att behöva uppfylla krav på högre nivå enligt MVO jämfört med den godkända övervakningsplanen.
  • Byte av uppdragslaboratorium om ett ackrediterat laboratorium enligt art. 24 avsn. 1 MVO har fått uppdraget.
  • Ändring av leverantörens insamling av uppgifter om det genom specifikationer i övervakningsplanen säkerställs att kraven i MVO uppfylls och att bevis på detta bevaras.

Alla icke-betydande ändringar av övervakningsplanen ska samlas in och anmälas till DEHSt tillsammans med nästa betydande ändring

System för hantering av formulär (FMS)

FMS gör det möjligt för användarna att effektivt skapa övervakningsplanen. Förutom direkt inmatning av data stöder systemet även import av övervakningsplaner. Versionshantering är också möjlig. Övervakningsplanen kan dessutom ställas in i två lägen. 

LäsningI läsläge kan informationen i övervakningsplanen endast läsas.

Redigeringsläge: I redigeringsläget är alla funktioner för redigering av övervakningsplanen aktiverade. 

Formulärens struktur i FMS

Figur 1:
Struktur för formulären i FMS [5].

Figur 2:
Katalogträd i FMS [5]

Katalogträd i FMS

De formulär som är markerade med fet stil skapas alltid initialt i övervakningsplanen. Alla andra formulär kan skapas efter behov av systemoperatören. För att kunna lägga till formulär måste det överordnade formuläret vara valt i katalogträdet. Om t.ex. en blankett "Mätanordning" ska skapas, väljer anläggningsoperatören först blanketten "Försättsblad". De möjliga formulär som kan skapas visas sedan ovanför katalogträdet (jfr bild 2). Endast formulär som krävs på grund av installationskonstellationen bör skapas. Om en övervakningsplan ska skickas till DEHSt måste filen exporteras som en ZIP-fil. Filen måste sedan vidarebefordras till DEHSt via VPS. 

Virtuellt postkontor (VPS)

Elektronisk kommunikation med DEHSt sker via Virtual Post Office (VPS). VPS är ett slags elektroniskt postkontor till vilket meddelanden kan skickas på ett säkert sätt och från vilket inkommande meddelanden måste hämtas. VPS säkerställer att det verkligen bara är den avsedda mottagaren som kan dekryptera och läsa meddelandet. 

Underskrift

För att kunna skicka meddelanden via VPS krävs ett signaturkort (SmartCard) med en giltig kvalificerad signatur (QES) och en lämplig kortläsare (SmartCardReader). 

Slutligen är det värt att nämna att DEHSt-plattformen används för att kommunicera och lämna in övervakningsplaner och utsläppsrapporter. Det är viktigt att skapa ett efterlevnadskonto i nEHS-registret för att kunna lämna in uppgifter. Datainmatningen sker i Forms Management System (FMS) och efter att övervakningsplanen har skapats i FMS exporteras, laddas den upp och undertecknas och skickas in via DEHSt-plattformen.

Källor

[1] Välkommen och introduktion till evenemangsprogrammet

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-kuehleis.pdf?__blob=publicationFile&v=4

[2] Skapa övervakningsplanen i formulärhanteringssystemet (FMS)

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-kellner.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[3] Allmän introduktion till rapportering och övervakning av utsläpp

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-alsters.pdf?__blob=publicationFile&v=6

[4] Elektronisk kommunikation med den tyska utsläppshandelsmyndigheten

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/praesentationen/nehs-infoveranstaltung-2023-07-hinz.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[5] Vägledning om utarbetande av övervakningsplaner och utsläppsrapporter för stationära anläggningar under den fjärde handelsperioden (2021-2030)

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/stationaere_anlagen/2021-2030/Ueberwachungsplan-Emissionsbericht_Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=8

Lämna en kommentar