Bioenergi - Encyklopedi

Vad är biogas? Hur blir den ett biobränsle? Och hur kan flytande biogen CO2 bidra till produktionen av tomater?

agriportance Bioenergy Lexicon förklarar termer och fakta om bioenergi på ett begripligt sätt.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

A

Avfall

"Avfall" definieras som i artikel 3 (1) i ramdirektivet om avfall 2008/98/EC2 : "Avfall är varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med". RED II specificerar vidare att detta utesluter "ämnen som avsiktligt har modifierats eller förorenats för att uppfylla denna definition".

Utgånget certifikat

Ett utgånget certifikat är ett certifikat som inte längre är giltigt. Hållbarhetsintyg är i princip endast giltiga i 1 år.

Separerade fasta ämnen

Separerade fasta ämnen ska betraktas som fast gödsel. Dessa kan till exempel samlas på en gödselplatta.

Spillvärme

Spillvärme (synonym: spillvärme) beskriver den värmeenergi (värme) som släpps ut i miljön under processer (t.ex. i biogasanläggningen och biometanuppgraderingsanläggningen) och som ofta inte används.

Acetogenes

Acetogenes är det tredje steget i anaerob fermentering. Specifikt: Nedbrytning av kortkedjiga fettsyror, ättiksyra, CO2 och väte med bildning av CO2.

Åkerböna

Åkerbönan är en ettårig, proteinrik baljväxt (papilionaceous växt). Åkerbönor används i begränsad utsträckning i foderransoner eftersom de innehåller tanniner, som orsakar problem vid våmjäsning. Dessutom minskar tanninerna foderintaget.

Gröna åkerbönor har ett biogasutbyte på 82,7 Nm³/ t FM och en metanhalt på 55 %. Fältbönor korn har en biogasavkastning på 582,1 Nm³/ t FM och en metanhalt på 56,1 % och fältbönor GPSilage har en biogasavkastning på 196,8 Nm³/ t FM och en metanhalt på 54,6%.

Direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen (förkortning: AFID)

dt. Utveckling av en infrastruktur för alternativa bränslen. AFID är en rapport enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I AFID fastställs ramen för utvecklingen av infrastruktur för alternativa bränslen i Europa, inklusive för el för elfordon och vätgas för bränsleceller och LNG för sjöfart.

Gammalt bröd

Gammalt bröd (i Tyskland även: Backbrytning) är bröd som blir över i slutet av en försäljningsdag i bagerier och butiker. Följaktligen sorteras det ut som livsmedel eller så har dess hållbarhetstid överskridits. Man måste då skilja mellan bröd som är lämpligt för konsumtion och bröd som har förskämts.

Det används delvis som djurfoder eller bearbetas till biobränsle genom alkoholjäsning. Sedan slutet av 2006 är det även förbjudet att utfodra lantbruksdjur med köks- och matavfall i Tyskland (EU-direktiv 1774/2002).

Anaerob fermentering

Anaerob fermentering är en bioteknologisk process som äger rum i frånvaro av luft (atmosfäriskt syre). Målet är nedbrytning av organiskt material.

Erkänt frivilligt system

Ett erkänt frivilligt system definieras i enlighet med artikel 30.4 i direktiv (EU) 2018/2001.

Pressrester av äpple

Äppelpressrester är pressrester (pomace) från framställningen av äppeljuice. Äppelpressrester används ofta som grovfoderersättning vid utfodring av mjölkkor och andra boskapsdjur, eftersom det är ett färskt foder som är rikt på fiber och råfiber. Dessutom är pressrester energetiskt värdefulla och lämpar sig för energiproduktion med hjälp av biogasanläggningar eller som pressresterpellets som kan användas som bränsle.

Alkohol till Jet (förkortning ATJ)

Omvandlingsvägarna för paraffin från biogena alkoholer kallas vanligen "alcohol-to-jet" (AtJ)-processer. De nödvändiga alkoholerna kan erhållas från organiskt material genom olika biokemiska och/eller termokemiska processer.

Upphävt certifikat

Ett tillfälligt upphävt certifikat är ett certifikat som tillfälligt har ogiltigförklarats på grund av efterlevnadsproblem som identifierats av certifieringsorganet eller på frivillig begäran av den ekonomiska aktören.

B

Federala byrån för ekonomi och exportkontroll (förkortning: BAFA)

Den Federala byrån för ekonomi och exportkontroll (BAFA) är en högre federal myndighet i portföljen för det federala ministeriet för ekonomi och klimatskydd. Det federala kontoret utför viktiga administrativa uppgifter för den federala regeringen inom områdena utrikeshandel, främjande av företag och små och medelstora företag, energi och revisorstillsyn. På energiområdet främjar BAFA energieffektiv renovering och energieffektiv teknik som kombinerad värme- och kraftproduktion, luftkonditionering och kylsystem eller värmenät. Inom området elektrisk mobilitet implementerar BAFA miljöbonusen för att främja efterfrågan på elfordon. BAFA utför också uppgifter för andra federala ministerier.

Bagasse

Bagasse är benämningen på den fibrösa, malda restprodukt som blir över vid sockerframställning efter att sockerrör har pressats eller sirap erhållits från sockerhirs. Bagasse kan beskrivas som en biprodukt och kan användas på många olika sätt. Bagass kan användas inom kemi, industri och boskapsuppfödning.

Skrot från utvinning av bomull

Bomullsextraktionsmjöl framställs vid oljeutvinning ur bomullsfrön. Bomullsfröna är delvis oskalade, men också delvis eller helt skalade. Detta påverkar också råfiberinnehållet och koncentrationen av andra näringsämnen. Det används i begränsad omfattning i djurfoder.

Bryggerijäst

Färsk bryggerijäst är en biprodukt som uppstår vid framställning av öl. Den består i huvudsak av celler från levande, icke avdödade jäststammar. Bryggerijäst är inte ett vanligt fodermedel utan används främst inom human nutrition. I djurfoder används bryggerijäst endast som bärare av aktiva ingredienser för grisar och fjäderfä.

Bryggerijäst torkad

Bryggerijäst är en biprodukt vid öltillverkning. Den torkas vanligen, men kan också användas som färskfoder. Under torkningen dödas jästcellerna. Torkad bryggerijäst har ett högt näringsvärde.

Bryggerikorn

Bryggerikorn uppstår som en restprodukt vid öltillverkning när vörten separeras från mäsken. I princip innehåller bryggerikornen oupplösta maltkomponenter: skal, skinn, polysackarider som inte har brutits ned till socker, nästan allt fett och cirka 70% av det råa proteinet i den ursprungliga produkten.

Bryggerikorn används huvudsakligen i djurfoder för idisslare. Bryggerigryn betraktas som avfall från dryckesproduktion. Följaktligen kan bryggerikorn räknas som avfall och restmaterial för växthusgaskvoten i enlighet med § 37 a punkt 4 i BImSchG om de inte kan användas som djurfoder.

Organiskt avfall

Bioavfall är avfall för återvinning av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung eller svampmaterial som kan brytas ned av mikroorganismer, jordburna organismer eller enzymer. Detta inkluderar avfall för återvinning med ett högt organiskt innehåll av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung eller av svampmaterial.

Biometan

Vad är biometan?

Biometan är ett gasformigt bränsle. Kemiskt motsvarar det molekylen metan. Biometan framställs av biomassa. Till skillnad från fossilt metan är det därför hållbart. Ett exempel är produktionen av biometan från halm. Halm bryts ned av mikroorganismer. Biogas produceras i processen. Denna innehåller biometan. Detta extraheras från det. Biometan kan produceras från all biomassa. Läs mer på

Biomassa

Biomassa är den mest värdefulla resursen på jorden. Det är det grundläggande materialet för allt liv. Människor behöver det för att andas (syre), för att äta och för att generera energi. Den skyddar också marken, filtrerar och lagrar vatten. Biomassa är ett viktigt råmaterial för människor, från vilket basprodukter som papper och kläder (lin, hampa) erhålls. Dessutom kan bioenergi utvinnas ur biomassa. Detta kan till exempel användas som bränsle eller för strömförsörjning.
Läs mer på

Biogas

Vad är biogas?

Biogas är en gasblandning. Den består huvudsakligen av metan (50-65%) och CO2 (49-34%). Andra flyktiga komponenter är svavelväte, vattenånga, syre och väte. Biogas framställs av biomassa som bryts ned av mikroorganismer. Biogas används som bränsle eftersom den innehåller metan som är en energirik molekyl. Läs mer på

Biogent kol / biogen CO2

Vad är biogent kol / biogen CO2?

Biogen CO2 är koldioxid som, i motsats till fossil CO2, har erhållits från hållbara källor. Kemiskt liknar biogen CO2 fossil CO2. Den består av en kolatom och två syreatomer. Under normala förhållanden är det en färglös, luktfri, icke brandfarlig och sur gas. På grund av sin goda löslighet i vatten kallas CO2 även för kolsyra. Läs mer på

Bio-CNG

Förkortningen "CNG" (Compressed Natural Gas) är inte bara känd bland experter. Det är den europeiska standardbeteckningen för miljö- och klimatvänlig gas. Den är också känd som naturgas eller autogas. Under flera decennier har den främst använts som alternativ bränslekälla i personbilar. Även om den är mer klimatvänlig än konventionell bensin eller diesel, är den naturgas och kommer därmed från fossila källor. När den förbränns släpps inte bara en betydande mängd CO2 ut i luften, utan även kolmonoxid (CO) samt kväveoxider (NOx) och partiklar frigörs i miljön. Sedan några år tillbaka erbjuder gastankstationer, inte bara i Tyskland, i allt större utsträckning så kallad "bio-CNG". Läs mer på

Förordning om biomassa

Biomassaförordningen (förkortning: BiomasseV) syftar till att klargöra vilka material som ska klassificeras som biomassa i den mening som avses i lagen om förnybara energikällor och därmed omfattas av det beskrivna stödsystemet.

Federala byrån för jordbruk och livsmedel (förkortning: BLE)

Den federala byrån för jordbruk och livsmedel (BLE) är en federal myndighet. Den utför ett brett spektrum av uppgifter inom områdena jordbruk, fiske och näring. BLE är också ansvarig för den statliga webbapplikationen Sustainable - Biomass - Systems (Nabisy), där bevis på hållbarhet för flytande och gasformig biomassa tillhandahålls enligt EU-direktivet 2009/28/EG.

Kombinerade värme- och kraftverk (förkortning: CHP)

Kombinerade värme- och kraftverk (CHP) är kombinerade värme- och kraftverk som arbetar enligt den kombinerade värme- och kraftprincipen. Det speciella med denna princip är att den producerar elektricitet (elektrisk energi) och värme (termisk energi) i en och samma arbetsprocess. I processen frikopplas den användbara värmen som annars helt enkelt skulle släppas ut i miljön. Den användbara värmen kan först samlas i en mellanlagringstank (buffertlager) och sedan användas för uppvärmning (t.ex. lokala värmekoncept) eller som processvärme (t.ex. för fermentorer i biogasanläggningar). Den avgörande fördelen: en betydligt högre utnyttjandegrad av 90 % jämfört med konventionella system (t.ex. 33-40 % i kolkraftverk), som genererar energi och värme (värmeenergi) separat.  Läs mer på

Bioenergi

Vad är bioenergi?

Bioenergi är en energiform från området förnybara energikällor. Det är ett samlingsnamn för en rad olika energitekniker inom området förnybara energikällor Bioenergi utgör en delmängd av de förnybara energikällorna - cirka tjugo procent. Den kallas bioenergi eftersom energi produceras från biomassa.   Läs mer på

Förordning om biobränslens hållbarhet (förkortning: Biokraft-NachV)

Förordningen om hållbarhet för biodrivmedel (Biokraft-NachV) är en förordning om krav för hållbar produktion av biodrivmedel. I förordningen om hållbarhet för biodrivmedel fastställs bindande hållbarhetskriterier för biodrivmedel och innehåller kraven för att visa hållbarhet.

Lagen om kvoter för biodrivmedel (förkortning: BIOKRAFTQUG)

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel är en lag som inför en kvotplikt för biodrivmedel genom att ändra den federala immissionsskyddslagen och ändra energi- och elskattebestämmelserna. Lagen föreskriver och reglerar en minsta andel biodrivmedel av den totala bränsleförsäljningen i Tyskland.

I allmänhet ålägger BioKraftQuG mineraloljeindustrin att släppa ut en fastställd och ökande minimiandel biobränslen på marknaden. Detta bör öka årligen med 0,25 % upp till 8 % av energiinnehållet i alla bränslen som släpptes ut på marknaden 2015 enligt § 37a para. 3 BImSchG.

Förordning om ändring av förordningen om kvoter för biodrivmedel (förkortning: BIOKRQAÄNDV)

Förordning om anpassning av kvotbestämmelser och genomförande av EU-rättsliga krav på minskning av växthusgasutsläpp från biodrivmedel.

Biomassa till flytande vätskor (förkortning: BTL)

dt. Biomassa till flytande bränslen. BtL är en termokemisk process som kan omvandla en rad olika typer av biomassa till en rad olika bränslen och kemikalier. BtL bygger på etablerad teknik för omvandling av kol till vätska och gas till vätskaInförandet av BtL kan bidra till att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn och är av stort intresse globalt eftersom beslutsfattare alltmer fokuserar på miljöpåverkan från användningen av biobränslen.

BtL-bränslen är därför syntetiska bränslen som framställs av biomassa. De tillhör den andra generationen av biobränslen. Den biomassa som bränslena framställs av är t.ex. ved och bioavfall.

Värmevärde

Värmevärdet (synonym: "övre värmevärde") anger den energi som frigörs vid fullständig förbränning och efterföljande kylning tillbaka till referenstemperaturen. Värmevärdet skiljer sig från värmevärdet eftersom kondensationsvärmen ingår i värmevärdet. Det anges i kilowattimmar (kWh) per kubikmeter (m3). Värmevärdet för den inköpta gasen anges vanligtvis på fakturan. I grund och botten beror värmevärdet på gasens sammansättning. Butan och propan har ett betydligt högre värmevärde än metan, som dock ofta är den huvudsakliga beståndsdelen i gas.

Federal lag om immissionskontroll

Den federala immissionsskyddslagen (förkortning: BImSchG) är lagen för skydd mot skadliga effekter på miljön orsakade av luftföroreningar, buller, vibrationer och liknande processer. Den innehåller bland annat förordningen om genomförandet av förordningen om kvot för biodrivmedel.

Federal förordning om immissionskontroll

Den federala immissionsskyddsförordningen (förkortning: BImSchV) är en rättsförordning från den federala regeringen som kan utfärdas på grundval av ett bemyndigande i den federala immissionsskyddslagen.

Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, byggande och kärnsäkerhet (förkortning: BMUB)

Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd (förkortat BMUV) är en av de högsta federala myndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland. Förutom sitt fokus på miljöskydd och naturskydd har BMUV sedan dess också ansvar för konsumentskyddspolitik. BMUV utformar centrala framtidsfrågor som riktar sig till människor och deras livsmiljö och är en drivkraft för ekonomisk, ekologisk och social modernisering.

Förbundsministeriet för ekonomi och klimatskydd (förkortning: BMWi)

Förbundsrepubliken Tysklands ministerium för ekonomi och klimatskydd (förkortat BMUV) är en av de högsta federala myndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland. Det arbetar med frågor som klimatskydd, digitalisering, demografisk förändring, trygg energiförsörjning och utbyggnad av förnybar energiproduktion.

C

CO2

Förkortning för koldioxid.

CO-jäsning

Jäsning av substrat som inte utgör huvuddelen av substratet i biogasanläggningen. Vanligtvis fermenteras organiskt hushållsavfall med fast gödsel eller avloppsslam.

CO-substrat

Användningen av co-substrat i biogasanläggningar har främst avkastningsfördelar. Co-substrat innehåller mer energi än flytande gödsel, eftersom de ännu inte har genomgått en jäsningsprocess. Följaktligen är gasutbytet från co-substrat många gånger högre än utbytet från ren flytande gödsel.

D

Tyska forskningscentret för biomassa (förkortning: DBFZ)

Det tyska forskningscentret för biomassa (DBFZ) stöder i princip tillämpad, hållbarhets- och teknikorienterad forskning om användningen av biomassa för energiförsörjning och är en institution för tillämpad forskning i Förbundsrepubliken Tyskland DBFZ har sitt säte i Leipzig. Det är ett icke-vinstdrivande aktiebolag.

Dieselbränsle

Enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i lagen om skatt på energi omfattar dieselbränslen gasoljor enligt UPos 2710 1943 till 2710 1948 och 2710 20 11 till 2710 20 19 i KN, men:

 • inget fartygsbränsle, om skattebefriat enligt § 27 EnergieStG,
 • inga märkta gasoljor, om de beskattas enligt § 2 mom. 3 nr. 1 EnergieStG (uppvärmningsbränslen, bränslen för förmånsanläggningar).

Dimetyleter (förkortning: DME)

Dimetyleter (DME) anses vara en viktig komponent i syntetiska bränslen från förnybara råvaror. Enligt biodrivmedelsdirektivet 2003-30-EG betraktas dimetyleter som ett biobränsle. Detta gäller dock endast om det produceras från biomassa och används som biobränsle. På lång sikt ska dimetyleter ersätta flytande gas.

Förordning om gödselmedel

Denna förordning reglerar marknadsföringen av gödselmedel och kräver att de material som ska användas måste motsvara en gödselmedelstyp. Detta gäller även för gödselmedel av sekundära råvaror som produceras av bioavfall.

E

Råmaterial

En råvara är ett råmaterial som är avsett för fermentering.

Energigrödor

Energigrödor är biomassa som odlas och används för energiproduktion. Detta inkluderar jordbruksråvaror som majs, betor, gräs, hirs eller grön råg. Energigrödor ensileras före användning.

Lag om skatt på energi (EnergieStG)

Energiskattelagen (EnergieStG) är en lag om skattebestämmelser för kol och naturgas samt för andra energiprodukter än kol och naturgas. Konsumentskattelagen reglerar särskilt beskattningen av alla typer av energi. Följaktligen omfattar den alla typer av energi av fossilt ursprung samt förnybara energiprodukter och syntetiska kolväten från biomassa som uppvärmning eller bränsle i Förbundsrepubliken Tyskland.

Environmental Protection Agency (förkortning: EPA eller US EPA)

Environmental Protection Agency (förkortning EPA eller US EPA) är ett oberoende regeringsorgan i USA med uppgift att skydda miljön och människors hälsa. Den ansvarar bland annat för att övervaka genomförandet av miljöskyddslagar. Sedan 1982 har EPA haft egna verkställighets- och utredningsmyndigheter, och sedan 1988 har EPA fått fullständiga polisiära befogenheter. Dessutom fick EPA befogenhet att reglera utsläpp som påverkar luftkvaliteten. Denna lag är för närvarande i kraft och anses vara en stor framgång för den amerikanska miljölagstiftningen, eftersom den ledde till en teknisk och mer miljövänlig utveckling av förbränningsmotorer.

Naturgas-H

Naturgas H kommer från Nordsjön och Oberoende staters samvälde (OSS): På grund av den höga andelen propan och butan har denna gas ett värmevärde på mellan 10 och 12.

Naturgas L

Naturgas L kommer från Nederländerna och norra Tyskland: på grund av den höga andelen mellangaser har L-gas ett relativt lågt värmevärde mellan 8 och 10.

Jordnötsmjöl

Jordnötsextraktionsmjöl är en biprodukt från oljeutvinning ur skalade jordnötter.

Avskalat jordnötsextrakt har ett biogasutbyte på 549,0 Nm³ / t FM och en metanhalt på 62,7TP3T.Delvis avskalat jordnötsextrakt har ett biogasutbyte på 538,0 Nm³ / t FM och en metanhalt på 62,6%.

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor (förkortning: RE) är energikällor som är praktiskt taget outtömliga för hållbar energiförsörjning eller som förnyas relativt snabbt. Förnybara energikällor är också synonyma med regenerativa energikällor eller alternativa energikällor.

Förnybara energikällor omfattar bland annat

 • Solenergi (fotovoltaik, termisk solenergi)
 • Vattenkraft.
 • Vindkraft.
 • Geotermisk värme och omgivningsvärme.
 • Bioenergi (fast biomassa som trä, biogas och flytande biomassa som biodiesel samt den biogena fraktionen av avfall).

Lag om förnybara energikällor (EEG)

Vad står förkortningen EEG för?

Lagen om förnybara energikällor (förkortning EEG) reglerar den förmånliga inmatningen av el från förnybara energikällor i elnätet och garanterar dess producenter fasta inmatningstariffer. EEG har varit i kraft sedan april 2000.

Första ingångspunkten

Den första uppsamlingspunkten längs värdekedjan för biometan ska vara en lagrings- eller bearbetningsanläggning som direkt förvaltas av en ekonomisk aktör eller annan avtalspartner enligt ett avtal och som köper råmaterial direkt från producenter av biomassa från jordbruk, skogsbruk, avfall och restprodukter eller, när det gäller förnybara bränslen av icke-biogent ursprung, den anläggning som producerar sådana bränslen.

Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (förkortning: EU ETS) är ett system för handel med utsläppsrätter. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser inom Europeiska unionen. I systemet fastställs en övre gräns för den totala mängd växthusgaser som förorenare, t.ex. energiproducenter eller industriföretag, får släppa ut.

Exajoule

Exajoule (förkortning: EJ) är relaterad till den internationellt giltiga enheten för energi: joule. En exajoule är lika med 1 biljon joule (dvs. 10 gånger 18 joule). Den vanliga förkortningen för exajoule är EJ. Enheten används när man anger en hög energiförbrukning.

Tysklands primärenergiförbrukning 2019 var 12,8 exajoule, medan den globalt sett var 584 exajoule samma år.

F

Fast gödsel

Fast gödsel är djurens exkrementer, vanligtvis blandade med halm eller annat strömedel.

Fettsyrametylester (förkortning: FAME)

Fettsyrametylestrar (förkortning: FAME) är föreningar av en fettsyra och metanol (alkohol). Förkortningen FAME kommer från engelskan: FAtty Acid Metyl Ester. FAME används som bränsle för dieselmotorer. Det kallas även biodiesel eftersom det i princip är en blandning av vegetabiliska fetter, t.ex. rapsolja, eller animaliska fetter, t.ex. ister, och metanol.

Jäsare

Fermentorer är jäsningsbehållare som är gastäta och dessutom uppvärmda. Färska substrat som gödsel, gräs, majs etc. transporteras dagligen till dessa jäsningstankar. Substraten förs till jäsning i jäsningstanken under bästa möjliga förhållanden. Detta resulterar i produktion av biogas.

Inmatning av fasta partiklar

Material som inte kan pumpas, t.ex. gödsel, kan matas direkt in i rötkammaren via torrsubstanstillförseln.

Cold Filter Plugging Point (förkortning: CFPP)

Cold Filter Plugging Point (CFPP) är officiellt temperaturgränsen för filtrerbarhet enligt DIN. Detta avser köldegenskaperna hos dieselbränslen och eldningsolja EL (extra lätt). Det är den temperatur i grader Celsius vid vilken ett testfilter blir igensatt av utfällda (n-)paraffiner under definierade förhållanden.

Fischer-Tropsch-syntes (förkortning: FT)

Fischer-Tropsch-syntes (förkortning: FT-syntes) är en polymerisationsprocess för framställning av kolväten. Detta sker genom hydrogenering av syntesgas. Syntesgas är kolmonoxid med väte.

För framställning av denna syntesgas används råmaterialkällor som kol, naturgas, råolja, biomassa eller organiskt avfall som råmaterialkällor. Användningen av biomassa är dock särskilt viktig med tanke på koldioxidbalansen.

Fordon med flexibelt bränsle

Fordon med flexibelt bränsle (förkortning: FFV), ibland även kallat bränsleflexibelt fordon.

FFV är alltså ett fordon som kan drivas med bensin, metanol och etanol samt alla blandningar av dessa tre bränslen. Det är inte alls fordon med flerbränslemotorer som förbränner en mängd olika bränslen eller fordon med motorer som drivs med dieselbränsle eller biodiesel.

Frivilligt system

Med frivilligt system avses en organisation som intygar att ekonomiska aktörer uppfyller de kriterier och regler som anges i direktiv (EU) 2018/2001 och delegerad förordning (EU) 2019/807, inbegripet, men inte begränsat till, hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp.

Bränslekvalitetsdirektivet (förkortning: FQD)

Bränslekvalitetsdirektivet (FQD) är en lagstiftning som fastställer standarder för kvaliteten på de bränslen som används i Europeiska unionen (EU). Dessa standarder syftar till att minska koldioxidintensiteten hos dessa bränslen. FQD kräver att leverantörerna minskar utsläppen av växthusgaser (GHG) i samband med produktion och användning av deras bränslen.

Foderbetor

Foderbetor anses vara en mycket högavkastande och pålitlig fodergröda. Mjölkkor gillar att äta dem. Foderbetor har dessutom en mjölkstimulerande effekt. På grund av sin höga masstillväxt är foderbetor mycket bra som NawaRo för biogasproduktion. Men: Odlingen av foderbetor i Tyskland minskar kraftigt på grund av problem med foderförsörjningen.

G

Rötrest från biogasanläggningar

Driften av biogasanläggningar har upplevt ett stort uppsving under de senaste åren. Eftersom de har främjats genom lagen om förnybara energikällor (EEG 2000) och genom dess ändring (EEG 2004), kan man verkligen tala om en boom. Läs mer på

Gas-till-vätskor (förkortning: GtL)

Gas-till-vätskor (förkortning: GtL) är en process för framställning av syntetiska bränslen. I denna process omvandlas naturgas till syntesgas genom tillsats av syre och vattenånga. Syntesgasen omvandlas sedan till kolväten i en Fischer-Tropsch-syntes.

Ensilage av hela växter (GPS)

Ensilage av hela växter (förkortning GPS) framställs ofta av spannmålsväxter som vete, rågvete, korn etc., som befinner sig i degmognadsstadiet. Hela växten vid degmognad hackas (skärs i små bitar), staplas, komprimeras och lagras under uteslutande av luft med hjälp av folier som sprids över den och tyngs ner. Detta kallas ensilage av hela växten.

Lagring av jäsningsrester

Digestatlager är behållare som vanligtvis är gastäta. De är ofta inte uppvärmda. Det fermenterade materialet från biogasanläggningen lagras i rötrestlagren tills det sprids som gödselmedel på jordbruksmarken.

Gödsel från fjäderfä

Fjäderfägödsel är ett näringsrikt gödselmedel från fjäderfäuppfödning med strö.

Korn

Korn är en förnybar råvara. Korn är idealiskt som livsmedel och som djurfoder. I djurfoder är det mycket lättsmält, mycket lättsmält och kan därför användas i oändlighet. Inom bränslesektorn är biometan från korn konventionellt.

Gigajoule (J)

Gigajoule (GJ) är en måttenhet för energiförbrukning. En gigajoule är lika med 1 miljard joule (J) eller 1 000 megajoule (MJ).

Globalt harmoniserat system (förkortning: GHS)

Globalt harmoniserat system (förkortning: GHS) avser försöket att skapa ett globalt enhetligt system för klassificering och märkning av kemikalier.

Grunden för GHS är att alla kemikalier i princip omfattas av klassificerings- och märkningskrav innan de släpps ut på marknaden.

Ensilage av gräs

Gräsensilage är en förnybar råvara från åkermark eller gräs från permanent gräsmark. Dessa ensilage lämpar sig endast i begränsad utsträckning för biogasproduktion. Det finns biogasanläggningsoperatörer som blandar gräsensilage med t.ex. majs och flytande gödsel och uppnår goda resultat. Det är dock en stor teknisk ansträngning att förbereda gräsensilage på rätt sätt för biogasanläggningens pre-pit.

Grön råg

Grön råg eller green-cut råg är vinterrågsorter (Secale cereale) som är särskilt lämpliga för vintermellangrödor. Grön råg skiljer sig från konventionella rågsorter genom sin tidigare masstillväxt, större tillväxtlängd, lägre stabilitet och lägre spannmålsavkastning.

Flytande gödsel

Flytgödsel är inte en naturlig exkrementprodukt från djur. Flytgödsel produceras under produktionsprocessen genom att blanda komponenterna: Gödsel, urin, foderrester och vatten.

Dessa komponenter uppstår oberoende av varandra ovanför spaltgolvet och blir bara flytgödsel under spaltgolvet. I nötkreaturs- och svinstallar med enströbädd uppstår därför flytgödsel som en restprodukt från produktionsprocessen.

Bonus för gödsel

Gödselbonusen är en politisk åtgärd för att främja biogasanläggningar. Bonusen infördes för första gången i samband med ändringen av lagen om prioritering av förnybar energi 2009. Syftet med gödselbonusen är att främja biogasanläggningar vars substratmix består av minst 30 % gödsel, dvs. exkrementer från djur.

Separering av gödsel

Siktning och/eller pressning, även centrifugalprocesser eller kombinationer av dessa. Detta resulterar i en separation i fasta ämnen och flytande slam. Fördel: Volymreduktion av den råa slurryn och en fast substans som innehåller många näringsämnen.

H

Havregryn

Havregryn är en biprodukt från bearbetningen av rensad, avskalad havre till havregryn och mjöl. Det består huvudsakligen av havrekli och en mindre andel endosperm.

Havrekli

Havrekli är en biprodukt från bearbetningen av rensad havre till havrekärnor. Den består huvudsakligen av delar av skalet och kliet.

HC-utsläpp

HC-utsläpp är utsläpp av kolväten. Termen härstammar från hydrokarboner (förkortning: HC). HC-utsläpp är ett samlingsbegrepp för flyktiga organiska ämnen inom organisk kemi och inom fordonsindustrin.

Värmevärde

Värmevärdet (synonym: lägre värmevärde) anger den energi som frigörs vid fullständig förbränning och efterföljande kylning tillbaka till referenstemperaturen. Till skillnad från värmevärdet ingår inte kondensationsvärmen i värmevärdet. Måttenheten för värmevärdet är kilowattimmar (kWh) per kubikmeter. Värmevärdet säger i princip ingenting om förbränningshastigheten.

Helmholtz centrum för miljöforskning (förkortning: UFZ)

Helmholtz Centre for Environmental Research (förkortning: UFZ) - fram till den 28 november 2006 känt som Environmental Research Centre Leipzig-Halle GmbH - undersöker människans påverkan på naturen och är en av världens ledande forskningsinstitutioner i detta ämne. Läs mer på

Hirse

Hirs är ett intressant tillskott i växtföljden för många jordbrukare. Hirs presterar på samma sätt som ensilagemajs när det gäller energiavkastning per hektar. Dessutom har hirs en kortare växtsäsong. Därför är det den perfekta grödan som en andra gröda efter vintertriticale eller grön råg, som också används för biogasanläggningar i mitten av maj.

Torr kycklinggödsel (HTK)

Torr kycklinggödsel (förkortning HKT) är en näringsrik jordbruksgödsel av animaliskt ursprung utan strö. Det används allt oftare som samsubstrat i biogasanläggningar. Förutsättningen för användningen är: Biogasanläggningen har tillstånd för användningen! Skäl: Användningen av animaliska biprodukter i en biogasanläggning medför särskilda krav.

Hydrogenerade estrar och fettsyror

Hydroprocessade estrar och fettsyror (HEFA) är ett förnybart dieselbränsle. Detta dieselbränsle anses vara förnybart eftersom det kan framställas av en mängd olika vegetabiliska oljor och fetter.

Hydrerade vegetabiliska oljor

Hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) är vegetabiliska oljor som omvandlas till kolväten genom en katalytisk reaktion med väte. Denna process kallas hydrogenering och säkerställer att egenskaperna hos vegetabiliska oljor anpassas till egenskaperna hos fossila bränslen (särskilt dieselbränsle). HVO kan komplettera dieselbränslen som en inblandning eller till och med ersätta dem helt.

I

Immissioner

Immissioner är miljöpåverkan såsom luftföroreningar, strålning, värme, ljus, buller och vibrationer som påverkar människor, djur, växter eller egendom.

Den federala Immission Control Act antogs för att hålla dessa effekter så låga som möjligt.

Indirekt förändring av markanvändning (förkortning: ILUC)

Indirekt förändring av markanvändning (förkortning: ILUC) från engelskans "indirekt förändring av markanvändning"beskriver effekten av att mark som ursprungligen var avsedd för livsmedelsproduktion används för odling av energigrödor. För att säkerställa en allmän livsmedelsförsörjning kan detta dock leda till en förändrad markanvändning, t.ex. genom att skog omvandlas till jordbruksmark. Konsekvensen av en sådan förändring av markanvändningen är att en betydande mängd koldioxidutsläpp släpps ut i atmosfären.

Integrerat energi- och klimatprogram (förkortning: IEKP)

Det integrerade energi- och klimatprogrammet (IEKP) är ett program för den federala regeringen. Programmet beskriver viktiga kurser för en toppmodern, säker och klimatvänlig energiförsörjning i Tyskland. Samtidigt innehåller programmet åtgärder för ett ambitiöst, intelligent och effektivt klimatskydd. IEKP innehåller bland annat ett paket för ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Läs mer på

Internationella lufttransportföreningen

International Air Transport Association (IATA) grundades 1945 som en paraplyorganisation för flygbolag. IATA:s mål är att representera lufttransportindustrin. Branschorganisationen främjar förståelsen för lufttransportbranschens problem. Den syftar också till att lyfta fram de fördelar som luftfarten medför för den globala ekonomin.

Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (förkortning: IPCC)

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC). Mellanstatliga panelen för klimatförändringar. IPCC är ofta också känt som den mellanstatliga panelen för klimatförändringar. Den inrättades i november 1988 av FN:s miljöprogram (UNEP) och Världsmeteorologiska organisationen (WMO) som en mellanstatlig institution. IPCC:s uppgift är att sammanfatta det vetenskapliga forskningsläget om klimatförändringar för politiska beslutsfattare. Syftet är att tillhandahålla en grund för vetenskapligt baserade beslut. IPCC:s utvärderingsrapporter betraktas inom vetenskapssamhället som den mest trovärdiga och välgrundade presentationen av det vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska forskningsläget om klimatet och dess förändringar, samt om sätt att hantera dem.

International Sustainability and Carbon Certification (förkortning: ISCC)

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) är ett internationellt certifieringssystem. ISCC-systemet omfattar alla typer av biobaserade råvaror och förnybara energikällor för energi-, livsmedels-, foder- och kemisektorerna.

J

Flytande gödsel

Flytande gödsel innehåller vanligtvis lakvatten från gödselstacken och vatten av olika ursprung.

K

Flingor av potatis

För att göra potatisflingor tvättas den råa potatisen, ångkokas, mosas och torkas på valsar. Potatisflingor ska inte förväxlas med potatismjöl, som tillverkas av torkad rå potatis.

Potatisflingor innehåller huvudsakligen stärkelse (~60 % av ts), som bryts ner (gelatiniseras) genom ångkokning. De har låg protein- och fetthalt, varvid proteinet är av mycket hög kvalitet.

Produktionen av potatisflingor är en komplex process. Den görs främst för att utnyttja överskottet av bordspotatis.

Potatismos

Potatismassa är en biprodukt vid stärkelseutvinning ur potatis. Den har låg protein- och fetthalt, men innehåller fortfarande mycket stärkelse och energi. TS-halten i den pressade massan är ca 18-20%. Den pressade massan har en mycket hög smältbarhet. Det organiska materialet kan smältas och omvandlas av grisar till 80% och av kor till 88-90%.

Avfall från potatisskalning

Potatisskalningsavfall uppkommer vid mekanisk skalning av potatis. Avfall från potatisskalning har mycket olika kvalitet beroende på skalningsprocessen.

Uppslamning av potatis

Potatisstillage är en biprodukt från destilleringsprocessen. Förutom att stärkelsen omvandlas till socker eller alkohol förloras inga näringsämnen i destilleringsprocessen. Stillage är därför ett extremt proteinrikt djurfoder. Tidigare föreskrevs i en tysk lag om spritmonopol att potatisstillage som producerades i jordbruksdestillerier helt och hållet måste utfodras till destilleriets egen boskap. Detta har dock upphävts under de senaste åren. Sedan dess sprids destillationsrester också som gödselmedel på jordbruksmark.

Kilowattimme

En kilowattimme (förkortning: kWh) är en vanlig enhet för att mäta energi. I grund och botten har energi förmågan att utföra fysiskt arbete, t.ex. att få en lampa att lysa eller att få en motor att snurra. Det är dock sant att arbete är lika med effekt gånger tid kWh = kW * h Kilowattimme är inte den grundläggande enheten för energi. Det är joule (J). 3 600 kJ = 1 kWh.

Slam från avloppsreningsverk

Avloppsslam är en slamliknande massa, avlagring eller sediment. Avloppsslam produceras genom vatten- och avloppsreningsprocesser.

Koldioxidekvivalenter (förkortning: CO2-eq.)

Vad är CO₂-ekvivalenter?

CO₂-ekvivalenter (CO₂e) är en måttenhet för att standardisera klimatpåverkan från de olika växthusgaserna.

Kompostering av råmaterial

Kompostråvaror - i detta fall i form av separat insamlat bioavfall samt grönt avfall - betraktas som biomassa enligt § 2 stycke 2 nr 4 i biomassaförordningen om de insatsmaterial som tillförs komposteringen motsvarar definitionen av bioavfall i § 2 nr 1 i bioavfallsförordningen (BioAbfV av den 21 september 1998). Detta gäller i princip för bioavfall från separat insamling. Detta gäller även för härledda produkter och biprodukter från kompostering om endast bioavfall enligt bilaga I BioAbfV, eller de annars tillåtna materialen enligt § 2 Biomassaförordningen, används.

Konformitetsfaktor (förkortning: CF)

Överensstämmelsefaktorn (CF) är den tillåtna faktor med vilken utsläppen från en "Real Driving Emission"-provkörning på väg får avvika från gränsvärdet 80 mg/km. Real Driving Emission"-test (förkortning: RDE) är mätningar av verkliga utsläpp under normal körning på väg.

Kök och matavfall

Köks- och cateringavfall" definieras i EG:s hygienförordning (förordning (EG) nr 1774/2002 bilaga I nr 15) som allt matavfall från restauranger, cateringanläggningar och kök, inklusive kommersiella kök och hushållskök. Köks- och matavfall som härrör från hushållskök beaktas inte. Det antas här att denna typ av matavfall till stor del återvinns i behållaren för organiskt avfall eller bortskaffas i behållaren för restavfall.

Plantering med kort omloppstid (förkortning: SRP)

Kortrotationsplantager (förkortning: SRC) är plantager av snabbväxande trädarter som kan bära frukt på jordbruksmark med en mycket kort rotationsperiod. Snabbväxande och avverkade trädarter är t.ex. pil och poppel.

Den biomassa som produceras av SRC kan användas som material, till exempel inom pappers- och massaindustrin. Den används dock ofta som träflis för energiproduktion. Därför är synonymer för SRC ofta också energiskog eller jordbruksved.

Kombinerad värme- och kraftproduktion

Kombinerad värme och kraft (förkortning: CHP) är en samtidig omvandling av energi till mekanisk eller elektrisk energi och användbar värme inom en termodynamisk process. Fördelarna med kraftvärme är minskad energianvändning och lägre koldioxidutsläpp.

L

Extraktionsmjöl av linfrö

Proteinrik biprodukt som erhålls från linfrö vid oljeutvinning eller pressning. Linfröextraktionsmjöl är rikt på protein och relativt fiberrikt. Proteinet är lättsmält och har en dietisk effekt. Denna dietiska effekt baseras på innehållet av mucilage och omättade fettsyror. Det används dock företrädesvis som djurfoder.

Tårta i linne

Linfrökaka är den fasta substans som återstår efter att oljefröet har pressats, inklusive den del av oljan som inte har pressats ut. Linfrökaka innehåller mycket protein och relativt mycket fibrer. Den används i djurfoder.

Liquiefied Natural Gas (förkortning: LNG och Bio-LNG)

På grund av den nuvarande energikrisen, termen förkortning LNG Vi hör och läser om det i medierna om och om igen. LNG betyder "flytande naturgas". Det är inget annat än naturgas som traditionellt utvinns från fossila källor och kondenseras. Bio-LNG, å andra sidan, är bearbetad flytande biogas eller ren biometan (CH4) som utvinns från förnybara källor. Båda består av metan av olika kvalitet. Läs mer på

Liquefied Petroleum Gas (förkortning: LPG)

Liquefied Petroleum Gas (LPG) är en blandning av propan och butan som kondenseras under tryck. LPG är en biprodukt från olje- och gasproduktion samt oljeraffinaderier. Dess kemiska sammansättning liknar bensin och den kan användas som ett alternativt bränsle.

M

Massbalans

En massbalans jämför beräkningsmässigt biobaserade råvaror som matas in i produktionen i början och fördelar dem till slutprodukterna. Denna beräkningsprincip erbjuder fördelar: Utsläppen av växthusgaser minskar och fossila råvaror sparas, samtidigt som produkternas kvalitet och egenskaper förblir desamma.

Ensilage av majs

Majsensilage är ett ensilage som tillverkas av hela majsplantan och som används som basfoder för idisslare och som substrat för biogasproduktion. Skörden och konserveringen av energimajs för användning i biogasanläggningar är i stort sett identisk med processen för foderensilage.majsensilage anses vara en förnybar resurs när den används i biogasanläggningen.

Megajoule (förkortning: MJ)

Megajoule (förkortning: MJ) är en decimal multipel av den härledda enheten för energi, arbete och värmemängd i det internationella enhetssystemet (SI), joule. Enheten megajoule (MJ) används mer i en teknisk/vetenskaplig miljö, i vardaglig praxis är kilowattimme (kWh) vanligare.

Megaton oljeenheter (förkortning: Mtoe)

Megaton oljeekvivalenter (förkortning: Mtoe) är en enhet för stora mängder energi. Det är ett föråldrat mått för den fysiska enheten energi. Mtoe går tillbaka till den tid då energiinnehållet i energikällor som kol och olja fortfarande uttrycktes i kalorier eller kilokalorier (kcal = 1000 cal). Mtoe motsvarar den genomsnittliga energimängd som erhålls vid förbränning av en miljon ton råolja.

Megawattimme

En megawattimme (förkortning: MWh) är en måttenhet för energiproduktion och energiförbrukning. En MWh är lika med 1 000 kilowattimmar (kWh) och 1 000 000 wattimmar (Wh).

Termen kWh används vanligtvis på fakturor eller elmätare. Det är därför vi sällan stöter på måttenheten megawattimme i vardagen.

Melass

Melass är en biprodukt vid sockerframställning. Det är en honungsliknande mörkbrun sockersirap. Huvudkomponenterna är olika typer av socker, som utgör ca 50 % av torrsubstansen, samt vattenlösliga icke-sockerhaltiga ämnen från sockerbetan.

Melass är ett energifoder. Dess användning i foder baseras inte bara på dess näringsvärde utan också på andra egenskaper: stoftbindning, pelleteringshjälpmedel, eventuellt smaklighet. Den höga vattenhalten och den klibbiga karaktären begränsar mängden.

Chips av melass

Efter att betorna har avsugats återstår "betmassa" i form av (torkade) strimlor. När dessa torkas med tillsats av melass erhålls melass-kossetter. De finns tillgängliga antingen lösa eller pressade till pellets.

Melass-chips används i djurfoder eftersom de är särskilt välsmakande och stimulerar aptiten. Följaktligen ökar melassflis foderintaget.

Mesofil drift

Mesofil drift är en biokemisk nedbrytningsprocess (biosyntes). Nedbrytningsprocessen sker vid en temperatur på ca 30-40°.

Metanol (förkortning: MeOH)

Metanol (förkortning: MeOH) är en av de mest producerade organiska kemikalierna i världen. Metanol används inom den kemiska industrin som råvara för framställning av baskemikalier som formaldehyd och ättiksyra. Förutom materialanvändning kan metanol och dess derivat också användas som energikälla. Här finns tekniken "metanol till gaso", där metanol omvandlas till bränsle. Metanol fungerar också som vätgasleverantör i bränsleceller och behövs vid syntes av biodiesel.

Metanglidning

Metanslip är utsläpp av metan till atmosfären, t.ex. från biogasanläggningar och gasmotorer. Problem: Metan har en mycket stark växthusgaseffekt i atmosfären, och därför måste metanutsläpp minimeras så mycket som möjligt med tanke på klimatskyddet.

Metyl-tert-butyleter (förkortning: MTBE)

Metyl-tert-butyleter (förkortning: MTBE), enligt IUPAC egentligen korrekt 2-metoxi-2-metylpropan, är en alifatisk eter. MTBE är viktigt i stor skala på grund av dess användning som tillsats i bensin och som lösningsmedel inom organisk kemi.

Skit

Gödsel är djurspillning, vanligtvis blandad med halm eller annat strömedel.

Vassle

Vassle är till stor del ett restmaterial vid mjölkbearbetning - söt vassle vid osttillverkning, sur vassle vid framställning av grädde, kvarg och smör.

N

Hållbarhetscertifikat

Ett hållbarhetsbesked är en deklaration som görs av en ekonomisk aktör på grundval av ett certifikat som utfärdats av ett certifieringsorgan enligt ett frivilligt system. Denna deklaration intygar att en viss mängd råvaror eller bränslen uppfyller de hållbarhetskriterier och kriterier för minskning av växthusgaser som anges i artikel 25.2 och artikel 29 i direktiv (EU) 2018/2001.

Förnybara råvaror

Förnybara råvaror (förkortning NawaRo, Nawaro eller NR) är organiska råvaror, t.ex. gräs, majs, ensilage av hela växter: Gräs, majs, ensilage av hela växter, som härrör från jordbruks- och skogsbruksproduktion. Den grundläggande principen är att NawaRos används av människor specifikt för ytterligare tillämpningar utanför livsmedels- och fodersektorn. Detta inkluderar bland annat användning i biogasproduktion.

Våt kotlett

Våt pappersmassa är en biprodukt från sockerbetsbearbetningen som huvudsakligen används som djurfoder. Man skiljer mellan torr och våt massa på grundval av vatteninnehållet.

Nationell plattform för elektromobilitet (förkortning: NPE)

Den nationella plattformen för elektromobilitet (förkortning: NPE) var ett rådgivande organ för den tyska förbundsregeringen om elektromobilitet. Syftet med plattformen var att göra Tyskland till den ledande marknaden och den ledande leverantören av elektromobilitet till 2020. Arbetet inom den nationella plattformen för elektromobilitet avslutades 2018 och ämnena överfördes till strukturen för den nationella plattformen för framtidens mobilitet (NPM). Läs mer här.

Nationell plattform för framtidens mobilitet (förkortning: NPM)

National Platform for the Future of Mobility (förkortning: NPM) var en plattform för diskussioner inom mobilitetssektorn under den tyska förbundsdagens sista mandatperiod. Relevanta intressenter samt experter och politiker deltog i diskussionerna. Baserat på resultaten av diskussionerna i NPM ges rekommendationer för åtgärder till politik, näringsliv och samhälle. Läs mer här.

Nawaro-bonus

Bonus, enligt § 8 Para. 2 EEG, genom vilken minimitarifferna kan ökas ytterligare om:

 1. Elektriciteten genereras uteslutande från växter eller växtdelar som produceras i jordbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet eller i samband med landskapsvård och som inte har genomgått någon ytterligare bearbetning eller modifiering annat än för skörd, bevarande eller användning i biomassaanläggningen,
 2. Flytgödsel i den mening som avses i EG:s hygienförordning eller destillat från jordbruksbrännerier,
 3. blandningar som erhålls från dessa ämnen.

Biprodukt

Biprodukt är ett ämne eller föremål som produceras i en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål. En biprodukt betraktas inte som avfall, men en ytterligare direkt användning av ämnet eller föremålet är säker; biprodukter produceras bland annat inom livsmedelssektorn (t.ex. sockerproduktion, krossning av oljefrön, stärkelseproduktion etc.) och kan användas direkt i djurfoder, dvs. materialet används direkt av jordbrukare för djurfoder eller används av foderindustrin.

Nätanslutning

Nätanslutningen är den tekniska anslutningen av produktionsenheter eller förbrukningsanläggningar till nätet för den allmänna elförsörjningen.

Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg (förkortning: NRMM)

Icke vägburna mobila maskiner (förkortning: NRMM) är bland annat entreprenadmaskiner, traktorer eller gräsklippare. NRMM släpper årligen ut nästan samma mängd avgaspartiklar som vägfordon. Därför finns det redan koncept för att minska miljöpåverkan från NRMM. Läs mer här.

Not-To-Exceed- Standard (Förkortning: NTE)

Not-To-Exceed-standarden (förkortning: NTE) är en standard som publiceras av den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA. EPA säkerställer att utsläpp från motorer i tunga fordon mäts. NTE fastställer ett område ("NTE-zonen") under en motors vridmomentkurva där utsläppen inte får överskrida ett specificerat värde för någon av de reglerade föroreningarna.

O

Ensilage av oljerättika

Oljerättika (Raphanus sativus var. oleiformis) tillhör kålfamiljen (Brassicaceae) och kommer ursprungligen från varmare klimat. Oljerättika odlades ursprungligen för oljeproduktion. Som energikälla i biogasanläggningar konserveras oljerättika genom ensilering. Detta kallas då för oljerättikaensilage.

Lokal kollektivtrafik (förkortning: ÖPNV)

Lokal kollektivtrafik (ÖPNV) är den term som används för att beskriva persontransporter. Lokal kollektivtrafik är en del av kollektivtrafiken inom ramen för grundläggande tjänster eller tjänster av allmänt intresse på vägar, järnvägar, vattenvägar och med linbana. Förutom lokaltrafik omfattar kollektivtrafik även regionaltrafik. Kollektivtrafik skiljer sig från individuella transporter (icke-publika), godstransporter (icke-personer) och långväga transporter.

Bensin

Enligt § 2 (1) nr 1 i lagen om skatt på energi (EnergieStG) är bensin bensin som omfattas av undernummer (UPos) 2710 1241 till 2710 1249 i Kombinerade nomenklaturen (KN), men:

 • inte flygbränsle (UPos 2710 1231 i KN); § 2 para. 1 nr. 2 EnergieStG, fram till åtagandeåret 2025
 • inte flygbränsle (UPos 2710 1921 i KN); § 2 para. 1 nr. 3 EnergieStG.

Oxymetyleneter (förkortning: OME)

Oxymetylenetrar (förkortning: OME) är en ny klass av syresatta föreningar. De kan användas i diesel- och bensinbränslen för att ersätta de fossila kolväten som för närvarande används i dessa bränslen.

P

Extraktionsmjöl från palmkärnor

Palmkärnextraktionsmjöl är en biprodukt som erhålls vid oljeproduktion genom extraktion från oljepalmens frön, som till stor del har befriats från stenskalet.

Extraktionsmjöl från palmkärnor är inte ett högkvalitativt foder eftersom råproteinhalten är låg, 20 %, och aminosyrasammansättningen endast är medelhög. Dessutom har det en låg smältbarhet hos icke-idisslare på grund av rikliga strukturella kolhydrater (hemicellulosor). Det används i biogasanläggningar.

Petajoule (förkortning: PJ)

Petajoule (förkortning: PJ) är den internationellt bindande fysiska måttenheten för energi.
Enheten petajoule (PJ) används för stora energimängder. Petajoule används för att ange länders eller regioners primärenergiförbrukning (PEV), t.ex. anges energimixen i Tyskland i petajoule. En PJ är lika med en kvadriljon joule.

Metylester av vegetabilisk olja (förkortning: PME)

Vegetabilisk oljemetylester (förkortning: PME) är biodiesel som framställs av palmolja. Vegetabilisk oljemetylester framställs genom transesterifiering av vegetabilisk olja med hjälp av alkoholen metanol. De tekniska egenskaperna hos PME skiljer sig mycket från utgångsproduktens och motsvarar ungefär egenskaperna hos kommersiellt dieselbränsle.

Hästgödsel

Hästgödsel är djurspillning från hästar, vanligtvis blandad med halm eller annat strömedel.

Polycykliska aromatiska kolväten (förkortning: PAH)

Polycykliska aromatiska kolväten (förkortning: PAH) är cancerframkallande ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av organiska material som trä, kol, bensin, olja, tobak eller avfall. De förekommer också i livsmedel på grund av grillning, stekning, rökning och torkning. Läs mer här.

Bärbart system för mätning av utsläpp (förkortning: PEMS)

Portable Emission Measurement System (PEMS) är ett kompakt och mobilt system för mätning av avgasutsläpp för Körning på verklig väg (RDE) med fokus på lagstadgad fordonstypsprovning i Europa. Provtagning kan göras vid avgasröret eller via EFM avgasflödesmätare (förkortning EFM).

Power Biomass to Liquid (förkortning: PBtL)

Power Biomass to Liquid (förkortning: PBtL) är en process som omvandlar biomassa och förnybar el via Fischer-Tropsch-metoden. I processen används förnybar energi och biomassa för att producera flytande syntetiska bränslen som har potential att minska klimatpåverkan från nuvarande transportinfrastruktur, inklusive långdistansflyg.

Kraftbränslen

Kraftbränslen är gasformiga eller flytande bränslen (väte, metan, syntetisk bensin och dieselbränslen inklusive paraffin) som produceras på basis av elektricitet. Kraftbränslen kan också användas som råmaterial inom industrin. Om den el som krävs för elektrolys kommer från förnybara källor, produceras klimatneutrala bränslen - även kända som "Green Power Bränslen„.

Power-to-gas (förkortning: PTG)

Power-to-gas är en teknik inom energibranschen som använder vattenelektrolys och elektricitet för att producera en bränslegas. På så sätt kan elektricitet omvandlas till väte och syre genom elektrolys och matas in i naturgasnätet. Ofta produceras vätgas, eventuellt ammoniak eller metan som bränslegas. Läs mer på

Power-to-Liquid (förkortning: PTL)

Power to Liquid (förkortning: PtL) betyder "elektrisk energi till vätska". I allmänhet är PTL produktion av flytande bränsle med hjälp av elektricitet. Denna process används ännu inte i stor skala, men i allmänhet möjliggör den potentiellt leverans av bränsle från regenerativt genererad elektricitet för de sektorer som inte kan klara sig utan flytande bränsle, till exempel flyg.

Power-to-X (förkortning: PTX)

Power to X (förkortning: PtX) avser olika tekniker som omvandlar grön el från t.ex. vind- eller solenergi och vattenkraft till andra former av energi. Detta för att lagra eller på annat sätt använda överskott av förnybar el i tider av ett (framtida) överutbud av variabel energi, inklusive sol- och vindenergi. PtX-tekniken används för att producera syntetiska energikällor med låg koldioxidhalt, t.ex. kraftbränslen och kemiska råvaror. Läs mer på

Primär energi

Primärenergi är den energi som uppstår direkt i naturen. Specifikt förekommer primärenergi i bärarmedier som sten, brunkol, olja eller naturgas samt förnybara energikällor.

Produktgrupp

En produktgrupp ska vara råvaror, biodrivmedel, flytande biobränslen, icke gasformiga biomassabränslen med liknande fysikaliska och kemiska egenskaper och liknande värmevärden eller gasformiga biomassabränslen och LNG med liknande kemiska egenskaper. Grupperna ska alla omfattas av samma bestämmelser som anges i artiklarna 7, 26 och 27 i direktiv (EU) 2018/2001 för att fastställa bidraget från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen till uppnåendet av målen för förnybar energi.

Q

Obligatorisk kvot

Kvotpliktig är den som yrkesmässigt eller inom ramen för en yrkesmässig verksamhet enligt § 2.1 nr 1 och 4 i energiskattelagen (EnergieStG) distribuerar skattepliktig bensin eller dieselbränsle enligt § 37a.1 första meningen i den federala lagen om immissionsskydd (BImSchG).

Kvotplikt

Kvotplikten utlöses av att följande bränslen släpps ut på marknaden i enlighet med § 37a.1.1 i den federala immissionsskyddslagen (BImSchG):

 1. Bensin enligt § 2 mom. 1 nr. 1 i lagen om skatt på energi (EnergieStG).
 2. Dieselbränsle enligt § 2 para. 1 nr. 4 EnergieStG

Kvotplikten uppstår genom att en minimimängd på minst 5 000 liter fossil diesel eller fossil bensin (baserat på hela åtagandeåret) saluförs. Om en mindre mängd saluförs uppstår ingen skyldighet.

R

Rapskaka

Rapskaka är den fasta pressrest som uppstår som en biprodukt vid kallpressning av rapsolja. Innehållet i rapskakan, särskilt fetthalten, varierar kraftigt beroende på pressningsprocessen.

Rapskaka, 8 % fett har ett biogasutbyte på 532,6 Nm³/t FM och rapskaka, kallpressad 15 % fett har ett biogasutbyte på ca 579,2 Nm³/ t FM.

Extraktionsmjöl av rapsfrö

Rapsextraktionsmjöl är en biprodukt vid oljeutvinning. Här extraheras oljan från rapsfröna med hjälp av lösningsmedel. Dagens rapsprodukter kan utan tvekan användas i foder.

Rapsextraktionsmjöl har en biogasproduktion på ca 496,1 Nm³/ t FM och en metanhalt på ca 59,8 %.

Rapsmetylester (förkortning: RME)

Rapsmetylester (förkortning: RME) är i dagligt tal känd som rapsdiesel. RME är en blandning av metylestrar som består av mättade och omättade fettsyror med 16 till 18 kolatomer vardera. I Europa kommer den största delen av biodieseln från RME. RME används också som lösningsmedel i industriell produktion.

Regenerativ energi

Till förnybara energikällor hör vindkraft, solenergi, vattenkraft, geotermisk energi och biomassa. Ett kännetecken för förnybara energikällor är att de inte är uttömningsbara. Till skillnad från fossila bränslen är t.ex. solenergi varken ändligt eller oändligt tillgänglig. Förnybara energikällor motverkar också klimatförändringar.

Reinglycerin

Glycerol framställs som en biprodukt vid transesterifiering av fetter i samband med biodieselproduktion. Enligt detta innehåller rent glycerin minst 99 % glycerin. Eftersom det är flytande används det också som stoftbindningsmedel. Glycerol får endast användas för foderändamål om det uteslutande framställs av vegetabiliska fetter och oljor.

I biogasanläggningar leder tillsats av råglycerin till en betydande ökning av gasproduktionen. Det räcker med en kort anpassningsfas för att mikroorganismerna i fermentorn snabbt ska kunna omvandla glycerinet till metangas och koldioxid.

Utsläpp vid verklig körning (förkortning: RDE)

Real Driving Emissions (förkortning: RDE), beskriver de verkliga avgasutsläppen från bilar, lastbilar och bussar vid daglig användning. Sammanfattningsvis är det utsläppen vid praktisk körning.

Direktivet om förnybar energi (förkortning: RED)

Renewable Energy Directive (förkortning: RED) är de europeiska "direktiven om förnybar energi". RED måste införlivas i nationell lagstiftning i varje EU-medlemsstat. Det nya förnybartdirektivet - Renewable Energies Directive II (förkortning: RED II) utfärdades den 21 december 2018 och trädde i kraft den 24 december 2018 och måste införlivas i nationell lagstiftning senast den 30 juni 2021. Föregångardirektivet - RED I - upphör att gälla den 1 juli 2021 (med undantag för vissa bestämmelser). Läs mer på

Standard för förnybara bränslen (förkortning: RFS)

Renewable Fuel Standard (förkortning: RFS) är ett amerikanskt federalt program som föreskriver att transportbränsle som säljs i USA måste innehålla en minsta mängd förnybart bränsle.

Kli från råggryn

Rågkli är en biprodukt från framställningen av mjöl av renad råg, som huvudsakligen består av delar av skalet och i övrigt av beståndsdelar som inte i lika hög grad är befriade från endospermet som i fallet med rågkli.

Rågkli har ett biogasutbyte på ca 489,6 Nm³/ t FM och en metanhalt på ca 53,7 %.

Råg till mjöl

Rågråg är en biprodukt vid framställning av mjöl från renad råg. Den består huvudsakligen av delar av endospermen, fina skaldelar och några andra ornkomponenter. Den har en biogasproduktion på ca 576,0 Nm3/ t FM och en metanhalt på ca 59,8 %.

Ensilage av råg

Rågensilage består av hela rågplantan som ensileras. Rågensilage används som basfoder för idisslare och som substrat för biogasproduktion. Rågensilage är en förnybar råvara.

Rågbrännvin

Vid bioetanolproduktion från råg produceras restmaterialet "stillage". Rågrester innehåller alla ämnen som tillsattes till mäsken (proteiner, fetter och mineraler). De kolhydrater som omvandlades till alkohol finns dock inte längre kvar.

Råmaterial

Råvaror är ämnen som ännu inte har bearbetats till bränslen. Dessa inkluderar mellanprodukter.

Massa av betor

Betmassa är renade, pressade fragment av sockerbetor med delar av betblad. De är energirika, välsmakande och mycket lättsmälta för idisslare och används därför främst som foder.

Restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk

Restprodukter som uppkommer direkt från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk och som inte inkluderar restprodukter från relaterade industrier eller bearbetning. T.ex. halm är en sådan restprodukt.

S

Syrahaltig vassle

Syrlig vassle är en biprodukt som uppstår när mjölk behandlas med mjölksyrabakterier (istället för löpe). När proteinet har separerats till ost eller ostmassa återstår vasslen.

Förtjockad sur vassle har ett biogasutbyte på ca 79,1 Nm³/t FM och en metanhalt på 53,5 %. Färsk sur vassle har däremot ett biogasutbyte på 36,9 Nm³/ t FM och en metanhalt på 53,5 %.

Svaveldioxid (förkortning: SO2)

Svaveldioxid är en färglös, slemhinneirriterande, fränt luktande och surt smakande giftig gas. SO2 bildas bland annat vid förbränning av svavelhaltiga fossila bränslen, t.ex. kol. Svavelhalten är upp till 4 procent. Beroende på sitt ursprung innehåller biomassa ibland också betydande mängder svavel. Anledningen är att svavel är ett kvantitativt element i alla kända levande organismer. Vid förbränning av biomassa bildas därför också svaveldioxid.

Svaveltrioxid (förkortning: SO3)

Svaveltrioxid (förkortning: SO3) är svavelsyrans anhydrid. SO3 klassificeras som mycket giftigt vid inandning. Den är cancerframkallande. Inandning orsakar knappast någon irritation, men gasen omvandlas långsamt till svavelsyra i lungorna och kan orsaka livshotande lungödem efter en viss fördröjning.

Sekundär energi

Sekundär energi är energibärare som är tillgängliga efter en omvandling av primärenergin. Dessa är till exempel el, fjärrvärme, eldningsolja Bio-CNG, Bio-LNG, bensin, koks eller briketter.

Separering

Vid slamhantering kan fasta ämnen separeras från vätskan så mycket som möjligt genom separation.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall är blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive papper och kartong, glas, metaller, plast, bioavfall, trä, textilier, förpackningar, avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer samt skrymmande avfall, inklusive madrasser och möbler;

Kommunalt avfall omfattar inte avfall från produktion, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar och avloppsnät och avloppsrening, inklusive avloppsslam, uttjänta fordon eller bygg- och rivningsavfall.

Ensilage

Ensilering innebär att förnyelsebara råvaror som majs, GPS, gräs etc. skördas från åkern (t.ex. genom slåtter eller hackning) och sedan transporteras bort och staplas, komprimeras och rullas på den avsedda ytan nära biogasanläggningen. Därefter sprids ett eller flera ark ut över det och tyngs ner med silosäckar/band eller liknande. Här lagras substratet tills det matas in i biogasanläggningens fermentor.

Denna process används för att substratet ska förbli hållbart och energirikt under lång tid. I princip undertrycker ensileringen växtens egna enzymer samt aeroba och fakultativt anaeroba mikroorganismer (bakterier, jästsvampar, mögelsvampar).

Sojabönor

Sojabönor odlas främst för att användas som livsmedel och för oljeproduktion.

Skrov från sojabönor

Sojabönsskal ackumuleras under produktionen av sojabönsmjöl, under vilken skalen separeras antingen innan sojabönorna krossas eller efter torkning via luftsiktning eller siktar.

Sojabönskal har ett biogasutbyte på ca 516,7 Nm³/ t FM och en metanhalt på ca 52,7 %.

Mjöl från sojaextraktion

Sojabönsextraktionsmjöl är återstoden av oljeutvinning från sojabönor som har skalats före bearbetning. När skalen har avlägsnats visar innehållsvärdena en ganska god överensstämmelse. Sojaextraktionsmjöl har ett bra aminosyramönster, särskilt med ett högt lysininnehåll, men en låg andel S-innehållande aminosyror. Det kallas också sojaextraktionsmjöl HP (= high protein). Det används i stor utsträckning som djurfoder.

Mjöl från sojaextraktion

Sojabönsmetylester (förkortning: SME), även kallad sojabönolja, är en blandning av metylester av mättade och omättade fettsyror med 16 till 22 kolatomer vardera. SME står för den största andelen biodiesel i världen och särskilt i Nordamerika. I Europa är SME från importerad soja näst störst efter rapsmetylester.

Solroskaka

Solroskakor är en biprodukt från oljeutvinning genom pressning av (delvis) skalade solrosfrön. Vid utvinning av solrosolja bearbetas kärnorna antingen som de är eller så skalas de i förväg.

Överblivna rester

Lagstiftaren skiljer mellan olika typer av så kallat biogent avfall. Hit hör matrester, mag- och tarminnehåll från grisar och nötkreatur, fettavskiljningsrester från storkök och bioavfall. De kan alla användas i biogasanläggningar. Eftersom sådant avfall vanligtvis ackumuleras oregelbundet, används det företrädesvis som ett co-substrat. För detta gäller strikta hygieniseringsbestämmelser. Ofta varierar jäsningsegenskaperna hos bioavfall kraftigt, så att dess användning är relativt krävande.

Spotmarknad

Spotmarknaden är en ekonomisk marknad inom den finansiella sektorn. Den är kopplad till utbud och efterfrågan på spot- eller kontanttransaktioner. Spotmarknaden kännetecknas av stegvisa transaktioner på standardiserade handelsobjekt som måste levereras omedelbart. Motparterna måste fullgöra transaktionerna på båda sidor senast två handelsdagar efter det att transaktionen ingåtts, dvs. leveransen av handelsobjektet och betalningen av det överenskomna priset i gengäld.

Stabil gödsel

Stallgödsel (= fastgödsel, rödgödsel) framställs genom att fekalier och urin blandas med strö. Den urin som inte absorberas av ströet rinner av som flytgödsel. För beredning av gödsel räcker det med 4 kg strö per mjölkko och dag om större delen av urinen dräneras direkt. I stallar med djupströbädd binds hela urinen av ströet, t.ex. 8 - 10 kg per ko och dag för mjölkkor.

Kväveoxider (förkortning: NOX)

Kväveoxider (förkortning: NOX) är ett samlingsbegrepp för gasformiga kväveoxider. Alltså för olika gasformiga föreningar som består av atomerna kväve (N) och syre (O). Kväveoxider som är relevanta för luftkvaliteten är kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2), som bildas som oönskade produkter vid förbränningsprocesser.

Substrat

Ett substrat är ett råmaterial som är avsett för fermentering. Termen feedstock används ofta som synonym.

Söt vassle

Söt vassle bildas när mjölken behandlas med löpe (i stället för mjölksyrabakterier).

Syntetisk naturgas (förkortning: SNG)

Syntetisk naturgas (förkortning: SNG) är metan som framställs syntetiskt genom power-to-gas-processen. Det är en ersättning för naturgas som produceras på basis av kol, brunkol eller propan. Idag framställs SNG även av vätgas och syntesgas. För att SNG ska kunna matas in i gasnätet måste dess sammansättning och egenskaper så långt som möjligt uppfylla specifikationerna. SNG omfattar inte biogas från NaWaRos eller rest- och avfallsmaterial från biogasanläggningar. Anledningen är att biogas produceras på grundval av en naturlig process.

T

Tank-to-Wheel (förkortning: TTW)

Tank-to-Wheel (förkortning: TTW) avser kedjan från den absorberade energin (bränsle, elektrisk energi) till dess omvandling till kinetisk energi i motorfordon.

Utsläpp från tank till hjul omfattar därför alla utsläpp av växthusgaser som uppstår vid förbränning av det bränsle som används för att driva fordonet. Följaktligen visar tillverkarens dokumentation för motorfordonet, till exempel, för jämförelseändamål:

Bränsle- eller energiförbrukning från bensinpump eller laddningsstation

-Förorenande utsläpp

-Stående buller/körande buller

Teknisk mognadsgrad (förkortning: TRL)

Teknisk mognadsgrad (förkortning: TRL). TRL är en del av en metod för att beskriva den tekniska mognaden hos en teknik under dess utveckling.

Teknik- och marknadsföringscentrum i kompetenscentrumet för förnybara resurser (TFZ)

Teknik- och främjandecentret i kompetenscentret för förnybara resurser (TFZ) är en institution i det bayerska delstatsministeriet för livsmedel, jordbruk och skogsbruk. TFZ:s uppgift är att främja tillhandahållandet och användningen av energikällor och råmaterial från skördade grödor och restprodukter från jord- och skogsbruk, särskilt för landsbygdsområden. Läs mer här.

Transeuropeiska nätverk (förkortning: TEN)

Trans-European Networks (förkortning: TEN) är transeuropeiska nät. Dessa nät är Europeiska unionens bidrag till genomförandet och utvecklingen av den inre marknaden och till att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU. Viktiga aspekter är förenhetligandet av transportsystemen och förbättringen av energiinfrastrukturen.

Växthusgaser (förkortning: GHG)

Växthusgaser (GHG) definierar spårgaser som bidrar till växthuseffekten på en planet. Enligt Kyotoprotokollet är följande gaser växthusgaser:

-koldioxid (CO2),

-metan (CH4), och

-dikväveoxid (N2O) och

-fluorinerade växthusgaser (F-gaser): vätehaltiga fluorkolväten (HFC), perfluorerade kolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).

Sedan 2015 har även kvävetrifluorid (NF3) inkluderats.

Balans för växthusgaser

I växthusgasbalansen (förkortning: GHG-balans) registreras klimatpåverkande utsläpp för varje processteg längs processkedjan för produktion och användning av biogas och summeras. I slutet av processkedjan finns det en nytta från t.ex. biogas eller biometan som matas in i nätet, el eller värme. Denna nytta kan användas för att ersätta andra processer som är skadliga för klimatet, såsom naturgas och fossila bränslen. Utsläppskompensationen för dessa processer sker via krediter. Om dessa krediter är högre än belastningen från produktion och användning av biogas, uppnås en nettobesparing av växthusgaser.

Kvot för växthusgaser

Växthusgaskvoten (förkortning: GHG-kvoten) ger mineraloljeföretagen CO2-besparingsmål för sina bränslen.

Torkat stillage

DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) framställs i en anläggning för framställning av bioetanol. Torkat stillage produceras efter torkning av biprodukten stillage baserat på stärkelseinnehållande spannmål. Det torkade ensilaget kan pelleteras och sedan användas som lagringsbart djurfoder, särskilt för mjölkkor. Det foder som produceras på detta sätt kallas DDGS.

U

Övervakning av revision

En övervakningsrevision är en uppföljningsrevision för certifikat som utförs av ett certifieringsorgan enligt ett frivilligt system. Övervakningsrevisionen kan utfärdas efter certifiering och före en recertifieringsrevision. Den kan utföras kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

Unionens databas

Unionsdatabasen ska vara den databas som avses i artikel 28.2 i direktiv (EU) 2018/2001.

Uppströms utsläpp

Uppströmsutsläpp är utsläpp som genereras,

 • innan råvaran går in i raffinaderiet eller bearbetningsanläggningen,
 • i prospektering och utveckling av fyndigheter,
 • i produktionen och utvinningen av oljan,
 • under bearbetningen av råoljan eller
 • transport av råvaran till raffinaderiet.

Mer information om potentialen för minskade utsläpp av växthusgaser i uppströmssektorn. Läs mer här.

Förordning om utsläppsminskningar i tidigare led (förkortning: UERV)

Förordningen om utsläppsminskningar i tidigare led (förkortning: UERV) är förordningen om tillgodoräknande av utsläppsminskningar i tidigare led för kvoten för växthusgaser. I allmänhet syftar denna förordning till att genomföra rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringsskyldigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen. Läs mer på

Ursprungsort

Punkt i försörjningskedjan där avfall eller restprodukter genereras. I ramdirektivet för vatten kallas detta den "ursprungliga avfallsproducenten".

Använd matolja (förkortning: UCO)

dt. använd matolja. Oljor och fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som har använts för matlagning eller fritering av livsmedel. UCO produceras normalt i restauranger, matsalar eller liknande anläggningar där mat tillagas eller bearbetas. UCO anses vara en hållbar råvara som produceras av biprodukter från livsmedelsindustrin.

Metylester av begagnad matolja (förkortning: UCOME)

Used cooking oil methyl ester (förkortning: UCOME) är, på tyska, biodiesel som tillverkas av använd matolja. UCOME uppfyller kvalitetskriterierna i DIN EN 14214.

V

Bearbetning av restprodukter

Restprodukter som genereras i "relaterade industrier eller bearbetning" benämns "bearbetningsrestprodukter".

Exempel på processrester är råglycerol (glycerol som inte är raffinerad) och bagass. Majskolvar som produceras i en bearbetningsanläggning (dvs. majskärnorna separeras från kolven i en bearbetningsanläggning) skulle också klassificeras som bearbetningsrester.

Sammanlänkad infrastruktur

sammanlänkningsinfrastruktur: ett system av infrastrukturer, inklusive rörledningar, LNG-terminaler och lagringsanläggningar, för transport av gaser som huvudsakligen består av metan och omfattar biogas och gas från biomassa, särskilt biometan, eller andra typer av gas som tekniskt och säkert kan injiceras i och transporteras genom naturgasrörledningssystemet, vätgassystem och rörledningsnät samt infrastrukturer för överföring och distribution av flytande bränslen.

Sammanlänkad infrastruktur

En bristande efterlevnad är en ekonomisk aktörs eller ett certifieringsorgans underlåtenhet att följa de regler och förfaranden som fastställts i det frivilliga system som de tillhör eller enligt vilket de bedriver sin verksamhet.

W

Väte (H2)

Väte är ett naturligt kemiskt grundämne vars energiinnehåll kan utnyttjas. Klimatvänligt producerad så kallad grön vätgas gör det möjligt att kraftigt minska CO2-utsläppen inom industri och transport där energieffektivisering och direkt användning av el från förnybara källor inte är tillräckligt. Vätgas som produceras i elektrolysörer med el från det allmänna elnätet kallas grå vätgas. Viktigt för bränslesektorn är dock att vätgasdrivna fordon varken släpper ut koldioxid eller andra skadliga gaser, utan bara vatten.

Vetekli

Vetekli är en biprodukt vid utvinning av vetemjöl för humankonsumtion. Vid mjölmalning separeras endospermet från resten av sädeskornet. Beroende på graden av malning erhålls olika produkter. Vetekli används i djurfoder främst som en dietär komponent. Vid biogasutvinning betraktas det som ett avfall.

Well-to-Tank (förkortning: WTT)

Well-to-tank (synonym: Well2Tank), förkortat WTT, betyder "från borrhålet till tanken eller bränslepumpen". Detta är ett sätt att se på den ansträngning som krävs för att tillhandahålla drivenergi för motorfordon, från utvinning av primärenergi till försörjning av fordonet.

Well-to-Wheel (förkortning: WTW)

Well-to-Wheel (förkortning: WTW) är en analysmetod inom området motorfordon. Här beräknas den energi som förbrukas i hela kedjan - från utvinning till produktion av bränslet till transport till drift av ett fordon som drivs av en förbränningsmotor. Som synonym används ävenWell2Whell (förkortning: W2W).

Ekonomiska aktörer

Med ekonomisk aktör avses en producent av råvaror, en uppsamlare av avfall och restprodukter, en operatör av anläggningar som bearbetar råvaror till färdiga bränslen eller mellanprodukter, en operatör av energiproduktionsanläggningar (el, värme eller kyla) eller någon annan operatör, inklusive lagringsanläggningar eller handlare, som fysiskt innehar råvaror eller bränslen och i den mån du bearbetar information om hållbarhetsegenskaper samt egenskaper som rör växthusgasbesparingar för dessa råvaror eller bränslen.

X

Y

Z

Certifikat

Ett certifikat är en försäkran om överensstämmelse som utfärdas av ett certifieringsorgan inom ramen för ett frivilligt system. Certifikatet intygar att en ekonomisk aktör uppfyller kraven i direktiv (EU) 2018/2001.

Certifieringsrevision

En certifieringsrevision (synonym: inledande revision) avser en inledande revision före deltagande i ett system i syfte att erhålla ett certifikat inom ramen för ett frivilligt system.

Certifieringsorgan

Med certifieringsorgan avses ett oberoende ackrediterat eller erkänt organ för bedömning av överensstämmelse. Detta organ för bedömning av överensstämmelse ingår ett avtal med ett frivilligt system om att tillhandahålla certifieringstjänster för råvaror eller bränslen genom att utföra revisioner av ekonomiska aktörer och utfärda certifikat på de frivilliga systemens vägnar med hjälp av det frivilliga systemets certifieringssystem.

Sockerbetor (färska)

Sockerbetor (Beta vulgaris subsp. vulgaris, Altissima-gruppen) är en jordbruksgröda som tillhör rävsvansfamiljen (Amaranthaceae). Sockerbetor blir allt viktigare som förnybar råvara, t.ex. för produktion av bioetanol och biogas.