Waarom de Duitse biomethaanmarkt zo interessant is: een diepgaande blik

In Biomethaan, THG door agriportance GmbH

Waarom de Duitse biomethaanmarkt zo interessant is: een diepgaande blik

De biomethaanmarkt heeft de afgelopen maanden voor heel wat opschudding gezorgd. Met snelle prijsstijgingen, intense discussies over de broeikasgasquota onder de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) III en een algemene opleving in de industrie als gevolg van de energiecrisis, is het duidelijk: de Duitse biomethaanmarkt is spannender dan ooit. Maar wat maakt het zo aantrekkelijk? En welke omstandigheden kenmerken de Duitse markt in het bijzonder?

Een dynamisch marktbeeld: inkomsten uit biomethaan via de broeikasgasquota

Volgens dena's analyse "Biomethane Industry Barometer 2023" zal de totale verkoop van biomethaan in 2022 voor het eerst de grens van 11 TWh overschrijden. Een belangrijke drijvende kracht achter deze ontwikkeling is de groeiende vraag naar biomethaan in de brandstofsector. Ook de import- en exportactiviteiten nemen toe. Een speciale stimulans voor EU-lidstaten is dat biomethaan dat in andere EU-landen wordt geproduceerd, kan worden meegeteld voor het Duitse broeikasgasquotum (GHG-quotum).

Wat zijn de voordelen van de Duitse broeikasgasquota?

Het broeikasgasquotum (GHG-quotum) in Duitsland geeft de wettelijk voorgeschreven vermindering van broeikasgasemissies aan. Quotumplichtige partijen - meestal minerale oliemaatschappijen - moeten hieraan voldoen door duurzame biobrandstoffen op de markt te brengen. De referentiebasis voor de reductie is de referentiewaarde van diesel met 94,1 g CO2-equivalent per megajoule. In plaats van alleen te focussen op de energetische hoeveelheid geleverde biobrandstoffen, zoals voorheen het geval was bij de biobrandstofquota, ligt de focus nu op de daadwerkelijke reductie van broeikasgasemissies.

Deze heroriëntatie kwam voort uit de noodzaak om het gebruik van biobrandstoffen meer te richten op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In 2015 kwam het broeikasgasquotum in de plaats van het biobrandstoffenquotum. Met deze vernieuwing beperkt de Duitse Bondsdag de uitstoot van de aardolie-industrie. Naast het direct bijmengen van biobrandstoffen biedt de handel in quota op basis van de productie van biomethaan minerale oliemaatschappijen nog een optie om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Producenten van biomethaan spelen hierbij een sleutelrol. Zij produceren het gas, dat als brandstof dient en zo indirect CO2-emissies bespaart. Het resulterende broeikasgasquotum wordt ofwel rechtstreeks verkocht aan de verplichte bedrijven als de producenten ook optreden als distributeurs van het biomethaan, of ze verkopen het biomethaan aan andere distributeurs. Het op de markt brengen of tanken van biomethaan genereert de genoemde quota. De gegenereerde inkomsten zijn gebaseerd op de verkoop van deze quota aan de verplichte bedrijven.

Deze omschakeling van biobrandstofquota naar broeikasgasquota is gebaseerd op de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II). De oorspronkelijke Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) uit 2009 en de herziening vanaf 2018 (RED II) stellen de doelen voor hernieuwbare energie in de transportsector. Deze definiëren criteria voor duurzaamheid en broeikasgasreductie. Tegelijkertijd werd de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) opgesteld, die tot doel heeft de levenscyclusemissies van brandstoffen te verminderen. De EU-lidstaten zijn verplicht om deze richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. In Duitsland resulteerde dit in de integratie in de federale immissiecontrolewet (BImSchG) en de duurzaamheidsverordening voor biobrandstoffen (Biokraft-NachV).

Welke omstandigheden maken Duitsland tot een aantrekkelijke markt voor biomethaan?

De BKG-quota in Duitsland werden ingevoerd om een stimulans voor de markt te creëren, vooral voor biobrandstoffen met een hoge BKG-reductie. Terwijl fossiel aardgas niet kan bijdragen aan dit quotum, doet biomethaan dat wel. Interessant genoeg is de geschiktheid van biomethaan voor dit quotum afhankelijk van het gebruikte substraat. Een prominente kandidaat op dit gebied is biomethaan geproduceerd uit mest van landbouwbedrijven, zoals drijfmest. Dit wordt geclassificeerd als een geavanceerde biobrandstof.

Bedrijven die hun quotumverplichting overtreffen, profiteren zelfs dubbel, omdat overschotten van geavanceerde biobrandstoffen dubbel kunnen worden meegeteld voor het totale broeikasgasquotum. Bedrijven die hun quotum niet halen of niet halen, krijgen daarentegen te maken met financiële boetes. Deze boetes zijn vastgesteld op €0,47 per kg CO2eq tot het verbintenisjaar 2021 en werden verhoogd tot €0,60 per kg CO2eq vanaf 2022.

Deze voorschriften hebben geleid tot een grotere vraag naar biomethaan, wat op zijn beurt de prijzen en het inkomstenpotentieel voor biomethaan in Duitsland heeft beïnvloed. De vereisten en dus ook het inkomstenpotentieel voor biomethaan variëren echter afhankelijk van de gebruikte substraatgroep. De EU heeft erkend dat de productie van conventionele biobrandstoffen negatieve gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld doordat gebieden met een hoge biodiversiteit worden aangetast. Daarom hebben de EU-lidstaten richtlijnen gekregen die het gebruik van biobrandstoffen bevorderen, maar wel onder strikte duurzaamheidscriteria.

Waarom is biomethaan uit stalmest zo belangrijk voor de Duitse biomethaanmarkt voor Brandstofe zo aantrekkelijk?

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan biomethaan uit landbouwmest, rekening houdend met de "mestbonus". Deze bonus resulteert in broeikasgasemissiereducties met een indrukwekkende standaardwaarde van -100 g CO2 eq/MJ, zoals gespecificeerd in RED II. Bij individuele berekening kan deze waarde zelfs overschreden worden. Daarom zijn de prijzen en inkomstenmogelijkheden voor biomethaan in Duitsland nauw verbonden met het gebruikte substraat en de bijbehorende BKG-quota.

Binnen de broeikasgasquotaregeling (BKG-quotaregeling) zullen landbouwmest en geavanceerde residuen de komende jaren dubbel worden gecrediteerd. Dit geeft ze een gunstigere BKG-waarde in vergelijking met hernieuwbare grondstoffen (NawaRos). Voor u betekent dit dat biomethaan uit landbouwmest en geavanceerde reststoffen de hoogste opbrengstkansen biedt. De reden hiervoor is dat de GHG-waarde het centrale element is voor de prijsbepaling en afhankelijk van welk substraat wordt gebruikt, worden er verschillende premies of kortingen op de prijs toegepast.

Wat is de prijsontwikkeling voor biomethaan?

De langetermijnmarketing van biomethaan opent aanzienlijke inkomstenperspectieven, vooral als men bedenkt dat een stabiele en duurzame bron van inkomsten kan worden gegenereerd door het afsluiten van 7-jarige leveringscontracten met biomethaanafnemers. Gedetailleerde inzichten in welke specifieke inkomstenmogelijkheden zich voordoen afhankelijk van het gebruikte substraat zijn te vinden op de website: Lees hier meer over biomethaantarieven en inkomstenmogelijkheden.

Het is echter net zo belangrijk om je ogen open te houden voor kansen op de korte termijn - dit is waar de spotmarkt een cruciale rol speelt. Op deze markt worden aardgas en elektriciteit bijna in realtime verhandeld, wat betekent dat vraag en aanbod elkaar direct ontmoeten. De handel die hier plaatsvindt, weerspiegelt de huidige marktprijs en wordt binnen twee dagen afgerond. De handel in biomethaan is dus gebaseerd op de huidige beurskoers, wat zeker lucratieve mogelijkheden biedt voor hogere inkomsten.

Er moet echter niet alleen naar de prijsontwikkeling worden gekeken. Wereldwijde trends in de vraag naar biomethaan zijn ook relevant. Een groeiende mediabelangstelling voor bio-LNG en ook bio-CNG getuigt van een toenemend bewustzijn van en interesse in duurzame energiebronnen. Bovendien biedt de productie van biomethaan exploitanten van biogasinstallaties nieuwe zakelijke kansen die verder gaan dan de eerdere mogelijkheden die de GEE bood. Het is dus een spannende tijd voor iedereen die betrokken wil raken bij de biomethaansector.

Wat zijn de belangrijkste factoren voor inkomsten op de Duitse biomethaanmarkt?

Samengevat kunnen de belangrijkste factoren in de biomethaanmarkt als volgt worden samengevat:

  1. Het broeikasgasquotum: het zorgt ervoor dat bedrijven de voorkeur geven aan geavanceerde biobrandstoffen, waardoor de prijzen van biomethaan in Duitsland stijgen en de bijbehorende inkomstenmogelijkheden toenemen.
  2. Gedifferentieerde substraatcategorieën: Afhankelijk van de gebruikte substraten kan biomethaan op verschillende manieren worden gecrediteerd. Biomethaan uit landbouwmest en geavanceerde residuen biedt de beste opbrengstmogelijkheden, aangezien de BKG-waarde het prijsvormende element is.
  3. Marktkansen op lange termijn: Met leveringscontracten voor 7 jaar kunnen biogasproducenten stabiele inkomstenbronnen veiligstellen.
  4. De spotmarkt: Een blik op de spotmarkt laat zien dat biomethaan wordt verhandeld tegen de huidige beurskoers, wat extra inkomstenmogelijkheden biedt.

Naast de binnenlandse biomethaanmarkt speelt ook de internationale handel een belangrijke rol. De groeiende belangstelling voor bio-LNG en bio-CNG biedt ook nieuwe kansen voor biogasinstallatiebeheerders uit andere EU-lidstaten.

Hoe ziet de internationale handel in biomethaan eruit? Trefwoord: Vraag en behoefte

De vraag naar en de belangstelling voor biomethaan is aanzienlijk toegenomen als gevolg van de energiecrisis en de daaruit voortvloeiende stijging van de aardgasprijzen. Onder invloed van de hoge gasprijzen en mechanismen zoals het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) en de federale emissiehandelswet (BEHG) is de internationale handel in biomethaan sterk toegenomen. Uit gegevens van Dena uit 2022 blijkt dat 3,5 TWh aan biomethaancertificaten van Europese buurlanden naar Duitsland is overgebracht. Een van de redenen hiervoor is dat biomethaan - als Bio-CNG of BIO-LNG - uit andere EU-landen een positieve bijdrage levert aan het Duitse broeikasgasquotum.

Aanbodbronnen voor biomethaan zijn uitgebreid

De reeks bronnen voor de levering van biomethaan is daarom uitgebreid. Vooral de export uit landen als Polen, Tsjechië, Spanje en ook Frankrijk is hier van belang. Frankrijk zal naar verwachting in januari 2024 beginnen met de export van garanties van oorsprong, waardoor er meer biomethaan op de markt zal komen. Verder is Denemarken een belangrijke speler. Daar is biogas al goed voor 30 procent van de totale gasmarkt. Tot nu toe werd dit biogas voornamelijk in Zweden gebruikt. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie zou echter van invloed kunnen zijn op deze exportroute, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor landen als Duitsland.

De vooruitzichten voor de Europese biomethaanmarkt zijn positief. Er ontstaan stabielere markten door geplande biomethaanfabrieken en door maatregelen op EU-niveau, met name de RED III-richtlijn. Daarnaast bevordert de oprichting van een databank van de Europese Unie de handel tussen de EU-lidstaten.

Er zijn echter ook hindernissen. De verschillende duurzaamheidscriteria van de EU-lidstaten en de bijbehorende bureaucratische hindernissen bemoeilijken de internationale handel. Voor Duitsland is het duidelijk: alleen biobrandstoffen die voldoen aan de criteria van de duurzaamheidsverordening voor biobrandstoffen (Biokraft-NachV) kunnen bijdragen aan de quotumvervulling.

Wat zijn de huidige regels voor de certificering van biomethaan op de Duitse brandstofmarkt?

Totdat de eerste financiële opbrengst van de handel in quota kan worden gerealiseerd, is er een onmisbare hindernis: de certificering van het biomethaan. Zelfs als biomethaan wordt geïmporteerd uit landen buiten de EU, moet dit niet als een belemmering worden gezien. Dit geïmporteerde biomethaan moet echter wel voldoen aan dezelfde hoge duurzaamheidsnormen die gelden voor biomethaan dat in Duitsland wordt geproduceerd. Voor het Duitse gebied zijn deze eisen specifiek vastgelegd in de duurzaamheidsverordening voor biobrandstoffen (Biokraft-NachV). Daarom wordt biomethaan dat in de brandstofsector wordt gebruikt, geproduceerd door systemen zoals REDcert of ISCC gecertificeerd.

Het certificeringsproces zelf is niet triviaal. De exploitant van de fabriek moet een gekwalificeerde auditor inhuren die in een grondige audit controleert of aan de duurzaamheidscriteria wordt voldaan. Dit omvat onder andere de verificatie van de broeikasgasreductie door middel van een overeenkomstige broeikasgasbalans, een nauwkeurige analyse van de massabalans en een uitgebreide beoordeling van alle relevante documenten die de hele biomethaanwaardeketen begeleiden.

Waar gaat het om bij het massaal balanceren van biobrandstoffen op de Duitse biomethaanmarkt?

Er zijn twee belangrijke garantiesystemen voor biomethaan in de EU-lidstaten: het "book and claim"-systeem voor garanties van oorsprong (GO) en het massabalanssysteem. 

Terwijl GO's duurzaamheidsattributen scheiden van de fysieke grondstof, zorgt het massabalanssysteem ervoor dat gecertificeerd materiaal dat een toeleveringsketen verlaat in dezelfde hoeveelheid is toegevoegd. Dit systeem vereist gedetailleerde registraties van biomethaantransport, biomethaanomzettingsprocessen en andere factoren.

In feite is de GvO uitgebreid zodat hij niet alleen betrekking heeft op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar ook op hernieuwbare gassen. De GO's dienen als bewijs voor de eindgebruiker dat een bepaald deel van de energie die hij verbruikt afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Voor meer informatie over GO's, zie artikel 19 van RED II of op de website van RED II. Duits Federaal Milieuagentschap. Een GO voor biomethaan draagt echter niet bij aan de nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie. Daarom heeft de EU biomethaan in het kader van RED II verdeeld in twee groepen met twee verschillende potentiële waarden: 

  1. een hernieuwbare brandstof voor vervoer volgens het massabalanssysteem, met een broeikasgasreductiewaarde voor het bereiken van de streefcijfers van artikel 29, lid 1, en
  2. een groene toegevoegde waarde voor energieproducten in het kader van de GO-regeling. 

Massabalanssysteem van de EU verplicht voor het gebruik van biomethaan als brandstof

De verschillende potentiële waarden maken ook duidelijk dat het massabalanssysteem van de EU verplicht is voor het gebruik van biomethaan als brandstof in het vervoer. In Duitsland wordt de verplichting tot massabalans expliciet genoemd in de Biokraft-NachV. Op deze manier zorgen ze ervoor dat de hoeveelheid gecertificeerd materiaal die de toeleveringsketen verlaat, overeenkomt met de hoeveelheid gecertificeerd materiaal die de toeleveringsketen binnenkomt, rekening houdend met conversieprocessen. Zie voor meer informatie over massabalancering: >Link<

In principe kunnen nationale regelgevende instanties hun eigen massabalanssystemen invoeren door deze door de EU te laten valideren. Momenteel heeft de European Renewable Gas Registry (ERGAR) een aanvraag ingediend voor een dergelijke validatie voor het Europese gasnet. Het resultaat van deze aanvraag is nog niet bekend.

Hoe zit het na de certificering van het biomethaan?

Zodra de certificering met succes is afgerond, kan de exploitant van biomethaaninstallaties een rekening openen in het systeem voor duurzame biomassa (Nabisy) bij het Federaal Agentschap voor Landbouw en Voeding (BLE). Het nieuw verkregen certificaat en de respectieve hoeveelheden gecertificeerd biomethaan worden daar gedeponeerd. Daarnaast worden de specifieke broeikasgasemissies van de biobrandstof in kilogram kooldioxide-equivalent per megajoule geregistreerd. Na het invoeren van de gegevens wordt een officieel duurzaamheidscertificaat uitgereikt aan de operator. Dit document moet samen met de jaarlijkse quotumdeclaratie worden ingediend bij het loket voor biobrandstoffen. Op de onderstaande afbeelding kun je zien hoe een duurzaamheidscertificaat eruit ziet. Het bewijs laat duidelijk zien hoe belangrijk het massabalanssysteem is voor deelname aan de Duitse biomethaanmarkt, evenals de relevantie van de specifieke broeikasgasemissies. 

Voorbeeld van bewijs van duurzaamheid op de Duitse biomethaanmarkt

Afbeelding 1: Voorbeeld van bewijs van duurzaamheid

Met betrekking tot de kwaliteit van de biobrandstof is verder bewijs vereist, vaak in de vorm van analysecertificaten of verklaringen van de fabrikant. Met toestemming van het biobrandstoffenquotumkantoor kunnen ook alternatieve geschikte bewijsvormen worden geaccepteerd. Sinds 1 januari 2017 worden het duurzaamheidscertificaat of het deelcertificaat volgens de duurzaamheidsverordening voor biobrandstoffen (Biokraft-NachV) beschouwd als formele producentenverklaringen. Opgemerkt moet worden dat het biobrandstoffenquotumbureau ook monsters kan eisen die aan bepaalde minimumnormen moeten voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in de norm DIN EN 16723-2:2017-10, die de specificaties beschrijft voor aardgas en biomethaan in de transportsector en voor biomethaan voor injectie in het aardgasnet.

Samengevat zijn er zowel strenge certificeringsprocessen als uitgebreide documentatievereisten nodig voor de handel en het gebruik van biomethaan in Duitsland. Dit garandeert dat het biomethaan voldoet aan de hoge eisen voor duurzaamheid en kwaliteit.

Wat zijn de exacte exportregels voor biomethaan?

De export van biomethaan naar Duitsland is een wettelijke aangelegenheid die wordt gekenmerkt door een complexe juridische situatie. In principe is de invoer van gasvormig biomethaan uit andere EU-lidstaten in het Duitse openbare aardgasnet toegestaan, mits aan alle relevante eisen wordt voldaan. De nadruk ligt op het feit dat zowel de injectie als het onttrekken of verlaten van het biomethaan plaatsvindt in het accijnsgebied van de Europese Unie. Verder moet worden opgemerkt dat de balansindeling van het biomethaan uitsluitend beperkt is tot het accijnsgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de EU-richtlijnen.

Wat zijn de wetten en voorschriften voor het importeren van biomethaan in Duitsland?

Een belangrijk criterium hierbij is dat het geïmporteerde biomethaan wordt gebruikt als brandstof op de Duitse markt. Bovendien moet worden gegarandeerd dat de biomassa die wordt gebruikt om het biomethaan te produceren, in aanmerking komt voor het krediet. Een correcte belasting is een andere fundamentele voorwaarde voor het meetellen van biomethaan voor het broeikasgasquotum in Duitsland. Niet alleen biomethaan uit andere EU-landen kan worden meegeteld, maar ook fysieke biobrandstof die fysiek in Duitsland wordt geïmporteerd, ongeacht waar deze is geproduceerd, kan bijdragen aan het behalen van de broeikasgasquota.

Voor biomethaan dat wordt geëxporteerd vanuit landen buiten de EU, de zogenaamde derde landen, geldt een aparte regeling. Hier moet het biomethaan in fysieke vorm zijn; een boekhoudkundige toewijzing is in deze context niet toegestaan. Als je biomethaanproducten overweegt, in gasvorm (Bio-CNG) of in vloeibare vorm (Bio-LNG), uit andere EU-landen, moet je jezelf informeren over de specifieke vereisten. Het hoofddouanekantoor geeft nauwkeurige informatie voor de biomethaanmarkt over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dergelijke producten mee te laten tellen voor het Duitse broeikasgasquotum. Voor een uitgebreider en duidelijker overzicht worden deze criteria in de onderstaande figuur toegelicht.

Exportvoorschriften en -richtlijnen voor biomethaanimport op de biomethaanmarkt

Figuur 2: Exportregels en -richtlijnen voor de import van biomethaan

Als je nog meer wilt weten, kun je informatie vinden op de website van het hoofddouanekantoor onder het trefwoord "broeikasgasquota" of je kunt contact met ons opnemen.

De internationale handelsmogelijkheden voor biomethaan tussen Duitsland en andere landen - zowel EU-lidstaten als derde landen - variëren afhankelijk van de bestaande wettelijke voorschriften en bilaterale overeenkomsten.

Wat zijn de mogelijkheden voor internationale handel in biomethaan tussen Duitsland en andere EU-lidstaten of niet-EU-lidstaten? 

Binnen de EU: Handel in biomethaan met EU-lidstaten is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en rekening houdend met duurzaamheidsvereisten. Dit maakt de vrije handel van biomethaan via het openbare aardgasnet mogelijk. Er moet voor worden gezorgd dat geïmporteerd biomethaan aan dezelfde duurzaamheidsvereisten voldoet als biomethaan dat in Duitsland wordt geproduceerd en dat de bovengenoemde exportregels en -richtlijnen worden nageleefd. 

Niet-EU-lidstaten - Zwitserland: Zwitserland is weliswaar geen lid van de EU, maar heeft tal van overeenkomsten met de EU die de handel vergemakkelijken. Bij de export van biomethaan van Zwitserland naar Duitsland zijn er echter speciale regels en voorschriften die moeten worden nageleefd.

Oostenrijk en zijn speciale kenmerken: Oostenrijk heeft zijn eigen systeem voor de regulering van biomethaan en de handel in biomethaan op de biomethaanmarkt. In Oostenrijk geldt dat wanneer de producent gas in het openbare net invoedt en het elders wordt onttrokken, maar niet voor eindverbruik of voor omzettingsdoeleinden, zoals wanneer het gas wordt gebruikt voor de transportsector, het gascertificaat van oorsprong (HKN) van toepassing is volgens §81 Wet Pakket Hernieuwbare Uitbreiding (EAG). Concreet betekent dit dat wanneer gas wordt omgezet, de garantie van oorsprong ongeldig wordt gemaakt en in plaats daarvan groen gas-certificaten worden afgegeven in overeenstemming met § 86 EAG (uitzondering UBA). Dienovereenkomstig kunnen de garanties van oorsprong niet opnieuw worden verwijderd. E-Control is de onafhankelijke regelgevende instantie voor elektriciteit en gas in Oostenrijk die toezicht houdt op de energiemarkten. Concreet moet je er echter eerst op wijzen dat de export van biomethaan uit Oostenrijk niet zonder slag of stoot gaat en dat er rekening moet worden gehouden met veel afzonderlijke voorschriften.

Het is belangrijk om te benadrukken dat ondanks de mogelijkheid om biomethaan op internationaal niveau te verhandelen, de naleving van duurzaamheidscriteria, wettelijke vereisten en bilaterale overeenkomsten altijd moet worden gewaarborgd.

De Duitse biomethaanmarkt - een vooruitblik

De Duitse biomethaanmarkt bevindt zich in het centrum van een dynamische ontwikkeling, gedreven door regelgevende stimulansen, marktmechanismen en internationale trends. Voor spelers biedt het dus een breed scala aan mogelijkheden met betrekking tot de export van biomethaan naar Duitsland en omzetkansen op de Duitse brandstofbiomethaanmarkt. Om de uitdagingen van certificering voor de export van biomethaan naar Duitsland gemakkelijk het hoofd te bieden, kunt u gewoon contact met ons opnemen.