Impact-investeringer i landbrugssektoren

I Biomethan af agriportance GmbH

Introduktion:

Uanset om det er klimaforandringer, forsyningssikkerhed eller biodiversitet. Landbrugssektoren er præget af konstant forandring og står over for et stigende antal nye problemer, der skal løses.

Som følge heraf er der både udfordringer fra flere og flere regler og mange nye muligheder fra nye forretningsidéer.

Mange af disse forretningsidéer handler primært om bæredygtighed. Som en logisk konsekvens heraf går flere og flere impact-investorer ind i landbrugssektoren.

Impact-investering:

Impact-investering er en relativt ny måde at investere på, som ofte er i tråd med FN's mål for bæredygtig udvikling står. Ud over bæredygtighedskonceptet handler impact investing også om at skabe et økonomisk afkast. Først og fremmest er det vigtigt, at en bæredygtig effekt rent faktisk kan måles.

Mulighederne for at måle effekten i nøgletal kunne f.eks. være en kortlægning af CO2-udledninger, eller i hvilket omfang forretningsmodellen mindsker dem. Desuden er certificerede ESG-ratings og -indekser velegnede til at måle den positive indvirkning.

Men da mange mindre eller unge virksomheder ikke har de økonomiske eller bureaukratiske midler til at håndtere sådanne skabeloner, synes en gennemsigtig forretningsmodel, der er orienteret mod FN's mål for bæredygtig udvikling, at give mening ved første øjekast.

Impact-investorer er for det meste kapitalforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber, pensionskasser, banker, men også privatpersoner. Årsagerne til impact-investeringer er skiftende kundebehov hos investorerne eller løsningen af sociale problemer uden at opnå et maksimalt afkast.

FN's mål for bæredygtig udvikling:

FN's mål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 som "AGENDA 2030". Verdenssamfundet har forpligtet sig til disse mål for en bedre fremtid. De omfatter økologiske, sociale og økonomiske aspekter (figur 1).

Kilde: Den tyske forbundsregering / Figur 1 17 FN-mål for bæredygtig udvikling

Hvorfor er impact-investering interessant?

Selvom impact investing er en yngre sektor, er den i stærk vækst og har social medvind. Årsager til yderligere vækst i sektoren inkluderer internationalt stigende miljøstandarder.

Især EU har sat sig særdeles ambitiøse mål i forhold til internationale standarder for at reducere udledningen af drivhusgasser. Til dette formål indføres der vidtrækkende lovgivningsmæssige foranstaltninger, som igen kan ændre markedsadfærden hos virksomheder såvel som private forbrugere.

Disse foranstaltninger omfatter f.eks. et emissionshandelssystem, der gør forurening dyrere, indførelsen af bæredygtige brændstoffer, et rent energisystem med egen energiproduktion og bæredygtig renovering af eksisterende bygninger.  

Alene disse markedsændringer kan gøre impact-investeringer endnu mere attraktive i fremtiden.

EU med særligt ambitiøse klimamål:

LULUFC= Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug / Kilde: Det Europæiske Miljøagentur "Total greenhouse gas emission trends and projection in Europe".
Kilde: Federal Environment Agency | Historiske tendenser og fremtidige prognoser for drivhusgasemissioner

EU har i høj grad overskredet sit 2020-mål for reduktion af emissioner på 20 %. Ifølge de seneste skøn var udledningen af drivhusgasser i EU's medlemslande i 2020 32 % lavere end i 1990 (figur 2). Ikke desto mindre skal EU's medlemsstater stadig gøre en betydelig større indsats, hvis nettoreduktionen på 55% i 2030 skal nås. Derudover førte COVID-19-pandemien i 2020 til den høje drivhusgasreduktion som en særlig effekt.

Årsagerne til den langsigtede reduktion af drivhusgasser er en kombination af strukturelle økonomiske ændringer og et særligt fokus på bæredygtig energiproduktion.

Europa som drivkraft for impact-investeringer:

Internationalt set klarer Europa sig særligt godt som investeringssted for impact-investeringer ifølge investorundersøgelser. Som det fremgår af diagram tre, var de hurtigst voksende regioner Vest-, Nord- og Sydeuropa (WNS Europe) og Øst- og Sydøstasien (SE Asia), som oplevede en gennemsnitlig årlig vækst på henholdsvis 25% og 23% mellem 2015 og 2019.

Figur 3 Ændringer i geografiske regioner inden for impact investing blandt deltagerne i undersøgelsen fra 2015 til 2019 i millioner USD
CGAR= Compound Annual GrArea of impact investing blandt de adspurgte deltagere fra 2015 til 2019 i USD i millioner.

Landbrugssektoren sammenlignet med andre sektorer inden for impact-investering:

Mens WASH-sektoren med områderne vand, hygiejne og sanitet er vokset mest, spiller landbrugssektoren også en ikke ubetydelig rolle (figur 4). I denne sektor steg investeringerne i gennemsnit med 22% mellem 2015 og 2019.

Fødevarer og landbrug udgør en relativt lille andel af aktiverne under forvaltning (9 % uden outliers), men 57 % af respondenterne har en vis allokering til sektoren, og den højeste andel af respondenterne (54 %) planlægger at øge deres allokeringer i de næste fem år (2020 Annual Impact Investor Survey).

Eksempler på impact start-ups fra landbrugssektoren i Tyskland:

Klima

Klim tilbyder en digital platform, der viser landmænd regenerativ dokumentation og finansieringsmuligheder. Fokus er på regenerativt landbrug. For eksempel anvendes metoder, hvor jorden trækker mere CO2 ud af atmosfæren, end den frigiver. Det har positive sideeffekter som øget udbytte og gør jorden mere modstandsdygtig. Samlet set gør det landbruget mere klimaneutralt. Derfor er der et særligt fokus på mål "13" (klimaindsats) i FN's mål for bæredygtig udvikling.  

Forskellige impact-investorer, såsom Green Generation Fund eller WI Venture, har besluttet at investere i den unge virksomhed Klim i finansieringsrunder i de seneste år.

Himmelfrø

Skyseed muliggør genplantning af skov ved hjælp af droner og pelleterede frø. Det er en bæredygtig måde at reducere CO2-opbevaring er mulig. Først foretager den unge virksomhed en analyse af den aktuelle situation, og i næste trin transporteres de pelleterede frø til de rigtige steder. Ligesom Klim har Skyseed fokus på mål "13" (klimaindsats) i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derudover nød skyseed også godt af frisk kapital fra impact-investorer med deltagelse af WI Venture og Better Ventures.

agriportance som en impact start-up:

Ud over Klim og Skyseed fokuserer agriportance også på forskellige bæredygtighedsmål. Det drejer sig hovedsageligt om mål "syv" (bæredygtig og ren energi), "otte" (anstændigt arbejde og økonomisk vækst), "ni" (industri, innovation og infrastruktur) og "13" (klimaindsats).

Med den nuværende mediesituation, der fører til flere og flere krav om uafhængighed af udenlandske gasforsyninger, tilbyder biometan et reelt lokalt alternativ. Da gaspriserne generelt stiger kraftigt, bliver det grønne alternativ biometan mere konkurrencedygtigt.

agriportance ønsker at gøre biometanmarkedet mere effektivt ved at hjælpe biometanproducenter med at håndtere den bureaukratiske og komplekse drivhusgasbalance og finde en aftager til de producerede mængder. Samtidig skal mineralolieselskaber støttes i at finde den rigtige producent på det meget fragmenterede marked med ca. 9.500 biogas- og biometananlæg i Tyskland.

Målene kan findes i agriportances forretningsmodel. Biomethan er særligt velegnet som alternativ energikilde. Det er næsten klimaneutralt, da det udleder mindre Co2 end det fossile alternativ naturgas. Derudover er det særligt attraktivt til brug i tung transport. Der findes allerede omkring 900 CNG- og mere end 100 LNG-tankstationer i Tyskland. De 9.500 biogasanlæg er på udkig efter alternativer, da EEG-støtten udløber. En konvertering til biomethan kan være en økonomisk lovende være.

Sammenfatning og fremtidsudsigter:

I fremtiden vil impact investing fortsat spille en vigtig rolle i landbrugssektoren, både gennem social vilje og politiske forandringer. Det åbner mange muligheder for, at investorer og virksomheder kan tilpasse sig den skiftende sektor i tide. agriportance yder også et økologisk, socialt og økonomisk bæredygtigt bidrag.

Yderligere kilder:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5555
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/figure-1-historical-trends-and-1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/
https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eu-27-ghg-emission-trends-1
https://thegiin.org/assets/GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey%202020%20Executive%20Summary.pdf