Bioenergi - Encyklopædi

Hvad er biogas? Hvordan bliver det til et biobrændstof? Og hvordan kan flydende biogen CO2 hjælpe i produktionen af tomater?

Agriportance Bioenergy Lexicon forklarer termer og fakta om bioenergi på en forståelig måde.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

A

Affald

"Affald" er defineret som i artikel 3 (1) i affaldsrammedirektivet 2008/98/EC2 : "Affald er ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren bortskaffer eller har til hensigt eller er forpligtet til at bortskaffe". RED II specificerer yderligere, at dette udelukker "stoffer, der med vilje er blevet modificeret eller forurenet for at opfylde denne definition".

Udløbet certifikat

Et udløbet certifikat henviser til et certifikat, der ikke længere er gyldigt. I princippet er bæredygtighedscertifikater kun gyldige i 1 år.

Separerede faste stoffer

Separerede faste stoffer skal betragtes som fast gødning. De kan f.eks. opsamles på en gødningsplade.

Spildvarme

Spildvarme (synonym: waste heat) beskriver den termiske energi (varme), der frigives til miljøet under processer (f.eks. i biogasanlægget og biometanopgraderingsanlægget), og som ofte ikke bliver brugt.

Acetogenese

Acetogenese er det tredje trin i anaerob fermentering. Specifikt: nedbrydning af kortkædede fedtsyrer, eddikesyre, CO2 og brint med CO2-dannelse.

Åkerbønne

Hestebønner er en etårig, proteinrig bælgplante (papilionaceus). Agerbønner bruges i begrænset omfang i foderrationer, fordi de indeholder tanniner, som giver problemer med vomfermenteringen. Desuden reducerer tanninerne foderoptagelsen.

Grønne hestebønner har et biogasudbytte på 82,7 Nm³/ t FM og et metanindhold på 55 %. Hestebønner korn har et biogasudbytte på 582,1 Nm³/ t FM og et metanindhold på 56,1 %, og hestebønner GPSilage har et biogasudbytte på 196,8 Nm³/ t FM og et metanindhold på 54,6%.

Direktiv om infrastruktur for alternative brændstoffer (forkortelse: AFID)

dt. Udvikling af en infrastruktur for alternative brændstoffer. AFID er en rapport i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer. AFID fastlægger rammerne for udviklingen af infrastrukturen for alternative brændstoffer i Europa, herunder elektricitet til elektriske køretøjer og brint til brændselsceller og LNG til skibsfart.

Gammelt brød

Gammelt brød (i Tyskland også: Rygbrød) er brød, der bliver tilovers efter en salgsdag i bagerier og butikker. Derfor sorteres det fra som mad, eller dets holdbarhed er overskredet. Man skal så skelne mellem brød, der er egnet til konsum, og brød, der er fordærvet.

Det bruges delvist som dyrefoder eller forarbejdes til biobrændstof gennem alkoholisk gæring. Siden slutningen af 2006 har det også været forbudt at fodre landbrugsdyr med køkken- og madaffald i Tyskland (EU-direktiv 1774/2002).

Anaerob fermentering

Anaerob fermentering er en bioteknologisk proces, der finder sted i fravær af luft (atmosfærisk ilt). Målet er nedbrydning af organisk materiale.

Anerkendt frivilligt system

En anerkendt frivillig ordning er defineret i overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i direktiv (EU) 2018/2001.

Æblekerne

Æbletrester er presserester (pomace) fra produktionen af æblejuice. Æbletrester bruges ofte som erstatning for grovfoder til malkekøer og andre husdyr, da det er et frisk foder, der er rigt på fibre og råfibre. Desuden er presseresterne energimæssigt værdifulde og egner sig til energiproduktion ved hjælp af biogasanlæg eller som presseresterpiller, der kan bruges som brændstof.

Alkohol til Jet (forkortelse ATJ)

Konverteringsvejene for paraffin fra biogene alkoholer kaldes typisk "alkohol-til-jet"-processer (AtJ). De nødvendige alkoholer kan udvindes af organisk materiale ad forskellige biokemiske og/eller termokemiske veje.

Suspenderet certifikat

Et suspenderet certifikat er et certifikat, der er blevet midlertidigt ugyldigt på grund af overensstemmelsesproblemer identificeret af certificeringsorganet eller på frivillig anmodning fra den økonomiske aktør.

B

Forbundskontoret for økonomi og eksportkontrol (forkortelse: BAFA)

Den Det føderale kontor for økonomi og eksportkontrol (BAFA) er en højere føderal myndighed i porteføljen af det føderale ministerium for økonomi og klimabeskyttelse. Det føderale kontor udfører vigtige administrative opgaver for den føderale regering inden for udenrigshandel, erhvervsfremme og små og mellemstore virksomheder, energi og revisortilsyn. På energiområdet fremmer BAFA energieffektiv renovering og energieffektive teknologier såsom kombineret varme- og kraftproduktion, klimaanlæg og kølesystemer eller opvarmningsnetværk. På området for elektrisk mobilitet implementerer BAFA miljøbonussen for at fremme efterspørgslen efter elektriske køretøjer. BAFA udfører også opgaver for andre føderale ministerier.

Bagasse

Bagasse er betegnelsen for den fibrøse, malede rest, der bliver tilbage fra sukkerproduktionen, når sukkerrørene er blevet presset, eller siruppen er udvundet af sukkerhirse. Bagasse kan beskrives som et biprodukt og kan anvendes til mange forskellige formål. Bagasse kan bruges i kemi, industri og husdyravl.

Skrot fra bomuldsekstraktion

Bomuldsekstraktionsmel produceres under olieudvinding fra bomuldsfrø. Bomuldsfrøene er delvist uafskallede, men også delvist eller helt afskallede. Det påvirker også indholdet af råfibre og koncentrationen af de øvrige næringsstoffer. Det anvendes i begrænset omfang i dyrefoder.

Bryggergær

Frisk ølgær er et biprodukt fra produktionen af øl. Det består hovedsageligt af celler fra levende, ikke-dræbte gærstammer. Bryggerigær er ikke et almindeligt fodermiddel, men bruges hovedsageligt i human ernæring. I dyrefoder bruges ølgær kun som en bærer af aktive ingredienser til svin og fjerkræ.

Ølgær tørret

Bryggergær er et biprodukt fra ølproduktion. Den tørres normalt, men kan også bruges som frisk foder. Under tørringen bliver gærcellerne dræbt. Tørret ølgær har en høj næringsværdi.

Bryggerens korn

Bryggerigranulat opstår som en rest under ølproduktionen, når urten skilles fra mæsken. Grundlæggende indeholder brygkorn uopløste bestanddele af malten: skaller, skind, polysaccharider, der ikke er blevet nedbrudt til sukker, næsten alt fedt og omkring 70% af det rå protein i det oprindelige produkt.

Bryggerigryn bruges hovedsageligt i dyrefoder til drøvtyggere. Bryggerigryn betragtes som affald fra drikkevareproduktion. Derfor kan øllebrød tælles med som affald og restmaterialer i drivhusgaskvoten i henhold til § 37 a, stk. 4 i BImSchG, hvis de ikke kan bruges som dyrefoder.

Organisk affald

Bioaffald er affald til nyttiggørelse af animalsk eller vegetabilsk oprindelse eller svampemateriale, der kan nedbrydes af mikroorganismer, jordbårne organismer eller enzymer. Dette omfatter affald til nyttiggørelse med et højt organisk indhold af animalsk eller vegetabilsk oprindelse eller af svampematerialer.

Biomethan

Hvad er biometan?

Biomethan er et gasformigt brændstof. Kemisk set svarer det til molekylet metan. Biometan produceres af biomasse. Derfor er det, i modsætning til fossil metan, bæredygtigt. Et eksempel er produktionen af biometan fra halm. Halm nedbrydes af mikroorganismer. Der produceres biogas i processen. Det indeholder biometan. Dette udvindes fra det. Biometan kan produceres af al biomasse. Læs mere her

Biomasse

Biomasse er den mest værdifulde ressource på denne jord. Det er det grundlæggende materiale for alt liv. Mennesker har brug for det til at trække vejret (ilt), til at spise og til at generere energi. Det beskytter også jorden, filtrerer og opbevarer vand. Biomasse er et vigtigt råmateriale for mennesker, hvorfra basale produkter som papir og tøj (hør, hamp) fremstilles. Derudover kan man udvinde bioenergi fra biomasse. Det kan f.eks. bruges som brændstof eller til strømforsyning.
Læs mere her

Biogas

Hvad er biogas?

Biogas er en gasblanding. Den består hovedsageligt af metan (50-65%) og CO2 (49-34%). Andre flygtige komponenter er hydrogensulfid, vanddamp, ilt og brint. Det produceres af biomasse, der nedbrydes af mikroorganismer. Biogas bruges som brændstof, fordi det indeholder metan som et energirigt molekyle. Læs mere her

Biogent kulstof / biogent CO2

Hvad er biogent kulstof / biogent CO2?

Biogen CO2 er kuldioxid, der, i modsætning til fossil CO2, stammer fra bæredygtige kilder. Kemisk set ligner biogen CO2 fossil CO2. Den består af et kulstofatom og to iltatomer. Under normale forhold er det en farveløs, lugtfri, ikke-brændbar og sur gas. På grund af sin gode opløselighed i vand kaldes CO2 også for kulsyre. Læs mere her

Bio-CNG

Forkortelsen 'CNG' (Compressed Natural Gas) er ikke kun kendt blandt eksperter. Det er den europæiske standardbetegnelse for miljø- og klimavenlig gas. Den er også kendt som naturgas eller autogas. I flere årtier har den primært været brugt som alternativ brændstofkilde i personbiler. Selvom det er mere klimavenligt end konventionel benzin eller diesel, er det naturgas og kommer dermed fra fossile kilder. Når den forbrændes, udledes der ikke kun en betydelig mængde CO2 i luften, men også kulilte (CO) samt kvælstofoxider (NOx) og partikler. I et par år har gastankstationer, ikke kun i Tyskland, i stigende grad tilbudt såkaldt "bio-CNG". Læs mere her

Forordning om biomasse

Biomasseforordningen (forkortelse: BiomasseV) tjener til at præcisere, hvilke materialer der skal klassificeres som biomasse i henhold til loven om vedvarende energikilder og dermed falde ind under det beskrevne støttesystem.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (forkortelse: BLE)

Det føderale agentur for landbrug og fødevarer (BLE) er en føderal myndighed. Den udfører en lang række opgaver inden for landbrug, fiskeri og ernæring. BLE er også ansvarlig for den statslige webapplikation Sustainable - Biomass - Systems (Nabisy), hvor man kan finde dokumentation for bæredygtighed for flydende og gasformig biomasse i henhold til EU-direktiv 2009/28/EF.

Kombinerede varme- og kraftværker (forkortelse: CHP)

Kraftvarmeværker er kombinerede varme- og elproduktionsanlæg, der fungerer efter kraftvarmeprincippet. Det særlige ved dette princip er, at det producerer elektricitet (elektrisk energi) og varme (termisk energi) i én arbejdsproces. I processen afkobles den nyttige varme, som ellers blot ville blive udledt i miljøet. Denne nyttevarme kan først opsamles i en mellemlagertank (bufferlager) og senere bruges til opvarmningsformål (f.eks. lokale varmekoncepter) eller som procesvarme (f.eks. til fermentorer i biogasanlæg). Den afgørende fordel: en markant højere udnyttelsesgrad på 90 % sammenlignet med konventionelle systemer (f.eks. 33-40 % i kulfyrede kraftværker), som genererer energi og varme (termisk energi) separat.  Læs mere her

Bioenergi

Hvad er bioenergi?

Bioenergi er en energiform inden for vedvarende energi. Det er en fællesbetegnelse for en række energiteknologier inden for vedvarende energi. Bioenergi udgør en delmængde af vedvarende energi - omkring tyve procent. Det kaldes bioenergi, fordi energien produceres af biomasse.   Læs mere her

Bæredygtighedsforordning for biobrændstoffer (forkortelse: Biokraft-NachV)

Bæredygtighedsforordningen for biobrændstoffer (Biokraft-NachV) er en forordning om krav til bæredygtig produktion af biobrændstoffer. Biokraft-NachV fastsætter bindende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og indeholder krav til dokumentation af bæredygtighed.

Lov om biobrændstofkvoter (forkortelse: BIOKRAFTQUG)

Biobrændstofkvoteloven er en lov, der indfører en biobrændstofkvote ved at ændre den føderale immissionsbeskyttelseslov og ændre energi- og elafgiftsreglerne. Loven foreskriver og regulerer en minimumsandel af biobrændstoffer i det samlede brændstofsalg i Tyskland.

Generelt forpligter BioKraftQuG mineralolieindustrien til at markedsføre en fast og stigende minimumsandel af biobrændstoffer. Dette skal stige årligt med 0,25 % op til 8 % af energiindholdet i alle brændstoffer, der markedsføres i 2015 i henhold til § 37a stk. 3 BImSchG.

Forordning om ændring af kvoter for biobrændstoffer (forkortelse: BIOKRQAÄNDV)

Bekendtgørelse om justering af kvoteregler og implementering af EU-retlige krav til reduktion af drivhusgasser fra biobrændstoffer.

Biomasse-til-væsker (forkortelse: BTL)

dt. Biomasse til flydende brændstoffer. BtL er en termokemisk proces, der kan omdanne en række forskellige biomassetyper til en række forskellige brændstoffer og kemikalier. BtL er baseret på etablerede kul-til-væske- og gas-til-væske-teknologier. Indførelsen af BtL kan bidrage til dekarboniseringen af transportbrændstofsektoren og er af stor interesse globalt, da beslutningstagere i stigende grad fokuserer på miljøpåvirkningen ved brug af biobrændstoffer.

BtL-brændstoffer er derfor syntetiske brændstoffer fremstillet af biomasse. De hører til anden generation af biobrændstoffer. Den biomasse, som brændstofferne produceres af, omfatter f.eks. brænde og bioaffald.

Brændværdi

Brændværdien (synonym: "øvre brændværdi") angiver den energi, der frigives under fuldstændig forbrænding og efterfølgende afkøling tilbage til referencetemperaturen. Brændværdien adskiller sig fra brændværdien, fordi kondensationsvarmen er inkluderet i brændværdien. Den angives i kilowatt-timer (kWh) pr. kubikmeter (m3). Brændværdien af den købte gas er normalt angivet på regningen. Grundlæggende afhænger brændværdien af gassens sammensætning. Butan og propan har en betydeligt højere brændværdi end metan, som dog ofte er hovedbestanddelen i gas.

Federal Immission Control Act

Bundes-Immissionsschutzgesetz (forkortelse: BImSchG) er loven til beskyttelse mod skadelige virkninger på miljøet forårsaget af luftforurening, støj, vibrationer og lignende processer. Den indeholder bl.a. forordningen om gennemførelse af kvotebestemmelserne for biobrændstoffer.

Den føderale immissionskontrolforordning

Den føderale immissionskontrolforordning (forkortelse: BImSchV) er en juridisk forordning fra den føderale regering, der kan udstedes på baggrund af en tilladelse i den føderale immissionskontrollov.

Forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse, byggeri og nuklear sikkerhed (forkortelse: BMUB)

Forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse, nuklear sikkerhed og forbrugerbeskyttelse (forkortet BMUV) er en øverste føderal myndighed i Forbundsrepublikken Tyskland. Ud over sit fokus på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse har BMUV siden også været ansvarlig for forbrugerbeskyttelsespolitik. BMUV udformer centrale spørgsmål for fremtiden, der er rettet mod mennesker og deres livsmiljø, og er en drivkraft for økonomisk, økologisk og social modernisering.

Forbundsministeriet for økonomiske anliggender og klimabeskyttelse (forkortelse: BMWi)

Forbundsministeriet for økonomi og klimabeskyttelse i Forbundsrepublikken Tyskland (forkortet BMUV) er en øverste føderal myndighed i Forbundsrepublikken Tyskland. Det beskæftiger sig med emner som klimabeskyttelse, digitalisering, demografiske ændringer, sikring af energiforsyningen og udvidelse af produktionen af vedvarende energi.

C

CO2

Forkortelse for kuldioxid.

CO-gæring

Fermentering af substrater, der ikke udgør hovedparten af substratet i biogasanlægget. Normalt fermenteres organisk husholdningsaffald med fast gødning eller spildevandsslam.

CO-substrat

Brugen af co-substrater i biogasanlæg har primært udbyttemæssige fordele. Co-substrater indeholder mere energi end gylle, da de endnu ikke har gennemgået en fermenteringsproces. Derfor er gasudbyttet fra co-substrater mange gange højere end udbyttet fra ren gylle.

D

Tysk forskningscenter for biomasse (forkortelse: DBFZ)

Det tyske biomasseforskningscenter (DBFZ) støtter grundlæggende anvendt, bæredygtig og teknologiorienteret forskning i brugen af biomasse til energiforsyning og er en institution for anvendt forskning i Forbundsrepublikken Tyskland DBFZ er baseret i Leipzig. Det er et non-profit aktieselskab.

Dieselbrændstof

I henhold til § 2, stk. 1, nr. 4, i energiafgiftsloven omfatter dieselolie gasolier under pos. 2710 1943 til 2710 1948 og 2710 20 11 til 2710 20 19 i KN, men:

 • intet skibsbrændstof, hvis det er afgiftsfritaget i henhold til § 27 EnergieStG,
 • ingen mærkede gasolier, hvis de er afgiftspligtige i henhold til § 2 stk. 3 nr. 1 EnergieStG (brændsel til opvarmning, brændsel til begunstigede anlæg).

Dimethylether (forkortelse: DME)

Dimethylether (DME) betragtes som en nøglekomponent i syntetiske brændstoffer fra fornyelige råmaterialer. I henhold til biobrændstofdirektivet 2003-30-EC betragtes dimethylether som et biobrændstof. Det gælder dog kun, hvis det produceres af biomasse og bruges som biobrændstof. På lang sigt skal dimethylether erstatte flydende gas.

Forordning om gødning

Denne bekendtgørelse regulerer markedsføringen af gødninger og kræver, at de materialer, der anvendes, skal svare til en gødningstype. Dette gælder også for gødning af sekundære råmaterialer, der er produceret af bioaffald.

E

Råmateriale

Et feedstock er et råmateriale, der er beregnet til fermentering.

Energiafgrøder

Energiafgrøder er biomasse, der dyrkes og bruges til energiproduktion. Det omfatter landbrugsråvarer som majs, roer, græs, hirse eller grønrug. Energiafgrøder ensileres før brug.

Lov om energibeskatning (EnergieStG)

Energiskatteloven (EnergieStG) er en lov om skattebestemmelser for kul og naturgas samt for andre energiprodukter end kul og naturgas. Specifikt regulerer forbrugerafgiftsloven beskatningen af alle typer energi. Derfor dækker den alle former for energi af fossil oprindelse såvel som vedvarende energiprodukter og syntetiske kulbrinter fra biomasse som opvarmning eller brændstof i Forbundsrepublikken Tyskland.

Environmental Protection Agency (forkortelse: EPA eller US EPA)

Environmental Protection Agency (forkortelse EPA eller US EPA) er en uafhængig myndighed i USA's regering til beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er blandt andet ansvarligt for at overvåge implementeringen af miljøbeskyttelseslove. Siden 1982 har EPA haft sin egen håndhævelses- og efterforskningsmyndighed, og siden 1988 har den fået fulde politibeføjelser. Desuden fik EPA myndighed til at regulere udledere, der påvirker luftkvaliteten. Denne lov er i øjeblikket i kraft og betragtes som en stor succes for den amerikanske miljølovgivning, da den førte til den tekniske og mere miljøvenlige udvikling af forbrændingsmotorer.

Naturgas-H

Naturgas H kommer fra Nordsøen og Samfundet af Uafhængige Stater (SNG): På grund af den høje andel af propan og butan har denne gas en brændværdi på mellem 10 og 12.

Naturgas L

Naturgas L kommer fra Holland og Nordtyskland: På grund af den høje andel af mellemgasser har L-gas en relativt lav brændværdi på mellem 8 og 10.

Jordnøddemel

Jordnøddeekstraktionsmel er et biprodukt fra olieudvinding fra afskallede jordnødder.

Afskallet jordnøddeekstrakt har et biogasudbytte på 549,0 Nm³ / t FM og et metanindhold på 62,7TP3T. Delvist afskallet jordnøddeekstrakt har et biogasudbytte på 538,0 Nm³ / t FM og et metanindhold på 62,6%.

Vedvarende energi

Vedvarende energi (forkortelse: VE) er energikilder, der er praktisk talt uudtømmelige til bæredygtig energiforsyning, eller som fornyes relativt hurtigt. Vedvarende energi er også synonymt med regenerativ energi eller alternativ energi.

Vedvarende energi omfatter blandt andet:

 • Solenergi (fotovoltaik, termisk solenergi)
 • Vandkraft.
 • Vindkraft.
 • Geotermisk og omgivende varme.
 • Bioenergi (fast biomasse som træ, biogas og flydende biomasse som biodiesel samt den biogene fraktion af affald).

Lov om vedvarende energikilder (EEG)

Hvad står forkortelsen EEG for?

Loven om vedvarende energikilder (forkortelsen EEG) regulerer den præferentielle indfødning af elektricitet fra vedvarende kilder i elnettet og garanterer producenterne faste indfødningstariffer. EEG har været i kraft siden april 2000.

Første adgangspunkt

Det første opsamlingspunkt i biomethanværdikæden skal være et lager- eller forarbejdningsanlæg, der forvaltes direkte af en økonomisk aktør eller en anden kontraktlig partner i henhold til en kontraktlig ordning, og som køber råmateriale direkte fra producenter af landbrugsbiomasse, skovbrugsbiomasse, affald og restprodukter eller, i tilfælde af vedvarende brændstoffer af ikke-biogen oprindelse, det anlæg, der producerer sådanne brændstoffer.

Den Europæiske Unions emissionshandelssystem

Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (forkortelse: EU ETS) er et system for handel med emissioner. Det har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser i EU. Det sætter en øvre grænse for den samlede mængde drivhusgasser, som forurenere som energiproducenter eller industrivirksomheder har lov til at udlede.

Exajoule

Exajoule (forkortelse: EJ) er relateret til den internationalt gyldige enhed for energi: joule. En exajoule er lig med 1 trillion joule (dvs. 10 i 18. potens). Den sædvanlige forkortelse for exajoule er EJ. Enheden bruges, når man angiver et højt energiforbrug.

Tysklands primære energiforbrug i 2019 var 12,8 exajoule, mens det på verdensplan var 584 exajoule det år.

F

Fast gødning

Fast gødning er ekskrementer fra dyr, som regel blandet med halm eller andet strøelsesmateriale.

Methylester af fedtsyre (forkortelse: FAME)

Fedtsyremethylestere (forkortelse: FAME) er forbindelser af en fedtsyre og methanol (alkohol). Forkortelsen FAME kommer fra det engelske: Fadvokat Acid Methyl Ester. FAME'er bruges som brændstof til dieselmotorer. Det kaldes også biodiesel, fordi det dybest set er en blanding af vegetabilsk fedt som rapsolie eller animalsk fedt som svinefedt og metanol.

Fermenter

Fermentorer er fermenteringsbeholdere, der er gastætte og også opvarmede. Friske substrater som gødning, græs, majs osv. transporteres dagligt i disse fermenteringstanke. Substraterne bringes til fermentering i fermenteringstanken under de bedst mulige forhold. Det resulterer i produktion af biogas.

Input af faste stoffer

Materialer, der ikke kan pumpes, såsom gødning, kan tilføres direkte til rådnetanken via faststoftilførslen.

Cold Filter Plugging Point (forkortelse: CFPP)

Cold Filter Plugging Point (CFPP) er officielt temperaturgrænsen for filtrerbarhed i henhold til DIN. Det refererer til kuldeegenskaberne for dieselbrændstoffer og EL-fyringsolie (ekstra let). Det er den temperatur i grader Celsius, hvor et testfilter bliver tilstoppet af udfældede (n-)paraffiner under definerede forhold.

Fischer-Tropsch-syntese (forkortelse: FT)

Fischer-Tropsch-syntese (forkortelse: FT-syntese) er en polymerisationsproces til fremstilling af kulbrinter. Det sker ved at hydrogenere syntesegas. Syntesegas er kulilte med brint.

Til produktion af denne syntesegas anvendes råmaterialekilder som kul, naturgas, råolie, biomasse eller organisk affald som råmaterialekilder. Brugen af biomasse er dog særlig vigtig i forhold til kuldioxidbalancen.

Køretøj med fleksibelt brændstof

Køretøj med fleksibelt brændstof (forkortelse: FFV), nogle gange også kaldet Fuel Flexible Vehicle.

FFV er derfor et køretøj, der kan køre på benzin, metanol og ethanol samt enhver blanding af disse tre brændstoffer. Det er på ingen måde køretøjer med multibrændstofmotorer, der kan brænde en lang række forskellige brændstoffer, eller køretøjer med motorer, der kører på diesel eller biodiesel.

Frivilligt system

En frivillig ordning betyder en organisation, der certificerer, at økonomiske aktører overholder de kriterier og regler, der er fastsat i direktiv (EU) 2018/2001 og delegeret forordning (EU) 2019/807, herunder, men ikke begrænset til, bæredygtighedskriterierne og kriterierne for drivhusgasbesparelser.

Brændstofkvalitetsdirektiv (forkortelse: FQD)

Brændstofkvalitetsdirektivet (FQD) er en lovgivning, der fastsætter standarder for kvaliteten af de brændstoffer, der anvendes i Den Europæiske Union (EU). Disse standarder har til formål at reducere CO2-intensiteten af disse brændstoffer. FQD'erne kræver, at leverandørerne reducerer udledningen af drivhusgasser (GHG) i forbindelse med produktion og brug af deres brændstoffer.

Foderroer

Foderroer betragtes som en meget højtydende og pålidelig foderafgrøde. Malkekøer kan godt lide at spise dem. Desuden har foderroer en mælkestimulerende effekt. På grund af den høje massevækst er foderroer meget velegnede som NawaRo til biogasproduktion. Men: Dyrkningen af foderroer i Tyskland er stærkt faldende på grund af problemer med foderforsyningen.

G

Gæringsrester fra biogasanlæg

Driften af biogasanlæg har oplevet et stort opsving i de senere år. Da de er blevet fremmet af loven om vedvarende energikilder (EEG 2000) og af dens ændring (EEG 2004), kan man bestemt tale om et boom. Læs mere her

Gas-til-væsker (forkortelse: GtL)

Gas-to-liquids (forkortelse: GtL) er en proces til fremstilling af syntetiske brændstoffer. I denne proces omdannes naturgas til syntesegas ved at tilsætte ilt og vanddamp. Denne syntesegas omdannes derefter til kulbrinter i en Fischer-Tropsch-syntese.

Ensilage af hele planter (GPS)

Helplanteensilage (forkortelse GPS) produceres ofte af kornplanter som hvede, triticale, byg osv., der er i "dejmodningsstadiet". Hele den dejmodne plante hakkes (skæres i små stykker), stables, komprimeres og opbevares under udelukkelse af luft ved hjælp af folier, der spredes ud over den og tynges ned. Dette kaldes ensilage af hele planter.

Opbevaring af gæringsrester

Digestatlagre er beholdere, der normalt er gastætte. De er ofte ikke opvarmede. Det gærede materiale fra biogasanlægget opbevares i gæringsrestlagrene, indtil det spredes som gødning på landbrugsjorden.

Gødning fra fjerkræ

Fjerkrægødning er en næringsrig gødning fra fjerkræopdræt med strøelse.

Byg

Byg er et fornyeligt råmateriale. Byg er ideelt som levnedsmiddel og til husdyrfoder. I dyrefoder er det letfordøjeligt, meget letfordøjeligt og kan derfor bruges i det uendelige. Anvendt i brændstofsektoren er biometan fra byg konventionelt.

Gigajoule (J)

Gigajoule (GJ) er en måleenhed for energiforbrug. En gigajoule er lig med 1 milliard joule (J) eller 1.000 megajoule (MJ).

Globalt Harmoniseret System (forkortelse: GHS)

Globally Harmonised System (forkortelse: GHS) henviser til forsøget på at skabe et globalt ensartet system til klassificering og mærkning af kemikalier.

Grundlaget for GHS er, at alle kemikalier i princippet er underlagt krav om klassificering og mærkning, før de markedsføres.

Græsensilage

Græsensilage er et vedvarende råmateriale fra agerjord eller græs fra permanente græsarealer. Disse ensilager egner sig kun i begrænset omfang til biogasproduktion. Der er biogasanlægsoperatører, der blander græsensilage med f.eks. majs og gylle og opnår gode resultater. Men den tekniske indsats for at forberede græsensilage korrekt til forgraven i et biogasanlæg er stor.

Grøn rug

Grønrug eller green-cut rug er vinterrugsorter (Secale cereale), der er særligt velegnede til vintersæd. Grønrug adskiller sig fra konventionelle rugsorter ved en tidligere begyndende massevækst, større vækstlængde, lavere stabilitet og lavere kornudbytte.

Flydende gødning

Gylle er ikke et naturligt udskillelsesprodukt fra dyr. Gylle produceres under produktionsprocessen ved at blande komponenterne: Gødning, urin, foderrester og vand.

Disse komponenter forekommer uafhængigt af hinanden over spaltegulvet og bliver først til gylle under spaltegulvet. Derfor produceres der gylle i kvæg- og svinestalde med enkeltstrøelse som et affaldsprodukt fra produktionsprocessen.

Gødningsbonus

Gødningsbonussen er et politisk tiltag for at fremme biogasanlæg. Bonussen blev første gang indført med ændringen af loven om prioritering af vedvarende energi i 2009. Gødningsbonussen har til formål at fremme biogasanlæg, hvis substratblanding består af mindst 30 % gødning, dvs. ekskrementer fra dyr.

Separering af gødning

Sigtning og/eller presning, også centrifugale processer eller kombinationer heraf. Dette resulterer i en opdeling i faste stoffer og flydende gylle. Fordel: Volumenreduktion af den rå gylle og et fast stof, der indeholder mange næringsstoffer.

H

Havregryn

Havregryn er et biprodukt fra forarbejdningen af renset, afskallet havre til havregryn og mel. Det består hovedsageligt af havreklid og en mindre del af endosperm.

Havreklid

Havreklid er et biprodukt fra forarbejdning af renset havre til havrekerner. Det består hovedsageligt af dele af skallen og klid.

HC-emissioner

HC-emissioner er kulbrinteemissioner. Betegnelsen er afledt af hydrocarboner (forkortelse: HC). HC-emissioner er en fællesbetegnelse for flygtige organiske stoffer inden for organisk kemi og i bilindustrien.

Brændværdi

Brændværdien (synonym: nedre brændværdi) angiver den energi, der frigives ved fuldstændig forbrænding og efterfølgende afkøling tilbage til referencetemperaturen. I modsætning til brændværdien er kondensationsvarmen ikke inkluderet i brændværdien. Måleenheden for brændværdien er kilowatt-timer (kWh) pr. kubikmeter. Brændværdien siger dybest set ikke noget om forbrændingshastigheden.

Helmholtz Center for Miljøforskning (forkortelse: UFZ)

Helmholtz Centre for Environmental Research (forkortelse: UFZ) - kendt som Environmental Research Centre Leipzig-Halle GmbH indtil 28. november 2006 - undersøger menneskets indvirkning på naturen og er en af verdens førende forskningsinstitutioner inden for dette emne. Læs mere her

Hirse

Hirse er en interessant tilføjelse til sædskiftet for mange landmænd. Hirse klarer sig på samme måde som majsensilage, når det gælder energiudbytte pr. hektar. Desuden har hirse en kortere vækstsæson. Derfor er det den ideelle afgrøde som en anden afgrøde efter vintertriticale eller grønrug, som også bruges til biogasanlæg i midten af maj.

Tør hønsegødning (HTK)

Tør hønsegødning (forkortelse HKT) er en næringsrig husdyrgødning af animalsk oprindelse uden strøelse. Det bruges i stigende grad som co-substrat i biogasanlæg. Forudsætningen for at bruge det er: Biogasanlægget har en tilladelse til at bruge det! Årsag: Brugen af animalske biprodukter i et biogasanlæg indebærer særlige krav.

Hydrogenerede estere og fedtsyrer

Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) er et vedvarende dieselbrændstof. Dette dieselbrændstof betragtes som vedvarende, fordi det kan produceres af en række vegetabilske olier og fedtstoffer.

Hydrogenerede vegetabilske olier

Hydrogenerede vegetabilske olier (HVO) er vegetabilske olier, der omdannes til kulbrinter ved en katalytisk reaktion med hydrogen. Denne proces kaldes hydrogenering og sikrer, at de vegetabilske oliers egenskaber tilpasses de fossile brændstoffers (især dieselbrændstof). HVO'er kan supplere dieselbrændstoffer som en blanding eller endda erstatte dem fuldstændigt.

I

Immissioner

Immissioner er miljøpåvirkninger som luftforurening, stråling, varme, lys, støj og vibrationer, der påvirker mennesker, dyr, planter eller ejendom.

Federal Immission Control Act blev vedtaget for at holde disse påvirkninger så lave som muligt.

Indirekte ændringer i arealanvendelsen (forkortelse: ILUC)

Indirekte ændringer i arealanvendelse (forkortelse: ILUC) fra det engelske "indirekte ændringer i arealanvendelse"Dette beskriver den effekt, at jord, der oprindeligt var beregnet til fødevareproduktion, bruges til dyrkning af energiafgrøder. For at sikre en generel fødevareforsyning kan dette imidlertid føre til en ændring i arealanvendelsen, f.eks. ved at omdanne skov til landbrugsjord. Konsekvensen af en sådan ændring i arealanvendelsen er, at en betydelig mængde CO2 udledes i atmosfæren.

Integreret energi- og klimaprogram (forkortelse: IEKP)

Det integrerede energi- og klimaprogram (IEKP) er et program under den tyske forbundsregering. Programmet beskriver vigtige veje til en moderne, sikker og klimavenlig energiforsyning i Tyskland. Samtidig indeholder programmet foranstaltninger til ambitiøs, intelligent og effektiv klimabeskyttelse. IEKP indeholder bl.a. en pakke for mere energieffektivitet og mere vedvarende energi. Læs mere her

International Air Transport Association

International Air Transport Association (IATA) blev grundlagt i 1945 som paraplyorganisation for flyselskaber. IATA's mål er at repræsentere lufttransportindustrien. Brancheforeningen fremmer forståelsen for lufttransportindustriens bekymringer. Den har også til formål at fremhæve de fordele, som luftfarten bringer til den globale økonomi.

Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (forkortelse: IPCC)

Det mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC). Det mellemstatslige panel for klimaændringer. IPCC er ofte også kendt som Det Mellemstatslige Panel om Klimaforandringer. Det blev etableret i november 1988 af FN's miljøprogram (UNEP) og Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) som en mellemstatslig institution. IPCC's opgave er at opsummere den videnskabelige forskning om klimaforandringer for politiske beslutningstagere. Målet er at skabe et grundlag for videnskabeligt baserede beslutninger. IPCC's vurderingsrapporter betragtes i det videnskabelige samfund som den mest troværdige og velbegrundede præsentation af den videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske forskning om klimaet og dets ændringer samt om måder at håndtere dem på.

International bæredygtighed og kulstofcertificering (forkortelse: ISCC)

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) er et internationalt certificeringssystem. ISCC-systemet dækker alle typer biobaserede råmaterialer og vedvarende energi til energi-, fødevare-, foder- og kemikaliesektoren.

J

Flydende gødning

Flydende gødning indeholder normalt perkolat fra gødningsbunken og vand af forskellig oprindelse.

K

Kartoffelflager

For at lave kartoffelflager vaskes de rå kartofler, hvorefter de dampes, moses og tørres på valser. Kartoffelflager må ikke forveksles med kartoffelmel, som er lavet af tørrede rå kartofler.

Kartoffelflager indeholder hovedsageligt stivelse (~60 % af TS), som nedbrydes (gelatiniseres) ved dampning. De har et lavt indhold af protein og fedt, men proteinet er af meget høj kvalitet.

Produktionen af kartoffelflager er en kompleks proces. Det sker primært for at udnytte overskuddet af spisekartofler.

Moset kartoffelmasse

Kartoffelpulp er et biprodukt fra udvinding af stivelse fra kartofler. Det har et lavt indhold af protein og fedt, men indeholder stadig meget stivelse og energi. Indholdet af tørstof i den pressede pulp er ca. 18-20%. Den pressede pulp har en meget høj fordøjelighed. Det organiske materiale kan fordøjes og omdannes af svin til 80% og af køer til 88-90%.

Affald fra kartoffelskrælning

Kartoffelskrælleraffald produceres under den mekaniske skrælning af kartofler. Affald fra kartoffelskrælning har meget forskellige kvaliteter afhængigt af skrælningsprocessen.

Kartoffelgylle

Kartoffelbrændevin er et biprodukt fra destillationsprocessen. Bortset fra stivelsen, der omdannes til sukker eller alkohol, går der ingen næringsstoffer tabt i destillationsprocessen. Kartoffelsaft er derfor et ekstremt proteinrigt dyrefoder. Tidligere foreskrev en tysk lov om spiritusmonopolet, at kartoffeldestillat produceret i landbrugsbrænderier udelukkende skulle fodres til brænderiets eget kvæg. Dette er dog blevet ophævet i de senere år. Siden da er brændevinssaft også blevet spredt på landbrugsjord som gødning.

Kilowatt-time

En kilowatt-time (forkortelse: kWh) er en almindelig enhed til måling af energi. Dybest set har energi evnen til at udføre fysisk arbejde som f.eks. at få en lampe til at lyse eller dreje en motor. Men det er rigtigt, at arbejde er lig med effekt gange tid kWh = kW * h Kilowatt-timen er ikke den grundlæggende enhed for energi. Det er joule (J). 3.600 kJ = 1 kWh.

Slam fra spildevand

Spildevandsslam er en slamlignende masse, aflejring eller sediment. Spildevandsslam produceres ved vand- og spildevandsrensningsprocesser.

Kuldioxidækvivalent (forkortelse: CO2-eq.)

Hvad er CO₂-ækvivalenter?

CO₂-ækvivalenter (CO₂e) er en måleenhed til standardisering af klimapåvirkningen fra de forskellige drivhusgasser.

Råmaterialer til kompost

Kompostråvarer - i dette tilfælde i form af separat indsamlet bioaffald samt grønt affald - betragtes som biomasse i henhold til § 2, stk. 2, nr. 4, i biomasseforordningen, hvis de inputmaterialer, der tilføres komposteringen, svarer til definitionen af bioaffald i § 2, nr. 1, i bioaffaldsforordningen (BioAbfV af 21. september 1998). Dette gælder i princippet for bioaffald fra separat indsamling. Dette gælder også for afledte produkter og biprodukter fra kompostering, hvis der kun anvendes bioaffald i henhold til bilag I i BioAbfV eller de ellers tilladte materialer i henhold til § 2 i biomasseforordningen.

Overensstemmelsesfaktor (forkortelse: CF)

Overensstemmelsesfaktoren (CF) er den tilladte faktor, hvormed emissionerne fra en "Real Driving Emission"-testkørsel på vej må afvige fra grænseværdien på 80 mg/km. Real Driving Emission"-test (forkortelse: RDE) er målinger af reelle emissioner under normal kørsel på vej.

Køkken- og madaffald

Køkken- og madaffald defineres i EU's hygiejneforordning (forordning (EF) nr. 1774/2002, bilag I, nr. 15) som alt madaffald, der stammer fra restauranter, cateringfaciliteter og køkkener, herunder storkøkkener og husholdningskøkkener. Køkken- og madaffald, der stammer fra husholdningskøkkener, er udelukket fra overvejelserne. Det antages her, at denne type madaffald i vid udstrækning genanvendes i beholderen til organisk affald eller bortskaffes i beholderen til restaffald.

Plantager med kort rotation (forkortelse: SRP)

Plantager med kort omdriftstid (forkortelse: SRC) er plantager med hurtigtvoksende træarter, der er i stand til at sætte frugt på landbrugsjord med en meget kort omdriftstid. Hurtigtvoksende og fældede træarter omfatter f.eks. pil og poppel.

Den biomasse, der produceres af SRC, kan bruges som materiale, f.eks. i papir- og papirmasseindustrien. Det bruges dog ofte som træflis til energiproduktion. Derfor er synonymer for SRC ofte også energiskov eller landbrugstræ.

Kombineret varme- og elproduktion

Kombineret varme og kraft (forkortelse: CHP) er en samtidig omdannelse af energi til mekanisk eller elektrisk energi og brugbar varme i en termodynamisk proces. Fordelene ved CHP er reduceret energiforbrug og lavere kuldioxidemissioner som følge heraf.

L

Ekstraktionsmel af hørfrø

Proteinrigt biprodukt fra hørfrø under olieudvinding eller -presning. Ekstraktionsmel af hørfrø er rigt på protein og har et relativt højt fiberindhold. Proteinet er letfordøjeligt og har en diætetisk effekt. Denne diætetiske effekt er baseret på indholdet af slim og umættede fedtsyrer. Det anvendes dog fortrinsvis som dyrefoder.

Kage i hør

Linfrøkage er det faste stof, der er tilbage, når oliefrøene er blevet presset, inklusive den del af olien, der ikke er blevet presset ud. Linfrøkage har et højt proteinindhold og et relativt højt fiberindhold. Det bruges i dyrefoder.

Flydende naturgas (forkortelse: LNG og Bio-LNG)

På grund af den nuværende energikrise er forkortelsen LNG Vi hører og læser om det i medierne igen og igen. LNG betyder "flydende naturgas". Det er intet andet end naturgas, der traditionelt udvindes fra fossile kilder og gøres flydende. Bio-LNG er derimod forarbejdet flydende biogas eller ren biometan (CH4) fra vedvarende kilder. Begge består af metan af forskellig kvalitet. Læs mere her

Liquefied Petroleum Gas (forkortelse: LPG)

LPG (Liquefied Petroleum Gas) er en blanding af propan og butan, der er gjort flydende under tryk. LPG er et biprodukt fra olie- og gasproduktion og olieraffinaderier. Dens kemiske sammensætning ligner benzin, og den kan bruges som et alternativt brændstof.

M

Massebalance

En massebalance sammenligner beregningsmæssigt biobaserede råmaterialer, der tilføres produktionen i begyndelsen, og tildeler dem til slutprodukterne. Dette beregningsprincip giver fordele: Udledningen af drivhusgasser reduceres, og der spares fossile råmaterialer, samtidig med at produktets kvalitet og egenskaber forbliver de samme.

Majsensilage

Majsensilage er en ensilage fremstillet af hele majsplanten, der bruges som basisfoder til drøvtyggere og som substrat til biogasproduktion. Høst og konservering af energimajs til brug i biogasanlæg er stort set identisk med processen for foderensilage. Majsensilage betragtes som en vedvarende ressource, når den bruges i biogasanlægget.

Megajoule (forkortelse: MJ)

Megajoule (forkortelse: MJ) er et decimalt multiplum af den afledte enhed for energi, arbejde og varmemængde i det internationale enhedssystem (SI), joule. Enheden megajoule (MJ) bruges mere i et teknisk/videnskabeligt miljø, i daglig praksis er kilowatt-timen (kWh) mere almindelig.

Megatons olieenheder (forkortelse: Mtoe)

Megatons olieækvivalent (forkortelse: Mtoe) er en enhed for store mængder energi. Det er et forældet mål for den fysiske enhed af energi. Mtoe stammer fra den tid, hvor energiindholdet i energikilder som kul og olie stadig blev udtrykt i kalorier eller kilokalorier (kcal = 1000 cal). Mtoe svarer til den gennemsnitlige mængde energi, der opnås ved at forbrænde en million tons råolie.

Megawatt-time

En megawatt-time (forkortelse: MWh) er en måleenhed for energiproduktion og -forbrug. En MWh er lig med 1.000 kilowatt-timer (kWh) og 1.000.000 watt-timer (Wh).

Betegnelsen kWh bruges normalt på regninger eller elmålere. Derfor støder vi sjældent på måleenheden megawatt-time i hverdagen.

Melasse

Melasse er et biprodukt fra sukkerproduktion. Det er en honninglignende, mørkebrun sukkersirup. Hovedbestanddelene er forskellige typer sukker, som udgør ca. 50 % af tørstoffet, samt vandopløselige ikke-sukkerstoffer fra sukkerroerne.

Melasse er et energiholdigt foder. Dets anvendelse i foder er ikke kun baseret på dets næringsværdi, men også på andre egenskaber: støvbinding, pelleteringshjælp, muligvis velsmag. Det høje vandindhold og den klæbrige natur begrænser mængden.

Melasse-chips

Når sukkerroerne er fjernet, er der "roepulp" tilbage i form af (tørrede) strimler. Når disse tørres med tilsætning af melasse, produceres melasse-kosetter. De fås enten løse eller presset til pellets.

Melassechips bruges i dyrefoder, fordi de er særligt velsmagende og stimulerer appetitten. Derfor øger melassechips foderoptagelsen.

Mesofil drift

Mesofil drift er en biokemisk nedbrydningsproces (biosyntese). Nedbrydningsprocessen finder sted ved en temperatur på ca. 30-40°.

Methanol (forkortelse: MeOH)

Methanol (forkortelse: MeOH) er et af de mest producerede organiske kemikalier i verden. Metanol bruges i den kemiske industri som et råmateriale til produktion af basiskemikalier som formaldehyd og eddikesyre. Ud over materialebrug kan metanol og dets derivater også bruges som energikilde. Her er der teknologien "methanol to gaso", hvor methanol omdannes til brændstof. Metanol fungerer også som brintleverandør i brændselsceller og er nødvendig i syntesen af biodiesel.

Metanglidning

Metanslip er udslip af metan til atmosfæren, f.eks. fra biogasanlæg og gasmotorer. Problem: Metan har en meget stærk drivhusgaseffekt i atmosfæren, og derfor skal metanudslip minimeres så meget som muligt af hensyn til klimabeskyttelsen.

Methyl tert-butyl ether (forkortelse: MTBE)

Methyl tert-butyl ether (forkortelse: MTBE), ifølge IUPAC faktisk korrekt 2-methoxy2-methylpropan, er en alifatisk ether. MTBE er vigtig i stor skala på grund af dens anvendelse som tilsætningsstof i benzin og som opløsningsmiddel i organisk kemi.

Lort

Gødning er ekskrementer fra dyr, som regel blandet med halm eller andet strøelsesmateriale.

Valle

Valle er i vid udstrækning et affaldsmateriale i mælkeforarbejdningen - sød valle i osteproduktionen, sur valle i produktionen af fløde, kvark og smør.

N

Bæredygtighedscertifikat

En bæredygtighedserklæring er en erklæring fra en økonomisk aktør på grundlag af et certifikat udstedt af et certificeringsorgan under en frivillig ordning. Denne erklæring bekræfter, at en given mængde råmaterialer eller brændstoffer opfylder bæredygtighedskriterierne og drivhusgasbesparelseskriterierne i artikel 25, stk. 2, og artikel 29 i direktiv (EU) 2018/2001.

Fornyelige råmaterialer

Fornybare råvarer (forkortelse NawaRo, Nawaro eller NR) er organiske råvarer, f.eks. græs, majs, ensilage af hele planter: Græs, majs, ensilage af hele planter, som stammer fra landbrugs- og skovbrugsproduktion. Det grundlæggende princip er, at NawaRo'er bruges af mennesker specifikt til yderligere anvendelser uden for fødevare- og fodersektoren. Det omfatter bl.a. anvendelse til biogasproduktion.

Våd kotelet

Våd papirmasse er et biprodukt fra sukkerroeforarbejdning, der hovedsageligt bruges som dyrefoder. Man skelner mellem tør og våd pulp på basis af vandindholdet.

National platform for elektromobilitet (forkortelse: NPE)

Den nationale platform for elektromobilitet (forkortelse: NPE) var et rådgivende organ for den tyske forbundsregering om elektromobilitet. Målet med platformen var at gøre Tyskland til det førende marked og den førende udbyder af elektromobilitet inden 2020. Arbejdet i den nationale platform for elektromobilitet blev afsluttet i 2018, og emnerne blev overført til strukturen i den nationale platform for fremtidens mobilitet (NPM).. Læs mere her.

National platform for fremtidens mobilitet (forkortelse: NPM)

National Platform for the Future of Mobility (forkortelse: NPM) var en platform for diskussioner i mobilitetssektoren i løbet af den sidste lovgivningsperiode i den tyske Forbundsdag. Relevante interessenter såvel som eksperter og politikere var involveret i diskussionerne. Baseret på resultaterne af diskussionerne i NPM er der anbefalinger til handling til politik, erhvervsliv og samfund. Læs mere her.

Nawaro-bonus

Bonus i henhold til § 8, stk. 2 EEG, hvormed minimumstaksterne kan øges yderligere, hvis:

 1. elektriciteten udelukkende produceres af planter eller plantekomponenter, der er produceret i landbrugs-, skovbrugs- eller gartneridrift eller i forbindelse med landskabsforvaltning, og som ikke har været udsat for yderligere behandling eller ændring bortset fra høst, konservering eller brug i biomasseanlægget,
 2. Gylle i henhold til EU's hygiejneforordning eller destillationsvæske fra landbrugsbrænderier,
 3. blandinger fremstillet af disse stoffer.

Biprodukt

Et biprodukt er et stof eller en genstand, der produceres i en produktionsproces, hvis hovedformål ikke er at producere det pågældende stof eller den pågældende genstand. Et biprodukt betragtes ikke som affald, men en yderligere direkte anvendelse af stoffet eller genstanden er sikker; biprodukter genereres blandt andet i fødevaresektoren (f.eks. sukkerproduktion, knusning af oliefrø, stivelsesproduktion osv.) og kan anvendes direkte i dyrefoder, dvs. at materialet anvendes direkte af landmænd til dyrefoder eller anvendes af foderindustrien.

Tilslutning til lysnettet

Nettilslutningen er den tekniske tilslutning af produktionsenheder eller forbrugerinstallationer til nettet i den offentlige elforsyning.

Ikke-vejgående mobile maskiner (forkortelse: NRMM)

Non Road Mobile Machinery (forkortelse: NRMM) er bl.a. entreprenørmaskiner, traktorer og plæneklippere. NRMM udleder årligt næsten den samme mængde udstødningspartikler som vejkøretøjer. Derfor findes der allerede koncepter til at reducere miljøpåvirkningen fra NRMM. Læs mere her.

Not-To-Exceed- Standard (Forkortelse: NTE)

Not-To-Exceed-standarden (forkortelse: NTE) er en standard udgivet af det amerikanske miljøagentur (EPA). EPA sikrer, at emissioner fra tunge motorer bliver målt. NTE fastlægger et område ("NTE-zonen") under en motors momentkurve, hvor emissionerne ikke må overstige en specificeret værdi for nogen af de regulerede forurenende stoffer.

O

Ensilage af olieræddike

Olieræddike (Raphanus sativus var. oleiformis) hører til kålfamilien (Brassicaceae) og kommer oprindeligt fra varmere himmelstrøg. Olieræddike blev oprindeligt dyrket til olieproduktion. Som energikilde i biogasanlæg bliver olieræddike konserveret ved ensilering. Det kaldes så olieræddikeensilage.

Lokal offentlig transport (forkortelse: ÖPNV)

Lokal offentlig transport (ÖPNV) er den betegnelse, der bruges til at beskrive passagertransport. Lokal offentlig transport er en del af den offentlige transport inden for rammerne af grundlæggende tjenester eller tjenester af almen interesse på veje, jernbaner, vandveje og med svævebane. Ud over lokal transport omfatter offentlig transport også regional transport. Offentlig transport adskiller sig fra individuel transport (ikke-offentlig), godstransport (ikke-passager) og langdistancetransport.

Benzin

I henhold til § 2, stk. 1, nr. 1, i energiafgiftsloven (EnergieStG) er benzin benzin henhørende under underpositionerne (UPos) 2710 1241 til 2710 1249 i den kombinerede nomenklatur (KN), men:

 • ikke flybrændstof (UPos 2710 1231 i KN); § 2 stk. 1 nr. 2 EnergieStG, indtil forpligtelsesåret 2025
 • ikke jetbrændstof (UPos 2710 1921 i KN); § 2, stk. 1, nr. 3 i EnergieStG.

Oxymethylenether (forkortelse: OME)

Oxymethylenethere (forkortelse: OME) er en ny klasse af iltede forbindelser. De kan bruges i diesel- og benzinbrændstoffer som erstatning for de fossile kulbrinter, der i øjeblikket bruges i disse brændstoffer.

P

Ekstraktionsmel af palmekerne

Palmekerneekstraktionsmel er et biprodukt fra olieproduktionen, som udvindes af oliepalmens frø, der stort set er blevet befriet for stenskallen.

Palmekerneekstraktionsmel er ikke et foder af høj kvalitet, fordi indholdet af råprotein er lavt, 20 %, og aminosyresammensætningen kun er middel. Derudover har det en lav fordøjelighed hos ikke-drøvtyggere på grund af rigelige strukturelle kulhydrater (hemicelluloser). Det bruges i biogasanlæg.

Petajoule (forkortelse: PJ)

Petajoule (forkortelse: PJ) er den internationalt bindende fysiske måleenhed for energi.
Enheden petajoule (PJ) bruges til store mængder energi. Petajoule bruges til at angive det primære energiforbrug (PEV) i lande eller regioner, f.eks. angives energimikset i Tyskland i petajoule. En PJ er lig med en kvadrillion joule.

Methylester af vegetabilsk olie (forkortelse: PME)

Vegetabilsk oliemethylester (forkortelse: PME) er biodiesel produceret af palmeolie. Vegetabilsk oliemethylester produceres ved transesterificering af vegetabilsk olie ved hjælp af alkoholen methanol. PME's tekniske egenskaber adskiller sig meget fra udgangsproduktets og svarer stort set til egenskaberne for kommerciel diesel.

Hestegødning

Hestegødning er ekskrementer fra heste, som regel blandet med halm eller andet strøelsesmateriale.

Polycykliske aromatiske kulbrinter (forkortelse: PAH)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (forkortelse: PAH) er kræftfremkaldende stoffer, der dannes ved ufuldstændige forbrændingsprocesser af organiske materialer som træ, kul, benzin, olie, tobak eller affald. De forekommer også i fødevarer ved grillning, stegning, rygning og tørring. Læs mere her.

Bærbart emissionsmålesystem (forkortelse: PEMS)

Portable Emission Measurement System (PEMS) er et kompakt og mobilt system til måling af udstødningsemissioner til Kørsel på rigtig vej (RDE) med fokus på lovpligtig typetest af køretøjer i Europa. Prøvetagning kan ske ved udstødningen eller via EFM Exhaust Flow Meter (forkortelse EFM).

Power Biomass to Liquid (forkortelse: PBtL)

Power Biomass to Liquid (forkortelse: PBtL) er en proces, der omdanner biomasse og vedvarende elektricitet via Fischer-Tropsch-ruten. Processen bruger vedvarende energi og biomasse til at producere flydende syntetiske brændstoffer, der har potentiale til at afbøde klimapåvirkningen fra den nuværende transportinfrastruktur, herunder langdistanceflyvning.

Kraftbrændstoffer

Power Fuels er gasformige eller flydende brændstoffer (brint, metan, syntetisk benzin og dieselbrændstoffer inklusive paraffin), der produceres på basis af elektricitet. Power fuels kan også bruges som råmateriale i industrien. Hvis den elektricitet, der er nødvendig til elektrolyse, kommer fra vedvarende kilder, produceres der klimaneutrale brændstoffer - også kendt som "Green Power Brændstoffer„.

Power-to-gas (forkortelse: PTG)

Power-to-gas er en energiøkonomisk teknologi, der bruger vandelektrolyse og elektricitet til at producere en brændstofgas. På denne måde kan elektricitet omdannes til brint og ilt ved elektrolyse og føres ind i naturgasnettet. Brint, eventuelt ammoniak eller metan produceres ofte som brændstofgas. Læs mere her

Power-to-Liquid (forkortelse: PTL)

Power to Liquid (forkortelse: PtL) betyder "elektrisk energi til væske". Generelt er PTL produktion af flydende brændstof ved hjælp af elektricitet. Processen bruges endnu ikke i stor skala, men generelt kan den potentielt gøre det muligt at levere brændstof fra regenerativt genereret elektricitet til sektorer, der ikke kan undvære flydende brændstof, som f.eks. luftfart.

Power-to-X (forkortelse: PTX)

Power to X (forkortelse: PtX) henviser til forskellige teknologier, der omdanner grøn elektricitet fra f.eks. vind- eller solenergi og vandkraft til andre former for energi. Dette tjener til at lagre eller på anden måde bruge vedvarende elektricitetsoverskud i tider med et (fremtidigt) overudbud af variabel energi, herunder sol- og vindenergi. PtX-teknologi bruges til at producere syntetiske energikilder med lavt CO2-udslip som f.eks. kraftbrændstoffer og kemiske råmaterialer. Læs mere her

Primær energi

Primærenergi er den energi, der opstår direkte i naturen. Specifikt forekommer primærenergi i bæremedier som sten, brunkul, råolie eller naturgas samt vedvarende energikilder.

Produktgruppe

En produktgruppe skal være råmaterialer, biobrændstoffer, flydende biobrændsler, ikke-gasformige biomassebrændsler med lignende fysiske og kemiske egenskaber og lignende brændværdier eller gasformige biomassebrændsler og LNG med lignende kemiske egenskaber. Grupperne skal alle være omfattet af de samme bestemmelser som fastsat i artikel 7, 26 og 27 i direktiv (EU) 2018/2001 med henblik på at bestemme bidraget fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler til opfyldelsen af målene for vedvarende energi.

Q

Forpligtet kvote

En kvotepligtig er en person, der erhvervsmæssigt eller inden for rammerne af en erhvervsmæssig virksomhed i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 4 i energiafgiftsloven (EnergieStG) distribuerer afgiftspligtig benzin eller dieselolie i henhold til § 37a, stk. 1, sætning 1 i den føderale immissionsbeskyttelseslov (BImSchG).

Kvoteforpligtelse

Kvoteforpligtelsen udløses af markedsføringen af følgende brændstoffer i henhold til § 37a, stk. 1, sætning 1 i den føderale lov om immissionskontrol (BImSchG):

 1. Benzin i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1 i energiafgiftsloven (EnergieStG).
 2. Dieselbrændstof i henhold til § 2 stk. 1 nr. 4 EnergieStG

Kvoteforpligtelsen opstår ved markedsføring af en minimumsmængde på mindst 5.000 liter fossil diesel eller fossil benzin (baseret på hele forpligtelsesåret). Hvis der markedsføres en mindre mængde, opstår der ingen forpligtelse.

R

Rapskage

Rapskage er den faste presserest, der produceres som et biprodukt under koldpresning af rapsolie. Ingredienserne i rapskage, især fedtindholdet, varierer betydeligt afhængigt af presseprocessen.

Rapskage, 8 % fedt har et biogasudbytte på 532,6 Nm³/t FM og rapskage, koldpresset 15 % fedt har et biogasudbytte på ca. 579,2 Nm³/ t FM.

Ekstraktionsmel af rapsfrø

Rapsmel er et biprodukt fra olieudvinding. Her udvindes olien fra rapsfrøene ved hjælp af opløsningsmidler. Nutidens rapsprodukter kan uden tøven bruges i foderet.

Rapsextraktionsmel har en biogasproduktion på ca. 496,1 Nm³/ t FM og et metanindhold på ca. 59,8 %.

Methylester af rapsfrø (forkortelse: RME)

Rapsmetylester (forkortelse: RME) er i daglig tale kendt som rapsdiesel. RME er en blanding af methylestere bestående af mættede og umættede fedtsyrer med 16 til 18 kulstofatomer hver. I Europa kommer den største andel af biodiesel fra RME. RME bruges også som opløsningsmiddel i industriel produktion.

Regenerativ energi

Vedvarende energi omfatter vindenergi, solenergi, vandkraft, geotermisk energi og biomasse. Et kendetegn ved vedvarende energikilder er, at de ikke er udtømmelige. I modsætning til fossile brændstoffer er solenergi f.eks. ikke begrænset eller uendeligt tilgængelig. Vedvarende energi modvirker også klimaforandringer.

Reinglycerin

Glycerol produceres som et biprodukt under transesterificeringen af fedtstoffer i forbindelse med biodieselproduktion. I henhold til dette indeholder ren glycerin mindst 99 % glycerin. Da det er flydende, bruges det også som støvbinder. Glycerol må kun bruges til foderformål, hvis det udelukkende er fremstillet af vegetabilske fedtstoffer og olier.

I biogasanlæg fører tilsætning af råglycerin til en betydelig stigning i gasproduktionen. En kort tilpasningsfase er tilstrækkelig, så det hurtigt omdannes til metangas og kuldioxid af mikroorganismerne i fermentoren.

Real Driving Emissions (forkortelse: RDE)

Real Driving Emissions (forkortelse: RDE) beskriver den reelle udstødningsadfærd for biler, lastbiler og busser i daglig brug. Kort sagt er det emissionerne under praktisk kørsel.

Direktiv om vedvarende energi (forkortelse: RED)

Renewable Energy Directive (forkortelse: RED) er de europæiske "direktiver om vedvarende energi". RED skal omsættes til national lovgivning i hvert EU-medlemsland. Det nye direktiv om vedvarende energi - Renewable Energies Directive II (forkortelse: RED II) blev bekendtgjort den 21. december 2018 og trådte i kraft den 24. december 2018 og skal være gennemført i national lovgivning senest den 30. juni 2021. Forgængerdirektivet - RED I - udløber den 1. juli 2021 (med undtagelse af nogle bestemmelser). Læs mere her

Renewable Fuel Standard (forkortelse: RFS)

Renewable Fuel Standard (forkortelse: RFS) er et amerikansk føderalt program, der foreskriver, at transportbrændstof, der sælges i USA, skal indeholde en minimumsmængde af vedvarende brændstof.

Klid af rugsemulje

Klid fra rugsemulje er et biprodukt fra fremstillingen af mel fra renset rug, der hovedsageligt består af dele af skallen og ellers af kornbestanddele, der ikke i så høj grad er frigjort fra endospermen, som det er tilfældet med rugklid.

Ruggrynsklid har et biogasudbytte på ca. 489,6 Nm³/ t FM og et metanindhold på ca. 53,7 %.

Rugmel på ny

Endosperm fra rug er et biprodukt fra produktionen af mel fra renset rug. Det består hovedsageligt af dele af endospermen, fine skaldele og nogle få andre orn-komponenter. Det har en biogasproduktion på ca. 576,0 Nm3/ t FM og et metanindhold på ca. 59,8 %.

Rugensilage

Rugensilage består af hele den ensilerede rugplante. Rugensilage bruges som basisfoder til drøvtyggere og som substrat til biogasproduktion. Rugensilage er et fornyeligt råmateriale.

Tørt destillat af rug

Under produktion af bioethanol fra rug produceres restmaterialet "stillage". Rugmæsken indeholder alle de stoffer, der blev tilsat mæsken (proteiner, fedtstoffer og mineraler). Men de kulhydrater, der blev omdannet til alkohol, er ikke længere til stede.

Råmaterialer

Råmaterialer er stoffer, der endnu ikke er blevet forarbejdet til brændstoffer. Disse omfatter mellemprodukter.

Roepulp

Roepulp er rensede, pressede fragmenter af sukkerroer med dele af roeblade. De er energirige, velsmagende og letfordøjelige for drøvtyggere og bruges derfor hovedsageligt som foder.

Restprodukter fra landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug

Restprodukter, der stammer direkte fra landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug, og som ikke omfatter restprodukter fra relaterede industrier eller forarbejdning. F.eks. er halm et sådant restprodukt.

S

Sur valle

Syrnet valle er et biprodukt fra behandling af mælk med mælkesyrebakterier (i stedet for osteløbe). Når proteinet er blevet separeret som ost eller ostemasse, er vallen tilbage.

Fortykket syrnet valle har et biogasudbytte på ca. 79,1 Nm³/t FM og et metanindhold på 53,5 %. Frisk sur valle har derimod et biogasudbytte på 36,9 Nm³/t FM og et metanindhold på 53,5 %.

Svovldioxid (forkortelse: SO2)

Svovldioxid er en farveløs, slimhindeirriterende, skarpt lugtende og surt smagende giftig gas. SO2 produceres bl.a. ved forbrænding af svovlholdige fossile brændstoffer som kul. Svovlindholdet er op til 4 procent. Afhængigt af oprindelsen indeholder biomasse nogle gange også betydelige mængder svovl. Årsagen er, at svovl er et kvantitativt element i alle kendte levende organismer. Derfor produceres der også svovldioxid ved forbrænding af biomasse.

Svovltrioxid (forkortelse: SO3)

Svovltrioxid (forkortelse: SO3) er anhydrid af svovlsyre. SO3 er klassificeret som meget giftigt ved indånding. Det er kræftfremkaldende. Indånding forårsager næsten ingen irritation, men gassen omdannes langsomt til svovlsyre i lungerne og kan forårsage livstruende lungeødem efter et stykke tid.

Sekundær energi

Sekundær energi er energibærere, der er tilgængelige efter en konvertering af den primære energi. Det er f.eks. elektricitet, fjernvarme, fyringsolie, Bio-CNG, Bio-LNG, benzin, koks eller briketter.

Adskillelse

I gyllehåndtering kan faste stoffer adskilles fra væsken så meget som muligt ved separation.

Kommunalt affald

Kommunalt affald er blandet affald og separat indsamlet affald fra husholdninger, herunder papir og pap, glas, metaller, plast, bioaffald, træ, tekstiler, emballage, affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt storskrald, herunder madrasser og møbler;

Kommunalt affald omfatter ikke affald fra produktion, landbrug, skovbrug, fiskeri, septiktanke og kloaknet og -behandling, herunder kloakslam, udtjente køretøjer eller bygge- og nedrivningsaffald.

Ensilage

Ensilering betyder, at vedvarende råmaterialer som majs, GPS, græs osv. høstes fra marken (f.eks. ved slåning eller hakning) og derefter transporteres væk og stables, komprimeres og rulles på det udpegede område nær biogasanlægget. Derefter spredes en eller flere plader ud over det og tynges ned med siloposer/bånd eller lignende. Her opbevares substratet, indtil det føres ind i biogasanlæggets fermentor.

Denne proces bruges til at sikre, at substratet forbliver holdbart og energirigt i lang tid. Grundlæggende undertrykker ensileringen plantens egne enzymer samt aerobe og fakultativt anaerobe mikroorganismer (bakterier, gær og skimmelsvampe).

Sojabønner

Sojabønner er også frø fra sojabønnen, der hovedsageligt dyrkes til menneskeføde og olieproduktion.

Skrog fra sojabønner

Sojabønneskaller ophobes under produktionen af sojabønnemel, hvor skallerne udskilles enten før sojabønnerne knuses eller efter tørring via luftsigtning eller sigter.

Sojabønneskrog har et biogasudbytte på ca. 516,7 Nm³/ t FM og et metanindhold på ca. 52,7 %.

Sojaekstraktionsmel

Sojabønneekstraktionsmel er restproduktet af olieudvinding fra sojabønner, der er blevet afskallet før forarbejdning. Når skallerne er fjernet, viser indholdsværdierne en ret god konsistens. Sojaekstraktionsmel har et godt aminosyremønster, især med et højt lysinindhold, men en lav andel af S-holdige aminosyrer. Det omtales også som sojaekstraktionsmel HP (= high protein). Det anvendes i vid udstrækning som dyrefoder.

Sojaekstraktionsmel

Sojabønnemethylester (forkortelse: SME), også kaldet sojabønneoliemethylester, er en blanding af methylestere af mættede og umættede fedtsyrer med 16 til 22 kulstofatomer hver. SME udgør den største andel af biodiesel på verdensplan og især i Nordamerika. I Europa er SME fra importeret soja kun overgået af rapsmetylester.

Solsikkekage

Solsikkekager er et biprodukt fra olieudvinding ved presning af (delvist) afskallede solsikkefrø. Ved udvinding af solsikkeolie forarbejdes kernerne enten, som de er, eller også afskalles de på forhånd.

Rester

Lovgiveren skelner mellem forskellige typer af såkaldt biogent affald. Disse omfatter madrester, mave- og vomindhold fra svin og kvæg, fedtudskillelsesrester fra storkøkkener og bioaffald. De kan alle bruges i biogasanlæg. Da sådant affald normalt akkumuleres uregelmæssigt, bruges det fortrinsvis som et co-substrat. Der gælder strenge hygiejnebestemmelser for dette. Ofte varierer bioaffaldets fermenteringsegenskaber meget, så det er relativt krævende at anvende.

Spotmarkedet

Spotmarkedet er et økonomisk marked i den finansielle sektor. Det er knyttet til udbud og efterspørgsel af spot- eller kontanttransaktioner. Spotmarkedet er kendetegnet ved trinvise transaktioner på standardiserede handelsobjekter, der skal leveres med det samme. Modparterne skal opfylde transaktionerne på begge sider senest to handelsdage efter indgåelsen af transaktionen, dvs. levering af handelsobjektet og betaling af den aftalte pris til gengæld.

Staldgødning

Staldgødning (= fast gødning, rød gødning) produceres ved at blande fæces og urin med strøelse. Den urin, der ikke absorberes af strøelsen, løber ud som gylle. Til fremstilling af gødning er 4 kg strøelse pr. malkeko pr. dag tilstrækkeligt, hvis størstedelen af urinen drænes direkte. I stalde med dybstrøelse bindes hele urinen af strøelsen, f.eks. 8-10 kg pr. ko pr. dag for malkekvæg.

Kvælstofoxider (forkortelse: NOX)

Nitrogenoxider (forkortelse: NOX) er en fællesbetegnelse for de gasformige nitrogenoxider. Altså for forskellige gasformige forbindelser, der er opbygget af atomerne nitrogen (N) og oxygen (O). Nitrogenoxider, der er relevante for luftkvaliteten, er nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2), der dannes som uønskede produkter ved forbrændingsprocesser.

Substrat

Et substrat er et råmateriale beregnet til fermentering. Udtrykket feedstock bruges ofte som et synonym.

Sød valle

Sød valle produceres, når mælken behandles med osteløbe (i stedet for mælkesyrebakterier).

Syntetisk naturgas (forkortelse: SNG)

Syntetisk naturgas (forkortelse: SNG) henviser til metan, der produceres syntetisk ved hjælp af power-to-gas-processen. Det er en erstatning for naturgas, der produceres på basis af kul, brunkul eller propan. I dag produceres SNG også af brint og syntesegas. For at kunne føre SNG ind i gasnettet skal dets sammensætning og egenskaber så vidt muligt opfylde specifikationerne. SNG omfatter ikke biogas fra NaWaRo-anlæg eller rest- og affaldsmaterialer fra biogasanlæg. Årsagen er, at biogas produceres på basis af en naturlig proces.

T

Tank-to-Wheel (forkortelse: TTW)

Tank-to-Wheel (forkortelse: TTW) henviser til handlingskæden fra den absorberede energi (brændstof, elektrisk energi) til dens omdannelse til kinetisk energi i motorkøretøjer.

Tank-til-hjul-emissioner omfatter derfor alle drivhusgasemissioner, der stammer fra forbrændingen af det brændstof, der bruges til at drive køretøjet. Derfor viser producentens dokumentation for motorkøretøjet f.eks. til sammenligningsformål:

Brændstof- eller energiforbrug fra benzinpumpe eller ladestation

-Forurenende emissioner

-Stående støj / kørestøj

Teknologisk parathedsniveau (forkortelse: TRL)

Technology Readiness Level (forkortelse: TRL). TRL er en del af en metode til at beskrive den tekniske modenhed af en teknologi under dens udvikling.

Teknologi- og promoveringscenter i kompetencecentret for vedvarende ressourcer (TFZ)

Teknologi- og promoveringscentret i kompetencecentret for vedvarende ressourcer (TFZ) er en institution under det bayerske delstatsministerium for fødevarer, landbrug og skovbrug. TFZ's opgave er at fremme tilvejebringelsen og anvendelsen af energikilder og råmaterialer fra høstede afgrøder og restprodukter fra land- og skovbrug, især i landdistrikterne. Læs mere her.

Transeuropæiske netværk (forkortelse: TEN)

Trans-European Networks (forkortelse: TEN) er Transeuropæiske Netværk. Disse netværk er EU's bidrag til gennemførelsen og udviklingen af det indre marked og til at forbedre den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Vigtige aspekter er foreningen af transportsystemerne og forbedringen af energiinfrastrukturen.

Drivhusgasser (forkortelse: GHG)

Drivhusgasser (GHG) definerer sporgasser, der bidrager til drivhuseffekten på en planet. Ifølge Kyoto-protokollen er følgende gasser drivhusgasser:

-kuldioxid (CO2),

-metan (CH4), og

-lattergas (N2O) og den

-fluorerede drivhusgasser (F-gasser): hydrogenholdige hydrofluorcarboner (HFC'er), perfluorerede hydrocarboner (PFC'er) og svovlhexafluorid (SF6).

Siden 2015 har kvælstoftrifluorid (NF3) også været inkluderet.

Balance for drivhusgasser

Drivhusgasbalancen (forkortelse: GHG-balancen) registrerer klimapåvirkende emissioner for hvert procestrin i biogasproduktionens og -anvendelsens proceskæde og lægger dem sammen. I slutningen af proceskæden er der en fordel ved f.eks. biogas eller biometan, der tilføres nettet, elektricitet eller varme. Denne fordel kan bruges til at erstatte andre processer, der er skadelige for klimaet, såsom naturgas og fossile brændstoffer. Udledningskompensationen for disse processer sker via kreditter. Hvis disse kreditter er højere end belastningen fra produktion og brug af biogas, opnås en nettobesparelse af drivhusgasser.

Kvote for drivhusgasser

Drivhusgaskvoten (forkortelse: GHG-kvoten) giver mineralolieselskaberne CO2-besparelsesmål for deres brændstoffer.

Tørret afføring

Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS) produceres i et anlæg til produktion af bioethanol. Tørret stillage produceres efter tørring af stillage-biproduktet baseret på stivelsesholdigt korn. Den tørrede stillage kan pelleteres og derefter bruges som lagerholdbart dyrefoder, især til malkekøer. Det foder, der produceres på denne måde, er kendt som DDGS.

U

Overvågning af audit

En overvågningsaudit er enhver opfølgningsaudit for certifikater, der udføres af et certificeringsorgan under en frivillig ordning. Overvågningsaudit kan udstedes efter certificering og før en recertificeringsaudit. Den kan udføres kvartalsvis, halvårligt eller årligt.

Unionens database

EU-databasen er den database, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i direktiv (EU) 2018/2001.

Opstrøms emissioner

Upstream-emissioner er emissioner, der genereres,

 • før råmaterialet kommer ind i raffinaderiet eller forarbejdningsanlægget,
 • i efterforskning og udvikling af forekomster,
 • i produktionen og udvindingen af olien,
 • under behandlingen af råolien eller
 • under transporten af råmaterialet til raffinaderiet.

Flere detaljer om potentialet for drivhusgasbesparelser i upstream-sektoren. Læs mere her.

Forordning om reduktion af opstrømsemissioner (forkortelse: UERV)

Upstream-emissionsreduktionsforordningen (forkortelse: UERV) er forordningen om kreditering af upstream-emissionsreduktioner i forhold til drivhusgaskvoten. Generelt tjener denne forordning til at implementere Rådets direktiv (EU) 2015/652 af 20. april 2015 om fastsættelse af beregningsmetoder og rapporteringsforpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie. Læs mere her

Oprindelsessted

Punkt i forsyningskæden, hvor affald eller restprodukter genereres. I vandrammedirektivet omtales dette som den "oprindelige affaldsproducent".

Brugt madlavningsolie (forkortelse: UCO)

dt. brugt madolie. Olier og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, der har været brugt til kogning eller stegning af mad. UCO produceres normalt i restauranter, kantiner eller lignende virksomheder, hvor mad tilberedes eller forarbejdes. UCO betragtes som et bæredygtigt råmateriale, der produceres af biprodukter fra fødevareindustrien.

Methylester af brugt madlavningsolie (forkortelse: UCOME)

Used cooking oil methyl ester (forkortelse: UCOME) er på tysk biodiesel fremstillet af brugt madlavningsolie. UCOME opfylder kvalitetskriterierne i DIN EN 14214.

V

Restprodukter fra forarbejdning

Restprodukter, der genereres i "relaterede industrier eller forarbejdning", kaldes "forarbejdningsrestprodukter".

Eksempler på forarbejdningsrester omfatter råglycerol (glycerol, der ikke er raffineret) og bagasse. Majskolber produceret i et forarbejdningsanlæg (dvs. majskernerne er adskilt fra kolben i et forarbejdningsanlæg) vil også blive klassificeret som forarbejdningsrester.

Sammenkoblet infrastruktur

Ved sammenkoblingsinfrastruktur forstås et system af infrastrukturer, herunder rørledninger, LNG-terminaler og lagerfaciliteter, til transport af gasser, der hovedsagelig består af metan, og som omfatter biogas og gas fra biomasse, navnlig biometan, eller andre typer gas, der teknisk og sikkert kan injiceres i og transporteres gennem naturgasrørledningssystemet, brintsystemer og rørledningsnet samt transmissions- og distributionsinfrastrukturer for flydende brændstoffer.

Sammenkoblet infrastruktur

En manglende overholdelse er en økonomisk aktørs eller et certificeringsorgans manglende overholdelse af de regler og procedurer, der er fastsat i den frivillige ordning, som de tilhører, eller som de arbejder under.

W

Brint (H2)

Brint er et naturligt kemisk grundstof, hvis energiindhold kan udnyttes. Klimavenligt produceret, såkaldt grøn brint, gør det muligt at reducere CO2-udledningen betydeligt i industri og transport, hvor energieffektivitet og direkte brug af elektricitet fra vedvarende kilder ikke er tilstrækkeligt. Brint produceret i elektrolysører med elektricitet fra det almindelige elnet kaldes grå brint. Vigtigt for brændstofsektoren er dog, at brintdrevne køretøjer hverken udleder CO₂ eller andre skadelige gasser, men kun vand.

Hvedeklid

Hvedeklid er et biprodukt ved udvinding af hvedemel til menneskeføde. Ved formaling af mel adskilles endospermen fra resten af kornet. Afhængigt af formalingsgraden betegnes forskellige produkter. Hvedeklid bruges i dyrefoder primært som en diætkomponent. Ved biogasudvinding betragtes det som et affaldsmateriale.

Well-to-Tank (forkortelse: WTT)

Well-to-tank (synonym: Well2Tank), forkortet WTT, betyder "fra borehullet til tanken eller brændstofpumpen". Det er en måde at anskue den indsats, der kræves for at levere fremdriftsenergi til motorkøretøjer, fra udvinding af primærenergi til forsyning af køretøjet.

Well-to-Wheel (forkortelse: WTW)

Well-to-Wheel (forkortelse: WTW) betragtes som en analysemetode inden for motorkøretøjer. Her beregnes energiforbruget i hele kæden - fra udvinding til produktion af brændstoffet til transport til drift af et køretøj, der drives af en forbrændingsmotor. Som synonym bruges ogsåWell2Whell (forkortelse: W2W).

Økonomiske aktører

Økonomisk aktør betyder en producent af råmaterialer, en indsamler af affald og restprodukter, en operatør af anlæg, der forarbejder råmaterialer til færdige brændstoffer eller mellemprodukter, en operatør af energiproduktionsanlæg (elektricitet, opvarmning eller køling) eller enhver anden operatør, herunder lagerfaciliteter eller forhandlere, der fysisk er i besiddelse af råmaterialer eller brændstoffer, og i det omfang du behandler oplysninger om bæredygtighedskarakteristika samt karakteristika relateret til drivhusgasbesparelser for disse råmaterialer eller brændstoffer.

X

Y

Z

Certifikat

Et certifikat er en overensstemmelseserklæring fra et certificeringsorgan under en frivillig ordning. Certifikatet attesterer, at en økonomisk aktør overholder kravene i direktiv (EU) 2018/2001.

Certificeringsaudit

En certificeringsaudit (synonym: indledende audit) henviser til en indledende audit forud for deltagelse i en ordning med det formål at opnå et certifikat under en frivillig ordning.

Certificeringsorganer

Et certificeringsorgan er et uafhængigt akkrediteret eller anerkendt overensstemmelsesvurderingsorgan. Dette overensstemmelsesvurderingsorgan indgår en aftale med en frivillig ordning om at levere certificeringstjenester for råmaterialer eller brændstoffer ved at foretage audit af økonomiske aktører og udstede certifikater på vegne af de frivillige ordninger ved hjælp af den frivillige ordnings certificeringssystem.

Sukkerroer (friske)

Sukkerroer (Beta vulgaris subsp. vulgaris, Altissima-gruppen) er en landbrugsafgrøde, der hører til rævehalefamilien (Amaranthaceae). Sukkerroer bliver stadig vigtigere som et vedvarende råmateriale, f.eks. til produktion af bioethanol og biogas.