Agro-ecologie: de toekomst van de bio-economie

In Agro-ecologie door agriportance GmbHLaat een reactie achter

Tegenwoordig staat de term ecologie centraal in het debat over hoe de landbouw zich moet ontwikkelen. Het gaat over het veranderen van ons gedrag en het bouwen aan een groenere toekomst. Er staat veel op het spel, zowel voor individuen als voor bedrijven. We kunnen op verschillende niveaus actie ondernemen, maar om tot actie over te gaan, moeten we rekening houden met de verschillende Milieutermen en ze stap voor stap implementeren. De vraag die hier dus beantwoord moet worden is in hoeverre de Agro-ecologie duurzaam en milieuvriendelijk Landbouw belichaamd.

Termen van agro-ecologie

Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie is een landbouwaanpak die de voedselproductie optimaliseert zonder negatieve externe effecten voor de natuur. Dit landbouwsysteem vertrouwt volledig op de functionaliteiten van ecosystemen. In dit geval gaat het erom de natuur te gebruiken om de productie en het onderhoud ervan te ondersteunen (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, beperking van het gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen op het platteland, enz.). Dankzij deze groenere aanpak is de biologische landbouw de Milieuprestaties en tegelijkertijd het economische rendement van de productie behoudt. Over het geheel genomen Agro-ecologie de landbouwproductiesystemen met een diversiteit aan gewassen, een uitbreiding van de vruchtwisseling op de akkers en het opzetten van agro-ecologische infrastructuren.

Het concept van de bio-economie 

De Bio-economie is het gebruik van hernieuwbare en gratis energie in overvloed, zoals zonne-energie. Het is een economie die gebaseerd is op de productie en mobilisatie van biomassa, of die nu afkomstig is uit bosbouw, landbouw of aquacultuur. De bio-economie is een onuitputtelijke Hulpbron, die wordt weerspiegeld in het milieu en bijdraagt aan de ontwikkeling van agro-ecologie voor een wereld waarin ecologie centraal staat.

Hier zijn activiteiten die kunnen worden gebruikt om Bio-economie kan tellen:

 • Bioreserves: vertegenwoordigen plantaardige en dierlijke hulpbronnen uit landbouw, bosbouw en visserij.
 • Landbouw en voedingsindustrie: verwerkte producten die bedoeld zijn voor ons voedsel.
 • Producten op biobasis: Dit zijn producten die gemaakt zijn van plantaardige of dierlijke bronnen. Ze worden gebruikt om materialen te maken zoals verpakkingen, plastic zakken, auto-onderdelen, verf, enz.
 • Recycling van organisch afval: Dit omvat het composteren van groenafval en het gebruik van mest uit de veeteelt voor energieproductie (meststof). Deze methode is bedoeld om het gebruik van milieubelastende bronnen te beperken door de voorkeur te geven aan hernieuwbare energiebronnen.
 • Bio-energie: Dit is het gebruik van energie die is opgeslagen in biomassa. Deze omvatten:
  • Hout 
  • Methaan
  • Koolstof die wordt omgezet in gas 
  • De biobrandstof

Bio-energie in agro-ecologie

"Bio-energie kan op veel manieren worden gebruikt. Biomassa kan bijvoorbeeld direct ter plaatse worden omgezet in elektriciteit en lokale verwarming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij biogasinstallaties met een WKK-eenheid en een lokaal verwarmingsnetwerk. Daarnaast kan biomassa ook gebruikt worden als energiebron. Dit gebeurt met houtpellets, die per vrachtwagen worden vervoerd, of met biomethaan, dat in het bestaande aardgasnetwerk kan worden getransporteerd. Deze energiebronnen kunnen dan worden omgezet in elektriciteit en warmte op locaties ver weg van het punt van herkomst. Een derde en momenteel zeer aantrekkelijke toepassing is de productie van brandstoffen uit bijvoorbeeld landbouwresiduen en afval. Biomethaan kan worden geproduceerd uit rest- en afvalstoffen zoals stro of gier en mest. Dit gebeurt in biogasinstallaties waar micro-organismen biomassa omzetten in CO2 en methaan (CH4). Naast het gas blijft het zogenaamde fermentatieresidu over, dat kan worden gebruikt als meststof. Dit maakt het mogelijk om een energiebron te verkrijgen in de vorm van methaan en meststof in de vorm van digestaat. Rest- en afvalstoffen worden zo optimaal benut." - Henning Dicks, agriportance GmbH

Hoe passen consumenten agro-ecologie toe bij het winkelen?

Consumenten zijn steeds meer betrokken bij de aanpak van milieukwesties om zelfvoorziening op voedselgebied te bevorderen, verspilling te voorkomen en producten van lokale en biologische boerderijen te kopen. Vandaag de dag is een nieuwe manier van produceren, distribueren en consumeren cruciaal. Want de klimaatcrisis, de gezondheidscrisis en de conflicten in Oekraïne tonen aan hoe kwetsbaar en afhankelijk ons landbouwsysteem is van de globalisering. Daarom vindt er een transformatie van landbouwpraktijken plaats.

Het antwoord op ecologische uitdagingen

Klimaatverandering en de invloed ervan op de landbouwsector en op de Voedselzekerheid zijn van groot belang voor het ministerie van Landbouw en onderzoek levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het BMEL heeft dan ook een strategie opgesteld om niet alleen de landbouwproductie te verhogen, maar ook de kwaliteit van het voedsel. Er moet een verscheidenheid aan lokaal voedsel beschikbaar zijn voor de hele wereldbevolking. Verdelingsvraagstukken en inkomen spelen hierbij een rol. Want naast toegang tot gezond voedsel moet het ook betaalbaar zijn. De productie moet zo duurzaam mogelijk zijn en rekening houden met genderkwesties. De concrete doelen zijn vastgelegd in de 2030 Agenda.

Er staan ons veel veranderingen te wachten om de nieuwe milieu-uitdagingen aan te gaan. De ontwikkeling agro-ecologisch praktijken maakt het mogelijk de negatieve externe effecten van de intensieve landbouw naar verminderen. De parlementaire staatssecretaris, Dr. Ophelia Nick, wees begin dit jaar op het belang van deze verandering: "[...] Het kompas moet duidelijk gericht zijn op agroecologie - nationaal en internationaal. We moeten op nieuwe manieren nadenken over landbouw in de hele waardeketen. Onze nieuwe federale regering doet dit - ook met steunprojecten in Afrika en Azië. Als we elke stap, van productie tot bereiding, afstemmen op duurzaamheid en gezondheid, kunnen we het systeem doorslaggevend veranderen en onze planetaire hulpbronnen behouden voor toekomstige generaties. "

In andere gevallen experimenteren andere actoren met nieuwe landbouw- en voedselpraktijken die tot doel hebben multidisciplinair werk met verschillende actoren te initiëren:

 • Onderzoekers
 • Landbouwkundig ingenieurs
 • Boeren
 • Professionals op het gebied van milieu of voeding

Agro-ecologie en consumptie

Hoe zullen de consumenten van morgen consumeren?

Voor veel burgers betekent het consumeren van een product of dienst tegenwoordig dat ze verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Het is algemeen bekend dat de meeste industrieën praktijken gebruiken die een negatieve invloed hebben op ons milieu. Met het oog hierop moet de consument de "consom acteur"en er zijn verschillende manieren om je consumptiegedrag duurzamer te maken.

 • Consumeer lokaal om boeren in de regio te steunen
 • Koop duurzame en recyclebare apparatuur
 • Kies apparaten met een goede energie-efficiëntie (klasse A of B).

Immers, als het winkelend publiek van morgen zijn eigen consumptie bepaalt, zullen bedrijven zich moeten aanpassen aan het consumptiegedrag van de bevolking door milieuvriendelijke producten en diensten aan te bieden. Bovendien is het transport van goederen een grote belasting voor het milieu. Daarom is het beter om seizoensgebonden voedsel te consumeren dat wordt geproduceerd door lokale producenten ontstaan. Dus moet korte transportroutes lokale producten verkiezen boven geïmporteerde. Bovendien is lokaal voedsel vaak vers en van hoge kwaliteit. biologische landbouw worden geteeld. Tot slot betekent consumentengedrag dat de voorkeur geeft aan korte afstanden ook dat kleine producenten worden gesteund. Zij dragen hun knowhow in Duitsland bij aan een lokale, milieuvriendelijke en solidaire economie.

De ontwikkeling van zelfvoorziening

Als mensen het hebben over zelfvoorzienend zijn, stellen ze zich voor dat ze al hun voedsel en alledaagse dingen zelf produceren op het land. Laten we niet vergeten dat het niet de bedoeling is om in alles volledig zelfvoorzienend te zijn. Een deel van je eigen voedsel produceren is een mooi ecologisch initiatief waarmee je de tussenhandel kunt uitschakelen en alleen je eigen oogst kunt consumeren. Er zijn ook steeds meer Landbouwgrond in de stedendie door particulieren kunnen worden gekweekt. Er zijn steeds meer mensen die besluiten om hun eigen boerderij te beginnen. Stadsboerderij te vinden.

Zet je productie in voor voedselzekerheid

De Voedselveiligheid is van het grootste belang in deze productiecontext. Daarom kiezen stadsboeren ervoor om de Zaden met Gewasbeschermingsmiddelen om ze te behandelen om hun productie in stand te houden of te reguleren. Er zijn verschillende manieren om plantenorganismen te behandelen en te beschermen:

 • Herbiciden om onkruid te verminderen
 • Fungiciden om schimmels op planten te bestrijden
 • Hulpstoffen om de gewasbescherming te versterken
 • Sporenelementen voor gewasontwikkeling
 • Insecticiden voor de bestrijding van insecteneieren en -larven

Deze producten voor de bescherming van plantaardige organismen worden gebruikt in Mestverspreiders die je hier kunt vinden. Gewasbeschermingsmiddelen dienen om de productie van plantaardige gewassen in onze samenleving te benutten of juist te reguleren. Landbouwproducten zijn van levensbelang voor mens en dier. Daarom zijn bepaalde verplichtingen met betrekking tot de productie en de keuze van gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk.

Alternatieven voor meststoffen

Bepaalde vormen van kunstmest worden ook steeds vaker bekritiseerd. Een duurzamer alternatief kan hier bijvoorbeeld insectenmest zijn.

"De insectenmeststof is afkomstig van zero waste-productie. Dit is een productieconcept waarbij alle geproduceerde producten kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld plantaardige of dierlijke voeding. Daarbij komt de duurzaamheid van de grondstoffen: Insecten hebben het vermogen om organische reststoffen te valoriseren die normaal gesproken naar compostering of biogasinstallaties gaan. Door het kweken van insecten worden deze materiaalstromen op een zeer hoogwaardige manier gerecycled, waarbij de voedingsstoffen en energie die ze bevatten direct beschikbaar komen voor de agrarische waardeketen". - Kai Hempel, madebymade GmbH
"Het bijzondere aan insectenmest is dat het product niet alleen een verscheidenheid aan voedingsstoffen bevat, maar ook biologisch gunstige effecten teweegbrengt, naar het voorbeeld van de natuur: Een natuurlijk bestanddeel van de insectenmeststof is chitine. Deze natuurlijke stof komt voor in veel insectenhuiden en is een belangrijke boodschapperstof in de plantenwereld, die de plant waarschuwt voor dreigende schade door insecten. Als planten chitine waarnemen via hun receptoren, activeren ze hun natuurlijke afweer en zorgen ze ervoor dat ze beter beschermd zijn tegen ziekteverwekkers". - Yannik Weinreis, madebymade GmbH

Alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen

De Alternatieve technieken voor gewasbeschermingsmiddelen zijn talrijk. Het gaat om het combineren van verschillende teeltsystemen die het risico op de verspreiding van bioparasieten verminderen en bodemerosie voorkomen. Hier zijn enkele alternatieve praktijken:

 • Vruchtwisseling: Een praktijk uit de Middeleeuwen waarbij verschillende plantenfamilies op hetzelfde veld worden gekweekt.
 • Verkeerd zaaibed: De grond voorbereiden zodat de zaden van onkruid kunnen ontkiemen en ze vervolgens vernietigen voordat je ze zaait.
 • Structuur van een plantbedekking: verbetert de vruchtbaarheid van je grond en vermindert onkruid in het volgende gewas.
 • Uitstellen van zaaien: vermindert negatieve externe effecten op het milieu.
 • Profylaxe: praktijk om de verspreiding van ziekten en plagen te beperken.
 • Mechanische grondbewerking: of "onkruidbestrijding", een techniek die bekend is uit de biologische landbouw. 
 • Vergroening: gebruik eerder geselecteerde soorten als concurrentie voor onkruid. 
 • Mulchen: Techniek die de groei van onkruid en bepaalde schimmels beperkt door ze van licht te beroven. 
 • Vangnetten: Deze techniek vervangt het insecticide en voorkomt dat de vlinders het fruit bereiken (bv. appelbomen).
 • Kweek resistente variëteiten: met planten die beter bestand zijn tegen ziekten.
 • Functionele biodiversiteit: Aantrekken, huisvesten en voeden van inheemse nuttige insecten rond gewassen om plaagdierpopulaties onder de economische schadedrempel te houden.

Energieverbruik beperken

Ecologisch actief zijn betekent ook het energieverbruik in het dagelijkse leven verminderen. In feite wordt er op dit gebied nog steeds veel verspild door particulieren of bedrijven. Het gebruik van fossiele grondstoffen is meer dan ooit een bedreiging voor ons ecosysteem en we moeten in ons dagelijks leven prioriteit geven aan natuurlijke hulpbronnen. Om dit te doen, zijn er eenvoudige gebaren die we allemaal kunnen maken, zoals het huis niet te veel verwarmen in de winter, eraan denken om de stekker uit het stopcontact te halen of elektrische apparaten uit te schakelen wanneer we het huis verlaten, korte douches nemen en baden vermijden, en huishoudelijke apparaten in de eco-stand gebruiken.

Er is ook een groenere oplossing voor ons dagelijks elektriciteitsverbruik, namelijk zonne-energie. Met deze optie word je consument en producent van je eigen energie, die ook nog eens hernieuwbaar is. De vraag naar Zonnepanelen wordt steeds groter. Het is niet alleen milieuvriendelijk, maar biedt de gebruiker ook toegevoegde waarde op lange termijn. De beste installatie is en blijft het fotovoltaïsche systeem op je dak, dat zijn energie haalt uit de zonnestralen. Hoewel deze installatie nog steeds een aanzienlijk budget vereist, betaalt de investering zich na ongeveer tien jaar terug.

Heel Europa probeert zijn energieverbruik te verminderen, ook Frankrijk. In een rapport van Ademe worden ook enkele hefbomen voorgesteld om de energieafhankelijkheid te verminderen:

 • Vermindering van financieel risico door energieprijzen#
 • Optimaal gebruik van landbouwproductiemiddelen
 • Modernisering van landbouwproductiemiddelen
 • De productie van hernieuwbare energie voor eigen gebruik.

Voor landbouwbedrijven is naast een zonnesysteem ook een Verwarming op biomassa interessant zijn om de ecologische voetafdruk te verkleinen en optimaal gebruik te maken van hulpbronnen.

De balans tussen veerkracht en winstgevendheid - Agro-ecologie

In het algemeen gaat het erom een evenwicht te vinden tussen veerkracht en winstgevendheid om onze consumptiepatronen te heroverwegen ten gunste van biodiversiteit. Er moeten technieken worden geïmplementeerd om dit te bereiken:

 • Productiesystemen op elkaar afstemmen om de behoefte aan werkkapitaal te verminderen.
 • Afstappen van intensieve veehouderij en bevorderen van zelfconsumptie en autonomie in diervoeding.
 • Verplaats bepaalde producties naar Duitsland of Europa om te veel import te vermijden (zowel transport als seizoensproducten).
 • Generalisatie van de Agro-ecologie (gewasdiversificatie, meer aanplant van heggen en promotie van boerenzaden en lokale knowhow).
 • Duurzame labels promoten.

Sommige van deze methoden bewijzen hun waarde al in onze landbouwproductie en we moeten al deze voorbeelden gebruiken om dit soort activiteiten te promoten. De toekomst van Bio-economie hangt grotendeels af van ons consumptiegedrag.

Voor het eerst verschenen op farmitoo

Laat een reactie achter