Impact investing in de landbouwsector

In Biomethaan door agriportance GmbH

Inleiding:

Of het nu gaat om klimaatverandering, voorzieningszekerheid of biodiversiteit. De landbouwsector wordt gekenmerkt door voortdurende verandering en wordt geconfronteerd met een toenemend aantal nieuwe problemen die moeten worden aangepakt.

Als gevolg daarvan zijn er zowel uitdagingen door meer en meer regelgeving als veel nieuwe kansen door nieuwe zakelijke ideeën.

Veel van deze bedrijfsideeën zijn vooral gericht op duurzaamheid. Als logisch gevolg daarvan betreden steeds meer impactinvesteerders de landbouwsector.

Impactbeleggen:

Impact investing is een relatief nieuwe manier van investeren, vaak in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN stands. Naast het duurzaamheidsconcept gaat het bij impact investing ook om het genereren van economisch rendement. Eerst en vooral is het belangrijk dat een duurzame impact daadwerkelijk kan worden gemeten.

Mogelijkheden om de impact te meten in kerncijfers zijn bijvoorbeeld het in kaart brengen van de CO2-uitstoot, of de mate waarin het bedrijfsmodel deze uitstoot vermindert. Bovendien zijn gecertificeerde ESG-ratings en -indices geschikt om de positieve impact te meten.

Aangezien veel kleinere of jonge bedrijven echter niet over de financiële of bureaucratische middelen beschikken om dergelijke sjablonen te hanteren, lijkt een transparant bedrijfsmodel dat gericht is op de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling op het eerste gezicht zinvol.

Impactinvesteerders zijn meestal vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken, maar ook particulieren. De redenen voor impact investing zijn veranderende klantbehoeften van de investeerders of de oplossing van sociale problemen zonder een maximaal rendement te behalen.

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling:

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN werden in 2015 aangenomen als "AGENDA 2030". De wereldgemeenschap heeft zich verbonden aan deze doelen voor een betere toekomst. Ze omvatten ecologische, sociale en economische aspecten (figuur 1).

Bron: Federale overheid / Grafiek 1 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Waarom is impact investing interessant?

Hoewel impact investing een jongere sector is, groeit hij sterk en geniet hij sociale rugwind. Redenen voor verdere groei van de sector zijn onder andere internationaal stijgende milieunormen.

Met name de Europese Unie heeft zich volgens internationale normen bijzonder ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daartoe worden verregaande regelgevende maatregelen ingevoerd, die op hun beurt het marktgedrag van zowel bedrijven als particuliere consumenten kunnen veranderen.

Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld een emissiehandelssysteem om vervuiling duurder te maken, de introductie van duurzame brandstoffen, een schoon energiesysteem met eigen energieproductie en het duurzaam opknappen van bestaande gebouwen.  

Alleen al deze veranderingen in de markt kunnen impact investing in de toekomst nog aantrekkelijker maken.

De EU met bijzonder ambitieuze klimaatdoelstellingen:

LULUFC= Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw / Bron: Europees Milieuagentschap "Total greenhouse gas emission trends and projection in Europe".
Bron: Federaal Milieuagentschap | Historische trends en toekomstige prognoses van broeikasgasemissies

De EU heeft haar emissiereductiedoelstelling voor 2020 van 20 % ruimschoots gehaald. Volgens recente schattingen was de uitstoot van broeikasgassen in de EU-lidstaten in 2020 32 % lager dan in 1990 (figuur 2). Toch moeten de EU-lidstaten nog aanzienlijk grotere inspanningen leveren om de nettoreductie van 55% in 2030 te halen. Bovendien leidde de COVID-19-pandemie in 2020 als speciaal effect tot de hoge broeikasgasreductie.

De redenen voor de vermindering van broeikasgassen op lange termijn zijn een combinatie van structurele economische veranderingen en speciale aandacht voor duurzame energieproductie.

Europa als drijvende kracht achter impact investing:

Internationaal gezien doet Europa het volgens onderzoeken onder investeerders bijzonder goed als investeringslocatie voor impact investing. Zoals grafiek drie laat zien, waren de snelst groeiende regio's West-, Noord- en Zuid-Europa (WNS Europa) en Oost- en Zuidoost-Azië (SE Azië), met respectievelijk 25% en 23% gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2015 en 2019.

Figuur 3 Veranderingen in geografische regio's in impact investing onder onderzochte deelnemers van 2015 tot 2019 in miljoen USD
CGAR= Compound Annual GrArea van impact investing onder onderzochte deelnemers van 2015 tot 2019 in miljoenen USD.

De landbouwsector vergeleken met andere sectoren in impact investing:

Hoewel de WASH-sector met de gebieden water, hygiëne en sanitaire voorzieningen het meest is gegroeid, speelt ook de landbouwsector een niet onbelangrijke rol (figuur 4). In deze sector stegen de investeringen tussen 2015 en 2019 met gemiddeld 22%.

Voeding en landbouw, hoewel goed voor een relatief klein deel van het beheerde vermogen (9 % zonder uitschieters), heeft enige toewijzing aan de sector met 57 % van de respondenten en het hoogste percentage respondenten (54 %) dat van plan is om hun toewijzingen in de komende vijf jaar te verhogen (2020 Annual Impact Investor Survey).

Voorbeelden van impactvolle start-ups uit de landbouwsector in Duitsland:

Klimaat

Klim biedt een digitaal platform dat boeren regeneratieve documentatie en financieringsmogelijkheden laat zien. De focus ligt op regeneratieve landbouw. Er worden bijvoorbeeld methoden gebruikt waarbij de bodem meer CO2 aan de atmosfeer onttrekt dan er vrijkomt. Dit heeft positieve neveneffecten zoals het verhogen van de opbrengst en het veerkrachtiger maken van de bodem. Over het geheel genomen maakt dit de landbouw klimaatneutraler. Er is dus speciale aandacht voor doel "13" (Klimaatactie) van de Sustainable Development Goals van de VN.  

Verschillende impactinvesteerders, zoals het Green Generation Fund of WI Venture, besloten de afgelopen jaren in financieringsrondes in het jonge bedrijf Klim te investeren.

hemelzaad

Skyseed maakt herbebossing mogelijk met behulp van drones en zaden in pellets. Dit is een duurzame manier om de CO2-opslag is mogelijk. Het jonge bedrijf voert eerst een analyse uit van de huidige situatie en transporteert vervolgens de gepelletiseerde zaden naar de juiste plekken. Net als Klim richt Skyseed zich op doel "13" (Klimaatactie) van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast kon skyseed ook rekenen op vers kapitaal van impactinvesteerders met deelname van WI Venture en Better Ventures.

agriportance als een start-up met impact:

Naast Klim en Skyseed richt Agriportance zich ook op verschillende duurzaamheidsdoelen. Dit zijn voornamelijk doelen "zeven" (Betaalbare en schone energie), "acht" (Fatsoenlijk werk en economische groei), "negen" (Industrie, innovatie en infrastructuur) en "13" (Klimaatactie).

Nu de huidige situatie in de media steeds meer oproept tot onafhankelijkheid van buitenlandse gasleveranties, biedt biomethaan een echt lokaal alternatief. Nu de gasprijzen in het algemeen sterk stijgen, wordt het groene alternatief biomethaan steeds concurrerender.

agriportance wil de biomethaanmarkt efficiënter maken door biomethaanproducenten te helpen om te gaan met de bureaucratische en complexe broeikasgasbalans en om een koper te vinden voor de geproduceerde hoeveelheden. Tegelijkertijd moeten minerale oliemaatschappijen worden ondersteund bij het vinden van de juiste producent in de sterk gefragmenteerde markt met ongeveer 9.500 biogas- en biomethaaninstallaties in Duitsland.

De doelen zijn terug te vinden in het businessmodel van agriportance. Biomethaan is bijzonder geschikt als alternatieve energiebron. Het is bijna klimaatneutraal, omdat het minder CO2 uitstoot dan het fossiele alternatief aardgas. Bovendien is het bijzonder aantrekkelijk voor gebruik in zwaar vrachtvervoer. Er zijn al ongeveer 900 CNG- en meer dan 100 LNG-tankstations in Duitsland. De 9.500 biogasinstallaties zijn op zoek naar alternatieven nu de EEG-subsidie afloopt. Een omschakeling naar biomethaan kan een alternatief zijn. economisch veelbelovend zijn.

Samenvatting en vooruitzichten:

In de toekomst zal impact investing een belangrijke rol blijven spelen in de landbouwsector, zowel door sociale wil als door politieke veranderingen. Dit biedt veel mogelijkheden voor investeerders en bedrijven om zich op tijd aan te passen aan de veranderende sector. Agriportance levert ook een ecologisch, sociaal en economisch duurzame bijdrage.

Verdere bronnen:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5555
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/figure-1-historical-trends-and-1
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/
https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/eu-27-ghg-emission-trends-1
https://thegiin.org/assets/GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey%202020%20Executive%20Summary.pdf