Verschil tussen LNG en Bio-LNG

Vanwege de huidige energiecrisis is de term afkorting LNG We horen en lezen er steeds weer over in de media. LNG betekent "vloeibaar gemaakt aardgas". Het is niets anders dan aardgas dat op traditionele wijze wordt gewonnen uit fossiele bronnen en vloeibaar wordt gemaakt. Bio-LNG daarentegen is verwerkt vloeibaar biogas of zuiver biomethaan (CH4) uit hernieuwbare bronnen. Beide bestaan uit methaan van verschillende kwaliteit.

Waar wordt organisch LNG van gemaakt?

Het uitgangsmateriaal voor biogas is organisch afval, zoals gier, mest, huishoudelijk en landbouwafval. Fermentatie, d.w.z. de microbiële en enzymatische omzetting van deze stoffen in gas, produceert biogas, dat ook wel "groen gas" wordt genoemd.

Hoe wordt biogas omgezet in bio-LNG?

De resulterende "fermentatiegassen" worden gecombineerd in kleine lokale of grote centraal geëxploiteerde bio-LNG-installaties. Bij een extreem lage temperatuur van ongeveer -150°C wordt een kleur- en reukloze vloeistof geproduceerd: Bio-LNG. Het wordt nu gezuiverd door de CO2 die het nog bevat af te splitsen.

Voordelen van bio-LNG

Het gebruik van bio-LNG als energiebron biedt verschillende voordelen. Ten eerste wordt de uitstoot van NH4, N2O (lachgas) en NH3 vermeden. Deze worden geproduceerd wanneer drijfmest en mest op het land worden uitgereden. In plaats daarvan worden ze opgevangen en vergist. Een ander belangrijk voordeel is de kwaliteit van bio-LNG in vergelijking met conventioneel LNG. 

De verbranding van bio-LNG produceert aanzienlijk minder CO2. De waarden zijn -80 % vergeleken met -20 % voor conventioneel LNG, en er worden aanzienlijk minder zwavel- en stikstofoxiden uitgestoten. Ook fijnstof komt niet vrij. Als bio-LNG als brandstof wordt gebruikt, is het aanzienlijk beter bestand tegen kloppen (ongewenste zelfontbranding) dan LNG of conventionele dieselbrandstof. 

Het koolstofvrij maken van zwaar vrachtvervoer

De hogere energiedichtheid leidt ook tot een lager verbruik en een grotere actieradius. Dit is vooral belangrijk wanneer grote massa's over lange afstanden moeten worden vervoerd, zoals in het zware vrachtvervoer over de weg en over het water. Volgens het Federale Bureau voor de Statistiek is transport verantwoordelijk voor 26,6 1TP3 ton CO2-uitstoot in Duitsland. Het zwaar vrachtvervoer neemt hiervan het grootste deel voor zijn rekening: vooral grote gelede vrachtwagens (40-tons vrachtwagens) veroorzaken 45 % CO2-uitstoot. 

De ommekeer in transport, die in de personenautosector dankzij elektrificatie in volle gang is, is in het zware goederen- en scheepstransport nog ver weg. De gewenste decarbonisatie, d.w.z. de reductie van CO2, kan slechts in beperkte mate worden bereikt met elektromotoren. De kosten en baten zijn op dit moment economisch niet haalbaar. De omslag kan alleen worden bereikt met vloeibaar aardgas. Bovendien is er een aanzienlijk behandelingsvoordeel omdat het vloeibare gas (0,2 % van het oorspronkelijke volume) zeer flexibel kan worden getransporteerd.

Bio-LNG aan het begin van zijn ontwikkeling

Bio-LNG staat nog helemaal aan het begin van zijn ontwikkeling. Als Duitsland en vooral Europa hun klimaatdoelstellingen willen halen - klimaatneutraliteit in 2050, vermindering van CO2 met 55 % - kunnen ze niet zonder Bio-LNG. Bio-LNG is ook een essentieel instrument voor de noodzakelijke energieonafhankelijkheid. Toekomstige generaties krijgen een betere luchtkwaliteit en een essentiële sector als logistiek, die bedreigd wordt door de energietransitie, wordt naar een betere en duurzamere toekomst geleid.